Nyt fra bestyrelsen

  Vi har brug for dialog, ikke konfrontation

  Onsdag bragte Jyllands-Posten en kronik af regionrådsformand i Region Nordjylland Ulla Astman med titlen "Familielægen på pension", hvor hun bl.a. ønsker sig en ny sundhedslov, der skal give regionerne tidsubegrænset mulighed for at etablere regionsklinikker.

  Både forslaget og den hårde retorik er jeg forundret over. Det står i klar kontrast til den dialog, vi generelt har med Danske Regioner og med RLTN.

  Region Nordjylland er særlig hårdt udfordret af lægemangel, og jeg har forståelse for, Ulla Astman er utilfreds og ønsker at finde løsninger. Men at introducere en ny sundhedslov tre år efter, at vi fik én, som gav regionerne mange og gode muligheder for at forbedre lægedækningen, virker i bedste fald hæmmende for de helt afgørende forhandlinger, vi nu skal i gang med.

  Hvis det er kendetegnende for den måde, regionerne ønsker at bruge deres ressourcer på, så rejser det en række grundlæggende og alvorlige spørgsmål om de praktiserende lægers fremtid.

  PLO har for nylig fremlagt et udspil, PLO's udspil "På patientens vegne" , med 28 forslag til bedre sammenhæng, større tilgængelighed og højere kvalitet i sundhedsvæsenet.

  Forslagene er blevet positivt modtaget i brede politiske kredse, herunder af Danske Regioner, og kunne være et godt udgangspunkt for en dialog også i Region Nordjylland om, hvordan problemerne kunne løses. Det er faktisk muligt at finde løsninger inden for den organisationsform, vi har med de nuværende almindelige lægeklinikker.

  Jeg ærgrer mig derfor over den hårde retorik fra Ulla Astman, så kort tid efter at PLO er kommet med en lang række konkrete forslag, og blot halvanden måned før forhandlingerne om vores nye overenskomst begynder. Men for PLO’s bestyrelse ændrer det sådan set ikke på, at vi fortsat går efter en aftale og ikke efter en konfrontation.

  Læs kronikken fra Ulla Astman.

  Nyt fra bestyrelsen: Kampagne for lungefunktionsmålinger

  Lungeforeningen og Sundhedsstyrelsen kører i denne og i næste uge kampagnen "Pust liv i din hverdag". Materialer fra kampagnen er sendt til alle praktiserende læger.
  Hverken PLO eller DSAM har været inddraget i denne kampagne. 

  I lyset af at borgerne vil møde op i almen praksis i forventning om at få foretaget en lungefunktionsundersøgelse, synes vi, det havde givet god mening, hvis vi var blevet inddraget i denne kampagne. 

  Kampagnens form rejser nogle indlysende spørgsmål: Skal borgerne bare kunne bestille en lungefunktionsundersøgelse uden forudgående dialog med lægen? På Lungeforeningens hjemmeside står der fx: "Et lungetjek foregår hos lægen og tager kun 10 minutter". Denne form for formidling rejser nogle både faglige og ressourcemæssige spørgsmål.

  Vi kommer heller ikke uden om, at kampagnen naturligvis vil medføre en øget aktivitet i almen praksis. Som udgangspunkt vil PLO jo være godt tilfreds med stigende aktivitet. Vi kan bare ikke ignorere vores økonomiloft, og det kan ikke undgå at smitte af på vores begejstring for kampagnens udformning. Vi har forsøgt at forhandle et øget økonomiloft på baggrund af kampagnen – det er desværre ikke lykkedes.

  Der skal dog ikke herske tvivl: Hvis borgere oplever længerevarende åndenød og hoste, så bør de bestille en tid hos deres læge. Vi vil tage godt imod dem, lytte til deres problemer og udrede årsagen. Denne udredning vil mange gange indbefatte en lungefunktionsundersøgelse. 

  For ca. 14 dage siden havde vi i øvrigt en patient i klinikken med tiltagende åndenød og faktisk også hoste. Patienten havde atrieflimmer…Det var måske meget godt, at han ikke bare fik lavet en lungefunktionsundersøgelse hos vores sygeplejerske.

  Læs om DSAM’s seneste udmelding her.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  PLO’s formand Christian Freitag 
  tlf. 5134 3501, cfreitag@dadlnet.dk

  Til toppen

  Aktiviteten i almen praksis er atter under økonomirammen

  Aktiviteten i almen praksis af overenskomstens andet år, dvs. fra september 2015 til juli 2016, er opgjort til 6.891,4 mio. kr.

