Nyt fra bestyrelsen: På vej mod OK17

  Det er PLO’s fornemmeste opgave at arbejde for den bedst mulige overenskomst for de praktiserende læger. Vi begynder forhandlingerne om en ny overenskomst i efteråret 2016.

  En vigtig del af forberedelsen til de kommende forhandlinger er, at vi holder møder og uformelle drøftelser med en række aktører på sundhedsområdet, at vi markerer os i pressen med bud på løsninger af problemer, og at vi fremlægger analyser og beregninger, der fortæller noget om situationen i almen praksis i dag.

  Som en lille del af vores interessevaretagelse indgår PLO’s tilstedeværelse på Folkemødet på Bornholm, der netop er vel overstået. PLO arrangerede i eget telt otte velbesøgte sundhedspolitiske debatter, og jeg og de andre delegerede fra PLO medvirkede i en del debatter hos andre aktører. Det er vigtigt, at vi på den måde kommer i en god dialog med mange af de andre interessenter i sundhedsvæsenet på en anderledes og mere uformel måde end til daglig.

  På Bornholm hørte vi mange positive signaler i forhold til almen praksis både fra politikere, eksperter og fra flere organisationer. Mange giver udtryk for, at primærsektoren har været forsømt de seneste år, og at der mangler investeringer i almen praksis, for at vi kan løfte den store rolle, vi er tiltænkt fremadrettet.

  PLO vil frem til de kommende overenskomstforhandlinger fortsætte med løbende at fremlægge vores bud på løsninger på de udfordringer, sundhedsvæsenet står over for.
  Når vi når frem til forhandlingerne, skal det vise sig, om de positive signaler kan omsættes til konkrete forbedringer, der sikrer den vækst og udvikling i almen praksis, som det er bestyrelsens klare mål, at en ny overenskomst skal sikre. Det er langtfra sikkert. Derfor forbliver det store ubesvarede spørgsmål blandt de mange positive tegn, vi ser, om der er reel politisk vilje og ressourcer bag de gode hensigter.

  Med ønsket om en god sommer til alle.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  PLO’s formand
  Christian Freitag
  tlf. 5134 3501, c.freitag@dadlnet.dk

  Til toppen

  PLO's sommeråbningstider

  PLO holder ikke sommerlukket, og vi kan derfor træffes på normal vis mandag til torsdag mellem kl. 9 og 16, og fredag mellem kl. 9 og 15 hele sommeren igennem. Dog vil telefontiden i uge 28, 29 og 30 være begrænset til kl. 9-15 mandag til fredag.

  Til toppen

  Aktiviteten i almen praksis ligger fortsat under rammen

  Aktiviteten i almen praksis fra september 2015 til og med april 2016 er opgjort til 4.681,1 mio. kr.

  En fremregning af aktiviteten for hele året, overenskomstens andet år, viser, at den samlede aktivitet for året vil ligge 39,8 mio. kr. under rammen på 7.420,7 mio. kr., hvilket svarer til ca. 11.600 kr. pr. praktiserende fuldtidslæge.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Jeppe Krag
  Tlf. 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

  Til toppen

  Registrering af vacciner

  PLO har modtaget en række forespørgsler om registrering af vacciner i FMK/DDV.

  For ordination af vacciner, som borgeren skal købe på apoteket, fx rejsevacciner, benyttes FMK. Ved indgivelse af vaccinen skal der registreres i DDV, herunder bl.a. med angivelse af batchnummer.

  Ved benyttelse af vacciner, som er gratis for borgeren, fx vacciner i børnevaccinationsprogrammet, skal der registreres i DDV ved indgivelsen, herunder bl.a. batchnummer.

  Ordination og indgivelse af vaccine skal fremgå af journalen.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Konsulent Gritt Husum Basse
  Tlf. 3544 8494, ghb.plo@dadl.dk

  Til toppen

  Patienten skal fremover have udleveret en kopi af kørekortattesten

  Fra den 1. juli 2016 træder der nye regler i kraft i kørekortbekendtgørelsen.

