Psykiatriske Akutberedskab i Region Hovedstaden

§ 1.
Overenskomsten omfatter læger, der ansættes ved Region Hovedstadens Psykiatriske Akutberedskab.

§ 2.
Lønnen pr. time udgør 391,46 kr. (31. marts 2000 niveau). Lønnen reguleres i henhold til Aftale om lønninger for ansatte i regionerne (Regionernes OK-samling 21.03.1) .

§ 3.
Der kan lokalt forhandles tillæg efter de i overenskomst for underordnede læger gældende bestemmelser om lokal løndannelse (OK 33.06.1).

§ 4.
Arbejdet tilrettelægges som vagt fra bolig.

§ 5.
Ubelastet vagt fra bolig honoreres med 1/3 timeløn, jf. § 2. 

§ 6.
Effektivt arbejde under vagten honoreres med timelønnen jf. § 2. Deltagelse i anden pålagt tjeneste som f.eks. planlægningsmøder honoreres ligeledes med timelønnen.

§ 7.
Det effektive arbejde opgøres som beskrevet § 21 i overenskomsten for underordnede læger.

§ 8.
Lægerne udfører arbejdet ved det Psykiatriske Akutberedskab  i henhold til tjenestelisten.

§ 9.
Aftale om arbejdsgivers pligt til at underrette arbejdstager om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) gælder (OK 11.21.1).

§ 10.
Der ydes løn under sygdom, dog maksimalt 3 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder.

Løn under sygdom ydes i overensstemmelse med den planlagte tjeneste. Såfremt sygdommen bliver af en sådan varighed, at pågældende af denne årsag ikke indgår i tjenestelisten, ydes løn under sygdom svarende til den gennemsnitlige beskæftigelses pr. måned i de foregående 6 måneder.

§ 11.
Lægen er omfattet af KTO-aftaler om ferie (ferie med godtgørelse på 12,95 %) (OK 11.04.1)).

§ 12.
Lægerne er omfattet af KTO-aftaler om graviditet, barsel og adoption (OK 11.09.2).

§ 13.
Lægerne er omfattet af bestemmelserne for underordnende læger for så vidt angår børns første og anden sygedag, jf. § 41 i overenskomst for underordnende læger.

§ 14.
Region Hovedstaden tegner forsikring, der giver en dækning på 1 mio. kr. ved død eller ulykke under transport ved tilkald.

§ 15.
Lægen er omfattet af funktionærlovens bestemmelser vedrørende opsigelse og efterløn (OK 11.03.1).

§ 16.
Overenskomsten har virkning fra den 1. april 2013 og kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2015. Opsigelse skal ske skriftligt.

Lokalaftalen finder du her: Psykiatriske akutberedskab i Region Hovedstaden (PDF)