Specielt for KBU, intro og fase 1 i almen praksis

Almen praksis adskiller sig på flere områder fra arbejdspladsen på en hospitalsafdeling. Typisk er der meget færre kollegaer og faggrupper, og arbejdsfællesskabet er derfor meget tæt. For at få et så udbytterigt forløb i almen praksis som muligt er det vigtigt at være opmærksom på en række potentielle problemområder, som erfaringsmæssigt kan give anledning til misforståelser og eventuel misstemning mellem den yngre læge og tutorlægen.

Arbejdstilrettelæggelse

Praksisreservelæger, introduktionsamanuensis og praksisamanuensis fase 1 er ansat af regionen, men arbejdsstedet er almen praksis. Løn- og ansættelsesvilkår reguleres af sygehusoverenskomsten indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger. Vilkårene er langt hen ad vejen de samme som på sygehusene, hvad angår løn mv, men arbejdstilrettelæggelsen er noget anderledes.

For praksisamanuenser i fase 2 og 3 er vilkårene anderledes, da det er tutorlægen, der er arbejdsgiver. For praksisamanuenser i fase 2 og 3 gælder en særlig overenskomst indgået mellem PLO og Yngre Læger.

Opgaver

Yngre lægers arbejde i almen praksis tilrettelægges af den praktiserende læge - det kan være konsultationer, sygebesøg, vagtarbejde mv. Opgaverne kan spænde vidt, men skal, hvis de pålægges den uddannelsessøgende yngre læge i almen praksis, have en klar og veldefineret uddannelsesværdi. På intet tidspunkt må specifikke arbejdsopgaver få omfang eller karakter af funktion som vikar for tutor. Det er Yngre Lægers opfattelse, at uddannelseslægen ikke må sidde alene i praksis uden adgang til anden tutorlæge og supervision, hvis egen tutorlæge bliver syg. En fast funktion som plejehjemslæge, fængselslæge, ferievikar og lignende vil ikke harmonere med en uddannelsesstilling. En rettesnor er, at praksis skal kunne fungere uden den yngre læge.

Yngre læger, som er i almen praksis som led i den kliniske basisuddannelse, må ikke passe praksis alene, men må gerne tage på sygebesøg, hvis tutorlæge eller anden læge kan nås telefonisk.  

Dagarbejde og vagt

Den væsentligste del af arbejdstiden for yngre læger i almen praksis lægges inden for det tidsrum, der i sygesikringsoverenskomsten betragtes som dagarbejdstid, herunder aftenkonsultationer. Tjenestetiden skal være af min. seks timers varighed. Delt tjeneste, fx mødetid fra kl. 8-12 og igen kl. 16-18, er ikke muligt.
 
Den yngre læge i almen praksis skal så vidt muligt deltage i vagtarbejde. Den yngre læge kan deltage i op til 10 vagter i alt, og højst fire vagter per måned. Vagterne placeres fortrinsvis på ugens fem første dage.

I almen praksis arbejder den yngre læge som forvagt og tutorlægen som bagvagt.

Arbejdsplan

Arbejdsplanen for den yngre læge skal foreligge minimum fire uger før tjenesten. Ændring af den enkelte tjenestes beliggenhed inden for en fire ugers periode forud for tjenesten kan kun finde sted i ganske særlige tilfælde, fx sygdom. Det forudsættes, at den yngre læge inddrages i evt. ændringer.

Timeopgørelse

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer. Normperioden er 14 uger, hvis ikke andet er aftalt. Varigheden af en arbejdsdag er minimum 6 timer og maksimum 13 timer.  

Yngre læger har normalt fri lørdag, søndag og helligdage.

Under ferie nedsættes normtimetallet med 37 timer per uge/7,4 timer per dag. På tilsvarende vis nedsættes normtimetallet med 7,4 timer per søgnehelligdag, dog ikke hvis søgnehelligdagen falder på en lørdag eller søndag. 
 
Indberetning af præsterede arbejdstimer og evt. sygdom sker til regionen minimum én gang om måneden på basis af arbejdsplanen og skal godkendes af såvel tutorlæge som den yngre læge. Procedurerne vedr. indberetning af timer og sygdom varierer fra region til region og sker nogen steder via en App, så tjek hvordan procedurerne er i din region.

