PLO'rientering 7/2018

Nyt fra bestyrelsen: Nu er der åbnet for registrering af klynger

Med et nyt navn og en ny hjemmeside for kvalitetsprogrammet i almen praksis er det nu muligt at tilmelde sin klynge og få den formelt registreret. 

Indtil nu har vi bedt jer om at vente lidt med den formelle registrering af klyngerne, indtil de tekniske løsninger og indledende vejledninger er klar. Det er de nu.

Igen vil jeg opfordre til, at I tager kontakt med jeres kolleger i naboområderne, inden I registrerer klyngen – for at sikre, at alle kolleger får tilbuddet om at deltage i en klynge.

På hjemmesiden er der en startpakke med forskellige informationer. Her finder I blandt andet en kom-godt-i-gang-vejledning og praktisk hjælp til mødedagsordener, generalforsamlinger mv. 

På hjemmesiden kan klyngerne registrere sig elektronisk i et nyt digitalt tilmeldingsmodul.  Inden I kan registrere endeligt, skal klyngen dog oprettes på virk.dk og blandt andet oprette en bankkonto – læs mere om det på hjemmesiden.

I finder også en FAQ, der svarer på en række af de hyppigst stillede spørgsmål, og en ”formalia om klynger”, der beskriver de formelle rammer for klyngearbejdet. Vi vil løbende opdatere materialet i takt med, at vi får spørgsmål og input ind fra klyngerne.   

Programbestyrelsen for det nye kvalitetsprogram i almen praksis afholdt sit første møde den 10. april 2018.

Her skulle vi blandt andet beslutte et navn for programmet. Vi havde modtaget mere end 50 forslag, herunder et stort antal særdeles kreative forslag. Valget faldt dog på det lidt mere funktionelle Kvalitet i Almen Praksis – forkortet ”KiAP”. Tak for alle forslagene – vinderen vil blive beriget med en lille vingave.

Den nye chef for programsekretariatet, Rikke Agergaard, tiltrådte sin stilling 1. april, og hun er nu gået i gang med at opbygge et mindre sekretariat, hvis fornemmeste formål er at understøtte kvalitetsarbejdet i klyngerne. 

Vi håber, at I kommer godt fra start. Hvis I har spørgsmål af lokal art, opfordrer vi jer til at kontakte jeres PLO-K-formand eller det regionale PLO-sekretariat. I må meget gerne kontakte PLO-C, hvis I har mere overordnede spørgsmål

Læs mere om det nye kvalitetsprogram i almen praksis på kiap.dk

For yderligere information kontakt:
PLO's formand Christian Freitag
Tlf: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

Til toppen


Gode råd om informeret samtykke

I et nyt notat uddyber Styrelsen for Patientsikkerhed, i hvilke situationer der skal ske journalføring af et informeret samtykke. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har i forbindelse med de første risikobaserede tilsyn konstateret, at en stor andel af de klinikker, der havde haft tilsyn, ikke dokumenterede korrekte informerede samtykker, men Styrelsen for Patientsikkerhed har samtidig ved flere lejligheder anerkendt over for PLO, at der kunne være grund til at se på regelsættets funktion i almen praksis, herunder særligt i hvilke tilfælde, at det er relevant. 

På den baggrund har Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggjort et mindre notat (pdf) målrettet almen praksis med gode råd om informeret samtykke. 

Helt generelt gælder, at kravet til journalføring øges, jo mere alvorlig og jo større risikoen for komplikationer er. I notatet fokuseres særligt på to steder, hvor der i almen praksis skal være fokus på at journalføre informerede samtykker:

1. Ved mindre indgreb
Eksempelvis fjernelse af hudelementer. 

2. Ved behandling, der kræver mere information
Ved behandling, der medfører en nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger, skal lægen først informere patienten om disse, så patienten kan vurdere, om han eller hun ønsker behandlingen på trods af de oplyste risici. 

