PLO'rientering nr. 1 2016

Indhold


Nyt fra bestyrelsen

Nu går udvalgsarbejdet om det nære sundhedsvæsen i gang

Efter en god lang juleferie er vi nu godt i gang med 2016. Bestyrelsens arbejde i 2016 vil i høj grad handle om at forberede os til forhandlingerne om overenskomsten 2017. En stor del af disse forberedelser vil passe godt ind i det udvalgsarbejde om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som skal til at gå i gang.

Udvalgets arbejde skal munde ud i en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen – noget, som PLO ved flere lejligheder har efterlyst.

PLO og Lægeforeningen er ikke repræsenteret i selve udvalget, som alene består af repræsentanter for tre ministerier samt KL og Danske Regioner. Men der nedsættes en interessentgruppe, hvor Lægeforeningen har to pladser. Det vil være vores indgang til at påvirke politikerne, og den vil vi naturligvis bruge.

Lægeforeningens bestyrelse har derfor nedsat en arbejdsgruppe om det nære sundhedsvæsen, hvor jeg sammen med vores konstituerede direktør repræsenterer PLO.

Nu har man talt om behovet for at udbygge almen praksis og det nære sundhedsvæsen i mange år. På den baggrund kunne man godt være lidt forbeholden. Kan det overhovedet lade sig gøre at opprioritere primærsektoren og almen praksis i Danmark, eller vil vi forsat se, at væksten sker i sygehusvæsnet?

Vi har valgt at tolke kommissoriet for udvalgets arbejde positivt, da kommissoriet rent faktisk giver mulighed for at prioritere almen praksis højere end i dag, og det er der behov for.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand 
Christian Freitag
Telefon: 5134 3501, cfreitag@dadlnet.dk

Til toppen


 

Fordeling af bestyrelsens arbejdsopgaver

Som følge af udskiftning i bestyrelsen er der nu aftalt en fordeling af de forskellige udvalgsposter.

Det kan i den forbindelse bl.a. nævnes, at PLO’s forhandlingsudvalg fremover vil bestå af Christian Freitag, Niels Ulrich Holm, Anna Mette Nathan og Henrik Dibbern. Fonden for Almen Praksis vil fremover bestå af Christian Freitag, Niels Ulrich Holm, Birgitte Ries Møller, Trine Jeppesen og Bolette Friedrichsen.

Niels Ulrich Holm er ny formand for PLA, Jakob Dahl er ny formand for administrationsudvalget, og Henrik Dibbern er ny formand for akutudvalget.

Anna Mette Nathan fortsætter som formand for kommune- og forebyggelsesudvalget, og Eddie Nielsen fortsætter som formand for IT-udvalget.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Til toppen


 

Status vedrørende udeblivelsesgebyr i almen praksis

Under seneste overenskomstforhandling fremsatte PLO krav om indførelse af gebyrer for udeblivelser. Kravet blev afvist af RLTN.

Efter drøftelse i bestyrelsen orienterede vi i PLO’rientering i juni 2014 om, at "praktiserende læger kan som selvstændigt erhvervsdrivende opkræve gebyr ved en patients udeblivelse. Det er lægens egen beslutning, om man vil opkræve et gebyr for patientens udeblivelse". Vi understregede endvidere, at bestyrelsen hverken kunne anbefale eller fraråde indførelsen af gebyrer.

I efteråret 2014 afgav sundhedsministeren svar til Folketinget om, at det efter ministeriets opfattelse kræver hjemmel i overenskomst om almen praksis at opkræve gebyrer for udeblivelse fra ydelser, der leveres i henhold til overenskomsten.

PLO har efterfølgende indhentet et notat fra en professor i sundhedsret, der finder, at der ikke er juridiske hindringer for, at private erhvervsdrivende i almen praksis opstiller et aftalevilkår om udeblivelsesgebyr med deres patienter. Sekretariatet har forelagt Sundhedsministeriet notatet og afholdt møde med ministeriet, uden at dette imidlertid har givet ministeriet anledning til at ændre opfattelse.

