Psykiatri

Psykiatrien - en kompleks udfordring

Udfordringerne for psykiatrien er komplekse - både set fra patienternes side og set fra lægernes side. Psykiske lidelser er blandt de mest udbredte sygdomme i Danmark. Hvert år er mere end 280.000 danskere berørt af depression, og angstlidelser berører endnu flere. Cirka 28.000 mennesker er ramt af skizofreni. Tilsammen repræsenterer psykiske lidelser hvert år mere end 50.000 akutte skadestuebesøg og tre millioner sygedage. Når én bliver syg med psykisk lidelse, påvirker det hele familien. F.eks. ved vi, at op mod 80.000 børn under 18 år vokser op med en eller to forældre med en psykisk lidelse. Disse børn har en øget risiko for selv at udvikle psykiske lidelser. 

Lægeforeningens psykiatriudspil 

Lægeforeningen udsendte i april 2018 et psykiatriudspil ”Styrk psykiatrien nu – det vedrører os alle” med konkrete bud på udfordringer og løsninger med sigte på regeringens arbejde med en national psykiatriplan. Viden om effektive behandlinger i psykiatrien udvikler sig hastigt. Som på andre sygdomsområder er målet at helbrede eller gøre patienten symptomfri, men psykiatrien har i årevis været underprioriteret. Regeringens udspil til psykiatrihandleplan kom i september 2018, og det vidner om en bred erkendelse af behovet for en forbedret indsats for mennesker med psykiske lidelser, men det er Lægeforeningens opfattelse, at der fortsat mangler at blive afsat midler til at sikre det løft af psykiatrien, som udspillets ordlyd er udtryk for. Lægeforeningen mener, at en national handlingsplan skal have særlig fokus på et forbedret tværsektorielt samarbejde, dokumenteret høj behandlingskvalitet og en organisering på psykiatriområdet, som giver patienterne bedst muligt og tidligst mulig behandling for deres psykiske lidelser, og samtidig kan sikre et ensartet og evidensbaseret behandlingstilbud med tilgængelighed af speciallæger i psykiatri i hele landet.

Lægeforeningens psykiatriudspil rummer konkrete anbefalinger inden for fire hovedtemaer, der sigter på både bedre forebyggelse og bedre behandling:
 

  • Bedre hjælp til børn med psykiske lidelser og mistrivsel 
  • Målrettede løft på voksenområdet
  • Styrket kvalitetsarbejde i psykiatrien
  • Effektiv brug af speciallægetid og rekruttering af flere læger
     

Lægeforeningens psykiatriudspil:  ”Styrk psykiatrien nu – det vedrører os alle”

Nationalt partnerskab om lægedækning i psykiatrien

Lægeforeningen foreslår sammen med Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger, at der etableres et nationalt partnerskab om lægedækning i psykiatrien. Formålet er sikre psykiatrien som en attraktiv arbejdsplads for læger under uddannelse og for færdiguddannede speciallæger i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatrien. Vi peger på, at partnerskabet forankres i Sundhedsministeriet, og at der inviteres repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, de fire universiteter som udbyder medicinstudiet, Danske Regioner, de fem regioner, Danske Patienter samt relevante lægelige organisationer inklusiv Lægeforeningen, Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Foreningen af Yngre Psykiatere og Foreningen af Danske Lægestuderende. 

Læs også: Partnerskab om lægedækning i psykiatrien