PLO'rientering nr. 09 2016

09/2016 - d. 17. maj 2016

Indhold

 

Nyt fra bestyrelsen

Længere konsultationstid er nødvendig, hvis vi skal tage os bedst muligt af de demente og de pårørende

I sidste uge var jeg på PLO’s vegne til demenstopmøde med de øvrige sundhedsaktører og politikere på området.

Antallet af danskere med demens forventes at stige markant i fremtiden på baggrund af den aldrende befolkning. Regeringen har igangsat et arbejde med en national handlingsplan på demensområdet og har afsat 470 millioner til området. Som en del af dette arbejde blev en ny statusrapport vedrørende demens præsenteret samme dag som topmødet blev afholdt.

Målet er at skabe et så godt liv som muligt med demens – både for patienterne og for de pårørende, som ofte fysisk og psykisk er spændt meget hårdt for.

Der er bred opbakning til almen praksis’ rolle i dette arbejde, og det er primært på andre områder, at kvaliteten kan løftes markant, det gælder f.eks. kommunernes indsats og adgangen til udredning og behandling i sekundærsektoren.

Men der er også rum for forbedringer hos os. Det er f.eks. oplagt, at hvis behandlingen af demente skal forbedres, skal vi have gode (nationale) aftaler og tid til behandling og til samarbejdet mellem almen praksis, kommuner og sygehuse.

Der er, som jeg ser det, tre dele, som skal være i fokus for at forbedre forholdene for almen praksis:

Der er brug for mere tid til at tale med de demente, som ofte er forvirrede og har brug for at høre tingene flere gange og i et roligt tempo. En almindelig konsultation på måske 15 minutter er langt fra altid nok til at håndtere problemstillingerne i forhold til demente patienter.

For det andet er der i den grad brug for tid til de pårørende, som er ekstremt hårdt belastede. Den nye rapport peger netop på en række udfordringer hos de pårørende, som oftere bliver nedslidt, har flere sygedage, et større forbrug af medicin og en højere dødelighed. De har derfor også et øget behov for at komme til den praktiserende læge.

For det tredje er der brug for gode aftaler og tid til at koordinere med kommunen, om den indsats som sundhedsmæssigt og socialt er nødvendig i eget hjem eller på plejehjem.

Længere konsultationer har man allerede mulighed for nogle steder i landet, hvor man har lavet gode lokale aftaler, men der er brug for, at vi på landsplan overordnet set har de samme rammer, som sikrer, at alle borgerne får tilbuddet om ekstra tid med lægen. Det vil hjælpe både de demente og de pårørende.

For yderligere oplysninger kontakt:
Bestyrelsesmedlem i PLO 
Gunver Lillevang
Tlf.: 51208313, gunver@dadlnet.dk

Til toppen

 

Ny version af FAQ om FMK

Sekretariatet har opdateret den seneste FAQ om FMK, så der nu ligger et opdateret dokument med de hyppigste spørgsmål på vores hjemmeside under FMK.
Dokumentet vil løbende blive opdateret. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent
Gritt H. Basse
tlf.: 3544 8494, ghb.plo@dadl.dk

Til toppen

 

PLO’s program for Folkemødet i juni – alle er velkomne i vores telt

Rekruttering til almen praksis, det nære sundhedsvæsen, prioritering af sundhedskronerne – og døden. Det er blot nogle af de temaer, PLO sætter til debat på Folkemødet fra den 16.-19. juni på Bornholm.

PLO har ligesom sidste år sit eget debattelt i Allinge på Bornholm, hvor vi i år arrangerer otte sundhedspolitiske debatter. Her har vi inviteret folketingsmedlemmer, regionsformænd, borgmestre, forskere, hospitalsdirektører og mange andre kloge mennesker til i en dialog med PLO’s egne politikere at give deres bud på løsninger af tidens store udfordringer på sundhedsområdet– og inden for almen praksis og det nære sundhedsvæsen i særdeleshed.

Repræsentanter for PLO og DSAM er desuden inviteret til en række andre organisationers og virksomheder sundhedsdebatter. Så de praktiserende lægers holdninger bliver godt repræsenteret i løbet af de fire dage, Folkemødet varer. 

