Nyt fra bestyrelsen: Fantastisk opbakning til at COVID-vaccinere 

Sjældent har jeg været så stolt over mit fag og mine kollegaer og også virkelig glad, som da jeg så de mange umiddelbare reaktioner på min og PLO’s anmodning om at stille sig klar til at vaccinere mod COVID-19 på landets plejecentre.  
 
And, juleforberedelser og helligdage må vente; hvis vaccinen er klar den 24. december, så er I også klar, og det til trods for uafklarede omstændigheder, tidsplan og vilkår. 

Tusind tak for det! 

Det er efter min og PLO’s bestyrelses vurdering overordentligt vigtigt, at vi som stand netop viser, at vi vil påtage os denne vigtige opgave, når samfundet midt i en national sundhedskrise beder os om det.

Det er en hård tid for alle i Danmark. I klinikkerne løber vi stærkt, og der er mange coronahenvendelser oven i det normale arbejde. Derfor er det også ekstra positivt at opleve jeres fortsatte store entusiasme og opbakning. 

Et særligt stort tak til PLO-K-formændene, som uventet fik en krævende og vigtig opgave kastet på deres bord, og som er gået på med krum hals og har arbejdet ufortrødent med at finde praktiserende læger til alle kommunernes plejecentre. 

Der er meget stort koordineringsarbejde i gang nu i alle regioner med at få logistikken på plads. PLO er med sammen med KL, Danske Regioner, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet, og vi vil løbende orientere jer, om planerne og aftalerne.

Pas godt på jer selv og rigtig god jul.  

Venlig hilsen
Jørgen Skadborg
Formand for PLO

jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


COVID-19-vaccine på plejecentre

PLO har på vegne af landets praktiserende læger sagt ja til at løse opgaven med at vaccinere ældre på alle landets plejecentre. Plejecentrene er en del af den første fase (fase 1) af vaccinationsindsatsen mod COVID-19. Vaccinationen foretages af de læger, der har fået besked om, at de skal forestå COVID-vaccination på et plejecenter. 

Vaccinationsprocessen er under opbygning, så flere oplysninger vil løbende tilgå, og der tages generelt forbehold for ændringer. 
 
Læger klar fra 22. december 2020
Takket være mange tilkendegivelser fra landets praktiserende læger er de læger, der har fået besked om, at de skal forestå vaccination på et plejecenter, klar fra den 22.december 2020. 

Der er et stort ønske fra myndighederne om, at vaccinationerne kommer i gang meget hurtigt efter ankomst af vaccinerne, da man kan se signifikant immuniserende effekt allerede efter syv dage. Det forventes dog, at de fleste vaccinationer kommer til at ligge efter nytår, og således kommer vaccinationsprogrammet på plejecentre til at strække sig et stykke tid ind i 2021. Hvor lang tid, denne vaccinationsopgave varer, vides endnu ikke. 
 
COVID-19-vaccinen til Danmark
Vaccinen kommer til Danmark, når den er godkendt af EMA (European Medicines Agency). Herefter forventes det, at der går ca. 72 timer, til de første vacciner kan uddeles.    

Endnu er navnet på den første vaccine, som kommer til Danmark, ikke offentliggjort, da EMA (European Medicines Agency) ikke har godkendt endnu.
 
Gratis COVID-vaccine til alle
Over en periode vil alle danskere blive tilbudt gratis COVID-19-vaccine. Der er lavet en faseplan herfor, som snarest offentliggøres. De første vacciner, der kommer til Danmark, vil formodentlig kræve, at der vaccineres à to omgange med ca. 21-28 dages mellemrum. 

Honoraraftale

PLO og RTLN har indgået denne aftale om COVID-19-vaccine

Honoraret for COVID-19-vaccination dækker gennemførsel af vaccination og indberetning til DDV, idet vaccinen leveres af Statens Serum Institut/regionen.

Ved vaccination mod COVID-19 i dagtid afregnes med ydelseskode 4486 til kr. 146,25.

Hvis vaccinationen foregår i vagttiden (weekender eller på helligdage) sker honoreringen til vagttidshonorar og afregnes med ydelseskode 4486 til kr. 202,78 i A-vagt og med ydelseskode 4486 til kr. 251,75 i B-vagt.

Den første vaccination pr. dag (uanset dag- eller vagttid) på plejebolig, inkl. friplejebolig og akutpladser afregnes dog som et almindeligt sygebesøg i dagtid (ydelse 0411-0461+2301).

Du kan læse mere om COVID-vaccine til plejecentre på PLO's hjemmeside her 
 
For yderligere information kontakt:
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen 
Tlf. 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Ny webservice kan lette indberetning af bivirkninger

Lægemiddelstyrelsen arbejder på at udbrede en bivirkningswebservice til alle lægepraksissystemer, så alle praktiserende læger, formentligt allerede fra januar, får langt lettere ved at indberette bivirkninger via deres lægepraksissystem.
 
