PLO'rientering nr. 7 2016

Indhold

Nyt fra bestyrelsen

Politikerne må bestemme og bestemme sig

FN har 193 medlemslande. Almen praksis i Danmark er derfor kun én ud af 193 forskellige måder at indrette primærsektoren på. Med så mange forskellige muligheder skal vi naturligvis lytte til kritik, og vi skal være klar til at lære andre måder at gøre tingene på, hvis de viser sig bedre end den danske.

I de forgangne uger har både Danske Regioners formand, Bent Hansen (S), vores sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) og sågar landets statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtalt sig om almen praksis. Bent Hansen har blandt andet sagt, at han ønsker en honorarstruktur, hvor en større del af indtjeningen udgøres af basishonoraret. Statsministeren har efterlyst "mere lys over den gråzone, hvor det offentlige betaler hele regningen, men bestemmer relativt lidt."

Det er helt naturligt, at netop de tre har en mening om almen praksis og os praktiserende læger. Det modsatte ville være både kedeligt og nærmest uansvarligt. Udtalelserne kan tolkes på mange måde – det er de også blevet. Var det en fremstrakt hånd? Var det opvarmning til de kommende overenskomstforhandlinger? Eller måske begge dele?

Uanset hvad motiverne var, så lytter PLO naturligvis nøje, når landets øverste sundhedsmyndigheder udtaler sig. Vi hører, at de ønsker udvikling i almen praksis, det gør PLO også, og vi hører, at de har store forventninger til det kommende samarbejde – det har PLO også.

Hører vi også en slet skjult kritik? Formentlig ja, og det er vel ikke overraskende – det skal vi kunne tåle.

Men man kunne fristes til at give politikerne et tilbud: Der findes 192 andre måder at bygge primærsektoren op på end den danske. Hvilken én kunne I godt tænke jer? Skal vi have private forsikringer? Skal vi være offentligt ansatte? Eller skal vi have lidt af det hele, så der er noget for enhver smag og pengepung? Alene i landene lige omkring os er der eksempler på det hele.

Når vi spørger, hvilket land vi skal kigge på, får vi ikke rigtig noget svar. Måske er det også et svar….

Hverken politikere eller forskere har endnu peget på et andet land med en bedre sammenhæng mellem kvalitet og økonomi end Danmark.

Vi praktiserende læger er forandringsparate, og vi erkender gerne, at det er politikerne, der skal vælge modellen.

Hvis politikerne gerne vil beholde den nuværende model, hvor vi ejer vores egne klinikker, så skulle vi måske starte med, at alle parter glæder sig over alle fordelene, og accepterer de få ulemper, der findes?

Når vi sammen har den erkendelse, så kan vi bruge vores energi på at finde de løsninger, som der er så stort behov for i den del af sundhedsvæsnet, vi arbejder i.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand 
Christian Freitag 
tlf. 5134 3501, cfreitag@dadlnet.dk


Til toppen

Overenskomstens § 87 – Årsopgørelser og højestegrænser

Sekretariatet får løbende spørgsmål om årsopgørelser og individuelle højestegrænser (overenskomstens § 87).

Det fremgår af bestemmelsen, at regionen hvert år laver en opgørelse over samtlige ydelser og udgifter for hver enkelt klinik i det foregående år. Profylakseydelser og lokalaftaler er dog holdt ude af regnestykket.

Ifølge bestemmelsen fastsættes automatisk en højestegrænse, såfremt årsopgørelsen viser, at udgiften til lægehjælp i dagtiden pr. sikret (egne sikrede) i en praksis i et år har overskredet den gennemsnitlige udgift pr. sikret inden for regionen med 25 % eller derover for basis- og ydelseshonorarerne tilsammen. I Region Hovedstaden anvendes dog aftalte sammenligningsområder (=§ 93 områder) og ikke regionsgennemsnit.

Højestegrænser fastsættes på +25 % af den gennemsnitlige udgift pr. sikrede i regionen.

På sundhed.dk, under praksis- og afregningsportalen, kan § 87-opgørelsen ses. På første side fremgår det under punktet "Ydelses- og basishonorar i alt", hvordan ens klinik ligger i forhold til regionens gennemsnit (eller i Region Hovedstaden: § 93 området) (enten positiv eller negativ afvigelse).

