Speciallægeerklæring, generelt

Indeks 
speciallægeerklæring
Attestform 
Fri
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Amter, forsikringsselskaber, advokater mv.
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

Speciallægeerklæringer til fx forsikringsselskaber, pensionskasser, advokater, Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen mfl. er alle - ligesom inden for kommunerne - uden fastsat honorar. Det vil sige "Honorar efter regning".

For læger, der arbejder efter overenskomst med Amtsrådsforeningen, forudsættes det, at udfærdigelse af speciallægeerklæring foregår uden for arbejdstiden, og at erklæringen skrives på lægens eget brevpapir.

Det anbefales, at specielle undersøgelser mv. som kunne være nødvendige med henblik på at gøre speciallægeerklæringen mere fyldestgørende - drøftes med den pågældende instans inden arbejdet udføres. Dette af hensyn til honorarstørrelsen, som derved kunne blive højere end forventet. I den Socialt-lægelige samarbejdsaftale er det således præciseret, at kommunen underrettes, hvis der er behov for supplerende undersøgelser.

Procedure ved udfærdigelse:

Undersøgelsen og attesten fokuserer normalt på et bestemt helbredsproblem - f.eks. en konkret legemsbekadigelse i forbindelse med et ulykkestilfælde.

Lægen optager anamnese og foretager en objektiv undersøgelse. Fundene beskrives, og der redegøres for, hvilke konsekvenser, forsikringsbegivenheden har for patienten.

Speciallægen kan f.eks. konkludere, at der er påført patienten en reduceret arbejdsfunktion, at gangarten er forringet eller at tilstanden endnu ikke er stationær, da der er yderligere behandlingsmuligheder i form af fx. operation, genoptræning mv.

Speciallægen må ikke i erklæringen fremkomme med udtalelser om størrelsen af en eventuel erstatningsydelse - ej heller ytre sig over for patienten om en sådan - da det nemt ville medføre, at patienten kunne komme til at stille urealistiske forventninger til sagens afgørelse.