Nyt fra bestyrelsen: PLO fylder 50 år

PLO’s 50-års-dag er ikke bare fortællingen om, at de praktiserende læger har været organiseret i et halvt århundrede. Det er i mindst lige så høj grad fortællingen om et fags, et speciales og en masse lægeklinikkers udvikling i samme tidsperiode.

Søndag den 3. december var det 50 år siden, PLO blev stiftet ved et møde på Nyborg Strand. Vi fejrede 50-års-dagen, da vi for nylig åbnede Lægedage med både konfetti, en jubilæumssang, en jubilæumstale og hilsener på video fra fremtrædende skikkelser i sundhedsvæsenet.

Da PLO blev stiftet, kunne enhver læge nedsætte sig i almen praksis efter 12 måneders turnus. I dag er almen medicin et selvstændigt lægespeciale på lige fod med alle andre lægespecialer. Det er et krav for at virke som praktiserende læge, at man er uddannet speciallæge i almen medicin, og der er, i løbet af de forgangne 50 år, etableret forskningsenheder for almen praksis ved de fire universiteter, hvor man kan studere medicin.

Så selv om vi i de seneste år har bevæget os i et stormfuldt farvand, og selv om der fortsat er blæsevejr forude, så står vi på 50-års-dagen stadig med en internationalt set meget veludviklet primærsektor, der fortsat nyder stor anseelse, når vi sammenligner med udlandet.

Herfra skal lyde en stor tak til alle både i og uden for PLO, der gennem de forgangne 50 år har bidraget til, at vi har opnået denne position.

For yderligere information kontakt:
PLO's formand Christian Freitag
Tlf: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

Læs mere om PLO's 50-årige historie

Til toppen


Status på kvalitetsprogrammet (”Kvalitetsklynger”) 

Et af de største tiltag i OK18 er vores fremtidige organisering i kvalitetsklynger. Vi vil derfor forsøge løbende i PLO’rientering at give en status på det arbejde, der foregår centralt og regionalt.

Lige nu er arbejdet fortsat ret centraliseret i det, der kaldes ”Kvalitetsprogram for almen praksis”, som er beskrevet i OK18. Programmet består af en bestyrelse og en styregruppe. Posterne i disse grupper er nu besat, men vi har endnu ikke afholdt det første møde. Det er tanken, at vi i programmet skal komme med nogle ret konkrete forslag til, hvordan en klynge kan startes op og organiseres, men i og med at programmet først for alvor starter op efter nytår, så vil der gå nogle måneder, før vi når dertil.

I ventetiden afholder vi i PLO nogle formøder med kolleger fra DSAM, PLO-Regionalt og kvalitetsenhederne. De giver os nogle input, som vi tager med ind i programmet.

Hvad kan I gøre i ventetiden, lokalt? Tal om det i jeres kommunale lægelaug, vagtring eller andre lokale fora. Tal med kollegerne i jeres nabokommune om, hvad de tænker. Hvordan sikrer vi, at alle kolleger kan træde ind i en klynge? Skal vi bruge kommunegrænser, eller er der andet, der giver mere mening?

Vi vender tilbage med yderligere information, løbende.

For yderligere information kontakt:
PLO's formand Christian Freitag
Tlf: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

Til toppen


Status på implementeringen af OK18

Den nye overenskomst træder snart i kraft. Det indebærer både nye og ændrede opgaver i almen praksis. Få overblik over, hvad der sker på området i den kommende tid, og hvad det betyder for din praksis.

Den nye overenskomst træder i kraft pr. 1. januar 2018. Implementeringsarbejdet er i fuld gang, og inden nytår vil I modtage en revideret honorartabel samt et link til den nye overenskomst i elektronisk version. 

OK18 indebærer en række nye og/eller ændrede opgaver i almen praksis.

I januar inviteres der regionalt til gå-hjem-møder, hvor PLO’s sekretariat vil undervise i OK18.

Læs mere om de specifikke elementer i implementeringen af OK18 - bl.a. stedlig læge og sygebesøg samt røde epikriser.  

Til toppen


Opdateret FAQ om FMK

En opdateret version af FAQ om FMK er nu tilgængelig på PLO’s hjemmeside. 

