§ 22. Øvrige arbejdstilrettelæggelsesforhold

Stk. 1.
Hvis arbejdet tilrettelægges som en kombination af normaltjeneste/vagt på tjenestestedet og vagt uden for tjenestestedet, kan normaltjeneste efter kl. 18, vagt på tjenestestedet efter kl. 18 og vagt uden for tjenestestedet nor­malt højst pålægges hvert 5. døgn.

Stk. 2.
Vagthyppighedsreglerne skal sikre, at lægerne har en vis del af deres arbejdstid i dagarbejdstiden, og at lægerne ikke har en urimelig vagtbelastning.

Af samme grund skal vagtarbejdet normalt fordeles ligeligt mellem vagtlagets læger.

Vagtarbejdet kan dog i en periode være fordelt på anden vis mellem vagtlagets læger, f.eks. af uddannelses‑ og oplæringsmæssige årsager.

Hvis der konkret er behov for det, er bestemmelsen ikke til hinder for lokalt at aftale en anden tilrettelæggelse af normaltjenesten. For eksempel kan der være brug for en anden tilrettelæggelse af normaltjenesten ved ambulatorietjeneste om aftenen.

Stk. 3.
Læger kan kun i ekstraordinære situationer inden for en normperiode pålægges normaltjeneste eller vagt på tjenestestedet efter kl. 18 oftere end hvert 6. døgn, jf. § 19 og § 20, stk. 1, eller efter kl. 21 for 2. skiftet, jf. § 20, stk. 3, eller hvert 5. døgn, jf. stk. 1. I de tilfælde indgår de efter kl. 18 overskydende normtimer samt det ekstra effektive arbejde under vagt uden for tjenestestedet ikke i beregning af arbejdstiden men udbetales som overarbejde.

En ekstraordinær situation er f.eks., hvor arbejdsgiveren kan dokumentere, at der ikke er ansøgere til opslåede stillinger.

Mellem den (lokale) repræsentant for Yngre Læger og ledelsen kan andre ordninger aftales.

Stk. 4.
Indeholder arbejdstilrettelæggelsen normaltjeneste eller vagt på tjenestestedet efter kl. 23, skal der stilles vagtværelse til rådighed for lægen.

Stk. 5.
Hvor (den lokale repræsentant for) Yngre Læger angiver, at arbejdets tilrettelæggelse udgør et arbejdsmiljømæssigt problem, skal der på begæring afholdes en lokal forhandling og tages initiativer til afdækning, forebyggelse og afhjælpning af problemet. Hvis en af parterne anmoder om det, inddrages overenskomstens parter.