PLO'rientering 6/2018

Nyt fra bestyrelsen: Hvor it-sikker er du?

En praksis i Midtjylland blev i 2015 ramt af en computervirus, der spærrede personfølsomme patientdata fra klinikkens servere. De it-kriminelle krævede løsepenge, inden de ville frigive data igen.

Den såkaldte ’ransomware’ kom ind i systemet via en privat mail, som en læge i klinikken havde åbnet. Virussen forårsagede skader på harddisken og endte rundt regnet med at koste klinikken 30.000 kr. for udgifter til blandt andet rensning af ramte computere og indkøb af en ny computer.

En af klinikkens ejere fortæller i en artikel på laeger.dk/plo (bag login), at de var overbeviste om, de havde styr på sikkerheden. Derfor var sikkerhedsbruddet naturligvis en ekstra ubehagelig oplevelse. 

Fra den 25. maj 2018 bliver det endnu vigtigere at have styr på sikkerheden, når EU’s nye persondataforordning træder i kraft, og tilsynet skærpes.

Langt hen af vejen er vi godt hjulpet af vores systemhuse, men vi bærer selv en stor del af ansvaret for at beskytte personfølsomme oplysninger.

Hvis vi ikke får styr på en række basale ting vedrørende it- og datasikkerhed i klinikkerne og dokumenteret det tilstrækkeligt, kan det resultere i bøder på op til 4 pct. af klinikkens omsætning efter de nye EU-regler.

Det er ofte ret små tiltag, der skal til for at øge niveauet af sikkerhed. De vigtigste områder at være opmærksomme på er jævnligt at udskifte passwords og opdatere software samt at undgå at bruge arbejdscomputere til private mails og sociale medier, da det kan øge risikoen for angreb fra it-kriminelle.

Derudover skal du som praktiserende læge have styr på din rolle som dataansvarlig.

For at give dig indblik i dit eget sikkerhedsniveau og hjælpe dig igennem de nye EU-krav har PLO i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet udarbejdet en kampagne målrettet almen praksis.

På vores hjemmeside har vi samlet en række tilbud, som du kan bruge til at højne sikkerheden. Vi anbefaler, at du starter med at tage testen, der viser, hvor it-sikker du og din praksis er i dag. Du kan downloade vejledninger til bedre it-sikkerhed, læse hvad andre klinikker har været ude for i cases fra virkeligheden samt få svar på spørgsmål om de nye EU-krav.

I PLO’rientering vil vi løbende orientere dig om nye tiltag i forhold til it-sikkerhed i almen praksis.

Kampagnen løber frem til sommeren 2018. Alle medlemmer inviteres i foråret til informationsmøde om den nye persondataforordning, og hvordan man kan styrke it-sikkerheden i klinikken.

Gå til temasitet: laeger.dk/plo/it-sikker-praksis

I øvrigt kan du med fordel holde øje med programmet for Lægedage 2018, der løber af stablen til november. Her vil der blive rig mulighed for at dykke ned i it-sikkerhed over hele to formiddagssessioner.

For yderligere information kontakt:
PLO's formand Christian Freitag
Tlf: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

Til toppen


Regionernes varslede lockout og ekspedition af regninger fra almen praksis

Den varslede arbejdsstandsning har givet anledning til en drøftelse mellem PLO og Danske Regioner i relation til regionernes rettidige ekspedition af indsendte regninger og udbetaling af honorarer til almen praksis.

PLO har gjort opmærksom på, at regionerne vil være skyldige i misligholdelse af deres kontraktlige forpligtelser efter overenskomsten, hvis de undlader at betale honorarerne rettidigt. Situationen kan ikke kategoriseres som force majeure, da det er regionernes egen lockout af afregningspersonalet, der vil være årsag til den manglende betaling. 

Vi har forespurgt, om eventuel hurtigere regningsindsendelse i højere grad vil sikre lægerne rettidig betaling. 

Danske Regioner har meddelt, at afregningen i forvejen er tidsmæssigt presset på grund af påsken, og at det kapacitetsmæssigt i øvrigt er tvivlsomt, om afregningen kan rykkes frem og dermed foretages over et kortere tidsrum end sædvanligt. Men de opfordrer dog til, at I indsender regningerne tidligst muligt med henblik på, at de kan ekspedere flest mulige regninger, inden lockouten træder i kraft den 10. april.

