PLO'rientering nr. 3/2016

Indhold


Nyt fra bestyrelsen

Øget pres fra kommunerne efter opkobling på FMK - hvordan reagerer vi?

De fleste af os har mærket, at kommunens ansatte nu har fået indblik i FMK. Det har mange steder medført en voldsom stigning i antallet af korrespondancer fra kommunen, nogle ganske relevante, andre desværre ren administration og i værste tilfælde tidsspilde.

I den overordnede nationale styregruppe for FMK har jeg meddelt både sygehuse, regioner, kommuner og ministerium, at kommunens personale ikke bør opfatte FMK som et "doseringsskema". Det er de sådan set enige i.

Det er vigtig at understrege, at kommunerne i dag kun har én mulighed for at bede os om at ajourføre FMK, nemlig gennem en ’oprydning’.

De øvrige tilfælde, hvor vi er forpligtet til at ’ajourføre’ FMK, er ved årskontroller, herunder demens, opsøgende og opfølgende sygebesøg og ved elektive indlæggelser.

Dertil har Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland en aftale om, at de patienter, der har modtaget ’oprydning’, også skal ajourføres ved fremtidige ordinationer. Den aftale gælder ikke i Region Hovedstaden og i Region Syddanmark.

Til gengæld kan jeg kun opfordre til, at vi alle får indarbejdet denne ’ajourføring’ i vores rutiner med ovenstående patienter. Det giver god mening at ajourføre FMK i disse situationer.

Jeg er klar over, at vi alle lige skal vænne os til det, men de foreløbige tal over ’ajourføringsprocenter’ fordelt på de 98 kommuner viser nogle meget store geografiske forskelle. De skulle meget gerne blive lidt mindre med tiden.

Når de endelige tal foreligger, vil de blive sendt ud til de enkelte PLO-K.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand 
Christian Freitag 
tlf. 5134 3501, cfreitag@dadlnet.dk

Til toppen


 

Hvorfor laves der ikke decentrale aftaler for tiden?

Siden lovindgrebet i sommeren 2013 har PLO kun indgået én national (decentral) aftale - aftalen om "FMK-oprydning". Der er mange, som undrer sig over, hvorfor der ikke indgås flere decentrale aftaler, når nu især kommunernes behov er så stort.

Det er der en god forklaring på. Overenskomsten fra 2014 (OK14) afsætter 200 mio. kroner til decentrale aftaler. Men Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) tolker aftalen således, at der slet ikke kan laves lokale aftaler om sygdomsbehandling, medmindre PLO samtidig accepterer at tage vores ydelser om samtaleterapi og sygebesøg ud af den centrale overenskomst og genforhandle disse regionalt.

Dette har PLO ikke været parat til at acceptere, og derfor går arbejdet med at indgå decentrale aftaler ganske trægt.

PLO har tydeligt meldt ud til RLTN, at vi meget gerne vil lave lokale aftaler, hvor de giver mening, ligesom man tidligere har gjort, i form af de såkaldte §2-aftaler. PLO er dog tilbageholdende med at trække ydelser ud af den centrale OK14, med mindre det samlet indeholder klare fordele for både patienterne og PLO’s medlemmer.

For yderligere oplysninger kontakt:
Direktør Jonatan Schloss, 
telefon 3074 3240, jos.plo@dadl.dk

Til toppen


 

Nu kan du registrere din efteruddannelse og søge om refusion fra Fonden for Almen Praksis

I et samarbejde mellem DAK-E og efteruddannelsessekretariatet i Fonden for Almen Praksis (tidligere Efteruddannelsesfonden) er der nu udviklet et nyt system for bl.a. registrering af tilskudsberettiget efteruddannelse, ansøgning om refusion for deltagelse og godkendelse af kurser.

