Særudgave af PLO’rientering - 25. november 2019

Særudgave af PLO'rientering ovenpå PLO's repræsentantskabsmøde d. 23. november 2019. 


De vigtigste beslutninger fra repræsentantskabsmødet d. 23. november

Kære medlem af PLO

PLO holdt lørdag ordinært repræsentantskabsmøde. Der vil i løbet af kort tid blive udarbejdet et referat af mødet, der sendes ud sammen med næste udgave af PLO’rientering, fredag den 6. december.

Vi har dog ønsket at give en kort orientering om nogle af de vigtigste beslutninger, der på repræsentantskabsmødet blev truffet.

Med venlig hilsen

Christian Freitag 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Nye ansigter i PLO’s bestyrelse

På repræsentantskabsmødet blev der valgt et nyt medlem af PLO’s bestyrelse: Lise Høyer, der hidtil har været formand for PLO-Midtjylland, afløser Jakob Dahl (PLO-Hovedstaden), der efter seks år i bestyrelsen ikke kunne fortsætte.

Desuden blev der på mødet orienteret om, at såvel PLO-Sjælland som PLO-Syddanmark har valgt nye repræsentanter til bestyrelsen. Fra Sjælland indtræder den hidtidige PLO-R formand, Ulrik Hesislev, som nyt bestyrelsesmedlem. Han afløser Niels Ulrich Holm, der efter seks år i bestyrelsen ikke kunne fortsætte.

Tre nye i PLO's bestyrelse

Fra Syddanmark har man ligeledes valgt den hidtidige formand – Jørgen Skadborg – til bestyrelsen. Han afløser Henrik Dibbern, der efter fire år ikke ønskede at fortsætte. 

Gunver Lillevang (PLO-Sjælland) var ligeledes på valg, og hun fortsætter i bestyrelsen i endnu en periode.

PLO’s bestyrelse har herefter følgende sammensætning:

 • Formand Christian Freitag (PLO-Hovedstaden)
 • Næstformand Mireille Lacroix (PLO-Syddanmark)
 • Trine Jeppesen (PLO-Hovedstaden)
 • Ulrik Hesislev (PLO-Sjælland)
 • Gunver Lillevang (PLO-Sjælland)
 • Jørgen Skadborg (PLO-Syddanmark)
 • Karsten Rejkjær Svendsen (PLO-Midtjylland)
 • Lise Høyer (PLO-Midtjylland)
 • Dennis Staahltoft (PLO-Nordjylland)

Farvel til tre bestyrelsesmedlemmer
Formand Christian Freitag takker Niels Ulrich Holm, Jakob Dahl og Henrik Dibbern, der alle stopper i PLO's bestyrelse.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Ny næstformand i PLO

Den nye bestyrelse holdt lørdag aften konstituerende møde. Her blev Mireille Lacroix (PLO-Syddanmark) valgt som ny næstformand. Hun afløser Niels Ulrich Holm (PLO-Sjælland), der som nævnt er udtrådt af bestyrelsen.

Mireille Lacroix er 55 år og til daglig praktiserende læge i Svendborg Kommune. Hun er tidligere næstformand for PLO-Syddanmark, og siden november 2018 har hun været medlem af PLO’s bestyrelse.

Mireille Lacroix

Herudover tog bestyrelsen stilling til fordelingen af forskellige udvalgsposter.

Forhandlingsudvalget kommer udover formand Christian Freitag og næstformand Mireille Lacroix til at bestå af Karsten Rejkjær Svendsen (PLO-Midtjylland) og Jørgen Skadborg (PLO-Syddanmark).

Ny formand for Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) bliver Karsten Rejkjær Svendsen, og herudover får følgende af de politiske udvalg ny formand:

 • Formand for Administrationsudvalget: Ulrik Hesislev
 • Formand for Kommuneudvalget: Lise Høyer 
 • Formand for IT- og Dataudvalget: Trine Jeppesen
 • Formand for Akutudvalget: Ulrik Hesislev

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Ny formand og næstformand i PLO-Midtjylland

Som nævnt er den hidtidige formand for PLO-Midtjylland, Lise Høyer, indtrådt i PLO’s bestyrelse. PLO-Midtjyllands bestyrelse har lørdag aften holdt konstituerende møde og valgt Henrik Idriss Kise som ny formand.

