§ 17. Arbejdstilrettelæggelse

Stk. 1.
Arbejdet kan tilrettelægges på følgende måder:

a)    normaltjeneste,

b)    vagt på tjenestestedet og

c)    tjeneste som a) eller b) med efterfølgende vagt uden for tjenestestedet.

Arbejdstidens fordeling på ugens dage sker efter forudgående drøftelser med afdelingens læger og fastsættes af den afdeling eller lignende, der er bemyndiget hertil, under hen­syn­tagen til arbejdsgangen.

Der skal foreligge en plan over normaltjenester, vagt på tjenestestedet, vagt uden for tje­ne­stestedet og ugentlige fridage mindst 4 uger forud.

Ændring af den enkelte tjenestes beliggenhed inden for en 4‑ugers periode forud for tjenestens afvikling kan kun finde sted i ganske særlige tilfælde (f.eks. sygdom). Det forudsættes, at lægen orienteres forud for ændringen.

Stk. 2.
Senest 48 timer før påbegyndelsen af afspadsering skal lægen være oplyst om afspadseringen. Afspadsering, som afvikles for at overholde hviletids­forhold i henhold til arbejdsmiljøloven m.v., er ikke omfattet af bestemmelsen.

Stk. 3.
Ved ændring i vagtformen gives et varsel på 3 måneder.

Stk. 4.
Praksisreservelægens arbejde tilrettelæg­­­ges efter bestemmelse af den alment praktise­rende læge i form af konsultation, sygebesøg og vagtarbejde m.v.

Den væsentligste del af praksisreservelægens arbejdstid lægges inden for det tidsrum, der i overenskomsten om almen lægegerning mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation betragtes som dagarbejdstid, herunder aftenkon­sul­tationer.

Praksisreservelægen skal så vidt muligt deltage i vagtarbejde. Praksisreservelægen kan deltage i op til 10 vagter i alt, idet der højst kan være 4 vagter på 1 måned.

Vagterne placeres fortrinsvis på ugens 5 første hverdage.

Stk. 5.
For introduktionsamanuenser i almen praksis, praksisamanuenser (fase 1) og 1. reserve­læ­ger i special­lægepraksis gælder de i stk. 4 fastsatte bestemmelser.