Den nye service vil gøre det lettere og hurtigere at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Arbejdet er sat i gang af Lægemiddelstyrelsen som led i forberedelserne til håndtering af evt. bivirkninger ved de kommende COVID-19 vacciner.

Både systemhusene og Lægemiddelstyrelsen vil sørge for vejledninger og support, når den nye indberetningsservice skal tages i brug i det nye år. 
 
Lægemiddelstyrelsen er i gang med at certificere alle lægepraksissystemer her op mod jul og begyndelsen af det nye år, så det i løbet af januar 2021 bliver muligt at indberette formodede bivirkninger herfra.
 
Mere information følger i januar 2021. Honoraraftale om bivirkningsindberetning er under indgåelse.
 
For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt 
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår - telefonvagt

Hele Lægeforeningen holder lukket fra og med den 24. december 2020 til og med 3. januar. PLO og PLA’s sekretariater er således også lukkede. Hvis der den 28.-30. december opstår spørgsmål, der ikke kan vente til den 4. januar 2021, er der etableret en vagtordning i PLO og PLA. 
 
Du kan ringe til: 

 • Jette Stagsted Galatius på telefon 2021 4307 mellem kl. 10 og 12 i forhold til PLO-spørgsmål
 • Henriette Kiersgaard på telefon 4058 0924 mellem kl. 10 og 12 i forhold til PLA-spørgsmål

PLO's Facebookgruppe Medlemsservice & Nyheder holder også julelukket i samme periode, og der vil derfor ikke blive svaret på spørgsmål eller behandlet ansøgninger om medlemsskab af denne gruppe.

PLO og PLA’s sekretariat ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår!

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Elektronisk tidsbestilling kan atter midlertidigt lukkes 

Man må gerne midlertidigt lukke for patienternes adgang til elektronisk tidsbestilling, hvis klinikken er i stand til at tilbyde en tilstrækkelig telefonisk tilgængelighed, så patienterne i stedet kan komme igennem på telefonen.

Den voldsomme smittestigning gør atter, at Sundhedsstyrelsen (SST) mener, at almen praksis kan dispensere fra overenskomstkravet om elektronisk tidsbestilling. Hvis man lukker for online tidsbestilling, så bør man tilpasse åbningstiden for telefonbestilling, så patienterne kan komme i kontakt med klinikken .

For yderligere information kontakt:
PLO Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


DSAM: Almen praksis' funktion i COVID‐19‐pandemi på niveau 4 (den røde kurve)

Smitten spreder sig hurtigt nu. Hvordan skal almen praksis forholde sig, når sundhedsvæsenet fortsat holder åbent, og vi skal sikre bedst mulig smitteforebyggelse? Det har DSAM lavet et notat om.
 
Læs notatet her
 
For yderligere information kontakt:
PLO Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Midlertidig aftale om videokonference mellem almen praksis og sundhedsprofessionelle

Der er indgået aftale om videokonference for at mindske spredningen af COVID-19 og fastholde samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle aktører og almen praksis om konkrete patientforløb.

Hovedsigtet med aftalen er, at møder mellem læge, andre sundhedsprofessionelle og evt. patient kan foregå via video i stedet for fysisk fremmøde, hvor det vurderes relevant, og hvor det er muligt. 

Du kan læse mere om ydelsen samt vilkår for brug af her 

Honorering af de praktiserende læger sker efter konferencens varighed og udgør 159,12 kroner (1. april 2020-niveau) pr. 10 minutter varighed. Der kan maximalt honoreres for 6 moduler pr. konference.

Hvis der ikke opnås forbindelse, og én eller flere af aktørerne derfor vælger at overgå til telefon, honoreres der fortsat med 159,12 kr. pr. modul af 10 minutter (1. april 2020-niveau)

Der kan ikke afregnes andre ydelser sammen med en videokonference.

Hvordan kommer jeg i gang?
Klinikkerne opfordres til at bruge PLO’s videoløsning – Det virtuelle Venteværelse – til videokonference med kommunerne, da der er udviklet en ny kommunal videoapp, som taler sammen med klinikkens virtuelle venteværelse.

Den kommunale videoapp hedder ’Kontakt Læge’ og er udviklet sammen med Københavns kommune og MedCom. 

Kontakt Læge-appen virker på samme måde som Min Læge-appen, hvor borgere kan stille sig i kø, men det vil fremgå med en markering i det virtuelle venteværelse, hvis det er en borger uden NemID og en sundhedsperson fra kommunen, der står i venteværelset. 

39 kommuner har indtil videre ytret ønske om at bruge appen og vil i den kommende tid implementere appen til kommunale tablets. PLO forventer, at flere kommuner i den kommende tid vil komme på løsningen. 