Imidlertid indgår der i dette beløb også praksis’ udgifter til passanter, hvilke jo ikke er korrekt i forhold til overenskomsten, som angiver, at det er praksis’ udgifter til EGNE sikrede i dagtiden, som er relevante at se på i forhold til afvigelser fra regionsgennemsnittet.

Danske Regioner arbejder på at få opgørelserne tilrettet, men de har meddelt, at den tekniske tilretning af kontrolstatistikken desværre først er implementeret i forbindelse med kontrolstatistikken for 2016.

På denne baggrund må kontrolstatistikkerne for 2015 behandles, som det blev aftalt mellem PLO og Danske Regioner for et år siden, og som var gældende for statistikkerne for 2014.

Aftalen går ud på, at regionen skal foretage følgende:

 • Med udgangspunkt i de udsendte årsopgørelser for 2015 skal regionerne gennemgå årsopgørelserne for de praksis, som afviger fra regionsgennemsnittet (eller § 93 området) på mere end 25 %.
 • Hvis indtægten i praksis fra andre patienter svarer til regionsgennemsnittet (§ 93 området) eller derunder af de samlede ydelseshonorarer, så fastsættes højestegrænsen på 25 % i overensstemmelse med § 87 i overenskomsten.
 • Hvis indtægten fra andre patienter udgør mere end regionsgennemsnittet (§ 93 området) af de samlede ydelseshonorarer, så tages der højde for det i fastsættelsen af højestegrænsen. Dette gøres ved manuelt at korrigere indtægten fra andre patienter så det svarer til regionsgennemsnittet (§ 93 området).

Ovennævnte medfører, at der på baggrund af årsopgørelsen for 2015 dels kan fastsættes højestegrænser på +25% af den gennemsnitlige udgift pr. sikrede i regionen (§ 93 området), dels højere højestegrænser, såfremt praksis andel af passanter overstiger regionsgennemsnittet (§ 93 området).

Regneeksempler kan du se her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Michael Berner
tlf. 35448452, mib.plo@dadl.dk

Til toppen


 

Sygdom rammer alle - også læger

Er du læge, og kan du ikke klare det, du plejer?

Lægeforeningen afholder et arrangement i København og Århus for læger, der oplever, at arbejdslivet er ved at blive – eller allerede er blevet – for krævende.

 •  Føler du dig stresset og tæt på en sygemelding?
 • Kræver arbejdslivet mere, end du kan klare?
 • Er du allerede blevet sygemeldt?
 • Er arbejdslivet på standby?
 • Oplever du at stå alene i situationen?

Arrangementet retter sig både mod læger, der er sygemeldte, og læger der måske er på vej til en sygemelding.

Tid og sted

København:

Tirsdag den 24. maj 2016 kl. 17.00 – 20.00. Lægeforeningen Kristianiagade 12, 2100 København Ø.

Århus:

Tirsdag d. 7. juni 2016 kl. 17.00 – 20.00. Lægeforeningen Midtjylland, Fredens Torv 3B, 8000 Århus C. 

Tilmelding sker til socialrådgiver Susanne Qvistgaard på e-mail: sq@dadl.dk med angivelse af navn, medlemsnummer og telefonnummer. Det er gratis at deltage, og der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først-til-mølle princippet.

Mere information om arrangementet (pdf)

For yderligere oplysninger kontakt:
Socialrådgiver Lægeforeningen
Susanne Qvistgaard
tlf: 3544 8213, sq@dadl.dk

Til toppen


 

Behandling af kvinder, der ønsker barn nr. to

Danske Regioner har bedt Sundheds- og Ældreministeriet om at udtale sig om, hvorvidt almen praksis vederlagsfrit må undersøge og/eller behandle enlige kvinder og par, der ikke har fælles børn, som ønsker barn nummer to forud for et selvbetalt forløb hos en speciallæge i gynækologi.

Sundheds- og Ældreministeriet har svaret, at man ikke kan få vederlagsfrie ydelser i almen praksis i de tilfælde, der er med henblik på fertilitetsbehandling til barn nummer to, jfr. lov om assisteret reproduktion, hos en privatpraktiserende gynækolog. 

I praksis vil det typisk dreje sig om ydelser som blodprøver, podninger, evt. smear, og i nogle situationer HSG.