For yderligere oplysninger kontakt:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Til toppen


Uddannelseslæger i almen praksis og deltidsansatte kommunallæger ikke omfattet af varslet lockout

Hvis den varslede lockout træder i kraft, vil den ikke omfatte uddannelseslæger i almen praksis eller deltidsansatte kommunallæger. Dog vil uddannelseslæger med ansættelse på et hospital være omfattet af lockout også for de dage, hvor de har returdage i almen praksis.

PLO har fået meddelelse fra Danske Regioner om, at KBU-, intro- og fase 1-læge, der er ansat i en region på overenskomst for underordnede læger, og som udfører arbejde hos en privat praktiserende læge som led i uddannelsen, ikke er omfattet af regionernes varslede lockout. 

Danske Regioner har dog oplyst, at uddannelseslæger med ansættelse på et hospital vil være omfattet af lockout også for de dage, hvor de har returdage i almen praksis.

Det vil sige, at selv om den varslede lockout træder i kraft, vil den ikke omfatte uddannelseslæger i almen praksis, bortset fra returdagene.

Deltidsansatte kommunallæger er ikke omfattet af KL’s lockout. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Til toppen


Nyt om dataindberetning til RKKP 

Alle systemhusene har i dag implementeret den nye indberetningsfunktion i lægesystemerne for diabetesindberetningen, og der blev i februar 2018 foretaget 3388 indberetninger til DVDD mod 1525 indberetninger i januar 2017. 

Det forventes, at antallet øges yderligere i marts måned, da seneste opgørelse fra den 14. marts viser, at der allerede er foretaget 1822 indberetninger.

Aftale mellem PLO og PL-forum om betalingsmodel for udvikling og drift af indberetningsløsninger i lægepraksissystemerne.
Som betaling for udvikling og drift af indberetningsløsningen for diabetes samt kommende løsning for KOL har systemhusene stillet forslag om at genbruge lægernes ”gamle” Sentinel-abonnement til at dække omkostningerne. 

PLO har accepteret denne betalingsmodel, da mange medlemmer allerede i dag betaler for den gamle Sentinel-løsning via sit abonnement, og derfor vil en sådan model være omkostningsneutral for mange.

Desuden bygger den nye indberetningsløsning på en PLO-beslutning om, at der skal være gennemsigtighed omkring de data, som indberettes, og at lægen/klinikken mere aktivt end tidligere skal klikke ’send’ for at indberette de patientoplysninger, som skal indberettes.

PLO har også stillet krav om, at der i tilknytning til selve indberetningsfunktionen tilbydes klinikken en oversigt i lægesystemet, som viser patienter med den pågældende diagnose. 

PLO vil i den kommende tid følge op på, om den aktuelle løsning til diabetes virker tilfredsstillende – både i forhold til selve indberetningen og oversigtsfunktionen – og sørge for, at der hurtigst muligt åbnes for adgang hos RKKP, hvor man efter log-in kan se egne indberettede data i en benchmarking op mod fx regionale og nationale gennemsnit. Når denne adgang er etableret, i løbet af første halvår 2018, vil PLO og RKKP udsende mere information herom. 

Nyt om af installation af Sentinel
Som tidligere meldt ud i PLO’rienteing er der nu truffet fælles beslutning mellem PLO og RLTN i regi af Fonden for Almen Praksis, at de praktiserende læger kan slukke og afinstallere Sentinel-klienten. Det er samtidig PLO’s juridiske vurdering, at de data/oplysninger, som måtte ligge i den lokale SQL-database, har en karakter, så de kan slettes ved af-installationen. 

Hvis du ønsker Sentinel fuld afinstalleret – incl. den underliggende database - bør du kontakte dit systemhuse, som mod betaling kan hjælpe med selve den tekniske af-installation. 

Hvis du blot ønsker at fjerne programmet fra klinikkens arbejdscomputere, kan du på fx Windows maskiner gøre dette via funktionen ”tilføj/fjern programmer”.

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Nicholas Christoffersen
Telefon: 2728 3638, nic.plo@dadl.dk

Til toppen


Positive ændringer på vej vedrørende registrering af behandlingssteder

Torsdag den 22. marts har Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjort et udkast til lovforslag på baggrund af en bred politisk aftale i Folketinget om den gældende registrerings- og gebyrordning for det risikobarede tilsyn med behandlingssteder. Udkastet til lovforslag imødekommer på en række punkter den kritik, PLO har rejst.