Det kan også være nødvendigt at informere om alvorlige og sjældent forekommende komplikationer. Dette gælder eksempelvis risikomedicin. Men der skal også informeres om bagatelagtige komplikationer, hvis de er hyppigt forekommende. 

Hvad og hvor meget skal der stå i journalen?
Styrelsen for Patientsikkerhed nævner, at man godt må bruge fraser, men at de skal bruges kritisk, da journalen skal afspejle den konkrete situation. En tommelfingerregel er, at journalen skal give mening for en anden sundhedsperson og for patienten, hvis denne ønsker at se sin journal. 

Ved mindre indgreb er det tilstrækkeligt at skrive i journalen, at patienten er informeret om indgrebet og risici og accepterer behandlingen.

Kravene til journalføringen øges, jo mere alvorlig og jo større risikoen for komplikationer er. Fx skal det fremgå specifikt, at patienten er informeret om risiko for afhængighed og for kørselsbegrænsninger ved afhængighedsskabende medicin. Det skal også fremgå specifikt, at der er risiko for osteporose ved langvarig behandling med prednisolon. 

Ud af det den kontekst, notatet er udsendt i, skal notatet læses som et fortolkningsbidrag af, hvilke situationer Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at det er relevant, at der skal ske journalføring af et informeret samtykke. 

Det er derfor PLO’s opfattelse, at det fra Styrelsen for Patientsikkerheds side skal ses som en reduktion af de situationer, hvor der fremadrettet vil blive krævet journalføring af informeret samtykke i forbindelse med de risikobaserede tilsyn.   

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Lotte Aakjær Jensen
Tlf. 3544 8494, laj.plo@dadl.dk

Til toppen


Honorarregulering pr. 1. april 2018

På grund af de strandede overenskomstforhandlinger på det offentlige arbejdsmarked kan Danske Regioner ikke beregne reguleringen af honorarerne pr. 1. april 2018, da de ikke kender den særlige reguleringsprocent for regionerne, som bruges i beregningen.

Danske Regioner har derfor meddelt PLO, at de ser sig nødsaget til midlertidigt at køre videre med de eksisterende honorartakster. 

Når talgrundlaget foreligger, vil honorartaksterne blive opreguleret, og der vil blive foretaget en efterregulering, hvor den enkelte praktiserende læge vil blive udbetalt et engangsbeløb svarende til forskellen på det udbetalte honorar og det honorar, der skulle have været udbetalt fra d. 1. april.

Det er langt fra en optimal situation, men PLO har desværre ikke kunnet komme igennem med en bedre løsning på problemet. Hvis vi havde fastholdt, at der trods manglende reguleringsprocent for regionerne alligevel skulle ske regulering pr. 1. april, ville Danske Regioner være nødsaget til alene at regulere på baggrund af de tal, der pt er til rådighed. 

Da det kun er nettoprisindekset i almen lægehjælps reguleringsordning, ville den foreløbige reguleringsprocent være negativ, nemlig -0,29 pct.

Tilsvarende sker der en efterregulering af honorarerne for samtlige attester.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Tlf.: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

Til toppen


Attesttakster og takster for forskellige forretninger pr. 1. april 2018

På grund af forløbet af overenskomstforhandlingerne kan der komme en forsinkelse af reguleringen af de kommunale attester, de statslige attester og attester til Patienterstatningen.

Honorarerne for samtlige attester skal reguleres med virkning fra 1. april 2018. På grund af forløbet af overenskomstforhandlingerne kan der imidlertid komme en forsinkelse af reguleringen.

De gældende takster frem til 1. april 2018 på det kommunale område og på statens område skal således fortsat anvendes af lægerne ved de kommunale attester og de statslige attester, indtil der foreligger en reguleringsprocent, når overenskomstforhandlingerne er blevet afsluttet på det kommunale område og på statens område.

Når der efter de afsluttede overenskomstforhandlinger foreligger en reguleringsprocent på det kommunale område og på statens område, vil Lægeforeningens Attestudvalg offentliggøre taksterne på de kommunale attester og taksterne på de statslige attester og taksterne på attester til Patienterstatningen (som reguleres efter den statslige reguleringsprocent). 