Indretning af arbejdspladsen

Yngre læger i almen praksis har desværre ikke krav på eget fast konsultationslokale, idet der ikke er afsat ressourcer til etablering af fysiske faciliteter ved indretning af uddannelsespraksis. Den enkelte praksis bør dog sørge for at minimere de ulemper forbundet med hyppige lokaleskift for den yngre læge af hensyn til den yngre læges følelse af tilknytning til praksis.

Fravær - 10%-fraværsreglen

I uddannelsesstillinger kan man have op til 10% fravær fra stillingen, uden at det får konsekvenser for godkendelse af forløbet. Fravær her regnes som sygdom, graviditet og barselsorlov eller anden orlov. Ferie og obligatoriske kurser regnes ikke som fravær.

Ved fravær på mere end 10% i en uddannelsesstilling skal ansættelsen forlænges, så man får den fulde tid. Hvis en reservelæge er i en stilling af 12 måneders varighed og har haft fravær i 2 måneder som følge af forældreorlov, udgør fraværet mere end 10% af uddannelsesstillingens varighed. Stillingen skal derfor forlænges med 2 måneder, så den pågældende får sin fulde uddannelsestid.

En forlængelse eller erstatningsansættelse skal ikke opfylde det normale krav om en uddannelsesstillings varighed, idet forlængelsen/erstatningsansættelsen ikke regnes som et selvstændigt uddannelseselement men som en del af den oprindelige ansættelse.

Normalt vil en erstatningsansættelse finde sted i den oprindelige praksis, og man vil følge det hidtidige uddannelsesprogram.

Utilfredsstillende uddannelsesforhold

Hvis der er tvivl - enten hos den enkelte yngre læge eller hos tutor - om, hvorvidt uddannelseselementet kan gennemføres tilfredsstillende, skal denne tvivl "på bordet" senest inden slutevalueringssamtalen, men selvfølgelig helst så hurtigt som muligt, så man i fællesskab kan gøre noget ved problemerne.

Tvivl kan resultere i to ting - "indledende foranstaltninger" og, hvis det ikke virker/bringer uddannelsesforløbet på rette kurs igen - "manglende godkendelse".

Ferie

Regler og rettigheder fremgår af den regionale ferieaftale.

Hovedferien (tre uger) holdes i perioden 1. maj til 30. september. Restferien kan afholdes i hele ferieåret.

Det er vigtigt, at uddannelseslæge og tutor mødes i god tid inden ansættelsens start og planlægger ferien, især i solo-praksis. Ved man ikke hvilken praksis, man skal have sit uddannelsesophold i tre måneder inden hovedferien, aftales ferien med regionen.

Arbejdsgiveren skal under hensyntagen til virksomhedens drift så vidt muligt imødekomme uddannelseslægens ferieønsker, herunder ønske om, at hovedferien kan holdes i skolesommerferien, hvis den yngre læge har skolebørn.

Hvis ikke der kan opnås enighed om placering af ferie, kan arbejdsgiver fastlægge hovedferien med 3 måneders varsel, mens restferien kan varsles med 1 måned.

Hvis du ikke har optjent feriepenge, kan du ikke pålægges at holde ferie. Der er dog en undtagelse, hvis der er tale om kollektiv ferielukning, dvs. hvor hele arbejdspladsen holder ferielukket.

Arbejds- og uddannelsesmæssige problemer 

Opstår der problemer for yngre læger i form af mangelfuld uddannelse eller problemer omkring arbejdstilrettelæggelse, fravær mv. er det vigtigt, at der hurtigst muligt bliver grebet ind.

AMU´er og DYNAMU og evt. tillidsrepræsentanter i almen praksis kan bistå den yngre læge med at få et godt uddannelsesforløb. I den forbindelse er det vigtigt at vide, at både AMU og DYNAMU er ansat af regionen, dvs. arbejdsgiverparten, hvilket indebærer en potentiel interessekonflikt. Ved vanskelige forløb er det derfor en god idé, at inddrage repræsentanter fra Yngre Læger, fx en tillidsrepræsentant, for at undgå eventuelle habilitetsproblemer i rådgivningen.

Du kan også altid kontakte Yngre Lægers sekretariat, hvis du har spørgsmål eller oplever arbejds – og/eller uddannelsesmæssige problemer. Yngre Lægers sekretariat træffes på 3544 8500 eller yl@dadl.dk .