I januar var der massiv medieomtale af Styrelsen for Patientsikkerheds praksis for registrering af sundhedsfaglige behandlingssteder. PLO og Lægeforeningen har siden haft en omfattende dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundheds- og Ældreministeriet om sagen. Nu er der offentliggjort et udkast til lovforslag, der giver styrelsen hjemmel til at indføre undtagelser i registreringsordningen. Ændringerne træder i kraft med tilbagevirkende kraft, således at berørte læger får gebyr refunderet.

PLO har især kritiseret tre forhold ved de nuværende regler:

- At læger, der arbejder i lægevagten, men som ikke har et klinikydernummer, skal registreres som et selvstændigt behandlingssted med efterfølgende gebyr.
- At samarbejdspraksis, der har ansat fælles personale, skal registrere ”samarbejdet” som et selvstændigt behandlingssted, med deraf medfølgende ekstragebyr.
- At solopraksislæger, der fungerer som tutorlæger for læger, der har gennemgået deres KBU, skal registreres som flerlægepraksis, med deraf næsten fordoblet gebyr.

På alle tre områder bliver PLO’s kritik imødekommet. Det vil således ikke længere være de enkelte vagtlæger, der skal lade sig registrere, men lægevagten som organisation. Sundheds- og Ældreministeriet har tilkendegivet, at lægevagtens udgift hertil skal afholdes af regionerne.

Det fremgår desuden klart af udkastet af lovforslaget, at samarbejdslægers interessentselskaber kan fritages fra et selvstændigt registreringskrav. Det betyder, at en læge i en samarbejdspraksis kun skal betale gebyr én gang. 

Endelig indebærer udkastet til lovforslag, at læger, der arbejder i solopraksis som led i deres hoveduddannelse, ikke indgår i opgørelsen af gebyrets størrelse. Der vil dermed ikke længere være tale om, at tutorlæger straffes for at løfte en væsentlig uddannelsesopgave.

Som nævnt er udkastet til lovforslag først blevet offentliggjort torsdag den 22. marts. Sekretariatet har derfor ikke haft lejlighed til at studere alle detaljer i forslaget til bunds. Det er forventningen, at PLO efter påske afgiver et samlet høringssvar sammen med Lægeforeningen.

Udkastet til lovforslag kan ses på hoeringsportalen.dk

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Lotte Aakjær Jensen
Telefon: 3544 8494, laj.plo@dadl.dk

Til toppen


Nu er vi tæt på klyngestart

Hvis I ikke allerede er i gang med at drøfte mulige klyngedannelser, er det nu ved at være tid til at overveje mulige konstellationer. I kan henvende jer til både PLO-R eller PLO-C med jeres spørgsmål.

Vi hører, at man flere steder er i gang med drøftelser om mulige klyngedannelser og måske bare afventer et mere officielt ”go”. Det får I meget snart. 

Vi har været rundt på dialogmøder om de nye klynger i alle fem regioner.  Interessen og engagementet har været stor hos repræsentanterne for regioner og de praktiserende læger. 

Vi opfordrede i starten af året til, at I ventede med den officielle dannelse af klyngerne til efter 1. april 2018, hvor vi havde afviklet dialogmøderne. Spørgsmål og kommentarer fra møderne er indgået i arbejdet med at få rammer og indhold for klyngerne mere på plads. 

Det første møde i programbestyrelsen er fastsat til den 10. april 2018, hvor vi bl.a. skal tage stilling til navn for kvalitetsprogrammet, så denne dato bliver nok den formelle opstartsdato for de nye klynger.

Opfordringen herfra skal være, at I – hvis I ikke allerede er i gang – tager fat på at drøfte mulige klyngedannelser og at I henvender Jer til både PLO-R eller os i PLO-C med jeres spørgsmål. Men også en opfordring til, at I tænker i ”keep it simple” her i starten. Det er vigtigere, at I får taget hul på klyngedannelsen med et opstartsmøde, hvor I får talt om det kommende klyngearbejde, end at I bruger tid og kræfter på at få særlige dataudtræk på plads til første møde.  

Der arbejdes i det midlertidige programsekretariat i Danske Regioner og PLO på en praktisk vejledning – ”Kom godt i gang med klyngerne” og på en FAQ – baseret på de centrale spørgsmål til klyngedannelsen. 