For yderligere oplysninger kontakt:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Tlf. 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Til toppen


Informationsmøder om it-sikkerhed i almen praksis

PLO afholder informationsmøder for praktiserende læger i alle regioner om persondataforordningen og it-sikkerhed i almen praksis. 

Det kan have store konsekvenser for den dataansvarlige læge og patienterne, hvis der sker læk af personfølsomme data. Som dataansvarlig skal du derfor have en række sikkerhedsforanstaltninger på plads i din klinik og med dit systemhus.

Derfor afholder PLO i foråret 2018 informationsmøder for praktiserende læger i alle regioner om persondataforordningen og it-sikkerhed i almen praksis. Alle medlemmer af PLO - Praktiserende Lægers Organisation vil modtage en invitation fra deres region. 

Læs mere om tid og sted

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Nicholas Christoffersen
Tlf. 2728 3638, nic.plo@dadl.dk

Til toppen


Databehandleraftale er færdigforhandlet

PLO og systemhusene har nu færdigforhandlet den standarddatabehandleraftale, der blev annonceret i forbindelse med det nye subsite om it-sikkerhed.

Det betyder, at der nu er en fælles databehandleraftale, der er enslydende for alle de systemhuse, der er organiseret i PLO-forum. Et enkelt systemhus står uden for dette forum, men det er PLO´s håb, at også de læger, der benytter dette systemhus, vil blive omfattet af databehandleraftalen.

Databehandleraftalen vil blive omtalt på de gå-hjem-møder om it- og datasikkerhed, der afholdes landet over i den kommende tid. Der vil snarest blive lagt en vejledning til databehandleraftalen på hjemmesiden.

Det enkelte systemhus sender databehandleraftalen til klinikken, der så færdigudfylder og underskriver aftalen digitalt.

Læs mere om EU's krav til en databehandleraftale og hent standarddatabehandleraftalen

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Michael Berner
Tlf.: 3544 8452, mib.plo@dadl.dk

Til toppen


Akkreditering i almen praksis – status medio marts 2018

IKAS har offentliggjort en status på akkreditering af almen praksis, hvor det blandt andet fremgår, hvilke standarder og indikatorer der har været særlig udfordrende for almen praksis.

Af de 980 survey-rapporter, som Akkrediteringsnævnet har behandlet, er 614 klinikker akkrediteret direkte. 

Ud af de 366 klinikker, som er midlertidigt akkrediteret (med bemærkninger, men med mulighed for forbedring), er 314 klinikker akkrediteret med bemærkninger. 51 klinikker har fået status ”akkreditering pågår” med mulighed for en ny vurdering. Af disse klinikker har syv valgt ikke at gennemføre opfølgning og er dermed klassificeret som ”ikke akkrediteret”. 

Af IKAS-rapporten fremgår det, hvilke standarder og indikatorer som det har været særlig udfordrende for almen praksis at opfylde. Det drejer sig bl.a. om manglende opfyldelse af følgende standarder: Udpegning af sårbare grupper (standard 1.2), patientidentifikation (standard 2.1), journalaudit (standard 2.5) og hygiejne (standard 4.1). 

Se seneste status fra IKAS (pdf)

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Kirsten Dalsjö 
Tlf. 3544 8304, kgr.plo@dadl.dk

Til toppen


Ny profylakseaftale / MFR-vaccine til ikke-immune voksne

Den 1. april 2018 er der blevet indført et gratis vaccinationstilbud til voksne, der ikke er immune over for mæslinger. Det er et af elementerne i en ny profylakseaftale mellem PLO og RLTN.

RLTN og PLO har indgået en ny profylakseaftale.

Aftalen omfatter en forsimplet ydelsesstruktur samt honoreringen af et nyt tilbud om MFR-vaccination mod mæslinger til ikke-immune voksne i almen praksis.

