PLO'rientering 28/2017

Nyt fra bestyrelsen: Opstart af klynger i 2018 - orienteringsmøder i januar og februar

Kære kolleger
Samtidig med, at den nye OK18 nu er offentliggjort, er vi ved at planlægge opstarten af det såkaldte ”Program for kvalitetsudvikling i almen praksis”, der skal definere nogle støttefunktioner til de kvalitetsklynger, som vi går i gang med at etablere i 2018.

Jeg har som formand for programbestyrelsen holdt et første indledende møde med formanden for styregruppen, Christian Boel. Vi var enige om, at der er et påtrængende behov hos lægerne for dels at få mere præcis information om selve klyngedannelsen, dels at drøfte idéer til den fremtidige udvikling lokalt.

Derfor vil Christian Boel og jeg i fællesskab gennemføre fem eftermiddags-/aftenmøder målrettet PLO-K formænd, regionale repræsentanter og kvalitetsfolk i begyndelsen af 2018 (januar/februar). Ét møde i hver region. For at tilstræbe, at alle dele af landet bliver repræsenteret, sender vi invitationen ud til de 98 PLO-kommuner, der så kan afgøre, hvem de vil sende som deres ”repræsentant” til dette møde. 

Datoerne er ved at blive planlagt, og invitationer følger snarest.

På dette møde vil vi komme ind på de mange praktiske forhold, der er gældende her i opstartsfasen. Der er helt naturligt mange spørgsmål, og en del af dem er vi fortsat ved at afklare. 

Vi håber, at alle PLO-K’ere kan sende en kollega og gerne mere end én fra de helt store kommuner.

Ovenstående betyder også, at vi vil foretrække, at de af jer, der allerede er i gang med at etablere klynger, venter med den foremelle etablering til efter disse møder, men I er naturligvis meget velkomne til at gøre jer en masse forberedende tanker, som jeg har skrevet tidligere.

I PLO har vi drøftet klyngerne med både kvalitetsenhederne, DSAM og PLO’s egne tillidsfolk. Vi er helt enige om, at det er vigtigere, at alle medlemmer oplever, at vi kommer godt fra start, fremfor at nogle medlemmer oplever, at vi kommer hurtigt fra start.

---

I dette års sidste PLO’rientering vil jeg samtidig benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en rigtig god jul og et godt nytår. Tak for både tålmodigheden og senere opbakningen til de forhandlinger, der kom til at fylde næsten hele 2017. 

I 2018 skal PLO heldigvis bruge mere tid til at få OK18 til at fungere i dagligdagen. Det glæder vi os til.

Venlige hilsner
Christian Freitag

For yderligere information kontakt:
PLO's formand Christian Freitag
Tlf: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

Til toppen


Overenskomst for almen praksis pr. 1. januar 2018

Nu kan du downloade den nye OK18-overenskomst. I løbet af januar udkommer overenskomsten også på tryk og kan bestilles. Læs også vores uddybende information om ændringerne vedrørende diabetes type-2 og KOL i almen praksis.

Den nye overenskomst, som træder i kraft pr. 1. januar 2018, kan downloades ved at klikke her. Ændringer i forhold til OK14 er markeret med fed.

Overenskomsten vil i løbet af januar måned blive optrykt som en lille bog. Interesserede kan rekvirere overenskomst-bogen ved henvendelse til plo@dadl.dk

I sidste PLO’rientering (27/2017) omtalte vi vigtige ændringer i den nye overenskomst: Program for diabetes type-2 og KOL i almen praksis, nye regler for sygebesøg, forløbsplaner, tidlig opsporing af mennesker med lungesygdom, undersøgelsesprogram for astma hos børn og unge, kontrol og opfølgning på kræftpatienter og styrket opfølgningsindsats ved sektorovergang (epikriser med røde og gule flag).

Læs mere om OK18 og download overenskomsten 

Læs mere om program for diabetes type-2 og KOL i almen praksis

For yderligere oplysninger kontakt:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Tlf. 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Til toppen


Ny honorartabel

I anledning af den nye overenskomst pr. 1. januar 2018 er en ny honorartabel på vej ud til alle praksis. Det er sidste gang, der udsendes en honorartabel på papir.