  En fremregning af aktiviteten viser, at den samlede aktivitet for andet overenskomstsår vil ligge 36,5 mio. kr. under økonomirammen på 7.420,7 mio. kr., hvilket svarer til ca. 10.676 kr. pr. praktiserende fuldtidslæge.

  Grunden til, at aktiviteten igen er under økonomirammen, skyldes en væsentlig lavere aktivitet i juli 2016 sammenlignet med året før.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Jeppe Krag
  Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

  Til toppen

  Ses vi på Lægedage?

  Der er allerede over 2100 tilmeldte til Lægedage, men der er stadig plads til flere.

  Spred det gode budskab til KBU/introlæger

  Vi vil gerne have spredt budskabet om, at KBU/introlæger i år særligt er inviteret til at deltage tirsdag eller onsdag til en pris på kun 450 kr. pr. dag. KBU/introlæger kan også deltage de øvrige dage, men så er prisen 650 kr. pr. dag – ligesom for yngre læger. 

  Tirsdag er der planlagt et særligt kursus for KBU/introlæger. Kurset hedder: Derfor skal du være praktiserende læge. De unge har også mulighed for at mødes til frokost med erfarne praktiserende læger og stille alle de spørgsmål, de måtte have, om det at være praktiserende læge. Tirsdag vil der desuden være oplæg om rekruttering på Lægetorvet.

  Nyt tilmeldingssystem af hensyn til deltagerne

  Der er som noget nyt i år indført tilmelding til alle kurser. Vi fik desværre rigtig mange tilbagemeldinger sidste år fra utilfredse læger, der var taget hjemmefra tidligt om morgenen for så alligevel ikke at kunne komme ind på de kurser, de ønskede at deltage i. Det er grunden til, at vi har indført tilmelding til de fleste kurser. Tilmeldingen skal sikre, at du på forhånd ved, at du kan deltage i det kursus, du har meldt dig til.

  Der holdes 125 kurser i løbet af de fem dage, og den gennemsnitlige daglige kapacitet er på 1700 kursuspladser (heraf ca. 900 i auditorier). Det er samme antal som sidste år.

  Vi ved af erfaring, at praksispersonalet er meget hurtigt ude, da der er kurser, som hurtigt bliver fuldtegnede. Det har også været tilfældet i år med nogle af lægekurserne. Vi har løbende holdt øje med, hvilke kurser der er stor efterspørgsel efter, og dér, hvor det kan lade sig gøre, har vi rykket de populære kurser til større lokaler.

  Vi vil gerne levere kvalitet. Derfor tager vi en række læringsmæssige hensyn, så det er ikke alle kurser, der kan gennemføres i de store lokaler.

  Vi glæder os til at se dig på Lægedage.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Eva Mogensen
  Tlf. 3544 8385, emm.plo@dadl.dk

  Til toppen

  Fra 1. oktober kan forældre få adgang til børns data via sundhed.dk

  Fra d. 1. oktober kan forældremyndighedsindehavere og værger søge om adgang til børns sundhedsdata via Sundhedsjournalen på sundhed.dk.
  Sundhedsjournalen er en samlet betegnelse for adgang til FMK, e-journal og Laboratoriesvarportalen.

  I dag kan forældre allerede få adgang til børns medicinoplysninger via FMK (Fælles Medicinkort).

  Fremover omfattes også journalmateriale fra e-journal samt prøvesvar fra Laboratoriesvarportalen.

  Adgang til børns notater gives på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering, og den digitale løsning er udarbejdet i samarbejde med lægefagligt personale.

  Adgang til data i e-journalen skal gives aktivt af lægefagligt personale efter forespørgsel om aktindsigt fra forældre eller værge.

  Løsningen bygger på en CPR-service, der entydigt identificerer forældremyndighed eller værgeforhold.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Kontorchef Lone Kaalund Thiel
  Tlf. 2261-8804, Lone.kaalund.thiel@rn.dk

  Til toppen

  Ny honorartabel

  Honorartabel inkl. gruppe 2-takster udsendes i uge 39. Honorarerne er fra 1. oktober 2016 reguleret med 0,86 pct. Honorartabellen er gældende frem til 31. marts 2017.

  Du finder honorartabel og gruppe 2-takster her.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Konsulent Lotte Aakjær Jensen
  Tlf. 3544 8459, laj.plo@dadl.dk

  Til toppen

  PLO-Hovedstaden

  Valg til PLO’s repræsentantskab, PLO-Hovedstaden, efterår 2016

  Der afholdes valg til PLO’s repræsentantskab i efteråret 2016 for perioden 2017-2018. Opstillingsfristen er den 6. november 2016 kl. 12.00 til post.hpl@dadl.dk
  Der afholdes medlems- og opstillingsmøde den 7. november 2016.