Disse vejledninger samt en opdateret udgave af fakta-arket – ”Formalia om klynger”- vil snart kunne findes på den midlertidige hjemmeside hos DAK-E. 

Følg med på DAK-E’s hjemmeside, hvor der løbende vil blive lagt nyt materiale op

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Kirsten Dalsjö 
Tlf. 3544 8304, kgr.plo@dadl.dk

Til toppen


PLO’rientering har fået nyt look

Jeres nyhedsbrev er blevet opdateret, så det rammer stilen fra hjemmesiden i forhold til farver og design, og samtidig fungerer det bedre på flere forskellige platforme - både desktop, tablet og mobiltelefon. 

Det er kun det digitale nyhedsbrev, der ca. hver 14. dag lander i jeres mailbokse, der har skiftet udseende - ellers er alt, som det plejer. Når I klikker på historierne i nyhedsbrevet, kommer I som hidtil ind på hjemmesiden, hvor I kan læse artiklerne i deres helhed. 

For yderligere informationer kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf.: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Til toppen


Leveringssituationen for hepatitisvacciner

PLO har modtaget en del henvendelser fra praktiserende læger, der oplever problemer med manglende hepatitisvacciner (både a og b). Situationen er klart utilfredsstillende, og PLO har derfor rettet henvendelse til Statens Serum Institut (SSI) om sagen.

SSI oplyser i et svar til PLO, at der er store leveringsproblemer for hepatitisvacciner, bl.a. på grund af en række kasserede batches hos leverandørerne. Situationen har stået på siden sommeren 2016 og er et generelt europæisk problem. 

I en situation med vaccinemangel er det SSI's hovedprioritet at sikre vacciner til risikogrupperne, og her har SSI hele tiden haft alle typer hepatitisvacciner på et spærret lager, som der udleveres fra på baggrund af konkret henvendelse fra lægerne. 

Læs hele SSI’s orientering til PLO om leveringssituationen for hepatitisvacciner

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Til toppen


Én dynamisk kommunehenvisning fra april 2018

Ultimo marts fjerner MedCom de tidligere henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud, og der er herefter én dynamisk kommunehenvisning for afklarende samtale om forebyggelsestilbud.

I efteråret 2016 skrev vi i PLO’rientering om en ny procedure for henvisning til kommunale forebyggelsestilbud. 

Den nye procedure betød, at den praktiserende ikke længere behøvede at henvise borgeren til et specifikt forebyggelsestilbud, men at henvisning ville blive fulgt af en afklarende samtale mellem borgeren og kommunen med henblik på finde det relevante tilbud. 

Den nye måde at henvise på blev i første omgang kun delvist teknisk understøttet.

Med udgangen af marts 2018 fjerner MedCom de tidligere, sygdomsspecifikke, henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud, og der er herefter én dynamisk kommunehenvisning for afklarende samtale om forebyggelsestilbud. Afhængigt af det enkelte lægepraksissystem kan de tidligere, sygdomsspecifikke, henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud, dog være at finde indtil medio april.

Henvisning til kommunale forebyggelsestilbud er blevet meget lettere, så husk at bruge muligheden. Kommunerne vil gerne bidrage, og dermed have flere henvisninger, hvilket også kan medvirke til, at der udvikles flere forebyggelsestilbud.

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Til toppen


Opdatering af oplysninger på Min Side

PLO bruger dine beskæftigelsesoplysninger til at sikre, at du får det rigtige medlemskab og kan søge om refusion fra Administrationsudvalget. Det er derfor vigtigt, at du husker at opdatere disse oplysninger.

På Min Side på laeger.dk/plo kan du se oplysninger om dit kontingent, din beskæftigelse, søge om refusion fra Administrationsudvalget og meget mere.

Det er vigtigt, at du husker, at opdatere disse oplysninger, hvis der sker ændringer i din beskæftigelse.

Det samme er gældende, hvis du ansætter en vikar eller en ansat læge i din praksis. Her er det vigtigt, at du beder vedkommende at logge ind på Min Side og opdatere sine oplysninger. Hvis dette ikke sker, kan du risikere at gå glip af udbetalinger fra Administrationsudvalget.

Har du brug for hjælp til, hvordan du opdaterer dine oplysninger? 
Kontakt PLO’s medlemsservice på tlf.  3544 8490.

