Nyt fra bestyrelsen: Hvem får din stemme? 

Gør PLO det godt nok, og i hvilken retning skal PLO udvikle sig? Netop nu er der valg til PLO’s højeste myndighed; repræsentantskabet, og med din stemme kan du påvirke de kommende to års politiske arbejde. De fleste steder er der kamp om pladserne, så brug din stemme inden på mandag den 10. december.


47 medlemmer skal vælges til repræsentantskabet. De vælges for en to-årig periode, og deres funktionstid begynder den 1. januar 2019. Repræsentanterne leverer en vigtig indsats regionalt og i mange sammenhænge også nationalt. 

På PLO’s vegne vil jeg sige tak for indsatsen de forgangne to år både til dem, der har valgt ikke at genopstille, og til alle dem, som heldigvis har valgt at stille op igen til dette års valg. 

Du kan via linket her www.laeger.dk/plo-valg-2018 se, hvem der opstiller i din region. 

Den elektroniske stemmeseddel har du modtaget i din mail allerede.

Kontakt valgsekretariatet på valgsekretariatet@dadl.dk, hvis du mener, du ikke har modtaget mailen.

Der kan stemmes frem til den 10. december kl. 12.00. valgresultatet bliver offentliggjort senere samme dag. 

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand Christian Freitag
tlf.  5134 3501, cfreitag@dadlnet.dk

 

Til toppen


Nyt medlem af PLO’s bestyrelse

På PLO’s repræsentantskabsmøde den 24. november er Mireille Lacroix (PLO-Syddanmark) blevet valgt til PLO’s bestyrelse for en to-årig periode. Hun afløser Birgitte Ries Møller (PLO-Syddanmark), der ikke genopstillede. 
 

Herudover er følgende regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer blevet genvalgt for en to-årig periode:

  • Dennis Staahltoft (Region Nordjylland)
  • Karsten Rejkjær Svendsen (Region Midtjylland)
  • Trine Jeppesen (Region Hovedstaden)

For yderligere informationer kontakt: 
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

 

Til toppen


Status på GDPR-aktiviteter for PLO’s medlemmer

1) Samarbejdspraksis er nødt til at aftale med deres systemhus, hvordan de kan leve op til persondataforordningen, når de giver hinanden adgang til journaloplysninger. 2) PLO samarbejder med systemhusene om at udvikle en slettefunktion for uaktuelle journaler, så vi kan leve op til persondataforordningen. 3) PLO gør opmærksom på, at Datatilsynet fra årsskiftet skærper sit tilsyn med private virksomheders brug af sikker mail og SMS – dette også for klinikkerne i almen praksis.
 

I foråret 2018 gennemførte PLO en større informationssikkerhedskampagne og forhandlede en fælles databehandleraftale på plads med alle leverandørerne af lægepraksissystemer til almen praksis.

I forbindelse med arbejdet blev PLO’s It-og Dataudvalg opmærksom på en række juridiske og tekniske problemstillinger i almen praksis, som PLO siden sommeren har fulgt op på, og som fortsat kræver en særskilt opmærksomhed.  

Læs mere om områderne her:

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302,
mbb.plo@dadl.dk

Til toppen


PLA rådgiver nu om klinikejeres ansatte læger 

PLA overtager praktiserende lægers interessevaretagelse i forhold til ansatte læger i almen praksis. Det betyder blandt andet, at juridisk- og ansættelsesretlig bistand i forhold til ansatte læger fremover kræver medlemskab af PLA.
 

PLA og PLO’s repræsentantskaber har godkendt en vedtægtsændring, der indebærer, at PLA overtager praktiserende lægers interessevaretagelse i forhold til ansatte læger i almen praksis.

PLA har siden sin stiftelse i 2003 varetaget medlemmernes interesser i forhold til deres ansatte og deres faglige organisationer.

Dette har dog hidtil ikke omfattet interessevaretagelsen i forhold til de ansatte læger i almen praksis. Det har således været PLO, der eksempelvis har forhandlet vilkår for de ansatte læger med Yngre Læger. 

Dette er nu ændret, så det fremover bliver PLA, der varetager klinikejernes interesser i forhold til ansatte læger.