Opdateringen er sket i forhold til aktualitet, bl.a. ændrede regler (receptbekendtgørelsen) og med baggrund i spørgsmål fra praktiserende læger det seneste årstid. 

Den opdaterede FAQ omhandler bl.a. svar på forhold som henvendelser fra plejepersonalet om håndkøbslægemidler og kosttilskud, elektronisk ordination af magistrelle lægemidler, ajourføring, dosisdispensering og ’Tryghedskasse’ til terminale patienter.

Læs den opdaterede FAQ om FMK

For yderligere information kontakt:
Specialkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Til toppen


Fast tilknyttet læge - konsulenthonoraret skal tillægges moms

Sekretariatet har modtaget flere henvendelser om tillæg af moms ved afregning af konsulenthonorar med kommunen.

Sundhedsfaglige ydelser, der beskytter, fastholder eller reetablerer en persons sundhedstilstand, er fritaget for moms, mens sundhedsfaglige ydelser som fx generel sundhedsfaglig rådgivning til personale på plejecentre og visse botilbud er momspligtigt.

Dog er der ikke momspligt, såfremt de samlede momspligtige ydelser ikke overstiger 50.000 kr. inden for en 12 måneders periode.

Da langt de fleste praktiserende læger vil være momspligtige, er hovedreglen, at praktiserende læger, som er fast tilknyttet læge på plejecenter eller visse botilbud, skal tillægge moms til konsulenthonoraret. Kommunerne er bekendt med momspligten.

PLO’s sekretariat har tidligere informeret om indgåede aftaler for fast tilknyttet læge på plejecenter og visse botilbud:

Aftale om fast tilknyttede læger på plejecentre på plads

Fasttilknyttede læger på botilbud

For yderligere information kontakt:
Specialkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Til toppen


Kvalitetsudvikling i klynger - programbestyrelse- og styregruppe sammensat

Programbestyrelse- og styregruppe er nu sammensat, så arbejdet i programmet kan igangsættes umiddelbart i det nye år. 

Som en del af aftalen om overenskomsten indgik en programorganisation for kvalitetsudvikling i almen praksis i klynger.

Bestyrelse og styregruppe består af følgende:

Programbestyrelse:

 • Christian Freitag, formand for PLO (formand)
 • Karsten Rejkjær Svendsen, medlem af PLO’s bestyrelse
 • Dennis Staahltoft, medlem af PLO’s bestyrelse
 • Anders Kühnau, regionsrådsformand, Region Midtjylland
 • Bo Libergren, regionrådsmedlem, Region Syddanmark
 • Rikke Friis, direktør, Danske Regioner

​Programstyregruppe:

 • Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland (formand)
 • Anders Beich, formand for DSAM
 • Henrik Dibbern, medlem af PLO’s bestyrelse
 • Trine Jeppesen, medlem af PLO’s bestyrelse
 • Knut Borch Johnsen, vicedirektør og lægefaglig chef, Holbæk Sygehus
 • Kurt Espersen, koncerndirektør, Region Syddanmark
 • Jakob Bigum Lundberg, direktør i Næstved Kommune, repræsentant for KL

For yderligere information kontakt:
Specialkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 35 44 84 62, dar.plo@dadl.dk

Til toppen


Registrering i Behandlerstedsregisteret

PLO har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om deres krav til, hvem der skal registreres i det nye behandlerstedsregister.

Samarbejdspraksis

Styrelsen for Patientsikkerhed kræver blandt andet, at samarbejdspraksis også registrerer deres fælles interessentselskab, hvis der er sundhedsfagligt personale ansat i selskabet. 

PLO har gjort indsigelse mod den praksis, idet PLO ikke finder det rimeligt, at en særlig praksisform skal straffes med et dobbeltgebyr, og at ydelserne jo faktisk leveres og afregnes i de underliggende virksomheder, hvor lægerne selv hører til.

Vagtlæger

Det er også et krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at vagtlæger lader sig registrere i registeret. 

PLO har påpeget, at det er undergravende for rekrutteringen af ekstra hænder til lægevagten og dermed i sidste ende patientsikkerheden, at blot få timers arbejde i lægevagten udløser krav om registrering og et gebyr på 3.975 kr.

