Skat og selvangivelse

Yngre Læger yder ikke personlig skatterådgivning. Vi har til gengæld samlet de mest relevante regler for skat af særlig interesse for yngre læger her på siden.

Brug skat.dk

Under ”Borger” og ”Fradrag” finder du en mere udførlig vejledning om de mest almindelige regler. På Skats hjemmeside kan du også altid finde de aktuelle fradragssatser m.v.

Generelt

Ansatte lønmodtagere har begrænsede muligheder for at foretage skattemæssige fradrag. En afholdt udgift i relation til arbejdets udførelse kan være fradragsberettiget, hvis udgiften er ”anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.” 

Hvis der derimod er tale om en afholdt udgift, som vedrører fremtidig indkomsterhvervelse, vil det normalt blive anset som en etableringsudgift (anlægsudgift), der ikke er fradragsberettiget. Denne sondring er meget vigtig i forhold til muligheden for at opnå fradrag.  

Spar penge i skat

Som ung læge kan du muligvis spare penge i skat, hvis du tjekker reglerne om:

 1. Befordringsfradrag
 2. Flytteudgifter
 3. Dobbelt husførelse og rejsefradrag
 4. Kontingent til Yngre Læger og Lægeforeningen
 5. Fradrag for renter af studiegæld
 6. Faglitteratur, kurser og IT-udstyr

Andet


1. Befordringsfradrag

Hvis du har mere end 12 km. til arbejde, kan du få kørselsfradrag med følgende fradragssatser pr. kilometer i 2019 (2018):

25-120 km.      1,98 kr. (1,94 kr.)
Over 120 km.   0,99 kr. (0,97 kr.)

Fradraget foretages pr. faktisk arbejdsdag, og transporten må ikke være betalt af din arbejdsgiver.

Der kan være forhøjede satser for såkaldte yderkommuner, og der gælder særlige regler ved passage af bro med betalingsanlæg eller ved transport med færge, fly m.v. Se de nærmere regler på skat.dk. 

2. Flytteudgifter

Som yngre læge kan du få fradrag, når du flytter i forbindelse med stillingsskift, hvis:

 • Du flytter fra en tidsbegrænset stilling til en tidsbegrænset stilling.
  Du kan altså ikke få fradrag, hvis du flytter hen til din første lægestilling.
 • Du flytter fra et dansk hospital.
  Du kan ikke få fradrag for flytteudgifter i forbindelse med flytning fra udenlandet til en stilling i Danmark.

Følgende udgifter kan fratrækkes, hvis du kan dokumentere det:

 • Flytning af møbler mv.
 • Rejseudgifter for husstanden.
 • Udgifter til nødvendige el-installationer mv.
 • Udgifter til flytning af telefon.
 • Eventuelt huslejetab.

Altafgørende for at udgifterne kan trækkes fra er, at udgiften er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Der må ikke være tale om en etableringsudgift (fremtidig indkomsterhvervelse).

Udover de dokumenterede udgifter kan du fradrage supplerende flytteudgifter på 3-6.000 kr., hvis du kan sandsynliggøre, at du har haft udokumenterede udgifter.

Flytteudgifter er dog underlagt den bundgrænse på 6.100 kr. (2018), som gælder for alle "øvrige lønmodtageromkostninger". Det vil sige, at de første 6.100 kr. ikke er fradragsberettiget. Har du haft andre fradragsberettigede udgifter i kategorien "øvrige lønmodtageromkostninger", så er bundgrænsen "fælles".

3. Dobbelt husførelse og rejsefradrag

Hvis du har dobbelt husførelse, kan du i visse situationer opnå fradrag. Se mere på skat.dk ombetingelserne og fradragets størrelse og betingelserne.

Alternativt kan du i forbindelse med et midlertidigt ansættelsessted i visse situationer få fradrag for kost og logi efter rejsereglerne.

Der er også her en del begrænsninger i forhold til at kunne opnå fradrag. Afstanden mellem din normale bopæl og dit midlertidige opholdssted pga. dit arbejde skal være så stor, at du ikke kan overnatte på din bopæl og rejse frem og tilbage hver dag.

Hvis du får betalt et eller flere måltider, skal der fra kostfradraget fratrækkes 15 %, 30 % og 30 % for henholdsvis morgenmad, frokost og aftensmad.

Satserne for kost og logi udgør i 2018 for kost 498 kr. og for logi 214 kr. Der kan for hele året maksimalt fratrækkes 27.400 kr. Fradraget er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, og fradragsloftet gælder for både dobbelt husførelse og for rejsefradrag (kost og logi).  

Du kan læse mere om fradragsmuligheder og de dokumentationskrav, der stilles, på www.skat.dk – Borger – Fradrag – Kost, logi og dobbelt husførelse. 

4. Kontingent til Yngre Læger og Lægeforeningen

Fra 2018 kan der fradrages op til 6.000 kr. årligt til fagforeningskontingenter. Herudover kan du fratrække kontingent til A-kasse uden loft. Disse fradrag indberettes automatisk til SKAT.

5. Renter af studiegæld

Læs mere om, hvordan du kan trække dine renter af din studiegæld fra i skat på www.skat.dk og www.su.dk.

6. Faglitteratur, kurser og IT-udstyr

En eventuel fradragsmulighed for udgifter til faglitteratur, kurser og IT-udstyr forudsætter, at der er tale om udgifter, der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Navnlig når der er tale om udgifter til afholdte (selvbetalte) kurser, kan sondringen mellem at ”vedligeholde indkomsten” og en ”etableringsudgift” (ny indkomsterhvervelse) være vanskelig, ligesom der ved anskaffelse IT-udstyr kan opstå diskussion om eventuel privat anvendelse.

Se mere på www.skat.dk  (indtast ”øvrige lønmodtagerudgifter” i søgefeltet).

I alle tilfælde vil eventuelle fradrag være omfattet af en samlet årlig bundgrænse på 6.100 kr., som gælder for ”øvrige lønmodtagerudgifter”. Bundgrænsen betyder, at der kun kan foretages fradrag for udgifter, der overstiger beløbet.   

Gebyrer til Sundhedsstyrelsen

Gebyrer for autorisationer m.v. (selvstændigt virke eller speciallægeanerkendelse) kan normalt ikke fradrages, da udgiften anses for at være en etableringsudgift, dvs. til fremtidig indkomsterhvervelse.

Særligt om lægeboliger

Hvis din arbejdsgiver stiller en bolig til rådighed for dig, mens du er ansat, og betaler du en husleje, der er lavere end boligens markedslejeværdi, vil differencen udgøre et skattepligtigt løngode. Hvis der er fraflytningspligt ved stillingens ophør, reduceres markedslejeværdien med 10 %.

Frem til og med 2012 anvendte SKAT såkaldte skemalejesatser opdelt efter geografi og boligens størrelse. Fra 2013 anvendes den reelle markedslejeværdi som grundlag for beregningen af en eventuel skattepligtig værdi. Det er arbejdsgiver (sygehuset), der løbende skal indberette en eventuel skattepligtig værdi til SKAT. Der er tale om B-indkomst (dvs. arbejdsgiver er indberetningspligtig men indeholder ikke skat).

Hvis du har bevaret din hidtidige bopæl og samtidig har en lægebolig, skal der som udgangspunkt ikke ske beskatning af en eventuel merværdi, hvis du opfylder kravene til at kunne få fradrag for dobbelt husførelse eller fradrag efter rejsereglerne. En eventuel skattefrihed gælder kun ved midlertidige stillinger/ophold i op til to år.

Se nærmere om reglerne for lægeboliger her.