For PLA-medlemmerne vil ændringen betyde, at de, udover juridisk bistand, vil have ret til retshjælpsdækning fra PLA i sager, der vedrører ansatte læger.

PLO-medlemmer, der ikke er medlemmer af PLA, vil fortsat have adgang til standardaftaler og oplysninger om løn for ansatte læger.

De vil også fortsat have adgang til hjælp med registrering og tilmelding til regionen af ansatte læger i kapaciteter. 

Derimod vil juridisk og ansættelsesretlig bistand i forhold til fx gennemgang af ansættelseskontrakter og anden ansættelsesretlig rådgivning i forhold til ansatte læger fremover kræve medlemskab af PLA.

Ansatte læger i almen praksis er praksisamanuenser, lægevikarer og ansatte læger i kapaciteter.

Ændringen træder i kraft, når de igangværende overenskomstforhandlinger med Yngre Læger er afsluttet.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chef for PLA Henriette Kiersgaard
Telefon: 3544 8450, hki.plo@dadl.dk


Til toppen


App’en ’Min Læge’ – databehandleraftale, åbningstider og support

Et enigt repræsentantskab bakkede den 24. november op om arbejdet med app’en Min Læge. Den vil som planlagt være klar til lancering lige før jul. Derfor udsender systemhusene i disse dage en besked om, at de har opdateret et bilag i den fælles databehandleraftale, som PLO i foråret 2018 fik forhandlet på plads med alle systemhuse på vegne af de dataansvarlige klinikejere. Klinikkerne vil ligeledes blive bedt om at indtaste åbnings-og træffetider særskilt, så de kan vises i appen. 


Opdateringen sker, fordi systemhuset har indgået en række underdatabehandleraftaler, som er nødvendige, for at oplysninger fra klinikkens journalsystem kan tilgås via app’en. Dette sker dog først – jf. PLO’s dataprincipper – når patienten har givet samtykke til det, første gang app’en tages i brug.

Min Læge skal bl.a. give patienterne en mobil adgang til overenskomstaftalte ydelser – fx e-konsultation, men den skal også give patienten en række basisoplysninger om klinikken, fx åbnings- og træffetider. 

Det har midlertidigt vist sig, at det ikke på tilfredsstillende vis kan lade sig gøre at hente og vise de åbnings- og træffetider, som klinikken i dag udstiller på hjemmesiderne og sundhed.dk. Derfor er PLO nødt til at bede hver klinik om at indtaste disse oplysninger påny og i et format, som passer direkte i app’en. 

Klinikkerne vil derfor i den kommende uge – fra mandag den 10-12 - modtage en mail fra PLO med opfordring til at indtaste disse oplysninger på en specifik internetside. 

Vi er kede af at besvære klinikkerne med dette, men ser desværre ikke anden mulighed. 

PLO har oprettet en FAQ om Min Læge, som svarer på en række centrale spørgsmål om Min Læge. www.laeger.dk/min-laege.

PLO har sammen med Sundheds- og Ældreministeriet indgået aftale med sundhed.dk om at yde mail- og telefonsupport til patienter, der oplever tekniske problemer med app’en. Hvis man i klinikken bliver opmærksom på fejl eller hører, at patienterne har tekniske problemer, så kan klinikken henvise patienterne til at kontakte sundhed.dk på det telefonnummer, som fremgår i selve app’en.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

 

Til toppen


Specialsygeplejerskers praktikophold i almen praksis

Kommunalt ansatte sygeplejersker, der gennemfører ny specialuddannelse i borgernær sygepleje, kan komme i korte praktikophold i almen praksis. PLO understreger, at sådanne ophold er 100 pct. frivillige for den enkelte klinik. 
 

Som omtalt i nummer 21 af PLO’rientering har Sundhedsstyrelsen stået i spidsen for udviklingen af en specialuddannelse i borgernær sygepleje.

For at give de kommunalt ansatte sygeplejersker, der gennemfører uddannelsen, indsigt i dagligdagen i almen praksis, kan deltagerne komme i kortere praktikophold i almen praksis af et par dages varighed.

Bevæggrunden for dette er, at det kan styrke det tværgående samarbejde lokalt mellem almen praksis og kommunerne. 

