Nyt fra bestyrelsen: Almen praksis i 2020 

2019 sluttede med rekordmange besatte introstillinger i almen medicin og nye tal, der viser et svagt fald i antallet af praksis med lukket for tilgang.
 

Der er heldigvis rigtig mange yngre læger, der gerne vil være almenmedicinere. Det næste skridt er at få dem ud i deres egen praksis. PLO har i år sammen med Danske Regioner, og med opbakning fra Sundheds- og Ældreministeriet, lanceret en rekrutteringskampagne ”Få lov til det hele - bliv praktiserende læge”, som vil fortsætte ind i det kommende år – både på de sociale medier og med postkort, plakater m. v.

Desværre bød 2019 ikke på en længe ventet reform af det nære sundhedsvæsen. Det er der ellers hårdt brug for. Uligheden i danskernes sundhed stiger, det samme gør antallet af ældre og kronisk syge patienter. Hvis der for alvor skal tages livtag med dette, skal vi have styrket kapaciteten i almen praksis, også på kort sigt.

I PLO savner vi en langsigtet plan for hele det nære sundhedsvæsen. En plan, der tager lige så grundigt fat, som man gjorde for 12 år siden, da man besluttede en ny struktur af vores sygehuse. Personligt kan jeg godt begynde at frygte, at det bliver ved snakken.

Der er både brug for flere alment praktiserende læger og flere praktiserende speciallæger, hvis det nære sundhedsvæsen skal styrkes, så vi kan reducere tilstrømningen til sygehusene. 

Derfor holder PLO og FAPS d. 14. januar en konference for særligt indbudte aktører med titlen ”En speciallæge tæt på dig – fremtidens nære sundhedsvæsen.” 

Her vil vi bl.a. sætte fokus på den omstilling, der er sket af det israelske sundhedsvæsen, med en markant opprioritering af det nære sundhedsvæsen, som har kastet en række positive resultater af sig.

Det nye år vil for bestyrelsens vedkommende stå i overenskomstforhandlingernes tegn. De begynder i januar. Vi vil af respekt for forhandlingsrummet melde meget lidt ud, mens forhandlingerne står på. Når der er behov for at orientere, gør vi selvfølgelig det. 

Du kan holde dig orienteret om forhandlingerne om OK21 her. Her vil forhandlingsoplægget blive publiceret, og det vil også sendt ud med PLO’rientering i slutningen af januar. 

2020 bliver ret sikkert endnu et interessant år for almen praksis.

Jeg vil ønske alle PLO’s medlemmer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand Christian Freitag
Tlf.  5134 3501, cfreitag@dadl.dk

Tilbage til toppen af PLO'rientering 23/2019


Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår - telefonvagt

Hele Lægeforeningen holder lukket fra og med den 23. december 2019 til og med 1. januar. PLO og PLA’s sekretariater er således også lukkede. Hvis der den 23., 27. eller 30. december 2019 opstår spørgsmål, der ikke kan vente til den 2. januar 2020, er der etableret en vagtordning i PLO og PLA. 
 

Du kan ringe til: 

 • Jette Stagsted Galatius på telefon 2021 4307 mellem kl. 10 og 12 i forhold til PLO-spørgsmål
 • Henriette Kiersgaard på telefon 4058 0924 mellem kl. 10 og 12 i forhold til PLA-spørgsmål

PLO og PLA’s sekretariat ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår!

Tilbage til toppen af PLO'rientering 23/2019


Min Læge app’en tester tidsbestilling og visning af laboratorieprøver

Min Læge app’en runder snart 200.000 downloads. Lige nu testes tidsbestilling via appen i ca. 100 klinikker, og i starten af det nye år testes udvalgte visninger af laboratorieprøver. Det forventes, at resten af praksis følger efter i april. 
 

Det har været vigtigt for PLO, at tidsbestilling via Min Læge tilpasser sig den enkelte klinik og den måde, netop de tilbyder tider på. Det betyder også, at man i klinikken ikke vil mærke forskel på, om en anmodning om en booking kommer ind via Min Læge app’en eller via klinikkens egen hjemmeside/e-portal.
 
PLO har i tæt samarbejde med A-data og CGM testet den nye funktion siden starten af december, og aktuelt er den tilgængelig for de app-aktive patienter tilknyttet cirka 100 klinikker.

Senest 13. januar forventes resten af A-data og CGM klinikkerne af være koblet på, mens de fire øvrige systemhuses kobler deres klinikker på frem mod 8. april. 

Det er fortsat sundhed.dk, som er behjælpelig med at hjælpe patienter, der oplever problemer med app’en. Hvis man i klinikken oplever problemer – evt. her i starten med tidsbestilling – er der lavet aftale med systemhusene om at hjælpe jer via deres almindelige supportadgang.