Hvis du ønsker yderligere tabeller til praksis, kan der rekvireres flere papireksemplarer ved, at du kontakter sekretariatet på plo@dadl.dk og oplyser det ønskede antal eksemplarer, ydernummer og praksisadresse.

Det er sidste gang, der udsendes en honorartabel på papir, da bestyrelsen fremadrettet har besluttet kun at offentliggøre en elektronisk udgave suppleret med en elektronisk løsning, der tilbyder yderligere information omkring de enkelte ydelser.

Du kan også downloade honorartabel og gruppe 2-takster her (PDF)

Honorartabellen er gældende indtil 31. marts 2018.

Honorartabellen er opdateret, således at nye ydelser og nye honorarer, der er aftalt i overenskomst om almen praksis for 2018-2020, fremgår. Det betyder, at eksempelvis basishonoraret pr. gruppe 1-sikret pr. år stiger fra 421,20 til 444,79 kr.

Udover et øget basishonorar er taksterne for sygebesøg øget, og tillæg ved stedlig læge og registrering af ikke udført sygebesøg er tilføjet som nye ydelser.

De nye kronikerhonorarer er ligeledes tilføjet honorartabellen og har ydelsesnummer 0130-0133.

Laboratorieydelserne er blevet korrigeret øremæssigt i forhold til honorar-tabellen udsendt i oktober, da der i beregningen heraf var sket en afrundingsmæssig fejl.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Tlf.nr. 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

Til toppen


Forretningsudvikling i almen praksis

Vil du optimere din virksomhed, øge din indtjening og effektivisere arbejdsgange? Så læs med på PLO’s hjemmeside, hvor du nu kan få tips og gode råd til forretningsudvikling i almen praksis.

Som praksisejer bør du, som enhver anden virksomhedsejer, søge at drive din praksis optimalt.

Hvordan ved du, om din praksis er effektiv og lønsom? Hvilke muligheder er der for forbedring af praksis' arbejdsgange? Hvordan minimeres omkostningerne for dermed at optimere dit overskud og/eller få muligheden for at arbejde mindre?

På PLO’s hjemmeside kan du nu finde du hjælp og inspiration, fx til hvad det koster at ansætte en medarbejder, og hvilke kontrakter du skal være opmærksom på.

Området hedder forretningsudvikling, og du finder det via dette link.

Der er også hjælp at hente, hvis du er ny i specialet og skal til at etablere dig i praksis.

Har du idéer eller input til indholdet, er du meget velkommen til at sende dem. Vi kigger løbende på indholdet og justerer det til, så det bliver til mest mulig gavn for medlemmerne.

For yderligere information kontakt:
Chef for PLA, Henriette Kiersgaard 
Tlf. 3544 8450, hki.plo@dadl.dk

Til toppen


Risikobaseret tilsyn - målepunkter for almen praksis i 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed har udsendt målepunkter for det risikobaserede tilsyn i almen praksis for 2018. Blandt andet får medicinering og overgange i patientforløb et særligt fokus.

I 2018 fokuserer de risikobaserede tilsyn særligt på medicinering og overgange i patientforløb.

Der vil også være særligt fokus på psykiatriske patienter med somatisk sygdom og kronisk syge patienter med komorbiditet (diabetes).

Se målepunkter for almen praksis i 2018 

Medlemmer, der modtager et varslingsbrev, er velkommen til at rette henvendelse til PLO-C eller den regionale afdeling med henblik på rådgivning. 
PLO tilbyder en skriftlig vejledning, en regional kontaktperson og kollegial sparring til medlemmer, der er udtaget til risikobaseret tilsyn.

Læs mere om det risikobaserede tilsyn hos Styrelsen for Patientsikkerhed

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Lotte Aakjær Jensen
Tlf. 3544 8494, laj.plo@dadl.dk

Til toppen


Registrering i behandlerstedsregisteret

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at vagtlæger og samarbejdspraksis skal registreres. Der er frist for registrering den 31. december 2017.

