PLO'rientering nr. 2 2016

Indhold


Nyt fra bestyrelsen

PLO anerkendes for arbejdet med datasagen

Torsdag modtog jeg, på PLO’s vegne, Databeskyttelsesdagens Pris. Prisen blev overrakt af justitsminister Søren Pind, og bag prisen står fem organisationer: Dansk IT, IT-Branchen, Foreningen Danske IT-Advokater, Institut for Menneskerettigheder og Den Danske Publicistklub.

Jeg vil gerne sende en stor del af anerkendelsen videre til de kolleger, der har lagt mange timer i arbejdet med at afdække forholdene omkring vores datadeling.

Som organisation kan vi dog også godt bruge dette skulderklap fra it-branchen og ”det officielle Danmark”. Prisen er en tydelig anerkendelse af PLO’s vigtige arbejde med at få skabt opmærksomhed om, at grundlaget for at indsamle og behandle borgernes data i almen praksis skal være i orden.

Det er også glædeligt, at prisjuryen har set de positive perspektiver, der faktisk er i DAMD-sagen. Sagen har utvivlsomt medført en større bevidsthed og opmærksomhed om de data, vi sender ud af vores klinikker. Hvis det kan medføre en større relevans og bedre kvalitet i dataarbejdet, så må vi glæde os over dette – trods alt.

Opgaven nu er, i samarbejde med bl.a. regionerne, at udvikle en model for dataindsamling i almen praksis, der sikrer, at indsamling af data sker på et lovligt grundlag og ikke kompromitterer patientens krav på fortrolighed og anonymitet.

Jeg er overbevist om, at denne pris vil medvirke til, at vi nu kan afrunde dette noget triste kapitel og samtidig lette det vigtige arbejde, vi nu er i gang med.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand Christian Freitag
Tlf. 5134 3501, cfreitag@dadlnet.dk

Til toppen


 

Nu er den systematiske efteruddannelse startet

Med overenskomsten i 2014 blev det aftalt at igangsætte systematisk efteruddannelse for alle praktiserende læger, som et supplement til den eksisterende selvvalgte efteruddannelse.

Den systematiske efteruddannelse er efteruddannelse inden for temaer, som er aftalt mellem PLO og Danske Regioner. Der udbetales en forhøjet takst for tabt arbejdsfortjeneste på den systematiske efteruddannelse på 4.500 kr. pr. kursusdag, ligesom der ydes tilskud til kursus- og transportudgifter.

Udbetalingen af refusion sker på samme måde som i dag gennem efteruddannelsessekretariatet i PLO (se mere på www.laeger.dk/plo under Efteruddannelsesfanen).

Et kollektivt løft af almen praksis

Den systematiske efteruddannelse skal være med til at styrke alle praktiserende lægers kompetencer. Temaerne til den systematiske efteruddannelse er fundet på baggrund af en større behovsafdækning blandt godt 150 praktiserende læger, en række almen medicinske forskere samt en gruppe af sygehuslæger og repræsentanter fra regionerne. Der er aftalt følgende temaer:

 • Diagnosticering i almen praksis
 • Multimorbiditet og patienter med kroniske lidelser
 • Den døende patient
 • Børn og unge i almen praksis
 • Psykiatri og psykiatriske patienter i almen praksis
 • Den ældre skrøbelige patient

Du kan allerede tilmelde dig nu

Den systematiske efteruddannelse udbydes primært som kurser på 1 til 3 dages varighed. Du kan se en oversigt over, hvilke kurser der lige nu udbydes som systematisk efteruddannelse, på www.laeger.dk/plo (klik på Efteruddannelsesfanen) og på www.plo-e.dk.

Alle læger får deres egen konto

Igennem en årrække har alle praktiserende læger fået tildelt en konto til selvvalgt efteruddannelse. Det vil du forsat få og med et uændret grundbeløb. Derudover får du en konto til systematisk efteruddannelse, hvor du kan følge med i, hvor meget du kan trække.

Vær opmærksom på, at den systematiske efteruddannelse opgøres i dage og ikke i kroner. Der er aftalt tre dages efteruddannelse pr. år. I 2016 vil du dog få tildelt fire dage, da det ikke har været muligt at få udbetalt refusion i sidste kvartal i 2015.