PLO afventer fortsat en tilbagemelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed og råder indtil da til, at vagtlæger og læger i samarbejdspraksis afventer tilbagemeldingen, som vi håber at kunne skrive om i næste nummer af PLO’rientering, førend de registrerer sig som interessentselskab eller vagtlæge i Behandlerstedsregisteret. 

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Lotte Aakjær Jensen
Tlf. +45 3544-8459, laj.plo@DADL.DK

Til toppen


Husk at bruge dine efteruddannelsesmidler inden årets udgang

Har du midler, du skal have anvendt inden årets udgang, skal du sende ansøgning senest onsdag den 13. december 2017. Du kan også vælge at overføre midlerne til 2018, så du har mere at bruge af næste år.
   
Det er ved at være sidste udkald for at ansøge om efteruddannelse i år. Har du midler, du skal have anvendt inden årets udgang, skal du sende ansøgning senest onsdag den 13. december 2017.

Dog kan du også vælge at overføre midlerne til næste år, så du har mere at bruge af i 2018. Vær opmærksom på, at der er visse begrænsninger i forhold til at overføre midler fra år til år.  

2-års reglen - overførsel af efteruddannelsesmidler fra år til år
I den tilskudsberettigede efteruddannelse er der en 2-årsregel, der betyder at man kan ”opspare” midler til efteruddannelse det efterfølgende år. Det vil sige, at hvis man i 2017 ikke har trukket på sin efteruddannelseskonto, så har man dobbelt så meget at bruge på efteruddannelse i 2018.
 
Fordelen ved denne 2-års-regel er således, at man ikke går glip af sine efteruddannelsesmidler, hvis der er år, hvor man har travlt i klinikken.

I refusionssystemet vises denne 2-års-regel ved, at man har to konti. Lige nu har alle læger således en konto for 2016 og 2017. Udgangspunktet i den måde man trækker på kontoen er, at kurser der afholdes i 2017 i første omgang trækkes på kontoen for 2017. Når man har tømt sin konto i 2017, begynder systemet at trække fra kontoen for 2016.

Når vi foretager årsafslutningen, lægger vi midlerne fra 2016 og 2017 sammen, og hvis de ikke overstiger 15.800 kr. (som er den årlige tildeling), får man alle midlerne overført. Hvis man eksempelvis ikke har brugt sine midler i 2016, men brugt alle midlerne i 2017, får man alle midlerne fra 2016 overført til 2018. 

Der er dog en begrænsning i denne 2-års-regel, man skal lægge mærke til, og det er at man ikke kan bruge af midler ”frem i tid”. Hvis man eksempelvis søger om refusion for aktiviteter i 2016, der overstiger den tildeling man har på sine konto for 2016, kan man ikke trække fra sin konto for 2017. 

Det samme gælder de tildelte dage til systematisk efteruddannelse.

Sådan søger du
Når du søger refusion, skal ansøgning ske elektronisk, både for kurser samt studiemateriale.
Du skal logge på med dit private NEM-ID. På siden kan du også se dine efteruddannelsesmidler til rådighed, dine ansøgninger (fra 2016) samt søge om godkendelse af kurser. 

Du kan finde vej via linket: laeger.dk/PLO/refusion

For yderligere oplysninger om refusion for efteruddannelse kontakt:
Efteruddannelsesfonden
Tlf. 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

Til toppen


Kontingent for medlemskab af PLO i 2018

Repræsentantskabet har vedtaget nye kontingentsatser for 2018. Kontingent for ordinære medlemmer er steget med 945 kr. om året. Stigningen skyldes bl.a. øgede udgifter til arbejdet med data og kvalitet.

Repræsentantskabet vedtog d. 25. november 2017 følgende kontingentsatser for 2018:

 • 13.945 kr.: Ordinære medlemmer
 • 140 kr.: Ikke-erhvervsaktive medlemmer    
 • 325 kr.: Ekstraordinære medlemmer    
 • 0 kr.: Ekstraordinære medlemmer på vej i specialet 

Kontingent for ordinære medlemmer er steget med 945 kr. i forhold til 2017. Stigningen skyldes primært øgede udgifter til arbejdet med data og kvalitet, bl.a. pga. nye opgaver i OK-18, samt stigende udgifter til regional sekretariatsbistandtand, bl.a. som følge af nyt medlemssystem i Lægeforeningen.

