PLO'rientering nr. 5 2016

Nr. 05/2016 - 11. marts 

Indhold

Nyt fra bestyrelsen

PLO's stemme i Lægedækningsudvalget

Flere steder i Danmark er der mangel på praktiserende læger og på speciallæger på sygehusene. Regeringen har derfor nedsat et nyt udvalg, der skal komme med løsningsforslag til, hvordan lægedækningen kan blive bedre.

Udvalget består af 15 medlemmer fra bl.a. Lægeforeningen, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og ministerier.

Fra Lægeforeningen er vi fire medlemmer, og det er min opgave at sikre PLO's synspunkter i udvalgsarbejdet og at bidrage med vores viden om de udfordringer, der er, og med de potentielle løsninger som vi også ser.

For mig er det afgørende at få tydeliggjort, at alle vinder, hvis man laver attraktive arbejdsforhold for praktiserende læger. Og at vi skal være væsentligt flere for at kunne dække hele landet og alle de opgaver, man ønsker løst i almen praksis.

Der er for så vidt blevet flere speciallæger i almen medicin, men vi er ikke blevet flere i praksis. Hvorfor bliver arbejdet som praktiserende læge fravalgt? Det skal dette udvalgsarbejde gerne få belyst, så vi kan sikre at langt flere speciallæger i almen medicin nedsætter sig i praksis.

Efter min opfattelse handler det både om rekruttering og om fastholdelse.

Det handler om positiv motivation. Dels for at vælge specialet almen medicin, hvor forholdene på medicinstudiet og i klinisk basisuddannelse har betydning. Dels for som færdig almenmediciner at nedsætte sig som praktiserende læge. Og dels for som praktiserende læge at have lyst til at fortsætte i praksis helt til pensionsalderen på baggrund af gode arbejdsforhold.

Derudover mener jeg, der er brug for at kigge på forskellige positive incitamenter til at ville nedsætte sig i de områder, hvor der er tyndt besat med læger.

Se medlemmerne af udvalget 

Læs Lægedækningsudvalgets kommissorium (pdf)

For yderligere oplysninger kontakt:
Bestyrelsesmedlem i PLO og medlem af Lægedækningsudvalget
Gunver Lillevang
Tlf. 5120 8313, gunver@dadlnet.dk

Til toppen

Patienter til praksis lukket for tilgang 

PLO har i den senere tid modtaget en del medlemshenvendelser vedrørende tilgang af nye patienter, når praksis er lukket for tilgang.

Det fremgår af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren § 1 stk. 9, at uanset lukning for tilgang til lægen eller klinikken kan følgende gruppe 1-sikrede tilmeldes lægen eller klinikken, medmindre lægen eller klinikken beder sig fritaget herfor:

  1. Børn af sikrede, der er tilmeldt lægen, når børnene fylder 15 år og børnene hidtil har været tilmeldt den anden forælders læge eller klinik.
  2. Ægtefæller og samboende til sikrede, der er tilmeldt lægen eller klinikken.
  3. Sikrede, der overgår fra gruppe 2- eller hvilende sikringsstatus, når lægen er den læge, som sikrede seneste har været tilmeldt som gruppe 1-sikret.
  4. Sikrede, der efter endt indkaldelse til værnepligtstjeneste eller tjeneste, der træder i stedet herfor, og personer, der efter optagelse i anstalter og arresthuse under Kriminalforsorgen, hvor der under indkaldelse eller ophold i de nævnte institutioner har været frameldt sikringsgruppe 1, er berettiget til at blive gruppe 1-sikrede, når lægen er patientens hidtidige læge på stedet.
  5. Sikrede, der ved flytning ikke har mulighed for at vælge mellem mindst 2 læger eller klinikker inden for en afstand af 15 km ad nærmeste offentlige vej fra deres bopæl.