I sidste nummer af PLO’rientering blev det oplyst, at PLO var i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om deres krav til, hvem der skal registreres i det nye behandlingsstedsregister. Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst, at de fastholder deres udmelding om, at vagtlæger og samarbejdspraksis skal registreres.

Samarbejdspraksis
Styrelsen for Patientsikkerhed fastholder, at samarbejdspraksis også registrerer deres fælles interessentselskab, hvis der er sundhedsfagligt personale ansat i selskabet.

Vagtlæger
Styrelsen for Patientsikkerhed fastholder, at vagtlæger også skal være registreret i registeret. Det vil sige, at vagtlæger, der ikke er registreret via et dagydernummer, skal registrere sig. Det gælder, uanset om vagtlægerne arbejder under CVR-nummer eller som B-indkomst.

Vagtlægerne skal registrere sig med virksomhedens adresse, men kan også, hvis de ønsker deres privatadresse hemmeligholdt, registrere sig med adresse dér, hvor deres aktivitet er størst. Det vil sige på lægevagtens adresse.

PLO er uenig i Styrelsen for Patientsikkerheds udmelding og vil arbejde politisk på at få styrelsens praksis ændret, så det kun er de virksomheder, der kan få et risikobaseret tilsyn, der skal betale.

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Lotte Aakjær Jensen
Tlf. 3544 8494, laj.plo@dadl.dk

Til toppen


Forsøgsordning for medicinsk cannabis

Ved årsskiftet træder en 4-årig forsøgsordning for medicinsk cannabis i kraft. 

Folketinget har vedtaget en 4-årig forsøgsordning for medicinsk cannabis, der træder i kraft 1. januar 2018.

Forsøgsordningen indebærer, at Lægemiddelstyrelsen kan vurdere og evt. godkende cannabisprodukter, hvis virksomheder ansøger om, at deres produkt kan anvendes i forsøgsordningen. 

Læs mere om forsøgsordningen hos Lægemiddelstyrelsen

DSAM har af hensyn til patienternes sikkerhed fra starten frarådet forsøgsordningen, men til gengæld støttet gennemførelse af egentlige forsøg med cannabis som medicin. DSAM fraråder derfor nu, hvor ordningen alligevel træder i kraft, de praktiserende læger at tage ansvaret for at udskrive cannabis. 

Læs mere om DSAM's holdning til forsøgsordningen 

For yderligere oplysninger kontakt:

Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Til toppen


Deltidsansatte kommunallæger - overenskomst genforhandles

KL og PLO skal i løbet af de kommende tre måneder genforhandle overenskomsten for deltidsansatte kommunallæger.

Overenskomsten dækker deltidsansatte kommunallæger, der er ansat mellem 3 og 14 timer pr. uge.

I forbindelse med genforhandlingen med KL vil PLO foretage kravsindsamling blandt de medlemmer, der er omfattet af overenskomsten. 

Er du ansat i en kommune og omfattet af overenskomsten, og modtager du mod forventning ikke en mail fra os senest den 12. januar 2018 vedrørende kravsindsamling, opfordres du til at kontakte Per Krøyer Alsbæk i PLO for optagelse på maillisten over kommunalansatte læger.

For yderligere information kontakt:
Konsulent Per Krøyer Alsbæk, PLA
Tlf. 3544 8479, pka.plo@dadl.dk

Til toppen


Nye regler - brug af tvang ved somatisk behandling

Den 1. januar 2018 træder en ny lov i kraft. Loven gør det muligt at yde behandling til patienter over 15 år, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke og/eller modsætter sig behandling.

Loven gør det muligt at benytte tvang ved somatisk behandling, mens bekendtgørelserne fastsætter formelle krav til tvangsprotokol, indberetning af tvang, erklæring ved tvangsindlæggelse og politiets medvirken hertil samt oplysninger ved klage til Tvangsbehandlingsnævnet.

Reglerne om brug af tvang ved somatisk behandling gør det muligt at yde behandling til patienter over 15 år, som varigt mangler evnen til at give informeret samtykke til behandling, og/eller som i ord eller handling modsætter sig behandling. 

