PLO's it- og dataudvalg

It- og dataudvalget arbejder med udvikling og anvendelse af IT i almen praksis samt indhentning og anvendelse af patientdata fra almen praksis

Kommissorium

Formål

Det er udvalgets formål at arbejde med de emner, der hidtil har ligget under it-udvalget og dataudvalget i bred forstand. Dette omfatter udvikling og anvendelse af IT i almen praksis samt indhentning og anvendelse af patientdata fra almen praksis.

Udvalget er et politisk udvalg, der skal anvise retning samt indstille og referere til bestyrelse og repræsentantskab på det it- og datapolitiske område.

Udvalget styrer efter PLO´s datapolitiske principper (pdf).

Opgaver

Udvalgets opgave er at beskæftige sig med it-relaterede problemstillinger af relevans for almen praksis, samt at være det forum, der vejleder og kommer med anbefalinger til, hvordan data fra almen praksis skal anvendes.

IT- og dataudvalget overtager og udbygger it-udvalgets opgaver, herunder:

 • Arbejdet med klinikkernes it-infrastruktur og i denne forbindelse koordination af arbejdet med systemhusene, som der holdes løbende kontakt med.
 • It-sikkerhed i almen praksis.
 • Vurdering og implementering af tt-initiativer, herunder de elektroniske værktøjer som andre interessenter tiltænker almen praksis at anvende til forskellige formål.
 • Indgåelse af databehandleraftaler mellem klinikkerne som dataansvarlige og disses databehandlere.
 • FMK.
 • Telemedicin.
 • Beslutningsstøtte.
 • Holde sig ajour med og påvirke den persondataretlige lovgivning.
 • Økonomiske og overenskomstmæssige konsekvenser af mulige it-tiltag.
 • Varetage udpegning af repræsentanter til den løbende dialog med samarbejdspartnere: Medcom brugergruppe, Medcom Styregruppe, FMK brugergruppe, FMK styregruppe, IT portefølje styregruppe, Diverse ad hoc udvalg i forbindelse med it-innovations og/eller forskningsprojekter.
 • Påvirke arbejdet i Lægeforeningens udvalg om it- og sundhedsdata.

IT- og dataudvalget overtager endvidere dataudvalgets opgaver og skal konkret vurdere brugen af data fra almen praksis til følgende formål:

 • Egen læges læring og kvalitetsudvikling baseret på journaldata.
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Patienternes adgang til egne data.
 • Forskningsadgang.
 • Øvrige sundhedsprofessionelles adgang til data i behandlingsøjemed.
 • Myndigheders adgang til data til brug for sundhedsplanlægning, overvågning af behandlingskvalitet, regningskontrol mv.
 • Udvalget skal virke for, at videregivelse af patientdata fra almen praksis i videst muligt omfang sker på basis af patientens informerede samtykke.

Forankring

Udvalget refererer til PLO's bestyrelse og kvalificerer denne, hvor bestyrelsen drøfter eller træffer beslutning i sager, der emnemæssigt henhører under it- og dataudvalget.

Sammensætning

Udvalget består af fem medlemmer udpeget af PLO's bestyrelse, hvoraf ét medlem repræsenterer DSAM.

Til støtte for udvalget kan udvalget nedsætte ad hoc arbejdsgrupper med sagkyndige, der har særlig viden inden for enten IT eller data. Arbejdsgrupperne kan enten være tillidsvalgte PLO´ere eller eksterne eksperter. Disse ad hoc arbejdsgrupper bistår udvalget med at analysere mere tekniske, økonomiske eller juridiske problemer. Arbejdsgrupperne mødes ikke fast, men arbejder alene ad hoc efter anmodning fra udvalget.

Udvalgets formand udpeges af og er medlem af PLO's bestyrelse.

Udvalget mødes efter behov fire til seks gange årligt.

Medlemmer af PLO's it- og dataudvalg