Nyt fra bestyrelsen

  Stram økonomi til næste år i regionerne

  Torsdag faldt aftalen om regionernes økonomi for 2017 på plads. Aftalen giver et beskedent økonomisk løft til regionerne på 0,2 mia. kroner.

  Almen praksis bliver nævnt forskellige steder i aftalen - dog uden at der er konkrete nye tiltag eller ny økonomi. Aftalen beskriver en vision om et sammenhængende sundhedsvæsen hvor regioner, almen praksis og kommuner samarbejder om at sikre gode, sammenhængende patientforløb, der aflaster sygehusvæsenet, så patienter undgår at blive unødigt indlagt, og overbelægninger på de medicinske afdelinger undgås.

  Et andet sted i aftalen nævnes det, at ’parterne er enige om at arbejde for en fortsat udvikling af almen praksis. Udviklingen skal understøtte en øget integration mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen samt skabe bedre grundlag for en omkostningseffektiv håndtering af fremtidige udfordringer med bl.a. flere personer med kronisk sygdom’.

  Det er gode målsætninger, men også en smule ukonkret. I PLO’s bestyrelse ser vi frem til i dialog med Danske Regioner, KL og Sundheds- og Ældreministeriet at få belyst, hvad der konkret vil blive iværksat af tiltag for at udmønte de positive visioner, der ligger i økonomiaftalen. Det interessante er jo altid, hvordan opgaven konkret forestilles løst, og hvor pengene kommer fra.

  Selv om regionerne med denne aftale er underlagt en stram økonomi, er jeg fortsat optimist. Det står klart for de fleste, at der efter flere år med stilstand er brug for vækst og udvikling i almen praksis, hvis vi skal løfte de opgaver, vi er tiltænkt i fremtidens sundhedsvæsen. Bl.a. inden for kræftopfølgning. Vi skal være flere - både læger og personale.

  Det giver god mening at investere i almen praksis. Jo flere opgaver, vi kan løse, jo bedre for samfundsøkonomien og jo bedre for patienterne, der kan forblive tæt på eget hjem og hos egen læge, som kender patienten og hendes situation.

  Der står i aftalen, at et trygt og godt sundhedsvæsen med patienten i centrum er en hovedprioritet for regeringen og regionerne. Det er det også for os.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  PLO’s formand
  Christian Freitag
  tlf. 5134 3501, c.freitag@dadlnet.dk

  Til toppen

  Antallet af praksishandler og goodwillprocenten er steget fra 2014 til 2015

  PLO’s sekretariat har udarbejdet den årlige analyse af tal for goodwill ved praksishandler på lands- og regionsniveau. Tallene viser, at efter tre år i træk med en faldende goodwillprocent for almen lægepraksis er kurven knækket i 2015.

  I 2015 steg den gennemsnitlige goodwillprocent (inklusive nul-handler) fra 46,9 i 2014 til 48,2. Ser man på den gennemsnitlige goodwillprocent uden at tælle nul-handlerne med, er den steget fra 55,8 i 2014 til 61,8 i 2015.

  Stigningen skyldes to ting: Antallet af nulhandler er faldet. Og gennemsnitsprisen ved de øvrige handler er steget.

  Se hele analysen på PLO’s hjemmeside.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Konsulent Lene Pedersen,
  Tlf. 3544 8459, len.plo@dadl.dk

  Til toppen

  Aftale om fast tilknyttede læger på plejecentre

  PLO har indgået aftale med Sundheds- og Ældreministeriet, KL samt Danske Regioner om fast tilknyttede praktiserende læger på plejecentre.

  Aftalen betyder, at ordningen med faste læger på plejecentre gradvist vil blive udbredt til plejecentre overalt i Danmark fra og med i år. Det er aftalepartnernes forventning, at det vil medføre bedre behandling og pleje, færre forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser og bedre medicinhåndtering.

  Aftalen indebærer, at beboere fremover vil få mulighed for at vælge en praktiserende læge, der er fast tilknyttet plejecentrene, og at lægerne kan ansættes på konsulentbases af kommunerne, fx et par timer om ugen til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentrene.

  Der er i alt afsat 100 mio. kr. til ordningen i perioden 2016-2019. Midlerne kommer fra satspuljeaftalen, som regeringen og satspuljepartierne indgik i oktober sidste år.

  Den centrale aftale kan læses her.

  De regionale parter skal nu i gang med at implementere ordningen i regionerne. Det indebærer, at der med PLO-R indgås aftale om, hvilke plejecentre man vil prioritere først, og hvor mange timer der afsættes til den generelle sundhedsfaglige rådgivning af personalet. Herefter vil stillingerne som fast tilknyttede praktiserende læger blive opslået, og der indledes en ansættelsesproces.

  Behandlingen af de patienter, som vælger at blive tilmeldt den fast tilknyttede praktiserende læge, vil ske på vanlige overenskomstmæssige betingelser, dvs. i henhold til overenskomst om almen praksis.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Specialkonsulent
  Dorthe Rodian Arleth
  Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

  Til toppen

  Ingen kritik af læge i sag om data til DAMD

  Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) har truffet afgørelse i en sag, hvor en patient klagede over et medlem af PLO. Lægen blev bebrejdet, at der via datafangstmodulet blev videresendt journaldata til DAMD. Datafangst til DAMD blev lukket ned den 30. september 2014, og der er nu sket sletning af de data, der ikke var hjemmel til at videregive til databasen.

  PLO og Lægeforeningen har støttet lægen under sagen.