  Valget foregår i perioden den 29. november til den 13. december 2016 kl. 12.00. Valget foregår elektronisk. Du bedes tjekke din e-mailadresse på læger.dk under "Mine data".

  Der udsendes nærmere information om valget pr. mail.

  IT-fejl i Region Hovedstadens systemer

  På grund af en IT-fejl i Region Hovedstadens systemer er mange medicinkort efter udskrivelse markeret med "Indlagt på xxxx" eller "Udskrevet uden ajourføring fra xxxx". Medicinkortet kan godt være ajourført tæt på udskrivelsestidspunktet, men fx udlevering af to Panodil og en registrering af dette vil fejlmarkere kortene.

  Fejlen forventes rettet i starten af oktober måned. Desværre er det ikke muligt at være sikker på, at kortet er retvisende, og som vanligt anbefales det, at man skriver til udskrivende afdeling og beder dem rette problemet.

  I nogle tilfælde kan man ved kommunikation med patienten eller plejepersonale ajourføre kortet, og i andre tilfælde kan der være en korrekt epikrise med anførelse af den aktuelle medicinering. Såfremt der er den mindste tvivl, skrives til afdelingen.

  Sæt dit fingeraftryk på KAP-H

  Har du som bruger af KAP-H’s efteruddannelsestilbud lyst til at sætte dit fingeraftryk på fremtidige tilbud i KAP-H for praktiserende læger? 

  KAP-H nedsætter en faglig interessentgruppe bestående af: en kommunal praksiskonsulent, en vicedirektør fra et af hospitalerne, en praktiserende læge fra DSAM-H’s bestyrelse, to praktiserende læger uden formelle positioner i fagligt og/eller fagpolitisk miljø samt KAP-H’s koordinatorteam.

  Gruppen skal fungere som tænketank og skal ud fra de enkelte medlemmers baggrund komme med input til fremtidige aktiviteter. Vi søger to praktiserende læger uden særlig politisk eller andet fagligt engagement, som i denne sammenhæng vil kunne repræsentere målgruppen for KAP-H’s tilbud. 

  Du kan læse kommissoriet for gruppen her.

  Der afholdes to møder om året, som de to læger vil blive honoreret for. Har du lyst til være med, så skriv en mail til kap-h@regionh.dk.

  Til toppen

  PLO-Midtjylland

  Opslag af ydernummer i Ringkøbing

  Region Midtjylland har opslået et ydernummer i Ringkøbing til besættelse senest pr. 1. januar 2017. Ansøgningsfrist er mandag 3. oktober 2016 kl. 12.00. Udsendt via praksis.dk 19. september.

  Det er muligt at leje sig ind i renoverede kliniklokaler i Sundhedshuset, og Regionen opfordrer alle interesserede læger til at byde. Uddybende materialer omkring ydernummeret findes her. 

  Vi opfordrer interesserede til at henvende sig til PLO-Midtjyllands sekretariat for opklarende spørgsmål (Lisbeth Trøllund Andersen, lta@dadl.dk / 8730 9036).

  Temadag om helbredsvurdering af flygtninge

  Komitéen for Sundhedsoplysning arrangerer en temadag for læger om helbredsundersøgelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

  Temadagen afholdes fredag den 28. oktober kl. 8.30–15.30 i Lægeforeningen i Region Midtjylland, Fredens Torv 3B i Aarhus. Kurset er gratis for deltagerne.

  Blandt emnerne er indvandrermedicin generelt og den praktiske afvikling af flygtningeundersøgelser. Desuden kan man høre om de forskelle, der gør en forskel, når borgere med anden etnisk baggrund end dansk møder det danske sundhedsvæsen

  Du kan høre mere om temadagen og tilmelde dig ved henvendelse til Hanne Tarp, hat@sundkom.dk, senest den 21. oktober 2016.

  Læs mere her.

  Til toppen

  PLO-Nordjylland

  Rekrutteringsarrangement

  Lørdag den 17. september holdt Hjørring Kommune et vellykket rekrutteringsarrangement med det formål at tiltrække praktiserende læger til byen. Arrangementet har fået stor ros fra såvel deltagere som pressen. Både Ugeskriftet og Nordjyske Medier var til stede.

  Ledige ydernumre

  Annoncering af to ledige ydernumre i Aalborg. De to ledige ydernumre vil endvidere blive annonceret digitalt på Ugeskriftet. Se mere på regionens hjemmeside. Kontakt evt. sekretariatet ved spørgsmål.

  Til toppen


  Nr. 16 - 23. september 2016​