  Fremover skal du, foruden den kørekortsattest der udleveres i en lukket kuvert til patienten, også udlevere en ekstra kopi af kørekortsattesten til patienten.

  Den administrative ændring skyldes, at lovgiver har ønsket at sikre kørekortansøgere indsigt i deres kørekortssag tidligere i processen.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Attestudvalgets sekretariat
  Tlf. 35 44 85 00, dadl@dadl.dk, att: Attestudvalget

  Til toppen


  Nyt notat om fravalg af livsforlængende behandling

  På baggrund af en del henvendelser til PLO’s sekretariat om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg har PLO’s sekretariat i samarbejde med bestyrelsesmedlem Anna Mette Nathan og praktiserende læge Anita Mink udarbejdet et notat om samarbejdet mellem plejecentre og almen praksis ved fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg.

  Notatet erstatter ikke Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling uden for sygehuse, men skal ses som et supplement til denne.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Dorthe Rodian Arleth 
  Specialkonsulent
  Tlf: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk 

  Til toppen


  Terminaltilskud - tidsbegrænsning fra 1. juli

  Medicintilskudssystemet giver mulighed for ydelse af 100 pct. tilskud til lægeordineret medicin til personer, som er døende med forventet kort levetid, og hvor behandling med henblik på helbredelse anses for udsigtsløs, dvs. patienter som er terminale (deraf ”terminaltilskud”).

  Terminaltilskud til en patient kan ydes efter ansøgning fra en læge til Lægemiddelstyrelsen.

  Ved imødekommelse af ansøgningen om terminaltilskud har bevillingen ikke hidtil været tidsbegrænset, men flere og flere patienter lever længere, bl.a. på grund af nye, bedre og livsforlængende behandlingsmetoder.

  Derfor tidsbegrænses terminalbevillinger fremover til 1 år. Dette sker fra 1. juli 2016. Bevillinger, der er udstedt før 1. juli 2016, vil ikke være tidsbegrænsede. Ansøgningsprocedure m.v. ændres ikke, og der vil kunne søges om fornyet bevilling af terminaltilskud, hvis patienten opfylder betingelserne efter 1 år.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Specialkonsulent
  Dorthe Rodian Arleth
  Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

  Til toppen


  FP-attesterne er blevet opdateret

  På baggrund af den nye aftale mellem Lægeforeningen og Forsikring & Pension vedr. attester og helbredsoplysninger m.v., som trådte i kraft 1. april 2016, er der sket en generel opdatering af alle FP-attester.

  Fra den 1. juli 2016 må forsikrings- og pensionsselskaber ikke længere indhente og anvende helbredsoplysninger om en forsikrings- og pensionsmodtagers slægtninge ifm. tegning og ændringer af forsikringer og pensioner.

  Baggrunden er at folketinget for nylig har vedtaget et lovforslag om udvidelse af forbuddet mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsmæssige oplysninger ved tegning m.v. af forsikringer.

  Alle spørgsmål vedr. familiehistorik er udgået i FP-attesterne. Det drejer sig om følgende attester.

      FP 100 – Helbredsattesten,
      FP 140 – Gruppeliv – Helbredsattest
      FP 220 – Blodtryks- og lipidattest

  Derudover er der sket en generel opdatering af alle FP-attester på baggrund af den nye aftale mellem Lægeforeningen og Forsikring & Pension vedr. attester og helbredsoplysninger m.v., som trådte i kraft 1. april 2016.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Attestudvalgets sekretariat
  Tlf. 35 44 85 00, dadl@dadl.dk, att: Attestudvalget

  Til toppen


  Præcisering af tilskud og grøn recept

  I det seneste PLO’rientering var et indlæg om ordination af remedier til sondeernæring via grøn blanket, som desværre ikke var fyldestgørende.

