Projekt Collabri - Collaborative Care

§ 1 Baggrund og formål

Denne aftale er indgået med henblik på at understøtte gennemførelsen af projektet ”Collabri – Collaborative Care. Effekt af en brobyggende behandling af angst og depression” under de af Satspuljeaftalen 2011-2015 afsatte midler.

Bedre behandlingskvalitet

Projektet har som formål at forbedre behandlingsindsatsen i almen praksis for gruppen af patienter med angst og depression.

Samarbejde mellem sygehuspsykiatrien og almen praksis

Projektet har ligeledes til formål at udvikle en ny samarbejdsform mellem psykiatrien og almen praksis. Dette sker bl.a. gennem øget vidensdeling, læring og kommunikation mellem de to sektorer.

Forskning

Endelig har aftalen som formål at understøtte gennemførelsen af forskningsprojektet Collabri, der skal undersøge effekten af en dansk model for Collaborative Care ved angst og depressionstilstande.

§ 2 Beskrivelse af projektets indhold

Collabri er et forskningsprojekt, der introducerer et formaliseret samarbejde mellem hospitalspsykiatrien og den praktiserende læge om behandlingen af patienter med depression og angst (panikangst, socialfobi og generaliseret angst). Forskningsprojektet undersøger desuden forskellige metoder til opsporing af depression.

I projektet deltager 60 praktiserende læger, som alle randomiseres i forhold til opsporingsmetode og behandling. På baggrund af dette randomiseres de 60 praktiserende læger til 6 behandlingsspor. Når lægerne indgår i projektet, vides det ikke på forhånd, hvilket behandlingsspor de skal følge. 

Ved opsporing af angst følges normal procedure, dvs. de praktiserende læger gør, som de plejer.

Ved opsporing af depression er der tre forskellige opsporingsmetoder. En tredjedel af lægerne udfører opsporing, som de normalt gør det. En tredjedel gør jf. case-finding metoden, dvs. ved mistanke om depression foretager de en screening med MDI. Den sidste tredjedel foretager opsporing ved case-finding samt screening med MDI af høj-risikogrupper. Se nærmere beskrivelse af de tre opsporingsmetoder for depression i bilag 1. Du finder Bilag 1 i menuen til højre.

I behandlingsspor A1-A3 skal de praktiserende læger give behandling jf. Collabri-modellen, se nærmere beskrivelse i bilag 1. I behandlingsspor B1-B3 giver de praktiserende læger den behandling, de normalt tilbyder.

Deltagelse i projektet indbefatter desuden forskningsrelaterede aktiviteter, herunder indhentelse af samtykke fra patienten.

Igennem projektperioden vil der ske en løbende evaluering bl.a. gennem trofasthedsmålinger, observationer og interviews. Trofasthedsmålinger bruges til at vurdere om care managers, praktiserende læger og speciallæger i psykiatri/psykologer med specialuddannelse i psykiatri arbejder i overensstemmelse med Collabri-modellen. Trofasthedsmålingerne vil være baseret på observationer, interviews samt dokumentgennemgange hos en stikprøve af interventionsdeltagere ligesom patient interviews vil benyttes. Trofasthedsmålingerne vil ligge ca. 6 mdr. efter interventionsstart med mulighed for gentagelse.

Slutteligt vil de forskellige data blive opgjort og indgå i den endelige afrapportering.

§ 3 Deltagelse i projektet

Omfattet af aftalen er alene praktiserende læger, som har tilmeldt sig projektet, og som har ydernummer i optageområderne for Psykiatrisk Center Frederiksberg, Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Nordsjælland. Tilmelding meddeles Region Hovedstadens Psykiatri, hvor projektet er forankret.

Den praktiserende læge skal senest den 27. juni 2014 give bindende tilsagn om at deltage i projektet. Hvis der tilmeldes flere læger end de 60, der skal indgå i projektet, udvælges de deltagende læger ud fra ønsket om en geografisk spredning indenfor de tre optagerområder.

Tilfældigt udvalgt skal halvdelen af de praktiserende læger tilmeldt projektet løbende foretage opsporing jf. det tildelte behandlingsspor (se bilag 2) og tilbyde behandling jf. Collabri-modellen i samarbejde med en care manager om maksimalt 32 patienter pr. læge over en 21-måneders periode (forventeligt september 2014 – marts 2016), hvilket svarer til 4-5 patienter ad gangen i et forløb af ca. 12 uger.

