Skabelon til udtalelse i en klagesag

Når du i en klagesag bliver bedt om en udtalelse, har det stor betydning, at udtalelsen er så gennemarbejdet som muligt. Lægeforeningen har udarbejdet et forslag til, hvordan du kan bygge en udtalelse op og samlet andre gode råd til dig, når du skal give en udtalelse.

Benyt skabelon for udtalelse

Lægeforeningen har udarbejdet en skabelon for, hvordan du kan udarbejde din udtalelse i en klagesag. Se Lægeforeningens standardramme for kommentering af klage.

Sådan kan du bygge din udtalelse op

Det er en god idé at benytte følgende råd, når du skal bygge din udtalelse op:

 1. Indled med en kort beskrivelse af din stilling og position i sundhedsvæsenet og din rolle i det aktuelle behandlingsforløb.
 2. Beskriv, hvordan du opfatter klagen og tag stilling til de konkrete klagepunkter, der vedrører dine handlinger.
 3. Beskriv nøgternt anamnesen og den objektive undersøgelse.
 4. Redegør for dit lægefaglige skøn, som undersøgelsen resulterede i.
 5. Angiv hvilke konsekvenser, der er draget af undersøgelsen (behandling, observation, visitation, afventen, råd om at henvende sig igen, hvis symptomer bliver værre etc.). Henvis eventuelt til fremgangsmåden i afdelingsinstruks, hvis det kan støtte din forklaring.
 6. Afslut med en sammenfatning og konklusion, eventuel med en bemærkning om, at du ikke kan anerkende at have handlet forkert eller kritisabelt.
 7. Slut af med at bede om at få lejlighed til at fremsætte yderligere udtalelse, hvis der kommer nye oplysninger eller materiale i sagen, der give anledning hertil.

Tips til udarbejdelse af din udtalelse

Her er et par generelle gode råd, når du skal udarbejde din udtalelse:

 • Beskriv dine tilgrundliggende overvejelser – også selv om de forekommer selvfølgelige.
 • Udtalelsen skal være skrevet på almindeligt og forståeligt dansk og forholde sig konkret til patientens klagepunkter. Du skal redegøre for hændelsesforløbet, så du fremstiller sagen, som du ser den. Styrelsen for Patientsikkerhed kan også have bedt dig om at kommentere specielle forhold i sagen.
 • Undgå aggressive og nedsættende udtalelser om, hvor grundløs du end synes klagen er, og angrib aldrig klageren på det personlige plan.
 • Giv en objektiv beskrivelse af forløbet og nævn gerne de forhold og overvejelser, som lå til grund for din handling.
 • Du er ikke forpligtet til at påpege fejl eller forhold, som kunne være gjort bedre eller anderledes.
 • Redegør for dine egne synspunkter og handlemåder, men du bør ikke anlægge en videnskabelig, kritisk vurdering af forløbet.
 • Du skal ikke fremsætte negative vurderinger af dig selv.
 • Brug dit autorisations-ID i udtalelsen, ikke dit CPR nummer.

Vil du vide mere om, hvordan en klagesag forløber, hvordan klagen håndteres og hvordan Lægeforeningen kan hjælpe dig, kan du læse mere i Hvis du får en klage - Vejledning til læger der involveres i klagesager (pdf)