Nyt fra bestyrelsen

  PLO's udspil til resten af sundhedsvæsenet

  Den 4. september blev PLO’s udspil ”På patientens vegne” offentliggjort. Det skete med en række artikler i Jyllands-Posten, samtidig med at udspillet i sin helhed blev lagt på PLO’s hjemmeside.

  Udspillet og de 28 konkrete forslag har efterfølgende fået en del omtale også i andre medier. Modtagelsen har generelt været positiv; både fra patientforeninger, fra folketingsmedlemmer, fra regionerne og fra kommunerne.

  Det har været en stor del af hensigten med udspillet at vise, at vi praktiserende læger faktisk har mange idéer til, hvordan vi i sundhedsvæsenet i fællesskab kan gøre det bedre for patienterne.

  Hensigten har også været at vise, hvor mange gode ting der kan opnås, hvis man fra samfundets side er parat til at investere i almen praksis og resten af det nære sundhedsvæsen.

  I en tid med mangel på praktiserende læger er det nogle meget ambitiøse planer, vi lægger op til i udspillet. Derfor skal forslagene heller ikke læses som en konkret handlingsplan, nærmere et idékatalog.

  ”På patientens vegne” er heller ikke PLO’s oplæg til forhandlingerne om en ny overenskomst (OK17). Det kommer forhandlingsudvalget, bestyrelsen og repræsentantskabet til at udarbejde separat. Men det er klart, at hvis begge parter under forhandlingerne kan se fordelen ved idéerne, så kan vi arbejde med nogle af dem, allerede i den kommende overenskomst.

  I det hele taget vil det i den kommende tid vise sig, om der fra politisk side er vilje til at satse på den vækst og udvikling i almen praksis, som er forudsætningen for, at idéerne i ”På patientens vegne” kan gøres til virkelighed.

  PLO's udspil "På patientens vegne" .

  For yderligere oplysninger kontakt:
  PLO’s formand 
  Christian Freitag 
  tlf. 5134 3501, c.freitag@dadlnet.dk

  Til toppen


  IT-fejl vedrørende patienter uden for kilometergrænsen er nu rettet

  I forlængelse af nyhed i sidste nummer af PLO’rientering har Danske Regioner oplyst, at fejlen i deres IT-system, der bevirkede, at fraflyttende patienter (uden for 15/5 kilometer) uretmæssigt via borger.dk kunne vælge at beholde hidtidige læge, selv om lægen havde lukket for tilgang, er blevet rettet med virkning fra den 30. august 2016.

  Rettelsen gælder dog kun fremadrettet. For så vidt angår de patienter, der allerede uretmæssigt har fastholdt tilmeldingen til praksis, opfordrer vi fortsat til, at du retter henvendelse til regionen, som må søge at rette denne fejl, således at patienten tilbydes lægevalg på ny og frameldes din praksis.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Konsulent Lotte Aakjær Jensen
  Tlf. 3544 8459, laj.plo@dadl.dk 

  Til toppen


  Ændret praksis vedrørende formkrav til dokumenter

  IKAS oplyser, at manglende datering af dokumenter ikke længere kan føre til, at almene lægepraksis ikke opnår fuld akkreditering.

  I modsætning til, hvad der er tilfældet i standardsæt for sygehuse, apoteker og det præhospitale område, er der i standardsættene for almen praksis og speciallægepraksis ikke nogen standard om dokumentstyring. I stedet er der i indledningen til standardsættene oplistet nogle formkrav til dokumenter. 

  Praksis har hidtil været, at det eneste af disse krav, der kan få opfølgningsmæssige konsekvenser, dvs. en vurdering ”under stregen” i form af NO eller IO, er datering. Dette var begrundet i, at datering har betydning for, at man kan sikre sig, at man ikke uforvarende følger en forældet udgave, og for at man kan holde styr på, hvornår retningslinjer skal gennemses og eventuelt opdateres.

  IKAS vurderer, at dette har ført til en uforholdsmæssig stor fokusering på formalia, og at det ikke passer til den måde, alle elektroniske systemer fungerer på. IKAS vil derfor fremover anvende følgende praksis: Hvis en klinik tilgår sine retningslinjer i et elektronisk system, der altid viser den nyeste udgave, har det ingen betydning, om en oprettelses- eller gyldighedsdato fremgår af visningen eller af et udprint af retningslinjen. 