Til toppen


Lægefaglig uddannelseskonsulent søges til PLO-E

PLO-E søger en lægefaglig uddannelseskonsulent, der kan hjælpe med at øge antallet af kurser og andre efteruddannelsesaktiviteter inden for KOL og diabetes til de praktiserende læger samt deres personale. 

I forbindelse med OK18 er der blevet sat særligt fokus på efteruddannelse af såvel de praktiserende læger som deres personale inden for KOL og diabetes. Som den største udbyder af kurser til almen praksis har en særlig forpligtigelse til at løfte denne opgave.

Derfor søger PLO-E nu en lægefaglig uddannelseskonsulent, der kan hjælpe til med at øge antallet af kurser og andre efteruddannelsesaktiviteter inden for KOL og diabetes til såvel de praktiserende læger som deres personale.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 6. april 2018 kl. 12.00

Læs hele stillingsopslaget

For yderligere oplysninger kontakt:
Efteruddannelseschef James Høpner
Tlf.: 2710 0014, jah.plo@dadl.dk

Til toppen


Honorarregulering pr. 1. april 2018

PLO og RLTN er for øjeblikket i dialog om den aftalte regulering pr. 1. april 2018 i overenskomst om almen praksis.

Årsagen er, at RLTN, grund af de strandede overenskomstforhandlinger på det offentlige arbejdsmarked, ikke kan beregne reguleringen af honorarerne pr. 1. april 2018, da de ikke kender den særlige reguleringsprocent for regionerne, som bruges i beregningen af reguleringsprocenten. 

Så snart parterne har opnået enighed om en løsning på problematikken, bliver I orienteret.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

Til toppen


Lægeattest til chaufførkort

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny lægeattest ”Lægeattest til ansøgning om chaufførkort”. Attesten er udarbejdet sammen med en ny taxilov, som trådte i kraft 1. januar 2018. Hverken Styrelsen for Patientsikkerhed eller Lægeforeningen har medvirket eller er blevet hørt, inden den nye lægeattest er blevet taget i brug.

Rubrikkerne i ”Lægeattest til ansøgning om chaufførkort” ligner til forveksling ”Blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort”. Men den vejledende tekst til lægen om, hvilke helbredsforhold, der skal udløse et bekræftende svar, er udeladt.  Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke udarbejdet en vejledning til lægen om udfyldelse af ”Lægeattest til ansøgning om chaufførkort”.

Lægeforeningen har henvendt sig til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og spurgt, hvorfor man har udarbejdet lægeattest til chaufførkort, når der allerede eksisterer en kørekortattest, som kan anvendes til taxikørsel. Trafik- Bygge og Boligstyrelsen har ikke svaret på dette spørgsmål. Der har den 26. februar 2018 været afholdt et møde mellem Trafikstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed om den nye lægeattest. Trafikstyrelsen har efterfølgende henvendt sig til Attestudvalget og ønsket en dialog om den ny lægeattest.

Lægeforeningens Attestudvalg finder det uhensigtsmæssigt, uklart og besværligt for lægen, at lægen bliver bedt om at udfylde to forskellige, men næsten ens kørekortattester med baggrund i hvert sit lovkompleks. Lægeforeningens Attestudvalg finder det uacceptabelt, at lægen, som bliver bedt om at udfylde ”Lægeattest til ansøgning om chaufførkort”, ikke har en vejledning, der beskriver, hvilke helbredsforhold der skal udløse et bekræftende svar i attesten om, at helbredet kan være hindrende for udstedelse af kørekort. 

Attestudvalget har henvendt sig til Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende problemet med den manglende vejledning til lægen.

Det næste, der sker er, at Attestudvalget mødes med Trafik-, Bygge- og Boligministeriet sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed. Attestudvalget vil komme tilbage med yderligere information i PLO’rientering.

For yderligere oplysninger kontakt:
Attestudvalgets sekretariat
Tlf. 3544 8500, dadl@dadl.dk

Til toppen


Nyhedsmail om kurser for praksispersonale

PLO-Efteruddannelse udvikler og udbyder løbende kurser for praksispersonale. Du og/eller dit personale kan nu abonnere på en nyhedsmail for at holde dig/jer løbende orienteret om udbuddet.

Du kan tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke HER.