I kølevandet på tidsbestilling åbner vi i starten af det nye år langsomt for at vise udvalgte laboratorieprøver i Min Læge. 

I første omgang er det cirka 20 prøvetyper, som er valgt ud, fordi de enten bruges hyppigt i praksis eller er relevante for fx kroniske patienter, som er i et kendt forløb. Når visning af disse laboratorieprøver er testet i udvalgte klinikker, åbnes hos de øvrige systemhuse, så denne funktion ligeledes er tilgængelig i starten af april i alle øvrige klinikker. 

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk 

Tilbage til toppen af PLO'rientering 23/2019


Aftale på plads med RKKP 

PLO og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har indgået en aftale om honorar til praktiserende læger, som deltager i styregrupper for de kliniske kvalitetsdatabaser. 
 

Styregrupperne er ansvarlige for det faglige indhold i de kliniske kvalitetsdatabaser. Deres rolle er at skabe konsensus om, hvad der er god kvalitet på det område, som databasen omhandler, og hvordan kvaliteten skal måles og opgøres.

Aftalen mellem PLO og RKKP om honorarer til praktiserende læger er trådt i kraft. Se aftalen. 

For yderligere information kontakt:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius 
Tlf. 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af PLO'rientering 23/2019


Korrekt håndtering af medicin 

Ny pjece til personale på plejecentre, hjemme(syge)plejen og bosteder kan bidrage til bedre samarbejde og brug af praktiserende lægers tid.
 

Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet pjecen ”Korrekt håndtering af medicin”. I pjecen beskrives det, hvordan en række opgaver skal varetages af hensyn til patientsikkerheden. 

Pjecen er ikke foranlediget af nye regler eller lignende, men ud fra et fortsat behov for, at ledelse og personale på plejecentre, hjemme(syge)plejen, bosteder m.v. får konkrete anvisninger til, hvordan de sikrer korrekt håndtering af medicin, og bl.a. også hvornår læge skal kontaktes, og hvornår det ikke er nødvendigt. 

Som praktiserende læge kan det derfor være relevant at læse pjecen, så der kan henvises til denne, når lægen får henvendelser om fx administrationstidspunkter, pn-ordinationer, FMK og håndkøbsmedicin/kosttilskud mm. Om sidstnævnte se også tidligere indlæg i PLO’rientering

Se pjecen her 

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af PLO'rientering 23/2019


Registrering af vacciner til børn og unge i FMK/DDV 

Hovedårsagen til manglende vaccination er forglemmelse, ikke bevidst fravalg. Registrering af vacciner til børn og unge i FMK/DDV kan være en hjælp til lægen og godt i forhold til påmindelser til forældre.
 

Siden august 2019 er forældre blevet påmindet om, at det snart er tid til vaccination af deres barn, og de påmindes igen, hvis der ikke er sket vaccination én måned efter anbefalet vaccinationstidspunkt.

Formålet er at øge vaccinationsdækningen, da undersøgelser har vist, at hovedårsagen til manglende vaccination er forglemmelse, ikke bevidst fravalg.

Grundlaget for påmindelse af forældre er børnevaccinationsprogrammet. I DDV er der derfor for hvert barn (tilpasset dets alder) anbefalet et vaccinationsforløb.

Dette er også en hjælp for almen praksis i forhold til, hvilke vacciner som skal tilbydes, samt en teknisk lettelse, når den givne vaccine skal registres, idet det alene er nødvendigt at angive batch.nr. 

Se den konkrete vejledning her

Fra årsskiftet er der implementeret en ny version af FMK/DDV i alle lægepraksissystemer. Det indeholder en funktionalitet, som understøtter brugen af det anbefalede vaccinationsforløb, fordi der advares, hvis dette ikke anvendes.

Husk eventuelt at informere klinikpersonalet om brug af det anbefalede vaccinationsforløb, da klinikpersonale (som medhjælp for lægen) ofte forestår vaccinationer i almen praksis.

Honorering for vaccination af børn og unge for anbefalet vaccinationsforløb sker efter Profylakseaftalen, se her

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af PLO'rientering 23/2019


Systematiske Efteruddannelsesdage – nye temaer 

Nu har du eller dit personale igen mulighed for at gennemføre din systematiske efteruddannelse på to arrangementer i henholdsvis Helsingør eller Vejle. Hovedpine og migræne samt svimmelhed er nye på programmet. 
 

 • For praktiserende læger

Alle temaer i den systematiske efteruddannelse vil blive udbudt over et 3-dages forløb. Bemærk, at du kan deltage en, to eller tre dage i de kurser, som er relevante for dig.

