Repræsentantskabsmøde april 2020 udskydes til den 19. juni 2020

Overlægeforeningens bestyrelse har besluttet at udskyde det planlagte forårsrepræsentantskabsmøde den 23. april 2020 til afholdelse

Fredag den 19. juni 2020, kl. 9:00-12:00 forud for Lægemødet, som starter samme dag kl. 13:00.  

Stedet for mødernes afvikling er endnu ikke fastlagt.
Mødet er åbent for alle medlemmerne af Overlægeforeningen.
Repræsentanter vil modtage et særskilt tilmeldingslink.

Menige medlemmer tilmelder sig ved at skrive til Liane Utzelmann på lu.fas@dadl.dk 

Fordi repræsentantskabsmøde bliver kortere end oprindeligt planlagt og med fast bagkant, er den oprindeligt planlagte dagsorden reduceret.

Mødet har dermed følgende foreløbige dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Kort formandsberetning
  3. Behandling af rettidigt indsendte forslag fra repræsentantskabets medlemmer (forslag skal være bestyrelse i hænde senest 6 uger før mødets afholdelse)
  4. Godkendelse af kontingent og budget for 2020
  5. OK21 – kravsudtagelse
  6. Forberedelse til Lægemødet
  7. Eventuelt

Bemærk forslag (fra repræsentanter) der ønskes behandlet på mødet skal være foreningen i hænde senest den 8. maj 2020 og skal sendes til lu.fas@dadl.dk 

Forud for mødet den 23. april havde foreningen rettidigt modtaget forslag fra Region Sjælland og Region Midtjylland. Disse to forslag medtages naturligvis på den endelige dagsorden, som udsendes senest fredag den 29. maj 2020.