PLO's Rekrutteringsudvalg

Kommissorium

Baggrund:

DSAM og PLO nedsatte i 2004 et rekrutteringsudvalg i samarbejde med Månedsskriftet for almen praksis, der besluttede at skrive rekrutteringsbreve til læger på forskellige trin i videreuddannelsen. 

Rekrutteringsudvalget er efterfølgende blevet revitaliseret, og den 10. oktober 2011 afgav rekrutteringsudvalget sin rapportering om diverse rekrutteringstiltag i regionerne og kommunerne for så vidt angår a) rekruttering af studerende til faget og b) rekruttering af speciallæger til praksis samt c) økonomiske incitamenter ved rekruttering.

Desuden udarbejdede rekrutteringsudvalget en d) folder til uddeling i forskellige rekrutteringssammenhænge.

Henset til, at der fortsat var rekrutteringsproblemer til faget, og da der var problemer med rekruttering af speciallæger til almen praksis, blev der igen i 2014 på ny nedsat et fælles DSAM og PLO rekrutteringsudvalg. Udvalget udarbejdede i november 2015 en afrapporteringsrapport for udvalgets arbejde. PLO og DSAM’s bestyrelser har besluttet, at udvalget skal fortsætte sit arbejde. 

Udvalgets sammensætning og opgaver:

Udvalget består af i alt otte personer, hvor to personer udpeges af PLO, to personer af DSAM, to personer af FYAM og to personer af SAMS. Formandskabet for udvalget skal være delt mellem PLO og DSAM, ligesom udvalget selv bestemmer mødehyppighed, og hvordan arbejdet skal tilrettelægges.  

Udvalget skal arbejde videre med følgende opgaver (i prioriteret rækkefølge): 

  1. Oprette og udvikle en portal (www.almenmediciner.dk), for at opnå en bredere og øget branding/rekruttering. Hjemmesiden tænkes som en inspirationsside, hvor man både vil kunne finde information om veje ind i specialet og informa¬tion om, hvilke forskellige muligheder, som specialet almen medicin ville kunne medføre. 

    Hjemmesiden skal udvikles i samarbejde mellem SAMS, FYAM, PLO (kommunikationsafdelingen) og DSAM.  

2.    Udvikle og implementere mentorordninger, som supplement til Lægeforeningens mentorordning. Mentorordningen skal være et tilbud for uddannelseslæger og unge speciallæger både for at udvide netværket, men også til egentlig sparring med mentoren. Mentorordningen er også tænkt til nystartede praktiserende læ¬ger, der efterspørger en mere håndholdt indsats. Mentorordningen skal etableres ad frivillighedens vej.

3.    Iværksætte/fortsætte følgende rekrutteringstiltag for KBU/I-læger:

  • Etablering af stærke netværksgrupper/supervisionsgrupper
  • Undervisningsdage for KBU.
  • Rekruttering som fokusområde for Praksisudvalg, Regionerne, Kommunerne og SU
  • Særligt kursus tilbudt af PLO efteruddannelse med iværksætteri og ledelse som focus Man kan måske overveje at følge samme model, som Yngre læger tilbyder ”Yngre Lægedag” (Region Sjælland) eller at invitere KBU og introlæger gratis med på regionale Praksisdage.

4.    Overveje om der er andre forslag i rapporten fra udvalget i november 2015, der bør søges fremmet

Udvalget skal udarbejde en konkret plan for, hvordan udviklingen og iværksættelsen af de enkelte tiltag. Ligeledes skal de økonomiske rammer for de udvalgte tiltag uddybes og fastlægges. 

Herefter skal bestyrelserne tage stilling til de økonomiske rammer for de tiltag (projekter), som ønskes iværksættes. 
Rekrutteringsudvalget skal løbende afrapportere til PLO og DSAM og senest den 1. december 2016 skal udvalget foretage en afrapportering af udvalgets arbejde.

Udvalget kan inddrage repræsentanter fra praksisudvalgene og øvrige ressourcepersoner i arbejdet.

Sekretariatsfunktion:

Sekretariatsfunktionen deles mellem PLO og DSAM.