  Det præciseres derfor, at der kan ydes tilskud til både ernæringspræparater og remedier til borgere med behov for sondeernæring, herunder såvel permanent som midlertidig sonde.

  Dette fremgår af § 2, stk. 3, i bekendtgørelse om tilskud til sondeernæring, som lyder ”Tilskud ydes herudover til nødvendige remedier til indtagelse af ernæringspræparater via sonde.”

  Ordination af ernæringspræparater og remedier skal ske via en grøn blanket fra RLTN, populært kaldet en grøn recept. For ordination af ernæringspræparater anvendes Lægemiddelstyrelsens liste over ernæringspræparater, som ydes offentligt tilskud, mens der for ordination af remedier til sondeernæring blot anføres ”+ nødvendige remedier”, idet det ikke er op til lægen at vurdere, hvilke remedier, der er brug for.

  Efter lægens ordination vil borgeren kunne få 60 pct. i regionalt tilskud til både ernæringspræparater og nødvendige remedier.

  I nogle kommuner sørger hjemmesygeplejen for ernæringspræparater og nødvendige remedier, hvor borgeren modtager hjælp fra hjemmesygeplejen.

  Links til bekendtgørelse og tilhørende vejledning:
  Bekendtgørelse om tilskud til ernæringspræparater  
  Vejledning om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.)

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Specialkonsulent
  Dorthe Rodian Arleth
  Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

  Til toppen


  PLO-Midtjylland

  Spørgeskema omkring overenskomsten 2017 (OK17)
  Tirsdag 21. juni udsendte PLO-Midtjylland (PLO-M) spørgeskema omkring OK17 direkte til alle alment praktiserende læger under Region Midtjylland. Tilbagemeldinger i skemaet skal bruges i de videre OK17-drøftelser. Vi har allerede modtaget mange tilbagemeldinger, men vil gerne af hensyn til den videre proces opfordre til, at så mange som muligt svarer. Frist for svar er tirsdag 5. juli 2016 til plo.midtjylland@dadl.dk.

  Møder om OK17 i PLO-Kommunal
  Vi har tidligere skrevet, at PLO-M har opfordret formændene for de enkelte PLO-K til at arrangere lokale møder omkring OK17. Denne opfordring vil vi gerne gentage. Vi foreslår ligeledes, at PLO-K inviterer deres respektive PLO-M-kontaktpersoner med til mødet og samtidig giver PLO-Ms sekretariat besked om dato fra mødets afholdelse (skriv til ct@dadl.dk).

  Deadline for punkter – Samarbejdsudvalgsmødet 15. september
  Deadline for indmeldelse af punkter til ovenstående SU-møde er torsdag 4. august. Læs mere om datoer og indsendelse på PLO-Ms hjemmeside.

  PLO-Midtjyllands efterårsmøde 2016
  Husk at sætte kryds i kalenderen! Efterårsmødet afholdes i år tirsdag 1. november i Silkeborg. Mere information følger.

  Til toppen


  PLO-Hovedstaden

  Rammeaftale om flygtninges lægevalg?
  PLO-H forhandler med Region Hovedstaden om en rammeaftale om håndtering af lægevalg i kommuner, der oplever stor tilgang af borgere (flygtninge med opholdstilladelse). Vi er klar over, at flere af de kommunale lægelaug (PLO-K) gerne ser, at der kommer en sådan aftale. Vi har fremsendt et aftaleudkast til regionens stillingtagen, og vi håber at nå til enighed om aftalen inden sommerferien.
  Formændene for PLO-K vil herefter straks blive orienteret.

  Sekretariatets bemanding frem til 31. oktober 2016
  PLO-H´s sekretariat består frem til 31. oktober 2016 af specialkonsulent Louise Bro Larsen tlf. 35 44 10 82, chefsekretær Annemette Vindelev tlf. 35 44 10 94 og juridisk konsulent Finn Altschuler.
  Flemming Hassing Larsen fratræder den 1. august og går på pension. Markus Hahn er på forældreorlov i august, september og oktober.