Henvendelserne handler om, at lægen via Nem Id og eBoks aktivt skal afslå at modtage patienten. Såfremt lægen ikke foretager sig noget inden for 14 dage, bliver patienten(erne) automatisk tilmeldt praksis. Du skal som læge således være meget opmærksom på at afvise patienten inden for tidsgrænsen, hvis du ikke ønsker at modtage patienten. 

PLO kan oplyse, at du som læge til enhver tid kan kontakte regionen og oplyse, hvilke grupper af patienter du ikke ønsker at modtage, herunder at du ikke ønsker at modtage nye patienter overhovedet. Når regionen er oplyst herom, tilskrives patienterne ikke lægen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent 
Gritt Husum Basse
tlf. 3544 8494, ghb.plo@dadl.dk  

Til toppen

Forslag om ændring af PLO's love 

Som det tidligere er blevet oplyst på PLO’s hjemmeside, fremlægges der på PLO’s repræsentantskabsmøde den 2. april 2016 følgende forslag til ændring af PLO's love:

Fra demokratiarbejdsgruppen

  • Ændring af § 21, stk. 4, således at reglerne for urafstemning ændres til, at et simpelt flertal kan forkaste en repræsentantskabsbeslutning, såfremt dette flertal udgør minimum 35 % af samtlige stemmeberettigede medlemmer
  • Ændring af § 17, stk. 1, således at repræsentantskabsmøder i efteråret skal afholdes senest i uge 47

Fra bestyrelsen

  • Ændring af § 3, stk. 2, således at medlemskab af PLO for gruppen af ikke-erhversvaktive gøres frivillig.
  • Ændring af § 41, stk. 4 og § 4, stk. 1, således at læger ansat i udbudsklinikker er fødte medlemmer af PLO-K på samme måde som læger ansat i regionsklinikker

Forslagene til ændring af PLO's love kan ses her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent 
Hanne Andersson 
Tlf. 3544 8473, ha.plo@dadl.dk

OBS: I udsendte nyhedsbrevsmail, stod der i teaserteksten i mailen, at repræsentantskabet er 1. april. Den rigtige dato er 2. april 2016.

Til toppen

Mentors rolle ved lægekonsultationer

Der var været en række henvendelser til PLO vedrørende mentorers rolle ved deltagelse i lægelige konsultationer.  Der findes to typer mentorer i beskæftigelseslovgivningen. For det første en mentorstøtte i forbindelse med tilbud/job/uddannelse og for det andet en helhedsorienteret mentor som tilbud til særligt udsatte kontant- og uddannelseshjælpmodtagere.

Mentors formål er at støtte borgeren i beskæftigelsesindsatsen og hjælpe borgerne til at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. Det er i lovgivningen ikke defineret, hvad mentorens præcise opgave er.

Til forskel fra en frivillig mentor eller en bisidder skal mentoren efter beskæftigelseslovgivningen understøtte jobcentrets indsats, fx igennem borgerens kontakt til lægen, sundhedsvæsenet, sundhedsforvaltningen eller andre behandlingssteder.

Konsultationen

Før konsultationen kan mentoren hjælpe med at bestille tid og at aftalen overholdes. Mentorens opgave kan være at hjælpe med at forstå et brev, eller i samråd med borgeren være en støtte i forhold til at takle sproglige og kulturelle udfordringer i forhold til lægebesøget.

Mentoren kan også ved konsultationen fortælle om indholdet og formålet med de konkrete aktiviteter, som er iværksat efter beskæftigelseslovgivningen, så eksempelvis den praktiserende læge bedre kan vejlede borgeren. 

Der er dog ikke udstukket retningslinjer i lovgivningen for mentors rolle under konsultationen.

Hvis lægen vurderer, at det fortrolige rum mellem læge og patient ikke kan opretholdes ved mentors tilstedeværelse, så kan lægen anmode mentoren om at forlade rummet.

Tavshedspligt

Mentoren er ansat af kommunen og har som offentligt ansat tavshedspligt vedrørende de oplysninger, der kommer frem under konsultationen om en borgers private forhold. Mentoren har ikke tavshedspligt over for den kommune, som har ansat vedkommende.