Eksisterende efteruddannelse kan også godkendes

En række af de eksisterende kurser under den selvvalgte efteruddannelse, som omhandler et eller flere af de seks temaer, er blevet godkendt som systematisk efteruddannelse. Bemærk, at den systematiske efteruddannelse kan gennemføres såvel i Danmark som i forbindelse med kurser afholdt i udlandet.

Hvis du har deltaget i et kursus eller en konference, som omhandler et af temaerne, er det muligt at søge om at få det godkendt som systematisk efteruddannelse, hvis det er afholdt efter 1. september 2015. Ansøgningsskema finder du på PLO’s hjemmeside under Efteruddannelse.

Nyt system til udbetaling af refusion, registrering og godkendelser

For at få et bedre overblik over de praktiserende lægers efteruddannelse er det aftalt i overenskomsten, at al tilskudsberettiget efteruddannelse skal registreres. I løbet af februar åbner et nyt registreringssystem hos DAK-E. Her vil du også kunne ansøge om udbetaling af refusion.

Refusionen udbetales dog fortsat af efteruddannelsessekretariatet i PLO. Har du spørgsmål til dette, kan du kontakte efteruddannelsessekretariatet på euf.plo@dadl.dk

Til toppen


 

Nyt fra Efteruddannelsessekretariatet i Fonden for Almen Praksis

Vi er nu færdige med årsafslutningen. Du kan se dit kontoudtog, når du logger ind på Læger.dk. Din saldo og et evt. overført beløb fra 2015 vil fremgå af dit kontoudtog.

Den nye tildeling for 2016 vil du først kunne se i vores nye registreringssystem, som dog først åbner i slutningen af februar. Vi beklager de gener, der måtte være i den forbindelse.
For yderligere information kan du kontakte 3544 8498.

Til toppen


Patienter med sundhedsforsikring

Sekretariatet får en del henvendelser fra medlemmerne om, hvordan de skal forholde sig, når patienter møder op i konsultationen med henblik på henvisning og brug af privat sundhedsforsikring.

Siden 1. juni 2014 har der eksisteret en attest (FP710), som bruges, når et forsikringsselskab ønsker oplysninger. I vejledningen til denne attest er arbejdsgangen beskrevet, når en patient beder om en henvisning:
 
Lægelig indikation for henvisning
Det er lægen, der vurderer, om der er lægelig indikation for, at en patient bør have udstedt en lægehenvisning. Det gælder, uanset om patienten har en sundhedsforsikring eller ej. 

Henvisning udstedes

Hvis lægen vurderer, at der er indikation for at henvise til et offentligt behandlingstilbud, udstedes henvisningen – uanset om patienten ønsker at bruge den i det offentlige system eller til brug for en sundhedsforsikring. 

Almindeligt konsultationshonorar

Udstedelse af en lægehenvisning udløser ikke særskilt honorar, men er omfattet af det almindelige konsultationshonorar. 

Privat sundhedsforsikring ønskes brugt

Tilkendegiver patienten under konsultationen, at en privat sundhedsforsikring ønskes bragt i anvendelse, medgives patienten en kopi af henvisningen, og der opkræves ikke særskilt honorar fra patienten.

Henvender patienten sig efter konsultationen og efter udstedt henvisning og oplyser, at han vil bruge sin private sundhedsforsikring, udskrives henvisningen. Denne kontakt er sygesikringen uvedkommende. 

Ingen henvisning udstedt eller yderligere oplysninger ønskes

Hvis der ikke er udstedt henvisning, eller forsikringsselskabet ønsker yderligere dokumentation, bruges Sundhedsforsikringsattest FP 710.

Anmodningen om attestudstedelse skal komme fra forsikringsselskabet skriftligt eller pr. mail. Honoraret er aftalt til 600 kr. excl. moms, som betales af forsikringsselskabet.

Attesten kan du finde her.

I Attestvejledningens pkt. 12.6 om sundhedsforsikringer kan du finde vejledningen til attesten (pdf).