På mødet hæftede ministeriet sig ved, at man som patient er fast tilknyttet én bestemt læge, og at det vil være urimeligt at pålægge patienten byrder i denne anledning, når patienten måske ikke har mulighed for at skifte til en anden læge (som ikke opkræver gebyr). Endvidere stillede ministeriet spørgsmålstegn ved, hvordan den rent praktiske aftale om udeblivelsesgebyr skulle indgås, når gebyret ikke er hjemlet i overenskomsten.

De første sager om udeblivelsesgebyr har nu været forelagt Landssamarbejdsudvalget. Danske Regioner læner sig op ad ministeriets opfattelse og finder således, at de læger, der har pålagt patienter udeblivelsesgebyr, har handlet uretmæssigt.

PLO’s bestyrelse har atter drøftet sagen. Det må konstateres, at juraen vedrørende praktiserende lægers mulighed for at opkræve gebyrer, når patienter udebliver fra ydelser i henhold til overenskomst om almen praksis, er uafklaret. Bestyrelsen har besluttet, at man ikke ønsker at tilbyde juridisk bistand til medlemmer i sager om udeblivelsesgebyr. Kravet vil formentlig på ny blive drøftet ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Det skal understreges, at ministeriets udmelding alene går på ydelser omfattet af overenskomsten. Ved udeblivelse fra konsultationer vedrørende andre ydelser må der antages at være aftalefrihed i forhold til at indgå aftale om udeblivelsesgebyr.

Lægeforeningen forhandler p.t. udeblivelsesgebyr med KL i forbindelse med flygtninges helbredsundersøgelser.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Michael Berner
Telefon: 3544 8452, mib.plo@dadl.dk

Til toppen


 

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende henvisninger til forebyggelsestilbud

MedCom har fra Sundhedsstyrelsen fået til opgave at revidere standard for elektronisk henvisning fra almen lægepraksis til kommunale forebyggelsestilbud samt standard for elektronisk epikrise fra kommunale forebyggelsestilbud til almen praksis.

Revideringen skal medføre, at henvisningens indhold bliver enkelt og kortfattet, og at det bliver let og hurtigt at sende en henvisning. Samme mål er der for tilbagemeldingen på henvisningen fra kommune til almen praksis, som også sigter mod, at indholdet her bliver enkelt og kortfattet.

Revideringen finder sted i samarbejde med PLO. PLO har i den forbindelse sagt god for at hjælpe med gennemførelsen af en spørgeskemaundersøgelse blandt de praktiserende læger om brugen af elektronisk henvisning/epikrise mellem almen praksis og kommunerne.

PLO’s medlemmer opfordres til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, som findes på nedenstående link og tager 3-5 minutter at besvare:
https://survey.enalyzer.com/?pid=n7cet8c6

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Lone Høiberg, MedCom
Telefon: 3054 8733, lho@medcom.dk

Til toppen


 

Bactroban Nasal (mupirocin) er igen tilgængelig

Bactroban Nasal, næsesalve, er igen tilgængelig til behandling af MRSA i næsen. Lægemiddelstyrelsens tidligere anbefaling til lægerne om at anvende Bactroban-salve til behandling af MRSA i næsen er derfor ikke længere gældende. Nu bør Bactroban Nasal anvendes.

GlaxoSmithKline, som er indehaver af markedsføringstilladelsen for Bactroban, har oplyst til Lægemiddelstyrelsen, at Bactroban Nasal næsesalve, som anvendes til behandling af MRSA i næsen, ikke længere er i restordre, som det ellers har været siden oktober 2015 på grund af produktionsproblemer. Disse problemer er nu løst, og producenten kan igen levere produkter til markedet.

For yderligere oplysninger kontakt:
Afdelingslæge i Lægemiddelstyrelsen
Hanne Lomholt Larsen
Telefon: 4488 9739, hll@dkma.dk

Til toppen


 

Kampagne skal øge kendskabet til de hyppigste tegn på kræft

Kræftens Bekæmpelses kampagne ”De 7 tegn” genoptages i 2016 og lanceres mandag den 18. januar. Ambitionen med kampagnen er, at danskerne skal lære de syv mest almindelige tegn på kræft at kende og blive bedre til at gå til læge i tide, hvis de oplever et eller flere af dem.