For yderligere informationer kontakt:
Louise Skaarup, PLO Efteruddannelse
tlf. 3544 8140, lsk.plo@dadl.dk

Til toppen


Kurser i it-sikkerhed på Lægedage 2018

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for november, hvor vi afholder årets Lægedage.

Kurser i it-sikkerhed foregår tirsdag den 13. november og torsdag den 15. november 2018.
Begge dage fra kl. 9.00-12.30 på Lægedage 2018. 

Vi åbner for tilmeldingen til Lægedage mandag den 13. august kl. 9.00.

For yderligere informationer kontakt:
Eva Maria Mogensen, PLO Efteruddannelse
tlf. 3544 8385, emm.plo@dadl.dk

Til toppen


PLO-Hovedstaden

Medlemsmøde i PLO-H 30/4-2018 i Idrættens Hus, Brøndby
Næste ordinære medlemsmøde i PLO-H afholdes den 30. april 2018 kl. 17.00-19.00 i Idrættens Hus i Brøndby. 

Mødets emne er "Hvordan går det med implementering af OK18?"

Du kan allerede nu tilmelde dig HER
Dagsorden udsendes til PLO-medlemmer i hovedstadsregionen ca. 3 uger før mødet.

Til toppen


PLO-Sjælland

Medlemsmøde i PLO-Sjælland 5/4-2018 på Comwell Køge
Der afholdes medlemsmøde i PLO-Sjælland, torsdag den 5. april 2018, kl.16:45-19:00 på Comwell Køge, Strandvejen 111, 4600 Køge. 

Foreløbig dagsorden er udsendt. Endelig dagsorden udsendes 1 uge før mødet.

PLO-medlemsmøde holdes i relation til Lægeforeningen Sjællands Forårsmøde, som traditionen tro er incl. fællesspisning.  Temaet for aftenens debat på Forårsmødet er ”Udfordringer og visioner for fremtidens Region Sjælland”. 

Som oplægsholder har Lægeforeningen Sjælland inviteret koncerndirektør Leif Panduro Jensen. Leif Panduro Jensen tiltrådte stillingen 1. marts 2018 og som koncerndirektør får han et særligt ansvar for de sundhedsrettede opgaver og for at fortsætte arbejdet med at skabe et mere moderne og patientorienteret sundhedsvæsen.

Tilmelding til PLO-Sjællands medlemsmøde, spisning og deltagelse i Forårsmødet sker på Min Side via dette link

Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning, siddeplads til møde og parkeringsmuligheder. Tilmelding senest den 29. marts 2018.

Husk at indgive dine vagtønsker inden den 31. marts
Lægevagtønsker for 2. halvår 2018, skal afgives inden den 31. marts kl. 12:00 på rs.vagtbytte.dk

PLO-Sjælland har klarmeldt praksis til Kronikerydelsen pr. 1.3-2018
PLO-Sjælland har klarmeldt 95 % af alle praksis i regionen. Såvel region som alle lægehussystemer er klar, så det skulle derfor nu være muligt at afregne 0130, 0131 og 0132 til sygesikringen. Har man spørgsmål til ibrugtagning af de nye ydelser er man velkommen til at kontakte PLO-Sjællands sekretariat på lgn@dadl.dk 

Til toppen


PLO-Syddanmark

Information om E-kons. eller TK samme dag 
Vi oplever vel sagtens alle, at der er stor efterspørgsel på hurtig og hyppig kontakt fra hjemmepleje og plejecentre på vegne af vore patienter.  Tidligere har frygt for returregninger på 0201 og 0105 holdt mange tilbage fra at svare på gentagne elektroniske henvendelser samme dag.

Efter dialog med Region Syddanmark om emnet, har vi fået den ganske tilfredsstillende tilkendegivelse, at man ikke vil lave returregninger på 0105 og 0201, selvom lægen fremsender flere af disse samme dag.

Forudsætningen er naturligvis, at der har været flere E-korrespondancer og/eller telefonkonsultationer samme dag, som foranlediges af reelt behov for flere kontakter, fx på grund af nye oplysninger eller foretagne undersøgelser. 

Dobbelt-regninger afsendt med ganske få minutters interval vil fortsat blive betragtet som fejl og returneret.

Vi håber, at nærværende tilkendegivelse fra regionen, vil virke befordrende for et smidigt samarbejde med de kommunale plejefunktioner fremover.

Til toppen


PLO'rientering 6/2018 bragt 23. marts 2018