Patientgrupper
De patientgrupper, som reglerne om tvang i somatikken sigter på, er patienter, der som følge af deres mentale tilstand ikke formår at forholde sig fornuftsmæssigt til et behandlingsbehov, fx mentalt retarderede og demente. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at brug af tvang ved somatisk behandling skal begrænses til det absolut nødvendige af hensyn til den personlige frihed.

Samtykke
Findes det nødvendigt at anvende tvang til somatisk behandling, er det en betingelse, at patientens værge eller nærmeste pårørende giver samtykke til tvangsindgrebet. Er der ikke udpeget værge eller adgang til pårørende, kan tvang iværksættes ved at en anden læge, som ikke er involveret i behandlingen af patienten, giver sin tilslutning hertil.

Indberetning
Ved iværksættelse af tvang til somatisk behandling skal der, ligesom det gælder for tvang i psykiatrien, føres tvangsprotokoller og tvangen indberettes til Sundhedsdatastyrelsen via SEI - Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem.

Ved tvangsindlæggelse til somatisk behandling skal der udarbejdes en erklæring, og politiet kontaktes for hjælp til gennemførsel af tvangen. Endelig skal lægen indberette tvangsindlæggelsen via SEI-systemet.

Klager
Patienten, dennes værge eller pårørende kan indbringe brug af tvang/tvangsindlæggelse for somatisk behandling for Tvangsbehandlingsnævnet. Sker det, gøres der opmærksom på, at der er relativt korte frister for lægers afgivelse af oplysninger til nævnets behandling af klagen.

Find pjecer og faktaark om tvang ved somatisk behandling hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen har desuden oplyst, at de har sendt information til alle læger til deres e-Boks om de nye regler.

Der er endnu ikke indgået aftale mellem PLO og RLTN om honorar for erklæring ved tvangsindlæggelse for somatisk behandling.

Links til lov og bekendtgørelser:

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Bekendtgørelse om tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Bekendtgørelse om erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile

Bekendtgørelse om politiets opgaver i forbindelse med tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile

Bekendtgørelse om pligt til indberetning og videregivelse af indberettede oplysninger om beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til medvirken ved oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet

For yderligere information kontakt:
Konsulent Kirstine Naja West
Tlf. 3544 8384, knw.plo@dadl.dk

Til toppen


Bliv kaffemøde-mentor for medicinstuderende og KBU-læger

Lægeforeningen søger flere mentorer med en baggrund i almen praksis til ny kaffemøde-mentorordning. Et mentor-møde er én gang og varer ca. en time - som udgangspunkt på mentors arbejdsplads.

Praktiserende læger, der indgår som mentor i Lægeforeningens kaffemøde-mentorordning, vil også komme til at indgå i PLO’s kommende mentorordning, hvor medicinstuderende og KBU-læger tilbydes et kaffemøde hos en praktiserende læge, hvis de går med overvejelser om en fremtid i almen praksis.

Ordningen skal være med til at skabe en bedre rekruttering til almen praksis.

Hvis du melder dig til at være kaffemøde-mentor, vil du stå med navn og kontaktoplysninger under login på læger.dk. Interesserede mentees vil kontakte dig direkte, og I aftaler selv tid og sted.

Tilmeld dig som kaffemøde-mentor på laeger.dk

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Bodil Gavnholt, Lægeforeningen 
Tlf: 3544 8131, bg@DADL.DK

Til toppen


Henvisning til fodterapeut giver ikke gratis behandling

Patienter skal selv betale en del af udgifterne til behandling hos fodterapeut, selv om de har fået en henvisning fra deres praktiserende læge. Niveauet af egenbetaling kan variere.

PLO har været i kontakt med foreningen Danske Fodterapeuter, hvis medlemmer af og til oplever, at patienter fejlagtigt tror, at de med en henvisning fra deres praktiserende læge kan få gratis behandling hos fodterapeut.

Det skal understreges, at henvisningsmuligheden efter overenskomstens § 31 alene giver adgang til et sygesikringstilskud. 

