PLO'rientering nr. 6 2016

Indhold


Ny honorartabel træder i kraft 1. april

Honorartabel inkl. gruppe 2-takster er udsendt til alle praksis. Honorarerne er fra 1. april reguleret med 0,17 pct. Honorartabellen er gældende frem til 30. september 2016.

Du finder honorartabel og gruppe 2-takster her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Lene Pedersen
Tlf. 3544 8459, len.plo@dadl.dk

Til toppen


 

Spørgsmål og svar om FMK 

FMK giver fortsat anledning til en lang række henvendelser til PLO’s sekretariat. Sekretariatet har derfor i samarbejde med PLO's forhandlingsudvalg udarbejdet en FAQ (Frequently Asked Questions) om FMK, som nu ligger på hjemmesiden.

For yderligere oplysninger kontakt:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
tlf. 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk  

Til toppen


 

Ny aftale mellem Lægeforeningen og Forsikring & Pension 

Lægeforeningen og Forsikring & Pension har indgået en ny aftale om attester og helbredsoplysninger m.v., som træder i kraft den 1. april 2016.

Aftalen betyder, at der for en række af FP-attesterne ikke længere vil være et fast honorar. Du skal derfor individuelt fastsætte dit honorar og dine vilkår for udfyldelse af den pågældende attest, f.eks. betalingsfrister m.v.

I aftalen fremgår det, at FP-attesterne fremover vil være opdelt i to kategorier:

  1. "Egenlægeattester" som udfyldes af patientens egen læge eller behandlende speciallæge/sygehuslæge. Der er fast honorar for disse attester, bortset fra FP 610. Det drejer sig om følgende attester: FP 100, FP 140, FP 402, FP 610, FP 710, FP 910.   
  2. "Andre Attester" som kan udfyldes af alle med en lægefaglig baggrund. Du skal individuelt fastsætte dit honorar og dine vilkår for udfyldelsen af disse attester. Det drejer sig om følgende attester: FP 220, FP 300, FP 350, FP 360, FP 401, FP 410, FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490, FP 500, FP 510, HIV-antistoftest.

Aftalen gælder, når et forsikrings- og pensionsselskab, enten direkte til dig eller via en patient, beder dig om at udfylde en FP-attest. Aftalen forhindrer ikke, at du kan udfærdige andre typer af attester til forsikrings- og pensionsselskaber.

FP-attesterne samt de honorarer, som gælder for ”egenlægeattesterne”, vil fremgå af Attestnøglen pr. 1. april 2016 og vil blive meldt ud til systemhusene.

Du bør oplyse om honorar og vilkår

Aftalen betyder, at du individuelt skal fastsætte dit honorar og dine vilkår for de FP-attester, hvor der ikke er aftalt et fast honorar mellem Lægeforeningen og Forsikring & Pension.

For at sikre en smidig og enkel proces og for at undgå efterfølgende tvister med forsikrings- eller pensionsselskabet om honorarets størrelse eller vilkår opfordrer Attestudvalget dig til, at du, så vidt det er muligt, gør dit honorar og dine vilkår tilgængelige. Det kan fx ske ved, at du på din hjemmeside eller ved individuelle aftaler med det enkelte forsikrings- eller pensionsselskab oplyser om dine priser og vilkår for attestudstedelsen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Attestudvalgets sekretariat
tlf. 35 44 85 00, dadl@dadl.dk att: Attestudvalget

 
Til toppen


 

Pjece om attest til sygedagpengeopfølgning – LÆ 285

Pjecen beskriver, hvad den praktiserende læges opgave er, når en sygemeldt patient henvender sig for at få udfyldt LÆ 285. 

For at understrege, at arbejdsfastholdelse af mennesker med helbredsproblemer ofte hjælpes på vej af en samtidig indsats hos egen læge og jobcentret, er der udarbejdet én fælles pjece til alment praktiserende læger og til sagsbehandlerne på jobcentrene.

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering der har taget initiativ til pjecen. Lægeforeningens Attestudvalg og KL har deltaget i udarbejdelsen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Attestudvalgets sekretariat
tlf. 3544 8500, dadl@dadl.dk att: Attestudvalget  

Til toppen


 

Nyt fra PLO-Hovedstaden

Møder om OK17 i lægelaugene i maj - juni 2016

PLO-Hovedstaden opfordrer formændene for lægelaugene til at arrangere et møde i hvert lægelaug om overenskomstforhandlingerne i 2017 – også kaldet OK17.

Vi udsender inden udgangen af april et oplæg til møderne, og vi vil foreslå, at lægelaugene indbyder deres kontaktperson i PLO-H til mødet og orienterer PLO-H´s sekretariat om mødedatoerne.

Herudover planlægger PLO-Hovedstaden et ekstraordinært medlemsmøde om OK17 mandag den 19. september 2016.   

Til toppen


 Nr. 06/2016 - 1. april