Alle praktiserende læger og andre med interesse for vores fag er velkomne til at kigge forbi vores telt, som ligger på placering G13, på Ydermolen i Allinge, Bornholm. 

Vores program kan du se her. Men du er også velkommen til bare at kigge forbi, møde kolleger og hilse på de tilstedeværende PLO-politikere.

Lørdag d. 18. juni kl. 8-10 inviterer vores bornholmske kollegaer desuden alle praktiserende læger til morgenmad i Allinge Lægehus. Af hensyn til indkøb bedes man dog skrive til ckp.plo@dadl.dk, om man kommer.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationskonsulent
Charlotte Kiil Poulsen 
tlf.: 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk

Til toppen

 

Status for den systematiske efteruddannelse

Med overenskomsten i 2014 blev det aftalt at igangsætte systematisk efteruddannelse for alle praktiserende læger som et supplement til den eksisterende selvvalgte efteruddannelse.

Den systematiske efteruddannelse er efteruddannelse inden for temaer, der er aftalt mellem PLO og Danske Regioner. Der udbetales en forhøjet takst for tabt arbejdsfortjeneste på den systematiske efteruddannelse på 4.500 kr. pr. kursusdag, ligesom der ydes tilskud til kursus- og transportudgifter.

Udbetalingen af refusion, samt registrering af efteruddannelse sker nu via DAK-E på dette link.

Begrænset udbud af kurser

Der har siden efteråret 2015 været udbudt en række kurser under den systematiske efteruddannelse. Primært af PLO Efteruddannelse. Desværre har dette udbud vist sig ikke at kunne imødekomme den store efterspørgsel, der har været. I alt godt 750 læger er nu tilmeldt kurser under den systematiske efteruddannelse hos PLO Efteruddannelse, og på flere kurser er der oprettet ventelister. Det udbudte antal af kursuspladser er det maksimale af, hvad PLO Efteruddannelse kan udbyde på nuværende tidspunkt. Da de enkelte regioner og de private kursusudbydere først nu for alvor er begyndt at have et udbud, kan det derfor være vanskeligt at finde kurser, man kan tilmelde sig.

For afhjælpe dette begrænsede udbud forsøger PLO Efteruddannelse at hjælpe regionerne og andre udbydere med at udvikle og få godkendt deres efteruddannelsesaktiviteter som systematisk efteruddannelse. Det anbefales derfor at kontakte særligt de regionale sekretariater i forhold til udbud af systematisk efteruddannelse, da disse formentlig vil øge udbuddet betydeligt i efteråret 2016.

Ingen sanktioner ved manglende deltagelse i den systematiske efteruddannelse

I overenskomsten er det aftalt at, den systematiske efteruddannelse er obligatorisk. Alle læger skal således i henhold til overenskomsten deltage i 3 dages systematisk efteruddannelse årligt. Det er dog aftalt med Danske Regioner (gennem Fonden for Almen Praksis), at der ikke vil være sanktioner overfor, eller blive rejst kritik af, læger, som ikke deltager i den systematiske efteruddannelse så længe, der er kapacitetsproblemer. Vi opfordrer fortsat til at deltage i systematisk efteruddannelse, så vidt det er muligt.

For yderligere oplysninger kontakt: 
Efteruddannelseschef James Høpner 
tlf. 3544 8448, jah.plo@dadl.dk

Til toppen

 

Status på akkreditering af almen praksis

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) har gjort status på det igangværende arbejde med få de praktiserende lægers klinikker akkrediteret.

Ved udgangen af april var 120 klinikker blevet undersøgt. Heraf var 86 blevet administrativt godkendt. Det vil sige, at alle indikatorer og standarder fuldt ud eller næsten fuldt ud er opfyldt. 34 klinikker har været til en konkret vurdering i Akkrediteringsnævnet.

Af disse 34 har 26 fået status som "midlertidigt akkrediteret", det vil sige, at de er akkrediteret med bemærkninger, men med mulighed for at rette op på deres relativt få mangler. Syv klinikker har fået status "akkreditering pågår" – det vil sige, at de ikke er akkrediteret på det foreliggende grundlag, men har mulighed for at opnå en ny vurdering. En enkelt klinik har ikke kunnet opnå akkreditering.

