Repræsentantskabsmøde 10. juni 2021

Overlægeforeningens ordinære forårsrepræsentantskabsmøde 
torsdag den 10. juni 2021 kl. 10.00-18.00 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

Med følgende foreløbige dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Behandling af rettidigt indsendte forslag fra repræsentantskabets medlemmer (forslag skal være bestyrelse i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse)
  3. Forberedelse til Lægemødet 
  4. Suppleringsvalg til bestyrelsen, jf. § 7, stk. 6.
  5. Eventuelt.


Den endelige dagsorden kan ses på FAS´ hjemmeside, eller rekvireres i sekretariatet fra den 27. maj 2021. 

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmerne af Overlægeforeningen. Stemmeret har kun repræsentanter og suppleanter, der møder i stedet for repræsentanter. Alle medlemmer af Overlægeforeningen har taleret på repræsentantskabsmødet.

Der vil være åbent for tilmelding fra dags dato til og med tirsdag den 25. maj 2021 via mail til kontorfuldmægtig Liane Utzelmann på lu.fas@dadl.dk.
Repræsentanter har modtaget et direkte tilmeldingslink.

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til FAS’ sekretariat – Liane Utzelmann på
tlf. 35 44 84 11 eller mail: lu.fas@dadl.dk