PLO’s Kvalitets- og Forskningsudvalg

Kommissorium

Formål:
Det er udvalgets formål at arbejde med emnerne kvalitet og forskning i almen praksis, samt patientsikkerhed herunder myndighedstilsyn. Udvalget er et politisk udvalg, der skal anvise retning samt indstille og referere til PLO’s bestyrelse på kvalitets- og forskningsområdet.

Opgaver:
Udvalgets opgave er at beskæftige sig med emner indenfor ovennævnte områder af relevans for almen praksis.

Kvalitets- og forskningsudvalget skal bl.a.:

  • Forberede PLO’s arbejde i forhold til landsoverenskomster (LOK). Både forberedende op til kommende forhandlinger og i efterforløbet af en indgået LOK. Dette sker i dialog med bestyrelsen og PLO’s Forhandlingsudvalg (FU).
  • Være PLO’s politiske forankring i samarbejdet med myndighederne indenfor patientsikkerhed og tilsynsvirksomhed.
  • Forberede PLO’s arbejde i Fonden for Almen Praksis på forskningsområdet, herunder driften af de almen medicinske forskningsenheder og ved at anvise retning på forskningsområdet samt ved at indstille konkrete forslag til priorite-ring af forskningsindsatser i de almen medicinske forskningsenheder til PLO’s bestyrelse.
  • Kunne tage emner op på eget initiativ indenfor ovenstående formål.

Forankring:
Udvalget refererer til PLO’s bestyrelse og kvalificerer denne, hvor bestyrelsen drøfter eller træffer beslutning i sager, der emnemæssigt henhører under kvalitets- og forskningsudvalget.

Sammensætning:
Udvalget består af fire medlemmer. De tre udpeges af PLO’s bestyrelse: Det fjerde medlem udpeges af DSAM.

Efter udvalgets vurdering kan der tilknyttes et yderligere medlem fra DSAM, begrundet i udvalgets konkrete opgaver.

Til støtte for udvalget, kan udvalget desuden nedsætte ad hoc arbejdsgrupper med sagkyndige, der har særlig viden indenfor udvalgets arbejdsområder. Arbejdsgrupperne mødes ikke fast, men arbejder alene ad hoc efter anmodning fra udvalget.

Udvalgets formand udpeges af og er medlem af PLO’s bestyrelse.

Medlemmer af kvalitets- og forskningsudvalget