§ 20. Vagt på tjenestestedet

Stk. 1.
Vagt på tjenestestedet er en tjeneste, hvor lægen opholder sig på sygehuset og kan til­kaldes til effektivt arbejde.

Tjenesten kan indeholde forud fastlagte perioder med effektivt arbejde.

Tjenesten kan tilrettelægges alle ugens dage.

Normaltjeneste og vagt på tjenestestedet efter kl. 18.00 kan normalt højst pålægges hvert 6. døgn som et gennemsnit over en normperiode, jf. dog stk. 2.

Tjenesten skal have en længde af 6 til 24 timers varighed.

Den samlede tjeneste kan dog efter lokal aftale fastlægges til 25 timer i døgn, som går forud for en lørdag, søndag eller søgnehelligdag.

Stk. 2.
Det effektive arbejde under tjenesten må maksimalt udgøre i alt 13 timer eksklusiv ”overlap”. Ved lokalaftale kan grænsen hæves fra 13 til 16 timer. Såfremt vagt på tjenestestedet tilrettelægges som 2-skiftet tjeneste, tilrettelægges 2. skiftet således, at lægen i tidsrummet 20-08 maksimalt er belastet 3/4 af tiden.

Ved opgørelsen af det effektive arbejde under vagt på tjenestestedet anvendes reglerne i § 21, stk. 6‑10, om effektivt arbejde under vagttjeneste.

BEMÆRKNINGER:
Hvis en af parterne mener, at belastningen i vagten overstiger 3/4 i tidsrummet 20-08, kan der iværksættes opgørelse af det effektive arbejde under vagten, og parterne indleder drøftelser, jf. § 22, stk. 5, med henblik på nedbringelse af belastningen. Hvis belastningen fortsat overstiger 3/4 i tidsrummet 20-08, kan arbejdet tilrettelægges som anført under stk. 3

Stk. 3.
Tjenesten kan tilrettelægges som 2-skiftet tjeneste. Det enkelte skift har en varighed på op til 13 timer inklusiv overlap. Tjeneste efter kl. 21 kan normalt højest pålægges hvert 6. døgn som et gennemsnit over en normperiode. Bestemmelsen i § 19 og § 20, stk. 1, om, at normaltjeneste og vagt på tjenestestedet efter kl. 18.00 normalt højst kan pålægges hvert 6. døgn som et gennemsnit over en normperiode, finder således ikke anvendelse for 1. skiftet i en døgndækkende vagt af denne type, ligesom belastningsgrænsen i tidsrummet 20-08 efter stk. 2 ikke finder anvendelse. Det forudsættes i sådanne tilfælde, at 1. og 2. skifte, som et gennemsnit over en normperiode, fordeles ligeligt mellem de læger, der indgår i vagtlaget.

I det omfang, der er læger, som alene varetager 1. skiftet, vil de være omfattet af vagthyppigheden efter § 20, stk. 1.

BEMÆRKNINGER:
Hensigten med bestemmelsen er at muliggøre en arbejdstilrettelæggelse, hvor belastningen ikke gennem anden arbejdstilrettelæggelse eller lignende, inden for de eksisterende ressourcer, kan nedbringes til under 3/4 i tidsrummet 20-08. Det henstilles, at parterne lokalt drøfter, hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så hensynet til arbejdsmiljøet tilgodeses, jf. § 22, stk. 5. På dage, hvor lægen ikke indgår i enten 1. eller 2. skiftet, tilrettelægges arbejdet så vidt muligt i dagtiden.

Stk. 4.
De i stk. 1 og stk. 2 nævnte belastningsgrænser er ekskl. "overlap", f.eks. ved morgen­kon­fe­rence.