Nyt fra bestyrelsen

  Nye opgaver kræver vækst og udvikling i almen praksis

  Som det fremgår af denne udgave af PLO’rientering, ser det ud til, at aktiviteten i almen praksis i overenskomstens andet år lige akkurat havner over den aftalte økonomiske ramme.

  Hvis tallene holder, bliver der tale om en meget lille overskridelse. Så lille, at der ikke vil ske nogen modregning af reguleringsprocenten. Det billede kan ændre sig de kommende måneder, både til den ene og til den anden side.

  Men det er egentlig ikke så vigtigt, om vi ender på den ene eller anden side af grænsen. Derimod er det helt afgørende, at økonomiloftet fungerer som en bremse for, at vi får den vækst og udvikling i almen praksis, som vi har brug for.

  Når praktiserende læger kan se, at blot en lille vækst i vores aktivitet betyder, at vi kommer til at arbejde gratis, så tænker vi os om to gange, før vi ansætter en ny sygeplejerske eller bioanalytiker, eller før vi åbner for tilgang af flere patienter.

  En række politiske signaler og initiativer tyder på, at det nære sundhedsvæsen og almen praksis er tiltænkt en styrket rolle fremover. I det seneste satspuljeforlig er der fx afsat penge til fast tilknyttede læger på plejecentre og til tidlig opsporing af KOL. Politisk har man besluttet, at en del af kræftopfølgningen skal flyttes fra sygehusene til almen praksis.

  Det er sund fornuft at styrke almen praksis, i takt med at indlæggelsestiderne på sygehusene falder, og i takt med at der bliver flere ældre. I PLO’s bestyrelse forventer vi derfor, at en ny overenskomst bliver startskuddet til, at flere år med stagnation bliver afløst af vækst og udvikling.

  Økonomiloftet har vist sig som en effektiv mekanisme til at sikre en stram styring af økonomien i almen praksis. Men hvis man ønsker vækst og udvikling, således at vi som sektor kan løse flere opgaver, så må man gå nye veje. Det kommer vi til at tale med regionerne om, når vi om kort tid tager fat på forhandlingerne om en ny overenskomst.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  PLO’s formand Christian Freitag 
  tlf. 5134 3501, c.freitag@dadlnet.dk

  Tilbage til toppen 


  Aktiviteten i almen praksis ligger nu over rammen

  Aktiviteten i almen praksis af overenskomstens andet år, dvs. fra september 2015 til juni 2016, er opgjort til 6.391,6 mio. kr.

  En fremregning af aktiviteten viser, at den samlede aktivitet for året vil ligge 22,6 mio. kr. over rammen på 7.420,7 mio. kr., hvilket svarer til ca. 6.602 kr. pr. praktiserende fuldtidslæge.

  Da overskridelsen er på mindre end ½ procent sker der ikke nogen modregning i reguleringsprocenten i overenskomstens tredje år.

  Opgørelserne er afstemt med Danske Regioner.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Jeppe Krag
  Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

  Tilbage til toppen 


  Spørgeskemaundersøgelse om Sundhedsjournalen

  På sundhed.dk har borgerne adgang til en række af deres egen sundhedsdata. Fx journaloplysninger fra sygehusene, laboratoriesvar og afregningsoplysninger fra egen læge. Praktiserende læger har mange af disse oplysninger i eget journalsystem, men har også adgang til dem gennem sundhed.dk og Sundhedsjournalen.

  Regionerne gennemfører aktuelt et større opdateringsprojekt, hvormed Sundhedsjournalen senere på året lanceres i en version 2.0. I den nye version får borgerne adgang til bl.a. vaccinationsoplysninger og en bedre præsentation af oplysninger fra en række eksisterende datakilder – fx sygehusoplysninger.

  Samtidig bliver det også muligt for forældre at får adgang til deres børns helbredsoplysninger, og det bliver muligt at lave digitale fuldmagt, så fx pårørende til ældre medicinske patienter kan få adgang til at læse med i behandlingsoplysninger fra sygehusene.

  Som optakt til lanceringen af den nye version af Sundhedsjournalen gennemfører regionerne frem til 21. september en mindre undersøgelse af bl.a. praktiserende lægers erfaring med den nuværende version af sundhedsjournalen.

  PLO er repræsenteret i projektets styregruppe og har derfor sagt ja til, at projektet og undersøgelsen kan omtales i PLO’rientering. Regionernes undersøgelse er anonym og omfatter svar på ni spørgsmål.