Der vil imidlertid fortsat være en egenbetaling. Denne betaling varierer alt efter hvilket af de fire specialer, der er henvist til (diabetes, nedgroede tånegle, arvæv efter strålebehandling af fodvorter og svær leddegigt).

Henvisningerne er tidsubegrænsede med undtagelse af nedgroede tånegle, der maksimalt er gældende i 12 måneder.

Der er endvidere mulighed for at henvise til hjemmebehandling, hvis patientens tilstand tilsiger det. 

Udover sygesikringstilskud kan borgere med almindeligt eller udvidet helbredstillæg få kommunalt tilskud til behandling hos fodterapeut eller hos fodplejer. Dette beskrives på Danske Fodterapeuters hjemmeside fodterapeut.dk.

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Michael Berner
Tlf. 3544 8452, mib.plo@dadl.dk

Til toppen


Referat fra repræsentantskabsmøde

PLO afholdt repræsentantskabsmøde i København den 25. november 2017. Der er udarbejdet et kort, bestyrelsesgodkendt referat.

Referatet kan ses her (kræver medlemslogin). 

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Til toppen


International kongres om overdiagnostik

Hvordan undgår vi, at overundersøgelse fører til overdiagnostik? Det er temaet for kongressen Preventing Overdiagnosis, der bliver afholdt i Danmark i august 2018. Tilmelding er mulig nu.

DSAM er fra den 20.-22. august 2018 medvært for den internationale kongres Preventing Overdiagnosis. Vil du høre mere om overdiagnostik, og hvordan du kan nedbringe eller forebygge overdiagnostik, kan du allerede nu tilmelde dig kongressen. Det er første gang, kongressen afholdes i Danmark.

Udover et videnskabeligt program på højt internationalt niveau er der planlagt tid til networking med kolleger, rådhuspandekager på Københavns Rådhus og festmiddag.

Læs mere om kongressen, og tilmeld dig, på preventingoverdiagnosis.net.

For yderligere oplysninger kontakt:
Louise Hørslev
Sekretariatschef, Dansk Selskab for Almen Medicin
Tlf. 7070 7431, lh@dsam.dk

Til toppen


Efteruddannelsesrefusionssystem lukket i januar

I forbindelse med årsafslutningen vil refusionssystemet være lukket i januar måned. Det åbner dog igen i februar, hvor du kan søge refusion for indkøbt studiemateriale eller kurser afholdt i januar 2018.

Det betyder, at du i den måned ikke har mulighed for at søge om refusion for deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter og studiemateriale eller søge om godkendelse af kursusaktiviteter. 

Deltager du i efteruddannelsesaktiviteter, eller køber du studiemateriale i denne periode, kan du søge refusion når systemet åbner igen i februar.

Har du spørgsmål, kontakt:
Efteruddannelsessekretariatet for Fonden i Almen Praksis
Tlf. 3544 8498, euf.plo@dadl.dk 

Til toppen


Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår – telefonvagt

Lægeforeningen holder lukket mellem jul og nytår. PLO’s og PLA’s sekretariat er således også lukket.

Hvis der den 27., 28., eller 29. december 2017 opstår akutte spørgsmål, der ikke kan vente til den 2. januar 2018, er der etableret en vagtordning i PLO/PLA. 

Du kan ved telefonisk henvendelse på 3544 8500 mellem kl. 10 og 15 få oplyst mobilnummeret på vagthavende den pågældende dag.

PLO’s og PA’s sekretariat ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår!

Til toppen


PLO-Hovedstaden

Undervisning i OK18 - gå-hjem-møder den 4. januar og den 9. januar 2018
Der har vist sig at være overvældende tilslutning til gå-hjem-mødet den 4. januar 2018 kl. 17-19, så alle pladser er nu booket, og der er venteliste.
 
Derfor afholdes der endnu et gå-hjem-møde den 9. januar 2018 kl. 17-19, også på IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. 
Tilmelding er nødvendig og sker her (link ikke længere aktivt)

Der er udsendt en mail til alle medlemmer, hvor du kan se, hvad du skal gøre, hvis du står på venteliste til mødet den 4. januar og ønsker at fastholde eller ændre dette.