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Gritt Husum Basse
tlf. 3544 8494, ghb.plo@dadl.dk

Til toppen


 

PLO-Hovedstaden

Dosisdispensering

Det er meget vigtigt, at hospital, praktiserende speciallæge og egen læge informerer apoteket om ændringer i dosisdispensering.
Dosisdispensering skal seponeres, når patienten udskrives fra hospital, og den praktiserende læge skal tage stilling til, om dosisdispensering skal genoptages. Det er meget enkelt under forudsætning af, at FMK er velfungerende og fuldt implementeret - hvilket det ikke er endnu!

Apotekerne er endnu ikke med på FMK, og det kan give anledning til mulige fejl i forbindelse med dosisdispensering.

Her er et par eksempler:

 • Hvis dosisdispensering ikke seponeres, når en patient udskrives fra hospitalet, vil medicinændringer fra indlæggelse ikke blive videreført.
 • Når der sker ændringer i dosisdispensering, er der en ekspeditionstid på 2 uger, og hvis ikke gamle poser/pakninger samles sammen, kan der være usikkerhed om, hvilken pakning der er gældende, når de nye leveres.
 • Vi har kendskab til et tilfælde, hvor dosisdispensering er blevet fornyet ved ét apotek, samtidig med, at den gamle dosisdispensering løb videre fra et andet apotek.
 • I FMK er det meget svært at se, hvilken medicin der er dosisdispenseret. Man skal lukke en "recept" op og se hvilken doseringstype, der er valgt. Lægen seponerer noget medicin og ser ikke, at patienten er på dosisdispensering. Medicinen forsvinder fra medicinlisten med fast medicin, men kører alligevel videre som dosisdispensering, fordi apoteket ikke har fået besked.

Medlemsmøde om OK17

PLO-Hovedstaden holder et medlemsmøde om OK17 den 19. september 2016 kl. 17 i Frederiksborgcentret i Hillerød. Sæt allerede nu datoen ind i kalenderen.

PLO-Hovedstaden har opfordret formændene for PLO-K til at arrangere et møde i hvert lægelaug om OK17 i maj/juni 2016.

Afregningskalender og højestegrænsen

Sekretariatet henleder opmærksomheden på afregningskalenderen på sundhedhed.dk, som viser, hvordan årets måneder/kvartaler afregningsmæssigt er inddelt. Det kan have betydning for den enkelte læge ved beregning af evt. højestegrænse. Afregningskalender 2016 – klik her.

Til toppen


 

PLO-Midtjylland

Opslag af 0-ydernumre i Region Midtjylland

Region Midtjylland har opslået følgende 0-ydernumre i Region Midtjylland:

Horsens by: To 0-ydernumre med opstart senest pr. 1. september 2016. Der er mulighed for lokaleleje og udstyrsaftale. Frist for søgning er 2. maj 2016 kl. 12.00. Yderligere oplysninger kan findes på praksis.dk.

Skive by: To 0-ydernumre med opstart senest pr. 1. september 2016. Der er mulighed for lokaleleje og udstyrsaftale. Frist for søgning er 2. maj 2016 kl. 12.00. Yderligere oplysninger kan findes på praksis.dk.

Holstebro by: Et 0-ydernummer til besættelse pr. 1. juli 2016. Frist for søgning er 25. april 2016 kl. 12.00. Yderligere oplysninger kan findes på praksis.dk.

Hvis du er interesseret i ét eller flere af ovenstående, opfordrer vi dig til at kontakte PLO-Midtjyllands sekretariat for opklarende spørgsmål (Lisbeth Trøllund Andersen, lta@dadl.dk / 8730 9036)

Frasigelser efter overenskomsten § 9 eller § 10

I forbindelse med de løbende opgørelser omkring frasigelser er PLO-Midtjylland opmærksom på, at der kan være kolleger, der oplever, at situationen omkring frasigelser af patienter er svær.

Der kan være mange grunde til, at man vælger at frasige en patient, og PLO-Midtjylland opfordrer den enkelte kollega til at henvende sig, hvis nogen oplever en given frasigelsessituation svær. I er meget velkomne til at kontakte Lisbeth Trøllund Andersen, lta@dadl.dk / 8730 9036 i PLO-Midtjyllands sekretariat.

Medlemsmøde – efterår 2016

Sæt allerede nu X i kalenderen. Efterårsmødet under PLO-Midtjylland er fastsat til tirsdag den 1. november og afholdes centralt i Regionen. Nærmere følger.

Til toppen


 Nr. 07/2016 - d. 15. april