Følgende forudsætninger skal være på plads, inden man kan gå i gang med videokonferencen:

 1. Videoløsningen Det virtuelle Venteværelse skal anvendes i klinikken og være åben
 2. Plejepersonalet i kommunen skal have Kontakt Læge-appen installeret på deres tablets. Dette står kommunen selv for at implementere, og det er kommunens egen it-afdeling, der skal hjælpe plejepersonalet, hvis der er tekniske problemer.
 3. Der skal være en aftale om tidspunktet for videokonferencen mellem klinikken og plejepersonalet, da klinikken skal have sit virtuelle venteværelse åbent.

Du kan finde vejledningen til Kontakt Læge-appen her, der trin for trin viser, hvordan kommunen anvender appen, og hvordan det ser ud for lægen i det virtuelle venteværelse, når en sundhedsperson og borger uden NemID står i venteværelset. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent Nicholas Christoffersen
Tlf: 35 44 84 59, nch.plo@DADL.DK

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Fysioterapeuter er ikke omfattet af nye restriktioner

Ved en fejl har flere medier skrevet, at fysioterapi er lukket fra næste uge. Det er ikke korrekt. Man kan henvise til fysioterapeut og alle andre sundhedsprofessionelle, fuldstændig som hidtil, også efter 21. december.

For yderligere information kontakt:
PLO Medlemsservice 
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nye PLO-formænd i Syddanmark og Nordjylland

De fem regionale bestyrelse har nu konstitueret sig oven på valget til repræsentantskabet, som sluttede i sidste uge. I Syddanmark bliver Birgitte Ries Møller ny formand, mens Charlotte Lønskov Jensen er ny formand i Nordjylland. I Sjælland og Midtjylland fortsætter hhv. Camilla Høegh-Guldberg og Henrik Idriss Kise som formænd, mens den konstituerede formand Peder Reistad fortsætter som formand for PLO-Hovedstaden. De nye PLO-R tager over fra årsskiftet.

I PLO-Syddanmark overtager Birgitte Ries Møller 1. januar formandskasketten fra Peter Barkholt. 58-årige Birgitte Ries Møller har tidligere været formand for PLO-Syddanmark og også tidligere siddet i PLO’s bestyrelse. Hun er til dagligt praktiserende læge i Odense. Som næstformand får hun Michael Haslund, der er 44 år og ligeledes praktiserende læge i Odense.

I PLO-Nordjylland skifter 50-årige Charlotte Lønskov Jensen efter nytår titlen som næstformand ud med titlen som formand. Hun tager over fra Annemette Alstrup. Charlotte Lønskov Jensen er praktiserende læge i Aalborg Kommune. Ny næstformand i Nordjylland er Dinah Høngaard, 41 år og praktiserende læge i Hjørring Kommune.

I PLO-Hovedstaden blev den konstituerede formand, 50-årige Peder Reistad, valgt til formand. Næstformand bliver Jørgen Steen Andersen (59 år). De er til daglig praktiserende læger i hhv. Fredensborg og Ballerup Kommuner.

I PLO-Sjælland var der genvalg til formand Camilla Høegh-Guldberg (50 år) og til næstformand Peter Wied (59). De er til dagligt praktiserende læger i hhv. Vordingborg og Guldborgsund Kommuner.

I PLO-Midtjylland var der genvalg til formand Henrik Idriss Kise (45 år) og næstformand Bruno Melgaard Jensen (57 år). De er til daglig praktiserende læger i hhv. Silkeborg og Odder Kommuner. 

PLO-Syddanmark

 • Formand: Birgitte Ries Møller
 • Næstformand: Michael Haslund

PLO-Nordjylland

 • Formand: Charlotte Lønskov Jensen
 • Næstformand: Dinah Høngaard

PLO-Hovedstaden

 • Formand: Peder Reistad
 • Næstformand: Jørgen Steen Andersen

PLO-Sjælland

 • Formand: Camilla Høegh-Guldberg
 • Næstformand: Peter Wied

PLO-Midtjylland 

 • Formand: Henrik Idriss Kise
 • Næstformand: Bruno Melgaard Jensen 

For yderligere information kontakt: 
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Tlf. 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Vi håber på et bedre 2021 med mere efteruddannelse

Det har været et meget anderledes år på grund af COVID-19. Vi er dog ved godt mod og åbner for kurserne igen i anden halvdel af januar.

Vi indretter os stadig efter alle restriktioner og tager de fornødne forholdsregler, så det kan lade sig gøre at tage på kursus i denne tid. 

For yderligere information kotakt:
Tlf. 35 44 84 16, kurser.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Mange flere kurser for praksispersonale bliver refusionsberettigede fra 2021

Fra 1. januar 2021 kan dit personale komme på endnu flere kurser, der bliver refusionsberettigede. 

