Sikkerhedssele, lægeattest til fritagelse for brug af

Indeks 
Sikkerhedssele fritagelse
Kategori 
Andre aftalte attester
ID-nr. 
06.05.01.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Politiet
Betales af 
Patienten
Opdateret 
19.04.2021
Forklaring 

Bekendtgørelsen om brug af sikkerhedsseler m.v. er blevet revideret, og den nye version gælder med virkning fra 1. maj 2006.
Pligten til at anvende sikkerhedssele eller andet sikkerhedsudstyr gælder ikke for personer, som af alvorlige lægelige årsager ved lægeattest er fritaget herfor.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at Sundhedsstyrelsen efter samråd med Rigspolitichefen fastsætter retningslinier for, i hvilke tilfælde attest om fritagelse må udstedes. Der foreligger en vejledning fra 1993, som beskriver helbredsforhold, der kan danne grundlag for dispensation. Det kan f.eks. være columna deformiteter der hindrer korrekt placering af selen, brug af pacemaker hvis selen ikke kan placeres korrekt uden at genere eller udtalt klaustrofobi.

I den tidligere bekendtgørelse var der en mulighed for, at justitsministeren kunne fritage visse personer for selepligt, - f.eks. hyrevognschauffører, der kører erhvervsmæssigt med passagerer. Denne bestemmelse er ikke videreført i den nye bekendtgørelse. Det antages, at risikoen for at en taxichauffør kommer til skade i et færdselsuheld er større end risikoen for tilskadekomst ved overfald.

Det må formodes, at ændringen vil bevirke et pres mod lægerne for udstedelse af attest om selefritagelse. Lægen må i sådanne tilfælde anlægge sit bedst mulige skøn og herunder erindre, at der skal foreligge udtalte helbredsmæssige problemer, for at en person kan fritages på grund af særlige helbredsforhold.