De syv mest almindelige tegn på kræft er: Ændret afføringsmønster, uforklarlig blødning, hoste og hæshed, knuder og hævelse, ændrede modermærker og sår, synkebesvær og uforklarligt vægttab.

Det er sandsynligt, at kampagnen vil føre til, at mange praktiserende læger vil opleve et voksende pres i den kommende tid fra borgere, som har symptomer, der kan skyldes kræft.

Kampagnen er særligt henvendt til danskere over 50 år, fordi risikoen for at få kræft stiger med alderen. Kampagnen henvender sig også til målgruppens netværk, fordi det kan påvirke målgruppen til at gå tidligere til læge.

Kampagnen består blandt andet af en pjece og af kampagnegrafik, der kan hentes på hjemmesiden www.de7tegn.dk. Kampagnen kører blandt andet på tv og på sociale medier.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Til toppen


 

PLO-Hovedstaden

Forløbsprogram for KOL

Nu er den faglige revision af forløbsprogram for KOL offentliggjort og kan findes på sundhed.dk.

På side 3-4 i programmet nævnes de væsentligste ændringer i den faglige opdatering.

PLO-H har i sit bidrag til programmet fokuseret på stratificeringen på side 17, hvor det har været vigtigt for os, at behandlingsansvaret for KOL-patienter med høj risiko og mange symptomer er placeret i lungemedicinsk ambulatorium med årlig vurdering og derudover efter behov (stratificeringsniveau 3).

Der kan dog være årsager til, at patienter følges af egen læge ud over besøg i speciallægeambulatorium. I disse tilfælde skal der indgås specifik aftale mellem egen læge og speciallægen om, hvem der har tovholderfunktionen.

Møde for nynedsatte læger den 25. februar 2016

KAP-H, Den Gruppebaserede Efteruddannelse, inviterer nynedsatte alment praktiserende læger til møde den 25. februar 2016 kl. 8.30-16.00, hvor der vil være en række tilbud om aktuelle fagområder af relevans for nynedsatte læger, fx om KAP-H, sundhed.dk, efteruddannelse og afregning til sygesikringen.

KAP-H har sendt indbydelse med program ud til alle nynedsatte læger inden for de seneste to år i Region Hovedstaden. Mødet holdes på Hotel Frederiksdal i Lyngby. Læs mere og tilmeld dig her.

Til toppen


 

PLO-Sjælland

Sæt X i kalender – medlemsmøde 30. marts

PLO-Sjælland holder medlemsmøde onsdag den 30. marts kl. 17-19 på University College Næstved, Parkvej 190, 4700 Næstved. Medlemsmødet holdes sammen med Lægeforeningen Sjællands Forårsmøde.

Forlængelse af FMK-aftale i Region Sjælland

FMK-aftalen vedrørende oprydning af medicinkort i forbindelse med implementering af FMK i kommunerne, der ophørte pr. 31/12 2015, er forlænget frem til 30/6 2016. Ydelsen 4200 kan således fortsat anvendes. Anmodninger modtaget fx 30/12 2015, og håndteret 5/1 2016, vil blive honoreret, idet forlængelsen gælder fra 1/1-2016.

Ny særaftale vedrørende FMK på botilbud/institutioner tilknyttet Københavns Kommune, beliggende i Region Sjælland

PLO-Sjælland har indgået en tidsbegrænset aftale med socialforvaltningen Københavns Kommune vedrørende implementering af FMK på botilbud/institutioner beliggende i Region Sjælland, som muliggør oprydning af medicinkort på ca. 300 borgere.

Aftalen matcher den, som er indgået med Region Sjælland og KKR. Praksis, som er omfattet af denne aftale, modtager særskilt materiale direkte på mail.

Til toppen


 Nr. 01/2016 - 15. januar 2016