IKAS har også kigget nærmere på, hvilke standarder og indikatorer som der er mindst fem klinikker, der ikke fuldt ud opfylder. Blandt de vigtigste kan nævnes:

  • At der er klinikker, som mangler retningslinjer for opfølgning på prøvesvar.
  • At der er klinikker, der ikke har gennemført intern journalaudit.
  • En del under standarden ’Hygiejne’. Blandt andet i klinikkernes håndtering og kontrol af deres tørsterilisatorer fx manglende kontrol af autoklave og manglende brug af autoklavetape, kemiske indikatorer eller sporprøver.

Læs mere om status på akkreditering af almen praksis pr. 30. april 2016 i vedhæftede notat fra IKAS. Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016 (pdf)


For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef 
Jonas Heltberg 
tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Til toppen

 

PLO-Hovedstaden

Orientering om Region Hovedstadens overgang til Sundhedsplatformen

Den 21. maj 2016 overgår Herlev og Gentofte Hospital, som det første af Region Hovedstadens hospitaler, til den nye Sundhedsplatform.

Vigtig information for praktiserende læger kan læses her.

Ny medarbejder i PLO-Hovedstadens sekretariat

Louise Bro Larsen er den 1. maj 2016 ansat som specialkonsulent i Lægeforeningen Hovedstaden, med PLO som arbejdsområde.

Louise er jurist og kommer fra en stilling som specialkonsulent i Beskæftigelsesministeriet.

Louise kan træffes på telefon 35441082 og e-mail mll@dadl.dk.

 Til toppen

 

PLO-Midtjylland

Ajourføring af FMK

FMK medfører mange udfordringer, og der er vedvarende behov for læring. I de forskellige lægesystemer er funktionaliteten "Ajourføring" håndteret lidt forskelligt. Ved en ajourføring markerer du overfor den næste, der ser i FMK, at du på ajourføringstidspunktet mener, at medicinkortet er afstemt med den medicin, som du mener, patienten tager. 

Vi skal huske at ajourføre ved henvisninger til andre behandlere (sygehus, speciallæge), i forbindelse med en årskontrol samt ved medicinændringer hos de borgere, hvor vi tidligere har lavet en oprydning i FMK i henhold til oprydningsaftalen (ydelse 4200). 

Ved en ajourføring hos patienter, der er i kommunal medicinadministration, går en advis til kommunens hjemmepleje, så man der er opmærksom på de eventuelle ændringer, der er foretaget. 
Undersøg evt. ved dit systemhus, hvordan du teknisk ajourfører i dit system. 

Opslag af to 0-ydernumre i Randers by

Region Midtjylland har opslået to 0-ydernumre i Randers by til besættelse senest fra 1. oktober 2016. Baggrunden er lav ekstrakapacitet og en positiv nettotilflytning. Frist for ansøgning er mandag den 27. juni kl. 12.00. Yderligere oplysninger kan findes på praksis.dk. Vi opfordrer interessenter til at henvende sig til PLO-Midtjyllands sekretariat for opklarende spørgsmål (Lisbeth Trøllund Andersen, lta@dadl.dk / 8730 9036).

Fokus på grønne recepter

Region Midtjylland har lanceret en kampagne om tilskudsberettigede ernæringspræparater. Kampagnen skal ses som et spareforslag for at nedbringe udgiften til ernæringspræparater. Hovedsigtet i kampagnen er at skabe viden om reglerne for tilskud til ernæringspræparater. I første omgang er der lavet et postkort for at skabe et forenklet overblik på området. Postkortet er udsendt til alle praksis samt formidlet til kommunerne. 

Møder om OK17 i PLO-Kommunal

PLO-Midtjylland har opfordret formændene for de enkelte PLO-K til at arrangere lokale møder omkring overenskomstforhandlingerne i 2017. Vi foreslår, at PLO-K’erne indbyder deres PLO-M-kontaktpersoner til mødet og ligeledes giver PLO-M’s sekretariat besked om dato for mødernes afholdelse (skriv til ct@dadl.dk. PLO-M har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på et oplæg til, hvad formen/indhold på møderne kan være. Oplæg forventes færdigt i løbet af juni.

Til toppen