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Claus Christoffersen
Tlf. 3544 8462, cc.plo@dadl.dk

Til toppen


 

Regulering af lønnen for praksisamanuenser i fase 2 og 3

PLO og YL indgik i oktober 2015 ny overenskomst for praksisamanuenser i fase 2 og 3. Lønudbetalingen til praksisamanuenserne administreres af de enkelte regioner, men ved en beklagelig fejl er der ikke givet besked til regionerne om de i overenskomsten vedtagne lønreguleringer.

Derfor er praksisamanuensernes løn ikke blev reguleret pr. 1. april 2015, pr. 1. oktober 2015 og pr. 1. januar 2016. Lønnen vil således nu blive efterreguleret, og der vil som konsekvens deraf ske en stigning i det beløb, tutorlægen vil blive opkrævet fra regionen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorte Enoksen
Tlf. 3544 8468, doe.plo@dadl.dk

Til toppen


 

Medicinsamtale på apotek

Fra 1. januar 2016 har patienter, som inden for de seneste seks måneder har fået ordineret lægemiddelbehandling i forbindelse med diagnosticering af en kronisk sygdom, kunnet få en medicinsamtale på et apotek.

Apoteker har til ovennævnte patientgruppe pligt til at yde én medicinsamtale, når der foreligger en ”henvisning” fra en læge, eller at tilbyde én medicinsamtale med baggrund i den konkrete ekspedition og efter indsigt i borgerens lægemiddeloplysninger. Der er ikke med PLO aftalt en særlig henvisningsmåde, og apoteket honoreres ikke for samtalen.

Det fremgår af bekendtgørelse om medicinsamtale på apotek, at ”En medicinsamtale skal øge borgerens kendskab til den ordinerede medicinske behandling for den eller de kroniske sygdomme, som borgeren lider af, og informere og yde råd og vejledning om bedre medicinefterlevelse. Herudover har borgeren såvel som apotekeren eller den af apotekeren ansatte farmaceut mulighed for at bringe forhold af betydning for medicineringen og efterlevelsen, fx om medicintilskud, op ved medicinsamtalen.”

For yderligere oplysninger kontakt:
Konstitueret direktør Jette Stagsted Galatius
Tlf. 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk 

Til toppen


 

112-app'en er blevet forbedret

Geodatastyrelsen har udviklet en 112-app, der for nylig er blevet opdateret, sådan at folk, som befinder sig et sted med dårlig dækning, bedre kan sende deres position.

Dette er vigtigt, da mange uheld sker på steder med dårlig dækning, fx hvis man er ude at cykle i en skov eller er på vandretur.

Med 112-app’en er det muligt at oplyse alarmcentralen om ens nøjagtige position, så de kan sende hjælp ud præcist dér, hvor man befinder sig, hvis uheldet sker. Derfor er app’en et vigtigt værktøj både for den tilskadekomne og alarmcentralen.

Geodatastyrelsen vil gerne udbrede kendskabet til 112-appen. Hvis du ønsker at gøre reklame for den i din klinik, kan du downloade materialer på www.112app.dk, herunder tekster, banner-annoncer, plakater og beskrivelser af eksempler, cases og filmklip.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Til toppen


 

Ændring i profylakseaftalen om midlertidig vaccination med DI-TE-KI-POL/ACT-HIB

Statens Serum Institut (SSI) har siden 2013 været ramt af produktionsproblemer på vaccineområdet. Der er ikke udsigt til, at det i 2016 kan lykkes både at levere de nødvendige vacciner og at opbygge et tilstrækkelig stort lager, som er nødvendigt for at sikre en stabil forsyning.

Det forventes, at SSI igen vil kunne levere DiTeKiPol/Act-Hib-vacciner til brug for færdigvaccination fra medio februar 2016. Og SSI forventer igen at kunne levere diTekiPol Booster til brug for revaccination i 5-års-alderen fra uge 5.

Børn, som er påbegyndt børnevaccinationsprogrammet før den 8. februar 2016

Børn, der før den 8. februar 2016 er vaccineret med DiTeKiPol/Act-Hib fra Statens Serum Institut, færdigvaccineres, så vidt det er muligt, med denne vaccine. Det er forventningen, at SSI kan levere primærvacciner til færdigvaccination af disse børn.

Kun hvis der ikke er flere SSI-vacciner tilgængelige på tidspunktet for vaccination, hverken decentralt eller centralt, skal barnet færdigvaccineres med Hexyon®. De forventeligt få børn, som det drejer sig om, vil blive tilbudt at blive vaccineret færdig med monovaccine mod hepatitis B, Engerix-B pæd®.