I det nye system kan du:

  • Registrere din tilskudsberettigede efteruddannelse
  • Søge om refusion for deltagelse i selvvalgt efteruddannelse
  • Søge om refusion for deltagelse i systematisk efteruddannelse
  • Søge om refusion for samt godkendelse af studiemateriale
  • Søge om godkendelse af kurser
  • Læs mere om det nye system her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Efteruddannelseschef James Høpner
Telefon: 3544 8448, jah.plo@dadl.dk

Til toppen


 

Aktiviteten i almen praksis ligger en anelse under rammen

Aktiviteten i almen praksis i 1. kvartal af overenskomstens andet år – dvs. fra 1. september 2015 til 30. november 2015 - er nu opgjort. Aktiviteten er 110,2 mio. kroner under rammen.

Aktiviteten er opgjort til i alt 1.911,8 mio. kroner. Den sæsonkorrigerede ramme for 1. kvartal udgør 2.202 mio. kroner. Dermed er aktiviteten i almen praksis 110,2 mio. kroner under rammen. Det svarer til et mindreforbrug på 31.400 kroner pr. praktiserende fuldtidslæge.

I samme periode sidste år – dvs. fra 1. september 2014 til 30 november 2014 - var aktiviteten 125,1 mio. kroner mindre end den sæsonkorrigerede ramme.

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Lene Pedersen
Telefon: 3544 8459, len.plo@dadl.dk

Til toppen


 

Oplever du unødigt bureaukrati i almen praksis?

Hvis du oplever unødigt bureaukrati i din hverdag som praktiserende læge, har du nu mulighed for at give et direkte indspark til regioner, kommuner og andre myndigheder.

Du kan klikke ind på Lægedebatten via www.laeger.dk. Her er der oprettet opslag med overskriften "Unødigt bureaukrati i almen praksis". Her kan du notere det bureaukrati, du måtte støde på. Efterfølgende vil PLO systematisere det og bringe det videre centralt.

Du kan også deltage i debatten på Facebookgruppen 'PLO-Initiativgruppen', hvor der er oprettet en tråd til dette emne.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Telefon: 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk

Til toppen


 

Speciallægeudtalelser til brug for kørekortsfornyelser kræver ikke henvisning

Speciallægeudtalelser til brug for kørekortsfornyelse skal betales af patienten selv og kræver derfor ikke nogen henvisning fra den alment praktiserende læge.

Sekretariatet har fået en henvendelse fra Foreningen af Praktiserende Speciallæger om, at mange speciallæger oplever, at borgere har fået henvisning fra deres praktiserende læge i forbindelse med kørekortfornyelse.

Imidlertid er det sådan, at speciallægeudtalelser til brug for kørekortfornyelse ikke er omfattet af sundhedsloven eller overenskomst om speciallægehjælp. Speciallægen udsteder derfor en privatregning til patienten, og der kræves ingen henvisning fra borgerens praktiserende læge.

For yderligere oplysninger kontakt:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Til toppen


 

Afvikling af barselsudligning for selvstændige

Folketinget har vedtaget at afvikle "barselsudligning for selvstændige" med virkning fra 1. april 2016.

Det betyder, at alment praktiserende læger, der påbegynder barselsorlov efter den 31. marts 2016, ikke kan få kompensation fra ordningen.

Alment praktiserende læger, der allerede modtager udbetalinger fra ordningen, eller som påbegynder orlov senest den 31. marts 2016, er fortsat omfattet af ordningen.

Hvis orloven afbrydes efter den 31. marts 2016, mistes retten til kompensation, da ordningen er under afvikling.

Spørgsmål i konkrete sager kan rettes til ATP’s kundeservice på tlf. 7012 9000. Du finder yderligere information på www.borger.dk/barselsudligning.

Til toppen


 

Tilmeld dig WONCA til nedsat pris

København er værtsby for årets "WONCA Europe", der holdes 15.-18. juni i Bella Center. Til og med på mandag kan du få "early bird rabat".

WONCA Europe er en god mulighed for at sætte dansk almen praksis på dagsorden. Samtidig er det en mulighed for at få efteruddannelse og indblik i udviklingen blandt europæiske kolleger. WONCA ventes at tiltrække ca. 3500 almenmedicinere fra op mod 30 lande.