PLO-Nordjylland, PLO-Midtjylland, PLO-Syddanmark, PLO-Hovedstaden og PLO-Sjælland tilkøber sig yderligere regional sekretariatsbistand i 2018, udover hvad der finansieres af PLO centralt. Udgift hertil vil blive opkrævet hos ordinære medlemmer som en regionalt differentieret andel af det centrale kontingent.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Hanne Andersson
Tlf. 3544 8473, ha.plo@dadl.dk

Til toppen


Få hjælp til vurdering af analyseudstyr

På hjemmesiden SKUP.nu kan du undersøge, hvor godt forskelligt analyseudstyr klarer sig på parametre som præcision og brugervenlighed. Informationen er objektiv og leverandøruafhængig. 

SKUP er et skandinavisk samarbejde mellem de tre eksterne kvalitetssikringsorganisationer: NOKLUS i Norge, EQUALIS i Sverige og DEKS i Danmark. 

Formålet med SKUP er, at forbedre kvaliteten af patientnær analyse i Skandinavien ved at fremskaffe objektiv og leverandøruafhængig information om analysekvalitet og brugervenlighed af laboratorieudstyr. Man kan bruge SKUP til at få objektiv og leverandøruafhængig information om analysekvalitet og brugervenlighed af laboratorieudstyr. 

Hvis en producent ikke ønsker, at en SKUP-rapport skal publiceres, må udstyret ikke markedsføres i Skandinavien.

Prøv SKUP på skup.nu

For yderligere information kontakt: 
SKUP i Danmark
Lisbeth Nielsen, DEKS, tlf. 3863 4410, lisbeth.nielsen@deks.dk

Til toppen


Ny guide til de svære samtaler om abort

Mødrehjælpen har publiceret en ny webguide, hvor praktiserende læger kan få inspiration og konkrete redskaber til støttesamtaler, hvor patienten er i tvivl om, hvorvidt hun skal vælge abort eller ej. 

I en ny guide på nettet kan du få gode råd til, hvordan du bedst støtter gravide med tvivl om abort. Se eksempler på, hvilke opmærksomhedspunkter der kan tages fat på i støttesamtalen, og hvordan kvinder og par kan hjælpes og støttes ved tvivl om abort og efter en eventuel abort.

Guiden er udgivet af Mødrehjælpen og finansieret af Sundhedsstyrelsen. 

Læs guiden på moedrehjaelpen.dk

Har du spørgsmål til guiden, kan du kontakte: 
Rådgivningschef i Mødrehjælpen, Ulla Krogager
Tlf. 40803850, ukr@moedrehjaelpen.dk

Til toppen


SE-dage – 3 dage med systematisk efteruddannelse

Nu har du mulighed for at gennemføre din systematiske efteruddannelse på to arrangementer i Aarhus og Snekkersten. Her vil alle temaer i den systematiske efteruddannelse blive udbudt i et 3-dages forløb.

Du kan deltage 1, 2 eller alle 3 dage i de kurser, som er relevante for dig. Du kan også vælge mellem den klassiske kursus¬form eller en nyudviklet gruppebaseret. I den gruppebaserede form kan du melde dig sammen med din DGE-gruppe eller personligt til et gruppebaseret forløb med en facilitator.

Du kan vælge mellem følgende temaer:

 • Børn og unge (1 dag / 3 dage)
 • Den diagnostiske udfordring (2 dage)
 • Den døende patient (1 dag)
 • Den ældre patient (1 dag)
 • Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet (2 dage)
 • Psykiatri (1 dag)

Det foregår

I Aarhus 24.-26. april 2018 og i Snekkersten 15.-17. maj 2018.
Der er mulighed for overnatning alle dage. 

Tilmeld dig på plo-e.dk

For yderligere information kontakt: 
Kursuskoordinator Pernille Valentin Sommer, tlf. 35 44 81 34, pvs.plo@dadl.dk

Til toppen


Det lovbestemte økonomiloft ophører 1. januar

Sundhedsministeren vil på baggrund af OK18 udstede en bekendtgørelse om, at det lovbestemte økonomiloft ophører pr. 1. januar 2018.

Den nye overenskomst for almen praksis træder i kraft 1. januar 2018. Derfor vil sundhedsministeren som forudsat i § 2, stk. 2, i lov nr. 656 af 8. juni 2017 om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis, i en bekendtgørelse fastsætte, at loven ophører med virkning fra 1. januar 2018. 

