Projekt: Udvikling af stillingen som afdelingslæge

Afdelingslægerne er en vigtig figur i sygehusvæsenet. I 2021 er der ca. 2800 afdelingslæger ansat på sygehusene, og antallet af afdelingslæger forventes at vokse yderligere i de kommende år. Det er vigtigt, at stillingen som afdelingslæge er en attraktiv stilling med mulighed for faglig udvikling og med løn og øvrige vilkår, der afspejler den udvikling. Hvordan gør man det? Det er temaet for de forsøg, der skal foregå i elle 5 regioner i 2022 og 2023.

Ved OK21 var stillingsstrukturen for speciallæger et vigtigt tema for både Danske Regioner og Yngre Læger. Det lykkedes ikke at blive enige om en ændret stillingsstruktur, men parterne aftalte at afsætte midler til at iværksætte forsøg i alle 5 regioner.

Formålet med forsøgene er at undersøge, hvordan man kan fremme afdelingslægernes faglige – og opgavemæssige udvikling kompetencemæssigt og vilkårsmæssigt.

Forsøgene skal evalueres i 2023, så erfaringerne kan indgå i Danske Regioners og Yngre Lægers forberedelse af overenskomstforhandlingerne i 2024.

Regionale tovholdere

Danske Regioner og Yngre læger har aftalt, at Yngre Læger i hver region kan frikøbe en yngre læge ansat i regionen en dag om ugen. Tovholderen er udpeget af det regionale Yngre Lægeråd.

Tovholdernes rolle er at indgå i samarbejdet med regionen omkring facilitering, forberedelse og gennemførelse af de lokale forsøg. Tovholderen skal derudover medvirke til at koordinere, inspirere og operationalisere forsøgene samt virke som bindeled imellem afdelingslægerne på hospitalerne og de forskellige niveauer i Yngre Læger – herunder medvirke til inspiration og koordinering på tværs af hospitalerne og regionerne.

Kontakt din regionale tovholder

Vil du vide mere eller har du spørgsmål til projektet i din region, så kontakt: 

​Læs mere om de enkelte tovholdere her

Økonomi
Der er afsat 2 x 40 mio kr. til forsøg i regionerne. Midlerne er til rådighed pr. 1. april 2022 og 1. april 2023, og de er fordelt til regionerne efter regionernes lønsum til yngre læger pr. 31. marts 2021:

  • Region Hovedstaden: kr. 14.375.724
  • Region Sjælland: kr. 4.823.387
  • Region Midtjylland: kr. 8.944.908
  • Region Syddanmark: kr. 8.012.851
  • Region Nordjylland: kr. 3.843.219

Læs mere om projektet: 
OK21 projekt om afdelingslægers karriereudvikling (pdf) 
Opfølgning på møde mellem Yngre Læger og Danske Regioner (pdf)
Rammebeskrivelse (pdf) 

Skabeloner til download: 
Skabelon til foreløbig beskrivelse af projektet (word)
Skabelon til aftale om regionale forsøg (word)