Det betyder, at enkelte klinikker og kommunale praksiskonsulenter kan få henvendelser fra kommuner, der ønsker at aftale et praktikforløb.

PLO har fået henvendelser fra medlemmer, der har udtrykt bekymring over, hvilke forpligtelser der kan ligge i dette.

Det skal derfor understreges, at der er tale om en ordning, som er helt frivillig for den enkelte klinik, og at der ikke ydes honorar for praktikopholdet. 

Det skal i øvrigt bemærkes, at PLO vurderer, at den nye specialuddannelse ikke er velegnet praksispersonale, hvorfor vi ikke forventer, at almen praksis i noget større omfang vil vælge at sende deres sygeplejersker på denne uddannelse. 

Læs mere om den nye specialuddannelse i borgernær sygepleje (pdf)

For yderligere informationer kontakt: 
Efteruddannelseschef James Høpner
Tlf. 2710 0014, jah.plo@dadl.dk


Til toppen


Digitale forløbsplaner – nu også til diabetespatienter

Ifølge OK18 skal almen praksis tilbyde en digital forløbsplan til KOL- og diabetespatienter. I løbet af 2019 også til lænderyg-patienter. Teknikken i lægesystemerne har været klar et par måneder for KOL-patienter, og nu er teknikken også på plads for diabetespatienter. 
 

Aktuelt er der lavet mere en 2000 KOL-planer, og når systemerne nu er klar til diabetes, forventer PLO en stigning i antallet. 

Før man kan gå i gang, skal klinikken indgå en databehandleraftale med KiAP, som har den hjemmeside, hvorigennem patienten har adgang til at se sine egne forløbsplansdata.

Det sker på www.forloebsplan.dk

Databehandleraftalen er nødvendig, da patientens adgang sker via et system uden for lægesystemet. Derfor skal patienten – jf. PLO’s dataprincipper - afgive et samtykke via sin forløbsplan til at få sendt egne data til www.forloebsplan.dk  

Databehandleraftalen skal laves, inden klinikken går i gang, og det kan gøres, før man kaster sig over det faglige samarbejde med KOL- eller diabetespatienten.

Databehandleraftalen indgås her: www.kiap.dk/kiap/praksis/forloebsplaner.php#databehandleraftale

Databehandleraftalen skal kun indgås én gang, herefter vil den være gældende for alle fremtidige patienter.

På PLO’s hjemmeside ligger der mere information om forløbsplaner, og på KiAPs hjemmeside finder du mere informationsmateriale og bl.a. en introvideo.  Hvert systemhus har ligeledes lavet målrettet vejledning til netop deres system. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

 

Til toppen


Uændrede kontingentsatser for 2019

Repræsentantskabet har vedtaget uændrede kontingentsatser for 2019. 
 

Repræsentantskabet vedtog den 24. november 2018 følgende uændrede kontingentsatser for 2019:

  • 13.945 kr.: Ordinære medlemmer
  • 140 kr.: Ikke-erhvervsaktive medlemmer    
  • 325 kr.: Ekstraordinære medlemmer    
  • 0 kr.: Ekstraordinære medlemmer på vej i specialet 

PLO-Nordjylland, PLO-Midtjylland, PLO-Hovedstaden og PLO-Sjælland tilkøber sig yderligere regional sekretariatsbistand i 2019, udover hvad der finansieres af PLO centralt.

Udgift hertil vil blive opkrævet hos ordinære medlemmer som en regionalt differentieret andel af det centrale kontingent.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Hanne Andersson
Tlf. 3544 8473, ha.plo@dadl.dk

 

Til toppen


Systematiske Efteruddannelses Dage i foråret 2019

Få afholdt din systematiske efteruddannelse på SE-Dage, hvor du også får mulighed for kollegialt netværk og sparring. Det sker i Vejle den 18. - 21. marts 2019 og i Helsingør den 29. april - 2.maj 2019. Tilmeldingsfrist den 14. januar
 

PLO-E udbyder kurser i alle temaerne for systematisk efteruddannelse, og du vælger selv, om du vil deltage én, to eller alle tre dage afhængigt af, hvilke temaer du vælger. 

