Rollen som overlæge

Hvad indebærer det, når du som yngre læge skifter til at være overlæge?

Når du går fra at være yngre læge til en ansættelse som overlæge, får du en ny rolle og skal leve med andre overenskomstmæssige vilkår og forventninger end hidtil i din afdeling. Hvor du før var underordnet medarbejder, bliver du nu leder. Den nye rolle indebærer, at du skal opføre dig som og samtidig behandles som leder.

Overlægen er en ledelsesfigur
En overlæge er en ledelsesfigur i sundhedsvæsenet, da overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en patientbehandling på et højt kvalitetsniveau. Overlæger spiller derfor en helt afgørende rolle for en velfungerende patientbehandling og hospitalsdrift. Overenskomstens Præambel angiver, at der enighed herom mellem arbejdsgiverne i Danske Regioner og Overlægeforeningen.
Som ledere skal overlæger bidrage til, at hospitalerne kan leve op til en række krav om bl.a. kvalitet, tilgængelighed, leveringsfrister og effektivitet. Overlæger skal samtidig være med til at sikre og selv bidrage til, at patienterne får den rigtige behandling på det rigtige tidspunkt og på det rette sted. Som overlæge får du dermed et større ansvar for hensigtsmæssige patientforløb, undervisning og faglig udvikling, samt hensigtsmæssig og rationel organisering og drift af din afdeling.

Overlægen har medansvar for afdelingens drift
Dit ansvar og din indflydelse som overlæge skal ses i det lys. Du har som overlæge medansvar for hele afdelingens/hospitalets drift og udvikling og ikke alene for dit eget kliniske bidrag i modsætning til, da du var yngre læge.
Alle overlæger skal samtidig kunne lede og organisere det konkrete patientforløb og den konkrete behandlingsindsats, så den bliver så effektiv som muligt for patienten og afdelingen. Udover klinisk ledelse har nogle overlæger derudover ansvar for specifikke opgaver, som f.eks. at være ansvarlig for kvalitetsindsats, uddannelse, projekter eller andet.

Overlægen har indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse
Med ansvaret følger samtidig også en pligt og ret til at give sin mening tilkende overfor afdelingsledelsen, der som afdelingsledelse med bl.a. den ledende overlæge fortsat har det samlede ansvar for afdelingen.
Som overlæge forventes du at indgå i konkrete dialoger og give input og få indflydelse på afdelingen og hospitalet om, hvordan en hensigtsmæssig faglig udvikling, arbejdets tilrettelæggelse og fastlæggelse af ansvar og kompetence kan sikres. Hvis du som overlæge på en afdeling oplever, at arbejdsmængden og/eller intensiteten i arbejdet er uhensigtsmæssig, er det derfor naturligt, at du tager initiativ til en lokal dialog, da effektiv ressourceanvendelse og sikring af et godt arbejdsmiljø vil bidrage til et endnu stærkere sundhedsvæsen, hvor patienterne også fremadrettet får behandling af høj kvalitet, og hvor det er attraktivt at arbejde.

Overlægen er rollemodel
Som overlæge skal du endvidere gøre dig klart, at du som overlæge også bliver rollemodel for yngre læger og andet sundhedspersonale og spiller en central rolle for, at andre har en god arbejdsplads, oplever udvikling og arbejdsglæde, og at afdelingen leverer en god patientbehandling.

Overlægen arbejder uden højeste tjenestetid
Som overlæge arbejder du uden højeste tjenestetid men dog normalt 37 timer om ugen. Det medfører, at du som overlæge skal være mere fleksibel, hvad angår karakteren af arbejdet og tiden til at færdiggøre arbejdet for at varetage de ovenfor nævnte ledelsesopgaver.
I praksis bliver dit arbejde nu planlagt gennemsnitlig 37 timer/uge, men på dagen gør du dit arbejde færdigt uanset, at du derved kommer op over 7,4 timer den dag. Du skal nu tåle et uforudset/ikke planlagt arbejde på godt 40 timer/kvartal, uden at det figurerer som overarbejde. Er der kvartal efter kvartal et ikke ubetydeligt uforudset/ikke planlagt merarbejde, må du tage en drøftelse med din leder med henblik på at få færre opgaver og mindre ansvar. Alternativt skal der rejses en merarbejdesag i henhold til reglerne for dette.

Overlægens løn og vagtbetaling er anderledes
Udover en anden arbejdstidsregistrering, får du som overlæge fremover foruden en anden løn også løn under ferie, pligt til at gå i overlægevagt og ret til efteruddannelse. Det kan du alt sammen læse yderligere om på Overlægeforeningens hjemmeside under FAS/find et svar/hospitalsansat.
Se bestemmelserne for vagtbetaling her.
Se vejledning til vagtopgørelse her