Disse børn skal efterfølgende have op til to vederlagsfri hepatitis B-vaccinationer for at fuldføre vaccinationsserien mod hepatitis B. Hepatitis B vaccination gives mindst hhv. én måned og seks måneder efter vaccination med Hexyon®. Såfremt der er givet to doser Hexyon®, gives tredje dosis hepatitis B vaccine mindst fem måneder efter den sidste dosis Hexyon®.

Forudsat at barnet ikke har nogen aktuelt øget risiko for hepatitis B, kan færdigvaccinationen eventuelt udskydes til MFR-vaccination i 15-måneders-alderen og til 2-års børneundersøgelsen.

Børn, som påbegynder børnevaccinationsprogrammet fra den 8. februar 2016

Pr. den 8. februar 2016 gennemføres en midlertidig ændring af det danske børnevaccinationsprogram frem til udgangen af 2017.

Ændringen berører vaccination med DiTeKiPol/Act-Hib, der gives, når barnet er 3, 5 og 12 måneder.

Midlertidige ydelseskoder

Der oprettes følgende midlertidige ydelseskoder for Di-Te-Ki-Pol-Act-Hib-vaccination, der gives, når barnet er 3, 5 og 12 måneder:

 • 8350 (kr. 44,15 pr. 1.10.2015)  Di-Te-Ki-Pol-Hib-HBV (Hexyon®) vaccination, når barnet er 3 måneder
 • 8351 (kr. 44,15 pr. 1.10.2015) Di-Te-Ki-Pol-Hib-HBV (Hexyon ®) vaccination, når barnet er 5 måneder
 • 8352 (kr. 44,15 pr. 1.10.2015)  Di-Te-Ki-Pol-Hib-HBV (Hexyon ®) vaccination, når barnet er 12 måneder
 • 8353 (kr. 44,15 pr. 1.10.2015)2.vaccination med hepatitis B vaccine, Engerix-B pæd® til børn, der har modtaget mindst én Hexyon ® vaccine, men ikke alle tre.
 • 8354 (kr. 44,15 pr. 1.10.2015)  3.vaccination med hepatitis B vaccine, Engerix-B pæd® til børn, der har modtaget to Hexyon ®) Infanrix Hexa vaccine, men ikke alle tre.

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Gritt Husum Basse
Tlf. 3544 8494, ghb.plo@dadl.dk

Til toppen


 

Børnevaccinationsprogrammets HPV-vaccine ændres

Mandag den 1. februar 2016 skifter børnevaccinationsprogrammet HPV-vaccine. Den ny HPV-vaccine hedder Cervarix og erstatter Gardasil, som har været i brug siden 2009.

Skiftet skyldes udfaldet af Statens Serum Institut lovpligtige udbud for vacciner. I udbuddet vægtes fastsatte udbudskriterier for effekt, bivirkninger, sidevirkninger (her vægtes beskyttelse mod kondylomer) samt pris. Efter en samlet vurdering blev vaccinen Cervarix valgt.

Det skal bemærkes, at Cervarix ikke beskytter mod kønsvorter.

Alle piger, som modtager deres første HPV-vaccination den 1. februar 2016 eller senere, skal vaccineres med Cervarix.

Der skal anvendes følgende ydelseskoder:

 • 8334: 1. HPV-vaccination med Cervarix® (gives normalt, når pigen er 12 år). Kr. 136,43
 • 8335: 2. HPV-vaccination med Cervarix® (minimum 5 måneder efter 1. vaccination i et to-dosis program). Kr. 136,43
 • 8336: 3. HPV-vaccination med Cervarix® (ved indikation for at give 3. vaccination. Minimum fem måneder efter 2. vaccination) kr. 136,43.

Alle piger, der allerede har modtaget mindst én Gardasil, skal færdigvaccineres med denne vaccine, og de hidtidige afregningskoder skal fortsat anvendes. Det skal ske inden udgangen af januar 2017.

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Gritt Husum Basse
Tlf. 3544 8494, ghb.plo@dadl.dk

Til toppen


Nr. 02/2016 - 29. januar 2016