Politiattester og honorering

Hjælper du politiet med at udfærdige politiattester, så bliver du p.t. ikke særskilt honoreret for dette. Efter arbejdsgivernes opfattelse er politiattesterne nemlig en del af det almindelige lægearbejde, og det indgår derfor i arbejdstiden på lige fod med andre lægefaglige opgaver. Dette er Yngre Læger og FAS ikke umiddelbart enige i. Derfor er vi gået i dialog med Danske Regioner.

Efter at have været i kontakt med arbejdsgiverne via Finansministeriet / Moderniseringsstyrelsen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn RLTN har politiet udsendt en rundskrivelse om, at hospitalsansatte læger (overlæger og yngre læger) fra den 1. november 2012 ikke længere vil få særskilt honorering for arbejdet med at udfærdige politiattester.

Yngre Læger (og FAS) er ikke blevet informeret eller inddraget, og vi er heller ikke umiddelbart enige i fortolkningen. Vi mener, at RLTN’s vurdering hviler på mangelfulde oplysninger om, hvad arbejdet med politiattesten omfatter, og hvor omfattende, det er.

Indtil tvisten er afklaret, er yngre læger forpligtiget til at udfærdige attesterne som en del af det normale arbejde på hospitalet. Vi opfordrer derfor til, at yngre læger, der har udfærdiget attester, som de ikke har fået honoreret, eller som har fået tilsendt attester, til at kontakte ledelsen og aftale, hvordan arbejdet med attesterne skal foregå. Vi opfordrer samtidig til at registrere arbejdet med henblik på evt. efterbetaling.

Send en mail til Yngre Læger

Yngre Læger og FAS har taget kontakt til Danske Regioner for at få sagen afklaret. I den forbindelse vil vi gerne vide lidt mere om arbejdet med politiattester. Hvor stort omfang har det, hvad består arbejdet i osv. Send os en mail på yl@dadl.dk

Yngre Lægers overenskomst om attester - § 31

Overenskomsten skelner mellem to former for attester

  • Attester som ikke bliver honoreret særskilt, og hvor arbejdet derfor foregår i arbejdstiden. Fx ”politiattester, hvis indhold svarer til vidneudsagn”.
  • Attester som bliver honoreret særskilt, og hvor arbejdet derfor ikke er en del af arbejdstiden. Fx ”politierklæringer og erklæringer til retsligt brug, indeholdende nærmere motiveret skøn”.