Spørgsmål kan rettes til sekretariatet på post.hpl@dadl.dk

97 pct. af lægerne i Region Hovedstaden er telefonisk tilgængelige
Gennemsnitligt er 97 pct. af de praktiserende læger i Region Hovedstaden tilgængelige efter overenskomstens bestemmelser. Det viser den gennemførte undersøgelse af den telefoniske tilgængelighed i almen praksis i Region Hovedstaden. 

Det er et rigtigt godt resultat, som vi kan være stolte af. Regionsrådspolitikerne i Praksisplanudvalget har i den forbindelse udtrykt stor ros til de praktiserende læger.

Husk telefonsvareren i frokostpausen!
8 pct. af de opkald, der blev besvaret af en telefonsvarer kl. 12-13, havde ikke en relevant henvisning. I de øvrige tidsrum var det 1-2 pct. Også lige før kl. 12 og lige efter kl. 13 var der flere end sædvanligt, der ikke havde en relevant telefonsvarerbesked. Det er derfor en rigtig god idé at undersøge, hvad jeres praksis gør i frokostpausen.

14 pct. har glemt at skrive telefonkonsultationstiden på Sundhed.dk

Undersøgelsen viste også, at 14 pct. (91 praksis) ikke havde skrevet tidspunkt for telefonkonsultation i praksisdeklarationen på Sundhed.dk. Det kan vi gøre bedre – og det er nemt!

Er min praksis telefonisk tilgængelig?
Ja, hvis du ikke har hørt fra PLO-Hovedstaden, er din praksis tilgængelig ifølge undersøgelsen.

Som opfølgning på undersøgelsen er det besluttet i Samarbejdsudvalget, at PLO-Hovedstaden skal skrive ud til de få praksis, der ikke havde en telefonsvarer med en relevant henvisning. Dette skyldes, at undersøgelsen samtidig var en kontrol af overholdelsen af overenskomsten.

Det er vigtigt at understrege, at hvis din praksis har fået en mail fra PLO-Hovedstaden, medfølger der ikke en sanktion. Der er alene tale om, at I skal undersøge, om der er problemer med telefonsvarerbeskeden og svare tilbage til PLO-Hovedstaden, at I har undersøgt telefonsvareren, og at den er i orden.

Det er vores indtryk, at langt de fleste, som modtager en mail fra os på baggrund af undersøgelsen, normalt har helt styr på den telefoniske tilgængelighed, men uheldigvis blev ringet op på et tidspunkt, hvor det kortvarigt er glippet. Vi kan sagtens forstå den frustration, det skaber at modtage en mail fra os om noget, der for det første ligger langt tilbage tiden, og som for det andet skyldes hændelige fejl! Men har I normalt en telefonsvarer, der henviser til et alternativt nummer, hvor lægen eller dennes stedfortræder kan træffes, og er oplysningerne præcise og aktuelle, så er der ikke nogen problemer.

Dog har undersøgelsen påvist, at enkelte læger − gennemsnitligt ca. 0,3 pct. − på deres telefonsvarer enten henviser til 1813, henviser til at sende en SMS eller henviser til, at lægen ikke er til at træffe, da denne er på sygebesøg, til frokost eller tilser patienter. Dette er ikke i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser om tilgængelighed.

Tilgængelighed på Sundhed.dk
Samarbejdsudvalget har også besluttet, at der skal skrives ud til de 91 praksis, der ikke i praksisdeklarationen på Sundhed.dk har beskrevet, hvornår de har telefonkonsultation. Disse mails kommer først ud i det nye år grundet kapaciteten i sekretariatet.

Tjek for en sikkerheds skyld Sundhed.dk for at se, hvad der fremgår om jeres praksis. Vejledning om de oplysninger, der skal fremgå af praksisdeklarationen, kan findes i overenskomstens § 41, stk. 2.