Målgruppen for tilbuddet om gratis MFR-vaccination mod mæslinger er ikke-immune voksne, som er født i 1974 eller senere, idet Sundhedsstyrelsen antager, at alle personer født før 1974 har haft mæslinger og derfor er immune.

Læs mere om den nye profylakseaftale mellem PLO og RLTN

Læs mere om det nye vaccinationstilbud hos Sundhedsstyrelsen

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Til toppen


Formandens mundtlige beretning

Der blev afholdt repræsentantskabsmøde i Aarhus lørdag den 7. april 2018. Læs dagsorden samt formandens skriftlige og mundtlige beretning.

I sin mundtlige beretning ved åbningen af PLO's repræsentantskabsmøde i Aarhus kom Christian Freitag bl.a. ind på arbejdet med it-sikkerhed og EU's persondataforordning, det risikobaserede tilsyn i almen praksis, fremtidens akutsystem og behovet for at uddanne væsentligt flere speciallæger i almen medicin.

Hent dokumenter fra PLO's repræsentantskabsmøde den 7. april 2018 

Når referatet foreligger, vil vi orientere om det i PLO’rientering.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Til toppen


PLO’s politik på akutområdet

På repræsentantskabsmødet i Aarhus den 7. april 2018 blev en ny akutpolitik vedtaget. 

PLO’s akutpolitik udtrykker PLO’s holdning til, hvordan almen praksis rolle i sundhedsvæsenets samlede akutfunktion bør være. 

Læs politikpapirerne på akutområdet

Til toppen


Ingen færøsk overenskomst pr. 1. maj 2018

Fra 1. maj er der ikke længere nogen overenskomst for arbejdet som praktiserende læge (kommunelæge) på Færøerne. 

Hjemmestyret på Færøerne og PLO-Færøerne forhandler om en ny overenskomst, og PLO-C yder bistand. 

På PLO´s repræsentantskabsmøde den 7. april blev situationen på Færøerne drøftet, og Christian Freitag tilkendegav sin forventning om, at ingen medlemmer af PLO påtager sig konfliktramt arbejde på Færøerne.

Tilsvarende er sagen drøftet internt i Lægeforeningen, og de forhandlingsberettigede organisationer er enige om følgende udmelding:

“PLO, FAS og YL opfordrer sine medlemmer til ikke at opsøge konfliktramt arbejde på Færøerne”. 

En meget stor del af stillingerne som kommunelæge på Færøerne er ikke fast besatte, men dækkes af skiftende vikarer. 

Hvis du for tiden arbejder i et vikariat på Færøerne som kommunelæge eller ønsker en status på forhandlingerne, fordi du overvejer at blive kommunelæge, enten i fast stilling eller som vikar, kan formanden for PLO-Færøerne Marjus Dam kontaktes på marjusdam@gmail.com.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Michael Berner
Tlf.: 3544 8452, mib.plo@dadl.dk

Til toppen


Systematiske Efteruddannelsesdage

PLO Efteruddannelse udbyder et helt nyt format for systematisk efteruddannelse, nemlig ”SE-dage”. De holdes den 24. - 26. april 2018, Comwell Aarhus, og den 15. – 17. maj 2018, Comwell Borupgaard. 

Du har stadig mulighed for at tilmelde dig arrangementet på Borupgaard på flere af følgende temaer: Den diagnostiske udfordring, Den svære pædiatri, Opdatering i pædiatri, Den tunge psykiatri, Den døende patient, Multimorbiditet samt Den ældre patient. Sidste frist for tilmelding er den 20. april

For yderligere oplysninger kontakt:
Kursuskoordinator Pernille Valentin Sommer, PLO-E
Tlf. 3544 8134, pvs.plo@dadl.dk

Til toppen


Selvvalgt efteruddannelse 

Kurser fra PLO-Efteruddannelse, der stadig er pladser på med snarlig tilmeldingsfrist. 