I den klassiske kursusform for systematisk efteruddannelse kan der vælges mellem følgende temaer: 

 • Hovedpine og migræne (nyt tema!) 
 • Svimmelhed (nyt tema!) 
 • Den døende patient 
 • Den ældre patient
 • Hverdagspsykiari
 • Den tunge psykiatri 
 • Den diagnostiske udfordring
 • Den svære pædiatri
 • Opdatering børn og unge
 • Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet

 Se fulde beskrivelser på www.plo-e.dk

 • For praksispersonale (OK-18-kurser)

Igen i år udbydes KOL og type-2 diabetes kurser for praksispersonale i forlængelse af SE-kurserne. 

Det foregår

På Vejlefjord Hotel den 23. - 26. marts 2020 og Marienlyst Strandhotel den 27. – 30. april 2020.
Der er mulighed for overnatning alle dage.

Tilmeld dig på www.plo-e.dk  

For yderligere information kontakt: 
Kursuskoordinator Pernille Valentin Sommer 
Tlf.nr.: 35 44 81 34, pvs.plo@dadl.dk 

Tilbage til toppen af PLO'rientering 23/2019


Husk at søge refusion for din efteruddannelse

Har du husket at søge refusion for din efteruddannelse? Vi er ved at nå til årets afslutning, så hvis ikke du allerede har søgt, så skynd dig at søge refusion for den efteruddannelse, du har gennemført i 2019. 
 

Af hensyn til årsopgørelse er vi nødt til at lukke ned for refusionssystemet i januar måned. Du skal derfor få søgt om refusion senest den 31. december 2019. 

Du kan læse mere om reglerne for refusion i Vejledningen for tilskudsberettiget efteruddannelse  

For yderligere information kontakt
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis
Tlf.: 35 44 84 98, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af PLO'rientering 23/2019


Nyt fra PLO-Syddanmark

Ændring i PLO-Syddanmarks repræsentantskab

PLO-Syddanmark har afholdt suppleringsvalg, da formand Jørgen Skadborg er udtrådt af PLO-Syddanmarks repræsentantskab, fordi han indtræder i PLO´s bestyrelse.

Næstformand Peter Barkholt, der har praksis i Gesten, er valgt som formand for PLO-Syddanmark, og Ditte de Churruca-Colon, der har praksis i Sønderborg, er valgt som ny næstformand.

Henrik Dibbern, der har praksis i Uggerslev, indtræder på den ledige repræsentantplads. Sys Melchiors, der har praksis i Vejen, og Rebekka Reinert, der har praksis i Fredericia, indtræder begge som suppleanter i PLO-Syddanmarks repræsentantskab. 

Tilbage til toppen af PLO'rientering 23/2019


Nyt fra PLO-Sjælland

Ny formand og næstformand i PLO-Sjælland

Camilla Høegh-Guldberg er ny formand for de praktiserende læger i Sjælland. Peter Wied er ny næstformand.  Camilla Høegh-Guldberg afløser den tidligere formand Ulrik Hesislev, der er trådt ind i PLO's bestyrelse. 

Tilbage til toppen af PLO'rientering 23/2019


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Øjenlæge-akutfunktion

PLO-Hovedstaden har været i kontakt med øjenlægerne i Region Hovedstaden, da vores medlemmer over længere tid har oplevet, at det har været vanskeligt at få kontakt til en øjenlæge, der vil se en akut patient. 

Øjenlægerne anerkender udfordringen og vil gerne forsøge at afhjælpe den. De har derfor igangsat nogle initiativer, som gerne skulle gøre det nemmere at få vurderet en patient akut: 

 • Øjenlægerne vil opdatere deres oplysninger på sundhed.dk, så alle har et akutnummer til brug for almen praksis (tilgængeligt bag login). 
 • De vil opfordre deres kolleger til at have akutnummeret åbent hele dagen, så praktiserende læger lettere kan komme igennem.
 • De vil opfordre deres kolleger til at gøre plads i kalenderen, så de kan modtage akutte patienter. 

Efter en periode vil man evaluere effekten af de nye tiltag. Vi hører gerne fra jer praktiserende læger i Region Hovedstaden, hvis I fortsat oplever udfordringer med at få kontakt til øjenlægerne. Skriv til plo-h@dadl.dk

Allonge til rammeaftale vedrørende honorering af praktiserende læger, der udfører opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital
 
Der er indgået en allonge til rammeaftale vedr. honorering af praktiserende læger, der udfører opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospital i samarbejde med en kommune i Region Hovedstaden. Allongen træder i kraft pr. 1. januar 2020.  
 
Formålet med allongen er via den tværsektorielle kommunikation at:
 

 • forebygge indlæggelser og genindlæggelser via sygebesøg gennem tværsektoriel koordinerende indsats
 • give mulighed for lægefaglig kommunikation mellem den praktiserende læge og anden læge.