  Sekretariatet har sommerferielukket i juli 2016
  Sekretariatet er lukket i juli måned 2016. Uopsættelige henvendelser kan rettes til
  PLO-Hovedstadens formand Flemming Skovsgaard i uge 27, 28 og 29,
  mail: f.skovsgaard@dadlnet.dk eller hverdage kl. 16-17 på mobil 26 70 28 18.
  PLO-Hovedstadens næstformand Line Soot i uge 30 mail: linesoot@gmail.com eller
  hverdage kl. 16-17 på mobil 60 61 69 00.

  Orientering om Region Hovedstadens overgang til Sundhedsplatformen
  Den 21. maj 2016 overgik Herlev og Gentofte Hospital, som det første af Region Hovedstadens hospitaler, til den nye Sundhedsplatform.
  Man er nu igennem den indledende fase af implementeringen. Hvis den praktiserende læge har tekniske problemer med de modtagne epikriser fra Sundhedsplatformen, kan man henvende sig til datakonsulenterne, som løbende er i kontakt med Sundhedsplatformen om de henvendelser, de får ind.
  Vigtig information for praktiserende læger kan læses her.

  Nyt fra KAP-H

  KAP-H’s aktivitetskatalog andet halvår 2016
  Nu er det spritnye aktivitetskatalog ankommet og på vej ud til jer via konsulenter og arrangementer. Vi sender ikke materiale ud, men du er altid velkommen til at træffe aftaler med sekretariat og konsulenter om at få et katalog, når lejligheden byder sig. Find kataloget online. Som noget nyt er der kommet en nem og overskuelig oversigt over efterårets arrangementer, der linker til Kursus- og mødekalenderen og andre steder på sundhed.dk. Der kommer hele tiden nye aktiviteter, fx gå-hjem-møde om hypo- og hyperthyreose, kvalitetsudvikling i egen klinik osv. Se Kursus- og mødekalenderen.

  KAP-H søger nye konsulenter
  Ønsker du en central rolle i KAP-H som teamansvarlig, er der nu flere opslag inden for it, hospitals- og psykiatrisamarbejde og organisering. Som konsulent tilknyttet KAP-H får du mange gode konsulentkollegaer i et stort korps, der ønsker at arbejde med forbedringer i vores fælles sundhedsvæsen, hvor målet er det samme – at gøre en forskel for patienterne.
  Se opslag på de ledige konsulentfunktioner.  

  Seneste nyt fra DDKM-teamet
  Se hvilke vurderingsprincipper surveyors følger ved akkrediteringsbesøg.
   
  Hvad er det egentlig, der arbejdes med i KAP-H?
  Vi har i år udarbejdet en udvidet årsberetning med beretninger fra de respektive teams og konsulentportrætter for at give almen praksis og samarbejdspartnere en mulighed for større indblik i arbejdet i konsulentordningen KAP-H. Læs årsberetningen 2015.

  Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget modtager ansøgninger
  I årsrapporten fra KEU 2015 ses, hvilke projekter og tiltag der har modtaget støtte fra KEU. Læs KEU’s årsrapport 2015.
  KAP-H er sekretariat for KEU og er behjælpelig med vejledning til projektmagere fra almen praksis og deres samarbejdspartnere. De næste ansøgningsfrister er den 1. august og den 5. oktober 2016.
   
  Søger du en konsulent?

  Det er blevet nemmere at finde KAP-H på forsiden af Praksisinformation på sundhed.dk, idet vi er rykket op på siden til højre. Du kan også skrive www.kap-h.dk/kap-h.dk i din browser eller google kap-h.dk, så kommer overskriften Konsulenterne frem. Du er altid velkommen til at skrive til kap-h@regionh.dk eller ringe på tlf. nr. 38 66 52 99, hvis du vil i kontakt med en af konsulenterne eller har spørgsmål, som du ønsker afklaret.

  Til toppen


  Nr. 12 - 27. juni 2016​