Bekendtgørelse herom vil blive udstedt snarest mulig. 

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Telefon: 3544-8451, jek.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen


PLO-Hovedstaden

Lukning for tilgang af patienter

I den senere tid har vi i PLO-Hovedstaden set adskillige eksempler på, at læger på meget kort tid er steget væsentligt i patientantal. Dette har været i forbindelse med praksisophør hos kolleger, hvor regionen overfører patienter fra den ophørende læge til praksis, der har åbent for tilgang. Region Hovedstaden kan tildele en praksis, der har åbent for tilgang, indtil 2.700 patienter, førend den automatiske lukkegrænse stopper for yderligere patienter, jf. overenskomstens § 8. 

PLO-Hovedstaden skal derfor henlede medlemmernes opmærksomhed på:

- at praksis, der har mere end 1.600 gruppe 1-sikrede tilmeldt pr. lægekapacitet, har ret til, efter skriftlig meddelelse til regionen, straks at få lukket for tilgangen af gruppe 1-sikrede, jf. overenskomstens § 7, stk. 1.  

Det bemærkes, at lægen selv kan vælge, ved hvilket antal patienter praksis ønskes lukket for tilgang i intervallet 1.600-2.700 patienter.

- at praksis, der af særlige grunde ønsker et lavere antal tilmeldte gruppe 1-sikrede pr. lægekapacitet end 1.600, kan søge Samarbejdsudvalget om lukning ved et lavere antal gruppe 1-sikrede, dog ikke under 538. 

Ansøgninger fra følgende læger skal så vidt muligt imødekommes:

 • Læger, der er fyldt 60 år.
 • Yngre, ny-rekrutterede læger.
 • Læger, som i minimum seks timer om ugen har bibeskæftigelse med undervisning/konsulentjob/fagpolitisk arbejde.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte sekretariatet:
Tlf. 35 44 10 94, post.hpl@dadl.dk

Tolkdanmark 

Region Hovedstaden har kontrakt med en ny leverandør, Tolkdanmark, om tolkeopgaver i almen praksis.
Eventuelle henvendelser vedr. Tolkdanmarks service skal rettes til:

Contract manager Arne Pedersen, Region Hovedstaden, Center for Økonomi, arne.melby.pedersen@regionh.dk

Angiv venligst det reference-id, som din bestilling har, når du henvender dig til Region Hovedstaden. Så kan Tolkdanmark finde tilbage til hændelsen. 

Projektdøren

Får du kendskab til nye projekter i din kommune, så kontakt meget gerne ”Projektdøren” i PLO-Hovedstaden på post.hpl@dadl.dk med de oplysninger, du har om projektet. 

Risikobaseret tilsyn

Vi tilbyder som udgangspunkt ikke længere at deltage som bisidder ved risikobaserede tilsyn. Hvis der i særlige tilfælde er brug for assistance fra PLO-H i forbindelse med tilsyn, så kontakt os i god tid, når du har modtaget varsel om besøget i din e-boks. 

Under alle omstændigheder er du velkommen til at kontakte sekretariatet (tlf. 35 44 10 94), hvis du har spørgsmål i forbindelse med risikobaseret tilsyn.

Nyt fra KAP-H: 

Store Praksisdag 2018

Fra 1. december er tilmeldingen i fuld gang til næste Store Praksisdag, der afholdes den 25. januar 2018 på Scandic Copenhagen. Temaet er denne gang ”Det slidte skrog”. 

Tilmelding via siden her

Vel mødt til Store Praksisdag 2018!

Møde for nynedsatte 2018

Er du nynedsat læge inden for de seneste to år? På dette møde for nynedsatte praktiserende læger i Region Hovedstaden vil vi byde dig velkommen og præsentere en række af gode muligheder for efteruddannelse og netværk i almen praksis. Vi får også besøg af formand for PLO, Christian Freitag, der fortæller om OK18. 

Læs mere og tilmeld dig her

Ledige konsulentfunktioner i KAP-H

Prik til mulige kandidater i dit netværk, eller søg selv en funktion. 

Se de ledige funktioner her


PLO'rientering 27/2017 blev udgivet 11. december 2017