For yderligere oplysninger kontakt:
Vicedirektør 
Jette Stagsted Galatius
Tlf. 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk 

Til toppen

Nyt fra PLO-Syddanmark

Periodevis forhøjet vagtkontingent

Der mangler vagtaktive læger henover sommerperioden i Syd. Derfor gøres vagterne i uger 26-31 mere økonomisk attraktive. Det betyder desværre, at vi beder de ikke vagtaktive kolleger i Syd om at betale 3500 kroner i et forhøjet vagtkontingent for perioden maj til august 2016. Disse penge vil blive fordelt ved at lægge 2500 kroner oveni natvisitations- og 3500 oveni natkørevagterne i ugerne 26-31. På den måde håber vi, at vagtplanerne vil komme til at blive dækket. Færdiggørelsen af vagtplanen forventes færdig ca. den 10 marts.  Der vil ikke være mulighed for at komme af med vagter, før der er under 10 % udækkede vagter totalt.  Når/hvis vi når dertil, vil der være mulighed for, at andre evt. kan overtage ens vagter, hvis det ønskes.

Foreløbig er ordningen blevet mødt med stor forståelse. Det har ligeledes medført, at 80 nye vagtlæger har tilmeldt sig som vagtaktive, og af dem har de 30 ikke været vagtaktive tidligere.  I dag er der faktisk 100 flere aktive vagtlæger i forhold til, da antallet var lavest.  

Til toppen

Nyt fra PLO-Midtjylland

Opslag af 0-ydernummer i Holstebro by

Region Midtjylland har opslået et 0-ydernummer i Holstebro by til besættelse fra 1. juni 2016 pga. positiv nettotilflytning. Frist for søgning er 25. april kl. 12. Yderligere oplysninger kan findes på praksis.dk.
Vi opfordrer interessenter til at henvende sig til PLO-Midtjyllands sekretariat for opklarende spørgsmål (Lisbeth Trøllund Andersen, lta@dadl.dk / 8730 9036).

Lokalaftale vedr. helbredstjek for borgere omfattet af Serviceloven § 141 i Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Der er indgået aftale vedrørende helbredstjek for borgere omfattet af Serviceloven § 141 i Randersklyngen. Det drejer sig om borgere med svær psykisk sygdom. Formålet med aftalen er at hjælpe borgere, der er omfattet af Servicelovens §141 med at sætte mål for egen sundhed og hermed forebygge sygdomme hos den enkelte. Af aftalen fremgår det, at helbredstjek afvikles som to kontakter; et helbredstjek og en opfølgende helbredssamtale. Se aftale og honorering på praksis.dk. Aftalen omfatter en tillægsaftale, der præciserer, at der ved udeblivelse uden et bekræftet afbud senest kl. 12 den forudgående hverdag/uden afbud gælder samme honorering som ved gennemførelse af enten helbredstjek eller helbredssamtale. 

Til toppen

Nyt fra PLO-Nordjylland

Kritik af, at regionen åbner ny regionsklinik i Aalborg

Formand Annemette Alstrup har været ude med kritik af regionrådsformand Ulla Astman, efter Astman i medierne annoncerede, at regionen åbner en regionsklinik i Aalborg. PLO-Nordjylland er ikke på forhånd blevet orienteret om planerne, og tidligere på ugen sendte PLO-Nordjylland netop et brev til samtlige praktiserende læger i Aalborg Kommune med appel om, at lægepraksis åbner for tilgang. Det har allerede betydet, at flere læger i Aalborg har givet tilsagn om at åbne for tilgang af 250 patienter. Det dækker behovet aktuelt, og derfor undrer det, at regionen vælger at oprette en regionsdrevet lægeklinik, som er er væsentligt dyrere end en klinik på almindelige overenskomstvilkår. PLO-Nordjylland vil rejse sagen på næste møde i Samarbejdsudvalget for almen lægegerning den 31. marts 2016.   

Til toppen