Henrik Kise ny formand for PLO-Midtjylland

Henrik Idriss Kise er 44 år og har praksis i Silkeborg Kommune. Han har hidtil været næstformand for PLO-Midtjylland. Han afløses på denne post af Bruno Melgaard Jensen. 

Bestyrelserne for PLO-Sjælland og PLO-Syddanmark har endnu ikke konstitueret sig, efter at deres formænd er blevet valgt til PLO’s bestyrelse og dermed er fratrådt som regionale formænd. Det gør de den 9. og 10. december. 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Ændringer i kontingentet

PLO’s repræsentantskab besluttede på sit møde, at det centrale årlige kontingent til PLO næste år skal stige fra 13.945 kr. til 16.288 kr.

Baggrunden er blandt andet et faldende antal medlemmer og dermed faldende kontingentindtægter samt stigende aktivitet, og dermed udgifter, blandt andet i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger.

Hertil kommer, at bemandingen i de regionale sekretariater øges til et ens niveau, der ikke længere afhænger af antal medlemmer, og dette betales af PLO centralt.

I nogle regioner vil en del af kontingentstigningen derfor blive modsvaret af, at det særlige regionale tillæg til kontingentet for tilkøb af regional sekretariatsbistand bortfalder.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Indførelse af kapacitetskontingent

Det er på repræsentantskabsmødet blevet besluttet at indføre et kapacitetskontingent for de medlemmer, der har en eller flere ikke-PLO’ere ansat i en kapacitet efter §16, stk. 7, og § 20 i overenskomsten om almen praksis. Dette gælder dog ikke for ansatte læger i en delekapacitet eller en generationsskifteaftale.

Baggrunden for den beslutning er blandt andet, at muligheden for ansatte læger i ledige kapaciteter har medført færre ejerlæger og dermed færre kapaciteter til at bidrage til driften af PLO. Repræsentantskabet mener, det er rimeligt, at man betaler et højere kontingent, når man disponerer over flere kapaciteter og dermed også har en større indtjening. 

Kapacitetskontingentet kommer til at udgøre to tredjedele af det normale PLO-kontingent, svarende til 10.858 kr. pr. kapacitet. Derudover fuldt kontingent til PLO-R, PLO-K og vagtbidrag.

Indførelsen af kapacitetskontingent medfører ikke ændringer i, at hvert medlem kun har én stemme, når der afholdes valg til PLO’s repræsentantskab. 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Overenskomstforhandlinger med Yngre Læger

Umiddelbart inden PLO’s repræsentantskabsmøde blev der lørdag også afholdt møde i PLA’s repræsentantskab. Her blev det godkendt, at PLA indleder forhandlinger med Yngre Læger om en overenskomst for speciallæger i almen medicin, der er ansat i PLO-klinikker.

Det har været vurderingen både i PLO og PLA’s bestyrelse, at det vil være hensigtsmæssigt, at de ansatte læger fremover kan arbejde inden for rammerne af en overenskomst. Dette blev der bakket op om på PLA’s repræsentantskabsmøde.

Forhandlingerne med Yngre Læger bliver påbegyndt snarest.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Bedre forhold for ansatte læger ved sygdom og barsel

Det blev på repræsentantskabsmødet besluttet at ændre på regelgrundlaget for PLO’s Administrationsudvalg. Det betyder bl.a., at ansatte læger i PLO-klinikker omfattes af dækning fra Administrationsudvalget ved sygdom og barselsorlov, hvis de i deres kontrakt har ret til fuld løn. Denne ændring træder i kraft pr. 1. januar 2020.

I forvejen er det sådan, at ansatte læger i klinikker i lægedækningstruede områder er omfattet af dækningen fra Administrationsudvalget. 

Med ændringen imødekommes et mangeårigt ønske fra blandt andet Forum for Yngre Almen Medicinere (FYAM) om bedre barselsvilkår i almen praksis. De nuværende barselsregler medfører risiko for, at unge læger, der ikke ønsker at købe praksis her og nu, holder sig væk fra almen praksis, indtil de er færdige med at være på barsel.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Dette særnummer af PLO'rientering blev bragt d. 25. november 2019