Det er til og med på mandag, den 15. februar, muligt at få "early bird" rabat. Du kan tilmelde dig her.

Hvis du har spørgsmål om WONCA, kan du henvende dig til kongressens administrative leder, Kirsten Talbro Laraignou, på talbro@fasttvnet.dk (telefon 2272-4604).

Læs mere på www.woncaeurope2016.com

Til toppen


 

PLO-Hovedstaden

Nyt om FMK-oprydning i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden, kommunerne i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden har den 5. februar aftalt en forlængelse af aftalen om oprydningen af FMK. Forlængelsen af aftalen gælder frem til 31. april 2016. Du kan se aftalen om forlængelse her.

Alle FMK-oprydninger foretaget fra den 1. januar 2016 og frem honoreres efter aftalen. Alle FMK-oprydninger konteres som hidtil på ydelseskode 4404. Honoraret er fortsat 300 kroner.

Aftalen gælder hele Region Hovedstaden – dog undtaget Københavns Kommune. I Københavns Kommune er man i gang med oprydning af FMK for beboere på bosteder under Københavns Kommune, Socialforvaltningen. Denne aftale vil køre videre uforandret frem til 31. maj 2016. Aftalen kan findes her.

Såfremt du har patienter på bosteder under Københavns Kommune, Socialforvaltningen, som er beliggende uden for Københavns Kommune, kan der både konteres for oprydninger på bosteder og efter den oprindelige aftale. Alle oprydninger konteres på ydelseskode 4404.

Har du spørgsmål vedrørende aftalerne, er du velkommen til at kontakte PLO-H’s sekretariat ved Markus Hahn, e-mail: mah@dadl.dk

Spørgeskema om KAP-H

KAP-H (Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden) vil gerne udvikle attraktive aktiviteter og tilbud inden for efteruddannelse og kvalitetsudvikling i almen praksis. Derfor har Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse udarbejdet et spørgeskema, som vi gerne vil bede dig besvare.

Spørgeskemaet tager 10-12 minutter at udfylde og findes ved at klikke på dette link.

PLO-H vil som en del af KAP-H opfordre alle til at udfylde spørgeskemaet, da resultaterne skal bidrage til, at ønsker og behov hos almen praksis tilgodeses.

Hvis du har spørgsmål om undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte:

Alexander Andersson, evalueringskonsulent
Tlf.: 3864 9969, mail: alexander.andersson@regionh.dk

Læs mere om Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på http://www.patientoplevelser.dk/

Indvielse af Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin

Alle praktiserende læger i Region Hovedstaden inviteres til at deltage i indvielsen af Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, Københavns Universitet, torsdag den 21. april kl. 15:00-16:30 med efterfølgende reception.

Nærmere invitation og tilmelding følger.

Til toppen


 

PLO-Midtjylland

Regionens spareforslag på laboratorieområdet

Der er flere, der oplever, at sygehusambulatorierne tilsyneladende er begyndt at udmønte spareforslaget vedrørende blodprøvetagning i forbindelse med kontrol på ambulatorierne. 

Spareforslaget er planlagt til at træde i kraft den 1. juli 2016, og indtil da er der ingen ændringer i patienternes mulighed for at få taget blodprøver i almen praksis.

Forlængelse af FMK-oprydningsaftalen til 30. juni 2016

Region Midtjylland, PLO-Midtjylland og kommunerne i regionen har besluttet at forlænge FMK-oprydningsaftalen til 30. juni 2016.

Baggrunden for forlængelsen er, at ikke alle kommuner i Region Midtjylland er kommet i mål med overgangen til FMK. Aftalen omfatter alle kommuner i Region Midtjylland.

Det er en forudsætning for ydelsen 4200, at man har fået en anmodning fra kommunen om oprydning i patientens FMK. Kommunen anmoder via korrespondancemeddelelse og medsender egen medicinliste. Læs den fulde aftale her.

Medlemsmøde i PLO-Midtjylland - den 2. marts 2016

Mødet finder sted onsdag den 2. marts kl. 18.30-21.30 (sandwich fra kl. 18.00) på VIA University College, Auditorium, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg.