  Styrelsen finder ikke grundlag for kritik af lægen. Almen praksis er efter sundhedsloven og overenskomsten forpligtet til at foretage kodning og datafangst. Selv om klinikken er dataansvarlig og ansvarlig for videregivelse af helbredsoplysninger efter sundhedsloven, kan det ikke bebrejdes lægen, at der ikke var den fornødne hjemmel til den brede høst af patientdata, der blev videregivet til DAMD.

  Styrelsen lægger vægt på, at lægen handlede i overensstemmelse med overenskomsten. Tilsvarende nævner afgørelsen, at der fremover kun vil blive indsamlet oplysninger inden for de sygdomsområder, hvor der foreligger tilladelse. Det er netop dette arbejde PLO´s nye IT- og dataudvalg arbejder med Danske Regioner og praksisleverandørerne om.

  Hele afgørelsen kan læses her.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent
  Michael Berner
  Tlf. 3544 8452, mib.plo@dadl.dk

  Til toppen

  Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø

  Husk, at sidste frist for besvarelse af undersøgelsen omkring praktiserende lægers psykiske arbejdsmiljø er på tirsdag, den 14. juni 2016. For at opnå pålidelige resultater er det af stor betydning, at så mange som muligt deltager i undersøgelsen, hvorfor vi gerne vil opfordre de af vores medlemmer, der endnu ikke har besvaret undersøgelsen, til at gøre det. Den enkelte praktiserende læge har pr. mail modtaget oplysninger om, hvordan undersøgelsen skal besvares.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Jeppe Krag
  Tlf. 3544 8451, mailto: jek.plo@dadl.dk

  Til toppen

  Din erfaring fra praksis er efterspurgt

  Mange læger ønsker sig en mentor – og gerne én, som har erfaring fra almen medicin, og med hvordan man driver en praksis. Som mentor kan man blive bedt om at give sparring på lidt af hvert, så man skal først og fremmest være en god samtalepartner.
  Hvis du melder dig til vores mentorkorps, kan du blive matchet med en mindre erfaren kollega, som også kan ønske sig sparring på karriere-og specialevalg, på work-life balance – og på lægelivet i bred forstand.

  Det er helt ulønnet og frivilligt at være mentor i Lægeforeningen. Til gengæld kan vi love dig, at du:

  • kan gøre en forskel for en mindre erfaren kollega
  • får kontakt med en fagfælle, som måske befinder sig et helt andet sted på arbejdsmarkedet
  • kan spejle dig i en kollegas udvikling og blive mere klar på egne valg
  • vil indgå i netværket af mentorer
  • får tilbudt intro-møde, supervision og samtaletræning

  Hvis du er interesseret, så læs mere om de forskellige mentorordninger.

  Næste match-runde er fra den 7. august 2016, men vi vil gerne have dit profilskema allerede nu.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Lægeforeningen , chefkonsulent
  Bodil Gavnholt
  Tlf. 35448131, bg@dadl.dk

  Til toppen

  Ingen grønne recepter til hjælpemidler til fast sonde

  Patienter, som har fast sonde (gastrostomisonde), har brug for forskellige hjælpemidler til dette, fx mellemstykker, engangssprøjter til gennemskylning af sonden mm. Det kan være ret mange enkeltdele.

  På ernæringspræparaterne laves der grønne recepter. Der er dog flere, der oplever, at patienter eller det personale, der håndterer sonden (hjemmeplejen eller bostedspersonale), også beder egen læge om at bestille hjælpemidlerne på en grøn recept. Angiveligt fordi firmaerne bag anmoder om det, for at patienten kan få tilskud til hjælpemidlerne.

  Det er dog ikke meningen, at egen læge skal lave recepter eller sørge for at bestille disse hjælpemidler i det hele taget.

  Derimod skal patient/personale selv bestille de hjælpemidler, de har brug for, direkte hos det firma de benytter. Når firmaerne ønsker det, er det tilsyneladende af hensyn til sikring af deres egen betaling.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Specialkonsulent
  Dorthe Rodian Arleth
  Tlf. 35448462, dar.plo@dadl.dk

  Til toppen

  PLO sætter sit præg på Folkemødet

  På torsdag og frem til søndag er PLO godt repræsenteret til Folkemødet på Bornholm. PLO har eget telt på ydermolen i Allinge (G13), hvor der alle dage er relevante, aktuelle debatter og mulighed for kollegiale stunder.

  Derudover har der været enorm interesse fra andre aktører for at få PLO’ere med i debatter. Det betyder, at der er praktiserende læger i panelet i mere end 30 debatter i løbet af Folkemødet.

  Befinder du dig i nærheden, så husk at kigge forbi vores telt.

  Alle er velkomne, når vi blandt andet diskuterer, hvordan vi sikrer, at alle danskere har deres egen familielæge også i fremtiden, eller hvorfor så mange danskere bukker under for stress - og hvad vi kan gøre ved det. Eller hvordan sundhedskronerne bør fordeles, så flest mulige af os får den bedst mulige behandling.

  Fredag og søndag morgen er der morgenkaffe kl. 9. i teltet med mulighed for at drøfte dagens program.

  Der er desuden fælles morgenmad for alle læge i Allinge Lægehus lørdag d. 18. kl. 8.

  Fredag kl. 16.30 har vi en uformel sammenkomst med øl, vin og snacks i teltet.

  Se hele programmet for de praktiserende lægers telt her.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Kommunikationskonsulent
  Charlotte Kiil Poulsen
  Tlf. 35448476, ckp.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Nr. 11 - 10. juni 2016​