Den anden halvdel skal, ligeledes tilfældigt udvalgt, foretage opsporing jf. det tildelte behandlingsspor (se bilag 2) samt tilbyde den behandling, de normalt giver, til maksimalt 32 patienter pr. læge over samme 21- måneders periode.

Alle patienter, der kan indgå i projektet, skal opfylde de for projektet opstillede inklusionskriterier og ikke være omfattet af de til projektet opstillede eksklusionskriterier.

§ 4 Betingelser

De praktiserende læger, som deltager i projektet, forpligter sig til følgende aktiviteter:

 • Alle praktiserende læger har det lægelige behandlingsansvar og er tovholder for maximalt 32 patientforløb og herunder ansvarlig for medicinordinationer i henhold til det behandlingsspor, som de tildeles ved lodtrækning. Fordelingen af de 32 patientforløb er:
  • 25-26 med depression som den primære diagnose
  • 5-6 med generaliseret angst, panikangst eller social fobi som primær diagnose
 • Der henvises til bilag 2 med oversigt over behandlingsspor. Hvis der i det samlede projekt ikke inkluderes patienter i overensstemmelse med den tiltænkte fordeling, kan de praktiserende læger blive bedt om at ændre fordelingen indenfor den praktiserende læges samlede volumen.
 • Region Hovedstadens Psykiatri ansætter alle care managers og har det ledelsesmæssige ansvar for dem.
 • Alle praktiserende læger forpligter sig til at deltage i klinisk evaluering og andre planlagte aktiviteter, der følger af projektet, herunder at deltage i rekruttering af patienter, hjælpe evaluatorerne med at få adgang til relevant information og data fra egen praksis.
 • Ti tilfældigt udvalgte læger forpligter sig til at blive observeret og deltage i interviews.
 • For de deltagende læger, som udtrækkes til sporene A1, A2 og A3, er der en forpligtelse til at deltage i kompetenceudviklingsaktiviteter svarende til et opstartsmøde og 1 kursusdag på specifikke datoer.
 • For de deltagende læger, som udtrækkes til sporene A1, A2 og A3 er der en forpligtelse til samarbejde med care manager, herunder ugentlige møder, vejledning etc.
 • Care manager journalfører i Region Hovedstadens Psykiatri og bruger korrespondancemeddelelsessystemet til skriftlig kommunikation med den deltagende læge.
 • For de deltagende læger, som udtrækkes til sporene A1, A2 og A3, sørger Region Hovedstadens Psykiatri for mulighed for lokaler, fx i tidsrummet 16-18. Alternativt har lægen mulighed for at stille lokale til rådighed på vilkår aftalt med PLO Hovedstaden og med efterfølgende godkendelse af Region Hovedstadens praksisadministration.
 • Det er desuden en betingelse for deltagelse i projektet, at alle praktiserende læger benytter Datafangst via pop-op vinduer og diagnosekoder.

§ 5 Øvrige aktiviteter

Deltagende praktiserende læger skal i løbet af projektperioden:

 • Alle praktiserende læger deltager i et opstartsmøde af en times varighed.
 • De 30 læger, der skal udføre behandling jfr. Collabri-modellen, skal desuden:
  • Deltage i et 1-dags kursus.
  • Af de 30 læger udvælges tilfældigt 10 læger, der skal deltage i undersøgelse af vilkår, processer og organisatoriske konsekvenser af implementeringen. Undersøgelsen foregår ved observation og/eller interviews.
  • Deltage i rekruttering af patienter til fokusgruppeinterviews, der skal belyse patienternes perspektiv på behandling jfr. Collabri-modellen. Der skal i alt rekrutteres 100 patienter, svarende til 1-2 patienter pr praksis.

