Spørgsmål/svar i forhold til overenskomsten

Sygebesøg – hvornår er egen læge forpligtet til at aflægge sygebesøg? 
Egen læges forpligtelse til at aflægge sygebesøg er uforandret i den nye overenskomst. Bliver der indgået lokale aftaler vedrørende sygebesøgsforpligtelsen, erstattes overenskomstens regler. Indtil videre eksisterer ingen lokale aftaler, og overenskomstens bestemmelser er gældende. Ifølge § 45 stk. 4. er egen læge forpligtet til at aflægge sygebesøg, hvis lægen vurderer, at sygdommen og/eller forholdene i øvrigt nødvendiggør besøg.

Sygebesøgsforpligtelsen er dog afhængig af hvilken patient, der er tale om, og reglerne er som følger:Spørgsmål og svar til OK14

¹ Det er aftalt, at regionen en gang årligt til praksis fremsender en liste over disse patienter. Danske Regioner har overfor PLO oplyst, at man er i færd med at finde den tekniske løsning.

Behandling af patienter, som har valgt læge længere væk end 15/5 km fra bopælen

Som det fremgår af skemaet ovenfor, har patienter, som har valgt læge længere væk end 15/5 km fra bopælen, fraskrevet sig retten til vederlagsfrit sygebesøg i henhold til overenskomst om almen praksis.

Det er PLO's opfattelse, at regionerne har en meget vigtig oplysningsopgave overfor disse patienter i relation til deres rettigheder vedrørende almen medicinsk undersøgelse og behandling. PLO er i øjeblikket ved at undersøge, hvorledes regionerne informerer.

Patienterne har naturligvis ret til øvrig vederlagsfri behandling i henhold til overensomst om almen praksis fra valgte læge. Såfremt patienten i tilfælde af akut opstået sygdom kontakter læger nær sin bopæl, har patienten ikke ret til vederlagsfri behandling. Årsagen er, at patienten ikke i følge overenskomstens bestemmelser er passant. Stedlig læge må i sådant tilfælde henvise patienten til behandling hos valgte læge eller oplyse patienten om, at behandlingen ikke er vederlagsfri i følge overenskomsten, men kun kan ske mod betaling af privathonorar.

I tilfælde af, at hurtig lægehjælp efter de foreliggende oplysninger må antages at være påtrængende nødvendig, er lægen dog altid forpligtet til at yde hjælp, jf. autorisationslovens § 42 og bestemmelser i straffeloven.

Samtaleterapi

Reglerne vedrørende samtaleterapi er uændrede i den nye overenskomst. Reglerne findes i § 53.

Hvis PLO-Regionalt indgår lokalaftale vedrørende samtaleterapi erstattes overenskomstens § 53 af den lokale aftale. Indtil videre er der kun indgået lokalaftale dækkende de praktiserende læger i Region Nordjylland.

P-markering
Som vi tidligere har orienteret om indeholder den nye overenskomst regler om, at alle regninger til regionen (bortset fra regninger på telefonkonsultationer, email-konsultationer og sygebesøg) skal være p-markeret eller markeret med følgende koder:

  • ”n” for systemnedbrud, defekt kort
  • ”g” hvis patienten har glemt sit sundhedskort
  • ”f” hvis der er tale om en ny regning i stedet for en fejlregning/korrektionsregning
  • ”b” for konsultation pr. brev/konsultation ved 3. person.

For udlændinge angives - som i dag - landekoden i CPR-feltet.

PLO er bekendt med, at lægesystemerne ikke alle pr. 1. september 2014 er opdateret i forhold til dette nye krav. PLO har været i dialog med Medcom som har oplyst, at alle lægesystemleverandørerne har meldt tilbage, at endelig version er ude hos alle deres brugere fra 1. oktober. Det drejer sig om: A-data, Novax, Mulimed, PC-ide, Emar, MedWin, Docbase, XMO og Ganglion.

Regionerne har på denne baggrund meddelt, at de vil afvente med at kræve 100 % p-markering/markering med andre koder på regninger indtil efter den 1. oktober 2014.

Generationsskifteaftaler

Praktiserende læger i lægedækningstruede områder ² har ret til at ansætte en speciallæge i almen medicin. Ansættelsen kræver ikke en ledig kapacitet og heller ikke godkendelse i samarbejdsudvalget.

Ansættelsen skal dog ”anmeldes” til PLO, som søger for registrering af ansættelsen, bl.a. i relation til regionen. Standardansættelseskontrakt til brug for sådanne ansættelser er under udarbejdelse og vil snarest være at finde på laeger.dk.

Efter maksimalt 6 måneders ansættelse skal lægerne indgå i kompagniskabspraksis. Der er ikke krav til, hvor stor en andel af kapaciteten den indtrædende læge skal købe. Kompagniskabet kan fortsætte med de to læger i én kapacitet i op til 5 år, hvorefter der skal ske fuld overdragelse samtidig med at den ældre praktiserende læge ophører i praksis.

² Området skal i praksisplanen være defineret som lægedækningstruet.

Læger kan eje flere ydernumre, men kun hvis de er erhvervet fra regionen

Almen praksis kan ifølge overenskomsten kun udøves fra ét konsultationssted, medmindre regionen har givet en praksis tilladelse til at etablere satellitpraksis, eller en læge har erhvervet flere kapaciteter af regionen.

Ifølge den ændrede sundhedslov har en læge mulighed for at erhverve ledige kapaciteter af regionen og dermed eje op til 6 kapaciteter på 6 praksisadresser. For disse kapaciteter gælder det, at en kapacitet er lig med et ydernummer. Lægen kan ansætte speciallæger i almen medicin i sådanne ydernumre på forskellige praksisadresser uden at indhente samarbejdsudvalgets godkendelse.

Muligheden for at eje indtil 6 ydernumre gælder kun kapaciteter = ydernumre erhvervet af regionen. Muligheden eksisterer således ikke for ydernumre handlet mellem praktiserende læger.