Kurser i Danmark: 

  • Tag patientens historie alvorligt – Narrative metoder, 19. – 20. september 2018, Sørup Herregaard 
    Det er lykkedes at få en af de personer, der har allermest erfaring med at arbejde narrativt, nemlig chefpsykolog Allan Holmgren fra DÌSPUK, som i årtier bl.a. har tilrettelagt kurser med et  narrativt perspektiv.  Udtrykket ”narrativ” betyder fortælling og en narrativ tilgang går kort og godt ud på at lytte og spørge ind til patientens historie og se mennesket bag diagnosen. Formålet er, at lægen bliver bedre til at inddrage, hvad mennesker fortæller om deres liv, og hvad de tillægger værdi, og deres erfaringer med at håndtere deres problemer – blandt andet i tilrettelæggelse af udredning og behandling. 
  • De 7 gode vaner (klinikkursus), 11. – 12. september 2018, Børkop

Udlandskurser: 

For yderligere oplysninger kontakt:
Kursuskoordinator Pernille Valentin Sommer, PLO-E
Tlf. 3544 8134, pvs.plo@dadl.dk

eller kursuskoordinator Desiree Lundsteen, PLO-E
Tlf. 35 44 8456, dea.plo@dadl.dk

Til toppen


PLO-Hovedstaden

Dialogmøde om sundhedsaftalen
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden inviterer til et stort dialogmøde om den kommende sundhedsaftale d. 30. maj 2018 kl. 14.30-18.00. Mødestedet er endnu ikke fastlagt.

Mødet er første skridt på vejen mod en ny sundhedsaftale. På mødet vil der være mulighed for – på tværs af sektorer, roller og professioner – at tale sammen om, hvad der er vigtigst, når det gælder om at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen i de kommende fire år. Drøftelsen skal klæde de regionale og kommunale politikere bedst muligt på til arbejdet med sundhedsaftalen.   

Der vil være et begrænset antal pladser, og de vil blive fordelt efter først til mølle og evt. efter geografi. Mødedeltagelse/transport honoreres ikke. 

Ønske om deltagelse skal ske til PLO-H-sekretariatet på post.hpl@dadl.dk hurtigst muligt og senest den 23. april

Ny aftale om honorering af praktiserende læger, der medvirker i projektet ”Sammen om dit helbred”

Der er pr. 23-03-2018 indgået aftale mellem PLO-Hovedstaden og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital om honorering af praktiserende læger, der medvirker i projektet ”Sammen om dit helbred”.

Projektet omhandler opsporing og behandling af udvalgte somatiske kroniske sygdomme hos personer med svær psykisk sygdom – udvikling og afprøvning af en koordineret tværsektoriel og tværfaglig indsats. 

Aftalen kan ses her

Informationsmøde om EU-Persondataforordningen - Møde overtegnet 

8. maj kl. 17.30 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge

Der er overvældende interesse for mødet den 8. maj, og der er nu desværre ikke flere pladser på mødet. Vi har venteliste og er i gang med at finde ud af, om der skal arrangeres endnu et møde.

Et af de regionale informationsmøder vil blive videofilmet, så det efterfølgende kan ses på læger.dk (bag login). 

Har du meldt dig til mødet og får forfald, bedes du give besked til PLO-H's sekretariat på post.hpl@dadl.dk, så et andet medlem kan blive tilbudt pladsen.

Medlemsmøde 30. april kl. 17.00 i Brøndby
PLO-Hovedstaden afholder medlemsmøde den 30. april 2018 kl. 17-19 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 10, 2605 Brøndby.
Tilmelding kan ske her 

Orientering om reglerne ved en læges fravær
Fridags- og sommerferietiden nærmer sig, og opmærksomheden henledes på reglerne ved en læges fravær – læs her

Nyt fra KAP-H

Ledige funktioner
KAP-H har pt. to ledige funktioner:

  • Specialepraksiskonsulent: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 
  • Efteruddannelsesvejleder

Prik til mulige kandidater i dit netværk eller søg selv funktionen. Se de ledige funktioner her

Nyt om akkreditering
I foråret 2018 tilbydes fyraftensmøder for klinikker, som skal akkrediteres i 2018.

