Repræsentantskabsmøde 8. oktober 2022

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmerne af Overlægeforeningen og foregår på Hotel Munkebjerg i Vejle den 8. oktober 2022 fra kl. 10.00 til ca. 18.00. Stemmeret har kun repræsentanter og suppleanter, der møder i stedet for repræsentanter. Alle medlemmer af Overlægeforeningen har taleret på mødet, hvor der bl.a. er valg til fire bestyrelsesposter. Repræsentanter har modtaget et direkte tilmeldingslink til mødet.

Endelig dagsorden 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Behandling af rettidigt indsendte forslag fra repræsentantskabets medlemmer (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse, dvs. den 10. september 2022) - der er ikke indsendt forslag inden udløb af fristen.
 4. ROR har ordet
 5. OK 24 - Optakt til næste OK runde
 6. Tema - "Fastholdelse og arbejdsglæde"
 7. Vedtægtsændringer - varsling
 8. Valg af formand og bestyrelse, jf. § 7.
  Bestyrelsesmedlemmerne Mark Krasnik og Tommy Midtgaard Jensen afgår efter tur og kan ikke genvælges. Bestyrelsesmedlem Britt Lange afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsesmedlem Bjarne Rønde Kristensen afgår efter tur og kan genvælges.
 9. Valg af kandidat som repræsentant for FAS i Lægeforeningens bestyrelse, jf. § 7.2. punktum. Der skal ikke gennemføres valg.
 10. Suppleringsvalg til bestyrelsen, jf. §.  7. -  Der skal ikke gennemføres valg.
 11. Valg af revisor samt suppleant for denne, jf. § 12. Der skal vælges en revisorsuppleant.
 12. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 13. Redegørelse for budget
 14. Fastlæggelse af kontingent
 15. Eventuelt.

Har du spørgsmål?

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til FAS’ sekretariat – Liane Utzelmann på
tlf. 35 44 84 11 eller mail: lu.fas@dadl.dk 

Der kan rekvireres dagsorden inkl. bilag hos kontorfuldmægtig Liane Utzelmann på lu.fas@dadl.dk.