Rekrutteringsudvalg (PLO/DSAM)

Kommissorium for rekrutteringsudvalget 

Formål
Rekruttering af speciallæger til almen praksis har i mange år været en stor udfordring. Rekrutteringsudvalget har siden 2004 haft og har fortsat til formål at arbejde med at understørre rekruttering til almen praksis, både i form af rekruttering af studerende til faget, rekruttering af speciallæger til praksis og ved at foreslå økonomiske incitamenter ved rekruttering.

Dette kan bl.a. opnås ved at formidle viden om almen praksis, hvor fokus både er på information til lægestuderende, uddannelseslæger i KBU-forløb, samt intro- og hoveduddannelseslæger og unge speciallæger.                                                                                                                                                   

Ved at inspirere til og orientere om specialet almen medicin både via hjemmesiden www.almenmediciner.dk og mentorordninger er det hensigten, at give mulighed for karriereplanlægning og kunne besvare almindelige spørgsmål i relation til nedsættelse og muligheder i egen praksis. Desuden skal informationen understøtte faglig sparring og feedback ifht. karrierevalg.   

Udvalgets opgaver omfatter bl.a:                                                                                                                  

  1. Løbende revision af portalen (www.almenmediciner.dk). Hjemmesiden er en inspirationsside, hvor man både kan finde information om veje ind i specialet og information om, hvilke forskellige muligheder, som specialet almen medicin ville kunne føre til. 
  2. Løbende revision af PLO’s mentorordning, som fungerer som supplement til Lægeforeningens mentorordning. Mentorordningen er et tilbud for lægestuderende, uddannelseslæger, unge speciallæger og nystartede praktiserende læger. Fokus i PLO’s mentorordning er rekruttering til specialet og rekruttering til almen praksis.
  3. Løbende følge udviklingen i fht rekruttering til specialet almen medicin og nedsættelse i almen praksis og på den baggrund drøfte behovet for og evt komme med forslag til yderligere konkrete indsatser/projekter med henblik på rekruttering.
  4. SAMS' og FYAM's medlemmer fungerer som sparringspartnere på div. projekter. Desuden har medlemmerne mulighed for at komme med input – både ifht. præ- og postgraduate niveau.

Udvalget skal udarbejde en konkret plan, hvis det besluttes at iværksætte nye tiltag, herunder også beskrivelse af økonomi. Herefter skal bestyrelserne tage stilling til rammerne for de tiltag (projekter), som ønskes iværksat.  
Rekrutteringsudvalget skal løbende afrapportere til PLO og DSAM om udvalgets arbejde.

Udvalget kan inddrage repræsentanter fra praksisudvalgene og øvrige ressourcepersoner i arbejdet. Indsatser vil løbende blive koordineret med PLO's Udvalg for trivsel og fastholdelse.

Udvalgets sammensætning:

Sekretariatsfunktionen varetages af PLO og en sekretariatsperson fra DSAM deltager på møderne. 

Rekrutteringsudvalgets medlemmer:

Udvalget består af i alt otte personer, hvor to personer udpeges af PLO, to personer af DSAM, to personer af FYAM og to personer af SAMS.

Der er desuden inviteret observatør fra Lægeforeningens uddannelsessekretariatet og fra Yngre Lægers udvalg for almen medicin.

Formandskabet for udvalget er delt mellem PLO og DSAM, idet PLO udpeger en formand og DSAM udpeger en næstformand.

Som udgangspunkt afholder udvalget 3 møder årligt. Som udgangspunkt er et af møderne med fysisk tilstedeværelse og resten virtuelle.

Udvalgets budget for 2021 udgør 90.400 kr, heraf 75.000 kr til rekrutteringskampagne. Udvalget finansieres af PLO.

Rekrutteringsudvalg (PLO/DSAM) medlemmer