  Det afgørende er således, at retningslinjerne er implementerede, og der dermed kan konstateres en hensigtsmæssig praksis i klinikken.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
  Tlf. 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk  

  Til toppen


  Elektronisk status- og undtagelsesredegørelse for vederlagsfri fysioterapi

  Ifølge overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi (§ 34, stk. 3) skal status- og undtagelsesredegørelser kunne sendes elektronisk mellem fysioterapeut, praktiserende læge og region efter gældende MedCom standarder.

  Denne løsning er nu klar til at blive taget i brug, idet alle regioner og systemleverandørerne til fysioterapi- og lægepraksis har implementeret løsningen. Der vil fremover derfor komme elektroniske udgaver, som anvendes i lægepraksis.

  Du kan læse med om den elektroniske status- og undtagelsesredegørelse for vederlagsfri fysioterapi her. 

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
  Tlf.: 2917 0906, mbb.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Mulighed for at få sundhedsfaglige nyheder til venteværelset

  Månedsskriftet for Almen Praksis har udviklet et webbaseret program, Praksisskærm, der giver praktiserende læger mulighed for at præsentere relevant information til patienterne på en tv-skærm i venteværelset. 

  Der er mulighed for, at du selv kan forfatte og redigere den information, du ønsker på skærmen.

  Derudover er der mulighed for at abonnere på både praksisrelevante informationer såvel som nyheder fra fx PLO, DSAM, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen m.v. Nyhederne opdateres løbende af Praksisskærms lægefaglige redaktion.
   
  Praksisskærmen indeholder også en beskedfunktion, hvor fx sekretæren kan skrive til en beskedboks på skærmen. Det kunne fx være oplysninger om aktuelle ventetider, ferielukning eller anden relevant information.
   
  Det koster 150 kr. pr. måned pr. klinik at have et abonnement på ordningenn.
   
  Læs mere på www.praksisskaerm.dk og kontakt evt. sekretær Lotte Marcussen, Månedsskrift for Almen Praksis, på lm@mpl.dk.

  Til toppen


  Kampagne: "Når hovedpinepiller giver hovedpine"

  Dansk Hovedpinecenter har i samarbejde med Danmarks Apotekerforening og Migræne- og Hovedpineforeningen planlagt en borgerrettet oplysningskampagne om medicinoverforbrugshovedpine (MOH). Kampagnen er i øvrigt sponsoreret af TrygFonden.

  Den løber af staben d. 12.-18. september i år, og erfaringsmæssigt kan en sådan kampagne give anledning til en del henvendelser til praktiserende læger.

  Baggrunden for kampagnen er, at ca. 100.000 danskere lider af MOH, som er en kronisk hovedpineform, der opstår sekundært til et for stort forbrug af analgetika og/eller migræne medicin. Målgruppen for kampagnen er kvinder i 30-50 års alderen, da prævalensen af MOH er højest i denne gruppe.

  Et af de vigtige budskaber i kampagnen er, at personer med tendens til hovedpine maksimalt må tage smertestillende medicin to dage om ugen, hvis dette er gennem en længere periode på flere måneder. Det gælder både ved behandling med smertestillende medicin for hovedpine og for rygsmerter, gigtlidelser eller lignende. 

  På alle Danmarks 400 apoteker vil der i uge 37 være plakater, videoer og et velinformeret personale klar til at tage en snak med borgerne omkring forbruget af smertestillende medicin. Desuden vil der blive uddelt brochurer på apotekerne, gymnasier, og andre steder, og der kan forventes en del medieomtale.

  Mere grundlæggende information om MOH, behandling og prognose kan snart hentes på www.apoteket.dk, www.danskhovedpinecenter.dk eller www.hovedpineforeningen.dk

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Kommunikationschef Jonas Heltberg
  Tlf.: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk 

  Til toppen


  Nyt fra PLO-Nordjylland

  Valg til PLO’s repræsentantskab, PLO-Nordjylland, efterår 2016

  Der afholdes valg til PLO’s repræsentantskab. Opstillingsfristen er den 10. november 2016, kl. 12.00.

  Der afholdes medlems- og opstillingsmøde den 9. november 2016 i Novi, Aalborg Øst.

  Valget foregår i perioden 29. november til den 13. december 2016 kl. 12.00. Valget foregår elektronisk. Du bedes checke din e-mail adresse på læger.dk under ”Mine data”.

  Der udsendes nærmere information om valget pr. mail. 

