§ 21. Tjeneste med efterfølgende vagt uden for tjenestestedet (boligvagt)

A. Tjeneste‑ og vagttilrettelæggelse
 

Stk. 1.
Tjeneste med efterfølgende vagt uden for tjenestestedet er en tjeneste, som begynder med normaltjeneste eller vagt på tjenestestedet og efterfølges af en periode med vagt uden for tjenestestedet, hvor lægen kan tilkaldes til effektivt arbejde.

Tjeneste med efterfølgende vagt uden for tjenestestedet kan tilrettelægges alle ugens dage og kan normalt højst pålægges hvert 3. døgn som et gennemsnit over en normperiode.

Den indledende normaltjeneste/vagt på tjenestestedet skal have en længde af mindst 6 timer.

Den samlede tjeneste, fra lægen starter på tjenestestedet og indtil vagten uden for tjenestestedet slutter, kan højst udgøre 24 timer. Dog kan den samlede tjeneste efter lokalaftale fastlægges til 25 timer i døgn, som går forud for en lørdag, søndag eller søgnehelligdag.

Stk. 2.
Det effektive arbejde under tjenesten, inklusive det effektive arbejde under vagten uden for tjenestestedet, må maksimalt udgøre 13 henholdsvis 16 timer.

Stk. 3.
De i stk. 1 og 2 nævnte belastningsgrænser er ekskl. "overlap", f.eks. ved morgenkonferen­ce.

Stk. 4.
Vagt uden for tjenestestedet indebærer, at lægen skal kunne møde omgående, dog normalt senest 30 minutter efter tilkald

Stk. 5.
Ved tilkald under vagt uden for tjenestestedet i tidsrummet fra kl. 24 til kl. 06 trans­por­teres lægen vederlagsfrit til og fra tjenestestedet.

B. Effektivt arbejde under vagttjenesten
 

Stk. 6.
Det effektive arbejde under vagt uden for tjenestestedet opgøres og indregnes i arbejdstiden som den gennemsnitlige værdi af arbejdet.

Det effektive arbejde ved tilkald uden for tjenestestedet regnes fra tilkaldelsen til afslut­nin­gen af arbejdet. Det effektive arbejde under vagten opgøres pr. påbegyndt time, hvor yderligere arbejde inden for samme time ikke medregnes. Telefonopkald under vagten opgøres og indregnes dog svarende til den faktiske belastning.

Ved vurderingen af den gennemsnitlige belastning af telefonopkald i et vagtlag tages der udgangspunkt i telefonopkaldenes længde, tidspunkter på døgnet, antal og afledte aktivi­te­ter.

Der er således ikke nødvendigvis tale om en minut-for‑minut‑op­gørelse eller en opgø­relse, hvor et telefonopkald tæller en time uanset længde.

Stk. 7.
Det gennemsnitlige antal effektive timer under vagttjenesten fastlægges efter lokal forhand­ling for hvert enkelt vagtlag.

Med henblik på betaling af ulempetillæg, jf. § 25, fastlægges den gennemsnitlige fordeling af de effektive timer ved vagt uden for tjenestestedet på henholdsvis før og efter kl. 20 samt på henholdsvis hverdage, lørdage, søndage og søgnehelligdage.

Stk. 8.
Hvis parterne ikke kan blive enige, foretages en opgørelse af det effektive arbejde under vagten i en 3‑måneders periode.

Opgørelsesperioden kan være månederne september, oktober, november eller månederne januar, februar, marts. Hvis parterne kan blive enige, kan en anden periode anvendes.

På baggrund af opgørelsen fastlægges herefter den gennemsnitlige værdi af det effektive arbejde under vagten.

Stk. 9.
I de tilfælde, hvor man efter en opgørelse ikke kan blive enige om en gennemsnitlig vagtbelastning, skal det effektive arbejde løbende registreres og indgå i opgørelsen af den enkelte læges arbejdstid.

Stk. 10.
En lokalaftale om gennemsnitsopgørelser kan af hver af parterne opsiges med 3 måne­ders varsel.

Når aftalen opsiges, indledes forhandlinger om en ny aftale.

Er der ikke opnået enighed om en ny aftale, når den gamle udløber, skal det effektive arbejde løbende registreres og indgå i opgørelsen af den enkelte læges arbejdstid, indtil en ny aftale træder i kraft.

C. Vagtbetaling/indregning af vagt uden for tjenestestedet

Stk. 11.
For hver times vagt uden for tjenestestedet (såvel belastet som ubelastet) betales 1/3 timeløn, dvs. 1/1924 af lægens samlede faste (netto-)årsløn (grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn).

I funktions- og kvalifikationsløn indgår såvel centralt fastsatte som lokalt aftalte tillæg.

Stk. 12.
I stedet for betaling af vagtarbejdet i henhold til stk. 11 kan ansættelsesmyndigheden bestemme, at vagt uden for tjenestestedet (såvel belastet som ubelastet) indregnes med 1/3 time pr. time i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Stk. 13.
Til læger, der deltager i vagtlag med lav belastning, hvor der enten udeluk­kende efterspørges telefonisk konsultation, eller hvor fremmøde er sjældent, men hvor tilkalds­tiden oftest er væsentligt over 30 minutter, kan der i stedet ydes et tillæg pr. vagt. Tillægget fastsættes af overenskomstens parter efter lokal forhandling for hvert enkelt vagtlag.

Tillægget procentreguleres i henhold til punkt 2 i § 45 om øvrige ansættelsesvilkår.

Tillægget træder i stedet for betaling for vagt uden for tjenestestedet i henhold til stk. 11.