Dagsorden udsendes direkte til alle praktiserende læger i Region Midtjylland medio februar. Tilmelding senest fredag den 26. februar til plo.midtjylland@dadl.dk.

Til toppen


 

PLO-Nordjylland

Region Nordjylland er gået i gang med udbudsprocessen af to praksis i henholdsvis Hundborg og Hjørring

Region Nordjylland har sat et udbud af drift af almen praksis i gang med henblik på at finde en aktør, der i de kommende fire år skal drive almen praksis i stedet for de nuværende midlertidige lægetilbud drevet af regionen i Hundborg i Thy og i Hjørring. Det drejer sig om i alt tre ydernumre (kapaciteter), og det forventes, at de nye lægetilbud starter op i løbet af efteråret 2016.

Der holdes medlemsmøde om overenskomst 2017 den 17. marts 2016 i Aalborg

PLO-Nordjylland er startet med at drøfte proces og krav til overenskomst 2017. Det er hensigten, at nå ud til flest mulige medlemmer, hvorfor der holdes tre minimedlemsmøder i henholdsvis Thisted, Hjørring og Aalborg i løbet af februar. På PLO-Nordjyllands medlemsmøde den 17. marts 2016 på Aalborg Kongres & Kultur Center vil der bl.a. blive fulgt op på resultaterne fra de tre møder, ligesom den videre proces op til overenskomst 2017 vil blive drøftet.

Til toppen


 

PLO-Syddanmark

FMK-oprydningsaftale fornyet/forlænget i nogle kommuner

FMK-oprydningsaftalen, som I kender fra 2015 med ydelse 4400, når kommunen beder om oprydning i FMK, er blevet genindgået/forlænget i følgende kommuner: Middelfart, Nyborg, Odense og Tønder.

Aftalen gælder til 1. august 2016, men kan ophøre tidligere, hvis de pågældende kommuner finder "opgaven løst". (I givet fald vil I få direkte besked af kommunen).

Det er prisværdigt, at nogle få kommuner erkender behovet og selv har fundet pengene til at købe arbejdet hos jer på trods af, at regionen har meddelt, at de ikke vil medfinansiere.

Enkelte andre kommuner afventer i håbet om, at regionsrådet senere vil bestemme sig for at bidrage økonomisk til aftalens videreførelse.

Hvad med FMK-oprydning i de 17 andre kommuner?

Her må vi fortsat vejlede kollegerne til at kræve EAN-NUMMER med henblik på privat regning efter tidsforbrug, når man bliver stillet over for ønske om FMK-oprydning (der henvises til nyhedsbrev, der er sendt ud til alle medlemmer af PLO-Syd 7. januar).

Hvis timingen for kommunens henvendelse er heldig, kan der dog også ryddes op i forbindelse med årskontroller, opsøgende og opfølgende hjemmebesøg (ydelserne 0120, 0121, 4176 og 4676). Ligeledes kan man bede hjemmeplejen om ret rette henvendelsen til den afdeling, som senest har haft patienten indlagt ved nylige indlæggelser.

Forhåbentlig vil kommuner og regionen i løbet af 2016 erkende, at FMK-oprydning ikke er et engangsprojekt, og at der løbende vil blive brug for vores assistance på dette felt – og at de dermed bliver villige til en generel og varig aftale om emnet.

Til toppen


 

PLO-Sjælland

PLO-Sjælland holder medlemsmøde onsdag den 30. marts

PLO-Sjælland holder medlemsmøde onsdag den 30. marts kl. 17-19 på University College Næstved, Parkvej 190, 4700 Næstved.

Medlemsmødet holdes sammen med Lægeforeningen Sjællands Forårsmøde.

Indvielse af Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin

Alle praktiserende læger i Region Sjælland inviteres til at deltage i indvielsen af Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, Københavns Universitet, torsdag den 21. april kl. 15:00-16:30 med efterfølgende reception.

Nærmere invitation og tilmelding følger.

Til toppen


Nr. 03/2016 - d. 12. februar