Læger og personale i klinikker, der skal akkrediteres i 2018, tilbydes at deltage i fyraftensmøder, hvor der informeres om standarder og erfaringer fra akkrediteringsbesøg, og der gives råd, gode fif og svar på spørgsmål i forhold til den forestående akkreditering. Læs mere og tilmeld dig via mødekalenderen

Kursus om arbejdet med plejehjemspatienter - med fokus på organisering og medicin
Alle praktiserende læger har et samarbejde med et eller flere plejehjem om deres patienter, og med udgangspunkt i den nationale aftale fra september 2016 er der kommet fokus på arbejdet med plejehjemspatienter. På kurset gennemgås, hvordan man kommer i gang med det gode samarbejde med plejehjemmet om sine patienter, herunder organisering i klinikken, brug af §2-aftaler og overenskomstydelser, den nationale aftale, herunder ”sundhedsfaglig vejledning”, og du får materiale med hjem til brug for undervisning på plejehjemmene. Der er mulighed for at udveksle erfaringer med kolleger. Undervisere er praktiserende læger med erfaring fra arbejdet med plejehjemsmedicin.
Læs mere og tilmeld dig via mødekalenderen

Temadag om kræft torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 9-16
Tag en dag ud af kalenderen og deltag i undervisning om alle aspekter af kræftbehandling. Emnerne dækker tidlig diagnostik, psykosociale reaktioner, senfølger, social ulighed, opfølgning efter kræftpakker, cannabis, moderne kræftbehandling, rehabilitering og palliation. Dagen slutter med komiker Christian Geo Heltboes show "Ikk for sjov" om kemo og comedy. Se hele programmet, og tilmeld dig her

Udvikling i din klinik – workshops i efteråret 2018
Vil du have tid til udvikling? Og savner du sparring med andre klinikker? Så kom to aftener, mød kolleger i samme situation og få et godt afsæt til en udviklingsproces i egen klinik. Deltag sammen med personalet, få undervisning og bliv frikøbt til at arbejde på jeres projektidé mellem de to workshops. Workshop I og II bliver afholdt den 30/8 og den 29/11, begge dage i tidsrummet kl. 16.30-19.00. Stedet er Stockholmsgade 55. Ved tilmelding oplyses et tentativt emne. Du kan tilmelde dig og din klinik her

Til toppen


PLO-Sjælland

Kom til info-møde om it-sikkerhed den 24. april i Ringsted
PLO inviterer til informationsmøde om EU's persondataforordning og it-sikkerhed tirsdag den 24. april 2018 kl. 17.30 – 20.30 på Scandic Ringsted.
Tilmelding til mødet  kan ske ved at sende en mail til PLO-Sjaelland@dadl.dk, senest den 17. april 2018.

Tjek din hjemmeside før regionen gør det
Der vil med stor sandsynlighed i år blive foretaget en analyse af almen praksis tilgængelighed i Region Sjælland. Dette vil også omfatte informationer på praksis hjemmesider og jeres praksisdeklarationer på Sundhed.dk. 

Af erfaring ved vi at visse formuleringer ikke vækker glæde. Tekst som ”max 1 helbredsproblem pr konsultation” er fx ikke i overensstemmelse med overenskomstens formulering. 

Er du i tvivl om noget, så kontakt sekretariatet på lgn@dadl.dk

Skal du til Store Praksisdag og møde nye kolleger 
KEU inviterer til Store Praksisdag 2018, Fredag, d. 4. maj 2018 kl. 12. 00 til lørdag d. 5. maj 2018 kl. 12.00

Store Praksisdag er en uddannelsesdag for praktiserende læger i Region Sjælland. I årets sættes der fokus på ”Fremtidens udfordringer i almen praksis”.
Uddannelsesdagen vil på forskellig vis berøre de emner, der peger ind i de udfordringer og muligheder, almen praksis står overfor i fremtiden.
Tilmelding via dette link

Til toppen


PLO'rientering 7/2018 bragt 13. april 2018