§ 6 Honorering

For deltagelse i projektet modtager hver praktiserende læge et beløb pr. gennemført behandlingsspor med patienter tilknyttet projektet. Afregning sker pr. patient ved afslutning af et behandlingsspor. Honoraret for gennemførsel af behandlingsspor afhænger af, hvilket spor i Collabri-modellen den enkelte læge er randomiseret til. For behandlingssporene ydes følgende honorering (som justeres ud fra den til enhver tid
gældende konsulenttakst, der pr. 1. april 2014 udgør kr. 878,61):

 • Gruppe A1: 2.141,54 kr. pr. patient
 • Gruppe A2: 2.141,54 kr. pr. patient
 • Gruppe A3: 2.141,54 kr. pr. patient
 • Gruppe B1: 488,26 kr. pr. patient
 • Gruppe B2: 488,26 kr. pr. patient
 • Gruppe B3: 488,26 kr. pr. patient

Behandlingssporene indebærer honorering for rekruttering og behandling, samt registrering af henvisninger jf. bilag 2, som du finder menuen til højre.

Herudover honoreres følgende for opsporing af patienter med depression:

 • Grupperne A1 og B1: 40 kr. pr. opsporing (maks. 60 opsporinger pr. læge)
 • Grupperne A2 og B2: 240 kr. pr. opsporing (maks. 60 opsporinger pr. læge)
 • Grupperne A3 og B3: 240 kr. pr. opsporing ved casefinding og 370 kr. pr. opsporing ved high-risk screening (max 89 opsporinger pr. læge)

Honoreringens fordeling på konkrete opsporingsopgaver er beskrevet i bilag 2, som du finder i menuen til højre.

Herudover suppleres afregningen pr. patient i behandlingssporene med følgende honorarer:

 • Opstartsmøde af en times varighed (gældende for alle deltagere): PLO’s til enhver tid gældende konsulenttakst, der pr. 1. april 2014 udgør kr. 878,61 (ekskl. transport).
 • Deltagelse i 1 dags-kursus á 7,5 timer til konsulenttakst (gældende for sporene A1, A2 og A3): 6.589,90 (efter 1. april 2014 konsulenttakst) kr.
 • Deltagelse i interview af 2 timers varighed (gældende for 10 læger i sporene A1, A2 og A3 ): honoreres efter gældende konsulenttakst, som pr. 1. april 2014 udgør 878,61 pr. time.
 • Rekruttering af patienter (gældende for sporene A1, A2 og A3) til fokusgruppeinterview (100 patienter i alt): 150 kr./pr. patient.

De i stk. 1 nævnte beløb reguleres med det til enhver tid gældende overenskomsttillæg i henhold til overenskomst om almen praksis.

Projektydelserne i sporene tildeles særskilt ydelsesnummer, der skal benyttes af lægen i forbindelse med afregningen.

Nærværende aftale er betinget af, at Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Sundhed indgår en særskilt administrationsaftale, der opfylder afregningskravene i Overenskomst om almen praksis.

§ 7 Tvister

Såfremt der ikke er enighed om fortolkningen af denne aftale i projektledelsen (se bilag 3 i menuen til højre), afgøres tvisten endeligt af en af aftalens parter i fællesskab udpeget opmand. Kan der ikke opnås enighed om opmanden, udpeges denne af præsidenten for Østre Landsret.

§ 8 Opsigelse

Projektet udløber den 31. marts 2017, hvor aftalen bortfalder uden yderligere varsel.

Såfremt der i aftaleperioden sker væsentlige ændringer af honoreringen i henhold til Overenskomst om almen praksis – herunder dennes regulering – eller der opstår en overenskomstløs periode eller forhold som nævnt i Overenskomst om almen praksis § 136, stk. 2, kan aftalen opsiges af hver af parterne med 2 måneders varsel til den 1. i en måned.

§ 9 Overenskomst om almen praksis § 93

Enhver honorering i henhold til nærværende aftale, der vedrører projektdelen, indgår ikke i den statistik, der udarbejdes i henhold til § 93 i Overenskomst om almen praksis.

§ 10 Overenskomst om almen praksis bilag 4: Økonomiprotokollat

Projektdelen er ikke omfattet af økonomiloftet i Overenskomst om almen praksis. Sygesikringsdelen indgår i økonomiloftet. I bilag 2 er en oversigt over ydelser inden for projektdelen og sygesikringsdelen.

§ 11 Ikrafttrædelse

Aftalen træder i kraft på datoen for aftalens underskrift.

Underskrevet den 23-05-2014    PLO-dok. 950834 collabri_projektorganisation.pdf