Indtil nu har det været kurser inden for KOL og diabetes, der via overenskomsten 2018 blev refusionsberettigede.

Nu bliver en lang række kurser, som handler om at kompetenceudvikle personalet til at kunne overtage opgaver og aflaste lægen, refusionsberettigede. Udover kurser inden for psykiatri og kurser for nye i almen praksis er det fx kurser om hypertension, gynækologi, huden, infektioner, hjertekarsygdomme, vaccinationer og spirometri. 

Der er tale om en periode på tre år, hvor puljemidlerne under ”En læge tæt på dig” er blevet forlænget og udvidet til at rumme flere kursustemaer. Derudover er den såkaldte ”Lungesatsning”, hvor der ydes tilskud til spirometrikurser for både læger og personale, også blevet forlænget til og med 2022. 

Du søger refusion, når kurserne er blevet afholdt, på samme måde som hidtil. Du kan læse mere om reglerne, og hvordan du gør, her  

For yderligere information kontakt:
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis
Tlf.: 35 44 84 98, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Husk at søge refusion for din efteruddannelse

Af hensyn til årsopgørelse er vi nødt til at lukke refusionssystemet ned i januar. Det er derfor en god i dé at få søgt om refusion for de kurser, du har været på i 2019 og 2020, inden den 31.12. 2020. 

Du kan læse mere om reglerne for refusion i Vejledningen for tilskudsberettiget efteruddannelse

For yderligere information kontakt:
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis
Tlf.: 35 44 84 98, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

I takt med stigende smittetryk stiger presset på hospitalerne.

Region Hovedstadens hospitaler er rigtig pressede nu med et stigende antal indlæggelser. Man forventer en yderligere stigning de kommende uger.

Derfor vil PLO-Hovedstaden opfordre jer alle til at yde en ekstra indsats i denne særlige tid i forhold til at begrænse hospitalsindlæggelser.

Husk både de nationale og regionale aftaler for telefonisk eller virtuel patientkontakt som erstatning af det, der normalt kræver fremmøde eller sygebesøg, når det kan skåne patienten for en tur på sygehuset. Se links til aftalerne nedenfor.

PLO-Hovedstaden er i tæt dialog med regionen omkring de problemer, der er med ventetider på telefon til bestilling af podebil og vurderingsbil – og omkring podekapaciteten i det hele taget.

Derudover arbejdes på en mulighed for at få transporteret patienterne, som vi planlægger selv at se ved negativt testsvar, ind til teststederne.

Relevante links til nationale og regionale aftaler:

Er der klinikker i jeres område, der er helt eller delvist lukket på grund af corona?

Vi opfordrer de enkelte PLO-K til at tale sammen om lokale løsninger i tilfælde af coronanedlukkede klinikker. Tag evt. kontakt til PLO-K i omkringliggende kommuner, hvis mange klinikker i et område er lukket. 

PLO-K opfordres til at sikre sig, at vagtringene i kommunen er opdaterede.

Husk at opdatere jeres klinikoplysninger på Sundhed.dk og på PLO – Fri/Ferie, hvis klinikken er lukket – enten pga. ferie eller på grund af corona. Der skal være henvisning til en navngiven læge på telefonsvarer og hjemmeside ved lukning. 

Et antal pensionerede praktiserende læger har tilbudt at træde til som vikarer i almen praksis under coronakrisen. Du finder listen over pensionerede læger her (bag login). 

Åbent i hverdagene omkring jul og nytår 2020

Praksis skal være opmærksomme på, at der skal holdes åbent i hverdagene omkring jul og nytår, nærmere bestemt den 23., 28., 29. og 30. december. Hvis man holder lukket, skal der på telefonsvareren og hjemmesiden gives tydelig henvisning til navngiven læge. 

Kampagne fra Akutberedskabet og PLO-Hovedstaden om medicin i juledagene

Akutberedskabet har igen i år udsendt en plakat, som den enkelte praksis kan vælge at printe og hænge op i venteværelset. Du kan se/printe plakaten her

Akutberedskabet har desuden sat gang i en kampagne på de sociale medier med samme budskab. Teksten på plakaten lyder:

"Har du medicin nok til julen? Husk at forny dine recepter i god tid op til jul og andre helligdage, så du ikke løber tør for medicin. Du kan tjekke, om det snart er tid til at forny dine recepter, via appen Medicinkortet. Du kan hente Medicinkortet i App Store eller Google Play. Du kan også finde Medicinkortet via appen ”Min Læge”. Din egen læge kan forny dine recepter, hvis de er ved at udløbe. Akuttelefonen 1813 kan forny livsnødvendig medicin uden for din egen læges åbningstid.

Glædelig jul fra De praktiserende læger og Akutberedskabet i Region Hovedstaden"

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO'rientering 23/2020 blev bragt den 18. december 2020