PLO's Udvalg for hospitalssamarbejde

Det er formålet med PLO’s Udvalg for hospitalssamarbejde at beskæftige sig med emner inden for de praktiserende lægers samarbejde med hospitalerne og udvikle PLO’s politik på området. Fokus er på at sikre bedre og sammenhængende patientforløb på tværs af sektorovergange,med særligt fokus på opgaveglidning generelt, samt det lægefaglige ansvar og kommunikation herom i sektorskiftet.

Udvalg for hospitalssamarbejde skal anvise retning for og komme med indstillinger til PLO’s bestyrelse om hospitalssamarbejdet.

Opgaver
Udvalgets opgaver er at: 

  • Udvikle PLO’s politik i forhold til hospitalssamarbejdet, og fremme implementeringen heraf særligt regionalt.
  • Være PLO’s politiske og faglige forankring i samarbejdet med hospitalerne og andre aktører herom.
  • Indhente regionale erfaringer om hospitalssamarbejdet herunder fra projektarbejde, og med bidrag fra eksterne praktikere.
  • Understøtte PLO i at udbrede løsninger til hele landet i samarbejde med sundhedsvæsnets øvrige aktører, som kan understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.
  • Komme med bidrag til bestyrelsens og Forhandlingsudvalgets forhandlinger om Overenskomst for almen praksis inden for udvalgets faglige ramme.
  • Tage emner op på eget initiativ inden for ovenstående formål.

Forankring
Udvalget refererer til PLO’s bestyrelse. Udvalget koordinerer tæt med Udvalg for Nær sundhed og Akutudvalget.

Med henblik på koordination af PLO’s politik på området, deltager udvalgets formand, når det er relevant i møder i andre udvalg som fx Udvalg for Nær Sundhed, IT- og Dataudvalget, FUR og FU eller inviterer deltagere fra andre udvalg til møde med Udvalget for hospitalssamarbejde.  

Sammensætning
Udvalget består af syv medlemmer, hvoraf:

  • Fem udpeges af PLO-R blandt medlemmer af PLO’s repræsentantskab med særlig politisk interesse for hospitalssamarbejde og evt. erfaring med forhandlinger med regionerne. Der skal være et medlem fra hver region.
  • To udpeges af PLO’s bestyrelse blandt medlemmer af PLO’s bestyrelse, hvoraf den ene udnævnes til formand.