Sådan forløber en klagesag i Disciplinærnævnet

Disciplinærnævnet behandler klager, hvor klageren har ønsket at rette kritik mod konkrete sundhedspersoner. Nævnet behandler klager over sundhedspersoners faglige virksomhed. Styrelsen for Patientklager stiller sekretariatsbistand til rådighed for Disciplinærnævnet.

Sådan forløber en klagesag i Disciplinærnævnet:

  1. Når en klage er modtaget, opretter sekretariatet en sag og undersøger bl.a., om klagefristerne er overholdt. Herefter sender sekretariatet et brev til klageren, hvor klagetemaet fremgår. Hvis dele af klagen skal behandles af en anden myndighed, vil det også fremgå af dette brev.
  2. Sekretariatet fremskaffer materialet i sagen, f.eks. journalmateriale, røntgenbilleder og andet, der kan belyse sagen. Sekretariatet indhenter også udtalelser mv. fra det personale, der har været involveret i behandlingen og fra andre, der kan bidrage til at oplyse sagen.
  3. Sekretariatet indhenter i de fleste tilfælde en sagkyndig udtalelse til oplysning af sagen. Sekretariatet kan beslutte at forelægge sagen for Retslægerådet og Styrelsen for Patientklager med henblik på at få en udtalelse om særligt komplicerede lægefaglige spørgsmål.
  4. Sekretariatet laver et forslag til afgørelse, som forelægges Disciplinærnævnet.
  5. Disciplinærnævnet træffer den endelige afgørelse. I de sager, hvor den indklagede læge er indstillet til kritik, vil lægen forinden blive partshørt over den sagkyndiges udtalelse.

Læs mere i Styrelsen for Patientklagers ”Vejledning til sundhedspersoner – når du er indklaget i en disciplinærsag”.

Er du ledende læge kan du læse mere i Styrelsen for Patientklagers ”Vejledning til ledende sundhedsperson – hvem skal udtale sig i en disciplinærsag?”.