Allongen kan ses her.  
 
Spørgeskemaundersøgelse om ønsker til OK21

Samtlige medlemmer i PLO-Hovedstaden svarede i løbet af sommeren på en spørgeskemaundersøgelse om PLO-Hovedstadens ønsker til OK21. Der var 38 pct. af medlemmerne, der deltog i undersøgelsen. Du kan læse resultatet af undersøgelsen her (bag medlemslogin). For en hurtig læsning anbefales siderne 8-13.  

Lægedækningstruede områder i 2020
Af overenskomsten for almen praksis fremgår det, at almen praksis i lægedækningstruede områder i henhold til praksisplanen har en række udvidede muligheder bl.a. i form af mere fleksible rammer for ansættelse af læger og adgang til etablering af delepraksis.

PLO-Hovedstaden, Region Hovedstaden og kommunerne i regionen har vurderet, at følgende 15 planlægningsområder er lægedækningstruede i 2020: 

 • Albertslund 
 • Bornholm
 • Brøndby 
 • Glostrup 
 • Herlev 
 • Hvidovre
 • Rødovre
 • Tårnby 
 • Indre By 
 • Nørrebro 
 • Vesterbro 
 • Valby 
 • Vanløse 
 • Bispebjerg 
 • Amager

Dermed er Frederiksberg, Vallensbæk, Østerbro og Brønshøj-Husum er gået fra at være lægedækningstruede i 2019 til ikke at være det i 2020, mens Bornholm og Tårnby er gået fra ikke at være lægedækningstruede i 2019 til at være lægedækningstruede i 2020.

Evaluering af regional lægeklinik på Bornholms Hospital
Der er foretaget en evaluering af praksisklinikken på Bornholms Hospital, og evalueringsrapporten kan læses her

Kampagne fra akutberedskabet og PLO-Hovedstaden om medicin i juledagene
Akutberedskabet har udsendt en plakat, som den enkelte praksis kan vælge at printe og hænge op i venteværelset. Du kan se/printe plakaten her

 Akutberedskabet har desuden produceret en flyer med samme tekst, der vil ligge på regionens apoteker. 

Teksten på plakaten lyder:

Har du medicin nok til julen?

Husk at forny dine recepter i god tid op til jul og andre helligdage, så du ikke løber tør for medicin.

Du kan tjekke, om det snart er tid til at forny dine recepter via appen Medicinkortet. Du kan hente Medicinkortet i App Store eller Google Play.

Du kan også finde Medicinkortet via appen ”Min Læge”.
Din egen læge kan forny dine recepter, hvis de er ved at udløbe.

Akuttelefonen 1813 kan forny livsnødvendig medicin uden for din egen læges åbningstid. 

Glædelig jul fra 
De praktiserende læger og 
Akutberedskabet i Region Hovedstaden

Tilbage til toppen af PLO'rientering 23/2019


FAQ- hvad er forskellen på ydernumre og lægekapaciteter? 

Ydernumre er en licens fra regionen til at drive lægeklinik. Regionerne bruger ydernumre med det formål at tilvejebringe og sikre borgerne behandling hos praktiserende læger. 

Regionernes brug af ydernumre, og undtagelser herfra (udbudsklinikker og regionsklinikker), er reguleret i sundhedsloven. Sundhedsloven forholder sig ikke til, hvor mange læger der virker i hvert ydernummer. 

Det er reguleret i overenskomst om almen praksis og kaldes ”lægekapaciteter”.

Der skal altid være mindst én lægekapacitet i et ydernummer, men der er intet øvre loft over antal lægekapaciteter i et ydernummer. 

Et ydernummer med én lægekapacitet er en solopraksis. Et ydernummer med flere lægekapaciteter er en kompagniskabspraksis, også selv om denne ejes af én læge. 

Både ydernumre og lægekapaciteter kan handles mellem læger samt erhverves fra regionen. Antallet af ydernumre i en region styres af regionen, og i forlængelse heraf antallet af lægekapaciteter, begge i forhold til de årlige lægedækningsundersøgelser og praksisplanen. 

Regionen kan styre antallet af lægekapaciteter i hvert ydernummer via lægers erhvervelser fra regionen samt ved godkendelse af sammenlægning af klinikker. 

Ved praksishandler mellem praktiserende læger for både ydernumre og lægekapaciteter har regionen ikke indflydelse herpå, men skal have besked. Dette sker ved PLO’s berigtigelse af praksishandler. Husk derfor at få berigtiget handler/erhvervelser - læs mere her.

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af PLO'rientering 23/2019


PLO'rientering 23/2019 blev bragt d. 20. december 2019