  Ønsker du at deltage, så klik her (link ikke længere aktivt)

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
  Tlf.: 2917 0906, mbb.plo@dadl.dk

  Tilbage til toppen 
     Befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra læge

  I februar 2016 skete der en ændring af sundhedslovens bestemmelser om befordring, og en nyligt udstedt bekendtgørelse fastlægger de nærmere forhold. Ændringen af sundhedsloven betød, at kommunerne selv kan beslutte, om der tilbydes befordring eller ydes befordringsgodtgørelse til og fra alment praktiserende læge eller speciallæge.

  Det er kommunen, som er ansvarlig for befordring eller befordringsgodtgørelse ved besøg hos alment praktiserende læge eller speciallæge. Det kan dog være hensigtsmæssigt for praktiserende læger at vide, at der er mulighed for ydelse af befordring eller befordringsgodtgørelse, særligt ved henvisning til speciallæge.

  Målgruppen for ydelse af kommunal befordring eller befordringsgodtgørelse er gruppe 1-sikrede folke- og førtidspensionister og borgere, som har langt til alment praktiserende læge eller speciallæge, som modtager behandling for regionsrådets regning efter sundhedsloven, herunder med henvisning til speciallæge, hvor dette kræves.

  Generelt gælder for ydelse af befordringsgodtgørelse, at denne skal ske med billigste transportform, og at udgifterne hertil skal udgøre mere end 25 kroner i alt, dvs. for både ud- og hjemturen. Godtgørelsen kan aldrig overstige de faktiske udgifter.

  Befordring eller befordringsgodtgørelse til pensionister ydes ved besøg hos den valgte alment praktiserende læge. Herudover har borgere, som er bosiddende på øer uden alment praktiserende læge eller områder, hvor det ikke er muligt at blive tilmeldt en læge, mulighed for befordring eller befordringsgodtgørelse til nærmeste alment praktiserende læge.

  Befordring eller befordringsgodtgørelse til pensionister ved besøg hos speciallæge ydes kun til nærmest beliggende speciallæge. For borgere i øvrigt ydes kun befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis der er mere end 50 kilometer mellem borgerens bopæl/faste opholdssted og konsultationsstedet for den nærmest beliggende speciallæge.

  Læs bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Specialkonsulent Dorthe Rodian Arleth
  Tlf.: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

  Tilbage til toppen 


  Fejl i it-systemet vedrørende patienter uden for kilometergrænsen

  Sekretariatet har desværre konstateret, at fraflyttende patienter (uden for 15/5 kilometer) i flere tilfælde uretmæssigt via borger.dk har valgt at beholde hidtidig læge, som har lukket for tilgang, uden at lægen har accepteret.

  Der er tale om en fejl i it-systemet på borger.dk, når patienterne får denne mulighed. Danske Regioner har netop erkendt fejlen og har lovet, at de vil arbejde på at få den rettet.

  Oplever du, at dine patienter efter flytning længere væk end 15/5 kilometer har fastholdt tilmeldingen til praksis trods lukning af praksis, opfordrer vi til, at du retter henvendelse til regionen, som må søge at rette denne fejl, således at patienten tilbydes lægevalg på ny og frameldes din praksis.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Konsulent Lotte Aakjær Jensen
  Tlf. 3544 8459, laj.plo@dadl.dk

  Tilbage til toppen 


  Mulighed for støtte til forskningsprojekter

  Det er nu muligt at søge midler fra Fonden for Almen Praksis til forskningsprojekter, der vedrører almen praksis.

  Fonden kan i 2016 uddele 1-2 mio. kroner i støtte til forskningsprojekter. Puljen er åben for alle typer forskning inden for praksisrelevante emner.

  Ansøgning skal indsendes elektronisk via www.efond.dk, og du kan søge støtte frem til fredag den 30. september klokken 12.00.

  Læs mere om mulighederne for at søge støtte her.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Helle Lindholm, Danske Regioner
  Tlf.: 3529 8250, hli@regioner.dk

  Tilbage til toppen 


  PLO-Hovedstaden

  Fra KAP-H: Kursus i onkologi og palliation den 27.-28. oktober 2016

  Region Hovedstaden og KAP-H udbyder et todages kursus i onkologi og palliation. Den ene dag er godkendt som selvvalgt efteruddannelse (onkologi), og den anden er godkendt som systematisk efteruddannelse (palliation).

  Kurset foregår på Phamarkon i Hillerød, og der er stadig ledige pladser. Læs mere.


  Tilbage til toppen 


  Nr. 14 - 30. august 2016