Særlige forhold for lægedækningstruede områder

OK18 rummer en række bestemmelser om særlige vilkår for læger, der virker i lægedækningstruede områder (LTO). Det drejer sig om flere forhold, lige fra etablering, over mulighed for ansatte læger, til honorering.

 Overenskomstens parter har aftalt særlige vilkår for læger, der virker i lægedækningstruede områder (LTO) for at forbedre muligheden for rekruttering og fastholdelse af læger i LTO. 

Det er Praksisplanudvalgene (hvor PLO er repræsenteret), der i praksisplanen udpeger LTO. 

Etablering af delepraksis

OK18 giver i overenskomstens § 22, stk. 4 praksis i LTO ret til etablering af delepraksis i op til seks år. Denne ret gælder både eksisterende og nyetablerede praksis.

  • Delepraksiskapaciteten kan besættes med delekompagnon eller ansat læge og Samarbejdsudvalget (SU) skal ikke ansøges.
  • Hvis man efter seks år ønsker at fortsætte delepraksis, skal SU ansøges på linje med, når læger uden for LTO søger delepraksistilladelse. I disse tilfælde er der tale om en personlig ordning, der gives på baggrund af egne eller nærtståendes helbredsforhold eller som følge af andre lægelige hverv, § 22, stk. 2. 

Med disse nye regler om delepraksis er der ikke behov for at opretholde den hidtidige særregel om ret til generationsskifteaftale i LTO, hvorfor denne regel er bortfaldet.

LÆS MERE Vejledning til etablering af deleprakis (pdf)

Ansatte læger i almen praksis

Antallet af ansatte læger må normalt maksimalt udgøre 50 pct. af kapaciteterne i en praksis. Læger i LTO er undtaget fra denne begrænsning og må således besætte alle ledige kapaciteter med ansatte læger, § 20, stk. 1. 

Ansættelse af læger i en ledig kapacitet / delekapacitet skal meddeles PLO / regionen som ved en almindelig praksisovertagelse. SU skal således ikke længere godkende.

  • Efter § 20, stk. 3 kan SU give læger i LTO dispensation til at ansætte læger i fase tre af deres uddannelsesforløb til speciallæge i almen medicin. Det gælder både varig ansættelse og i vikariater af mere end to måneders varighed. Forhandlingsaftalen peger på, at ”muligheden kan være relevant, fx hvis en uddannelseslæge på grund af barselsorlov har ”et slip”, før uddannelsen kan færdiggøres, eller fx i et længerevarende vikariat få timer pr. uge som alternativ til lægevagtskørsel eller andet bijob.”

LÆS MERE Ansatte speciallæger i almen praksis

Differentieret basishonorar

Med OK 18 indføres som en nyskabelse differentieret basishonorar, således at basishonoraret fremover består af en fast del, § 48, stk. 1, og en differentieret del, som visse læger vil få del i.

Modellen for differentieret basishonorar er beskrevet i bilag 5 til overenskomsten og indebærer, at en del af puljen til differentieret basishonorar er forbeholdt lægedækningstruede områder. Det andet element vedrører patienttyngde og vil i vid udstrækning også komme praksis i LTO til gode. 

  • Det fremgår af aftalen, at regionen inden den 1. maj 2018 fastlægger en objektiv model for hvilke områder der falder ud som lægedækningstruede. Dette område fastlåses i en treårig periode. Der er altså med hensyn til differentieret basishonorar formentlig tale om en anden definition af LTO, end den der anvendes i praksisplanen, og som er afgørende for rettighederne beskrevet ovenfor.
  • Er praksis den 1. maj 2018 beliggende i et område, som udpeges som LTO, vil praksis med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2018 modtage et beløb pr. tilmeldte patient fra puljen med differentieret basishonorar. Beløbets størrelse er endnu uklart, da det afhænger af, hvor mange læger, der skal have andel i de afsatte 24.mio kr., som LTO-puljen udgør.

Det differentierede basishonorar indgår ikke i beregningen af årsopgørelse og fastsættelse af højestegrænser i henhold til overenskomstens § 88.