På vegne af PLO-Hovedstaden, Karin Zimmer, formand

Opslag af kapaciteter i Fredensborg, Hvidovre og Ishøj 
Der er i øjeblikket opslag af ledige kapaciteter i Fredensborg, Hvidovre og Ishøj Kommuner med svarfrist den 12. januar 2018 kl. 10.

Se opslagene her 

Nyt fra KAP-H

Nye workshops -  udvikling i egen klinik

Deltag med dit personale og få sparring på jeres udviklingstiltag. Efter første workshop går I hjem med en projektplan, og ved anden workshop deler I erfaringer og læringspunkter. Jeres tid godtgøres via et honorar fra Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget.

Læs mere og tilmeld jer her (link ikke længere aktivt)

Til toppen


PLO-Nordjylland

Allonge til lokalaftale om Aalborg Kommunes akutaftale
Der er indgået et tillæg (allonge) til lokalaftalen: 'Lægebetjening Aalborg Kommunes akuttilbud'.

Allongen vedrører telefonkonference med kommunens sygeplejersker efter tidsforbrug vedr. akutte/subakutte problemstillinger i tråd med akutaftalen.

Du kan se både akutaftalen og tillægget her 

Fyraftensmøde om OK18
Sæt X den 30. januar 2018 kl. 17 – 19, hvor PLO-Nordjylland holder fyraftensmøde – ”Kend din nye overenskomst – OK18”. Nærmere info om sted følger snarest.

LTO på praksisplanudvalgsmøde
Lægedækningstruede (LTO) områder forventes vedtaget på praksisplanudvalgsmøde den 21. december 2017. Medlemmerne bliver orientereret umiddelbart herefter.

Til toppen


PLO-Syddanmark

Udpegning af lægedækningstruede områder (LTO)
I relation til overenskomstens rekrutteringsfremmende regler har Praksisplanudvalget (PPU) på mødet den 7. december 2017 udpeget nedenstående områder som LTO:

  • Assens by
  • Billund kommune
  • Esbjerg kommune
  • Fanø kommune
  • Faaborg by
  • Christiansfeld (i Kolding kommune)
  • Skærbæk (i Tønder kommune)
  • Varde kommune
  • Holsted (i Vejen kommune)
  • Aabenraa kommune

Dette betyder, at man fra 1. januar 2018 i de nævnte områder - uden ansøgning - vil kunne etablere delepraksis i 6 år (fx som led i generationsskifte), frit kan ansætte læger i alle ledige kapaciteter, og at disse praksis vil få godtgørelse fra Administrationsudvalget for de ansatte læger, som ikke er medlem af PLO, under sygdom eller barsel. 

For alle læger i LTO, som planlægger pensionering indenfor 6 år, må ovenstående være en kærkommen mulighed for at kunne rekruttere unge kolleger til klinikkerne.
Det skal fremhæves, at nærværende definition af LTO intet har at gøre med det differentierede basishonorar i lægedækningstruede områder. Dette vender regionen tilbage med information om til foråret.

PPU vil hver 3. måned revidere listen, og vi vil fortsat holde Jer informeret herom. Udnyttelsen af ovenstående muligheder forudsætter altså, at man aftaler at etablere delepraksis eller ansætter, mens området er vurderet som LTO. Delepraksis kan derefter opretholdes i op til 6 år ligesom refusionsadgangen opretholdes, også selvom området på et senere tidspunkt ikke længere er vurderet som LTO.

Kvalitetsklyngerne
Det er vigtigt for PLO-Syd at fremhæve, at processen frem mod klyngernes etablering bliver åben og inkluderende i lokalområderne. Det skulle gerne blive således, at alle læger, som vil være med i en klynge, dels får mulighed for at være med i klyngen og dels får demokratisk indflydelse på etableringen.

Der starter nu et arbejde i PLO-C om etableringen af kvalitetsklynger, og ultimo januar samler vi alle kommunale formænd til en fælles drøftelse om emnet. Vi håber, at kvalitetsklyngerne mange steder vil være i tæt forbindelse med PLO-K.

Til toppen


PLO'rientering 28/2017 blev udgivet 21. december 2017