  Til toppen


  Nyt fra PLO-Midtjylland

  Valg til PLO-Midtjylland og opfordring til opstilling

  I perioden fra 29. november kl. 12.00 – 13. december kl. 12.00 afholdes der valg til PLO’s repræsentantskab og dermed PLO-Midtjylland.

  Ønsker du at få indflydelse på vilkårene for at være praktiserende læge, har du nu mulighed for at stille op som kandidat. Det gør du ved at sende en mail til sekretariatet for PLO-Midtjylland: PLO.midtjylland@dadl.dk
   
  Region Midtjylland er inddelt i to valgkredse, en vestkreds og en østkreds, og man er opstillings- og stemmeberettiget i den valgkreds, hvor man har praksis.

  Hvis du har brug for flere oplysninger om arbejdet som tillidsrepræsentant, er du velkommen til at kontakte et medlem af PLOM. 
   
  Vi vil opfordre alle, der har interesse, til at stille op.

  13. september sendes yderligere orientering om valget via mail samt på hjemmesiden. På hjemmesiden vil man kunne finde valgproceduren og anvisning om, hvorledes kandidater sender deres valgoplæg og selvdeklarering ind.

  PLO-M medlemsmøde 1. november 2016 

  Mødet finder sted fra kl. 18.00 – 21.00 (sandwich fra kl. 17.30) på Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.

  Til toppen


  Nyt fra PLO-Sjælland

  Valg til PLO-Sjælland og opfordring til opstilling

  I perioden fra 29. november kl. 12.00 – 13. december kl. 12.00 afholdes der valg til PLO-Sjælland og dermed PLO’s repræsentantskab.

  Ønsker du at få indflydelse på vilkårene for at være praktiserende læge i Sjælland, har du nu mulighed for at stille op som kandidat. Vi vil opfordre alle, der har interesse, til at stille op. Det gør du ved at sende en mail til sekretariatet på lgn@dadl.dk.
   
  Hvis du har brug for flere oplysninger om arbejdet som tillidsrepræsentant, er du ligeledes velkommen til at kontakte PLO-Sjælland eller din lokale valgte repræsentant.

  Medlemsmøde den 7. november

  Sæt kryds i kalenderen. Vi holder PLO-Sjælland medlemsmøde mandag den 7. november kl. 18-21:30, på Sorø Storkro, Sorø. Foreløbig dagsorden udsendes 14 dage før mødet og endelig dagsorden en uge før.

  Bemærk, at der på medlemsmødet vil blive truffet beslutning om RIV-kontingent og lægevagtskontingent. 

  Til toppen


  Nyt fra PLO-Hovedstaden

  Valg til PLO’s repræsentantskab, efterår 2016

  Der afholdes valg til PLO’s repræsentantskab i efteråret 2016 for perioden 2017-2018. Opstillingsfristen er den 6. november 2016 kl. 12.00.

  Selve valget foregår i perioden den 29. november til den 13. december 2016. Valget foregår elektronisk. Vær derfor opmærksom på, at din e-mailadresse er registreret korrekt under ”Mine data” på læger.dk.

  I uge 38 vil PLO-H’s sekretariat udsende nærmere information om valget, opstilling m.v. til medlemmerne pr. e-mail.

  Husk ekstraordinært medlemsmøde om OK17 den 19. september kl. 17 

  Der afholdes ekstraordinært medlemsmøde om OK17 for PLO-medlemmer i Region Hovedstaden den 19. september kl. 17-19 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød.

  Tilmelding sker senest den 14. september. Dagsorden er sendt direkte til medlemmerne på e-mail og kan fås ved henvendelse til sekretariatet på post.hpl@dadl.dk.  

  Nyt fra KAP-H

  Nye temamøder om rationel behandling af sygdomme i mandens underliv. Læs mere og tilmeld dig her. 

  Til toppen


  Nyt fra PLO-Syddanmark

  Valg til PLO’s repræsentantskab, PLO-Syddanmark, efterår 2016

  Der afholdes valg til PLO’s repræsentantskab. Opstillingsfristen er den 10. november 2016, kl. 12.00.
   
  Valget foregår i perioden fra 29. november til den 13. december 2016 kl. 12.00. Valget foregår elektronisk. Du bedes checke din e-mail adresse på læger.dk under ”Mine data”.
   
  Der udsendes nærmere information om valget pr. mail.

  Til toppen


  Nr. 15 - 12. september 2016​