Husk, at du får tildelt tre dage til systematisk efteruddannelse pr. år, og at du får forhøjet takst for tabt arbejdsfortjeneste, når du deltager i systematisk efteruddannelse. 

Du kan samtidigt vælge at tage dit personale med. Vi udbyder refusionsberettigede kurser i KOL og diabetes for personalet i tilknytning til SE-Dagene. 

Tilmeldingsfristen for dagene i marts er den 14. januar. 

Læs mere om SE-Dage på www.plo-e.dk 

For yderligere oplysninger kontakt:
Kursuskoordinator, PLO-E, Pernille Valentin Sommer
Tlf. 3544 8134, pvs.plo@dadl.dk

Til toppen


Husk at søge refusion for din efteruddannelse

Har du husket at søge refusion for din efteruddannelse? Vi er ved at nå til årets afslutning, så hvis ikke du allerede har søgt, så skynd dig at søge refusion for den efteruddannelse, du har gennemført i 2018. 
 

Af hensyn til årsopgørelse er vi nødt til at lukke ned for refusionssystemet i januar. Det er derfor en god idé at få søgt om refusion her i december. 

Du kan læse mere om reglerne for refusion i Vejledningen for Fonden for Almen Praksis. 

For yderligere information kontakt
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis
Tlf.: 35 44 84 98, euf.plo@dadl.dk

 

Til toppen


Refusionsberettigede kurser i spirometri for både praksispersonale og læger

PLO-E udbyder en række kurser i spirometri for både praksispersonale og læger. Alle kurserne er refusionsberettigede. Midlerne trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto, da der er tale om ekstra midler, som er afsat af regeringen.
 

Med regeringens lungesatsning i forhold til almen praksis har vi fået et endnu større ansvar end tidligere i forhold til varetagelse af patienter med lungesygdomme – det være sig opsporing, målsætning, motivation, behandling mv. 

Det forventes, at vi er proaktive i opsporing af patienter med lungesygdomme og øger antallet af lungefunktionsundersøgelser. 

PLO-E udbyder derfor i 2019-2020 kurser i spirometri for både praksispersonale og læger. 

Læger får dækket udgifter efter samme høje takster som den systematiske efteruddannelse. Praksispersonale får en mulighed for et refusionsberettiget kursus udover den ene dag afsat til et KOL- eller diabeteskursus. Se, hvor og hvornår kurserne udbydes, på www.plo-e.dk 

For yderligere oplysninger kontakt 
Fonden for Almen Praksis
Tlf. 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

 

Til toppen


Klinikpersonalets Uddannelsesdage i 2019

Der er nu mulighed for at tilmelde personalet til Klinikpersonalets Uddannelsesdage, som er udviklet i et samarbejde mellem PLO-E, PLA og de faglige organisationer DSR, dbio og HK Privat.


Klinikpersonalets Uddannelsesdage:

For yderligere oplysninger kontakt 
Kursuskoordinator, PLO-E, Janus Althoehn
Tlf. 35 44 83 17, jal.plo@dadl.dk

 

Til toppen


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Lokalaftale i Rudersdal Kommune: Somatisk behandling af beboerne på botilbuddene Ebberød og Gefion 

Med virkning fra den 1. december 2018 er indgået en lokalaftale vedrørende den somatiske behandling af beboerne på botilbuddene Ebberød og Gefion i Rudersdal Kommune. Aftalen kan ses her.
 
Møde for nynedsatte læger den 28. februar 2019 i Hørsholm

KAP-H afholder møde for nynedsatte læger den 28. februar 2019 kl. 9-16 på Søhuset i Hørsholm. 

Dagen vil indeholde aktuelle bud på hjælp til nynedsatte i praksis. Programmet vil kunne findes her i starten af 2019. 

Tilmelding sker her.

Ændring af regler vedrørende brug af taxa som befordring ved sygebesøg

Pr. 1. december 2018 kan alment praktiserende læger i Region Hovedstaden kun benytte Dantaxi 4x48, hvis taxa bruges som befordring ved sygebesøg.
Læs om de nye regler her. 

Oplever I forringelser ved denne ændring af ordningen i forhold til tidligere, hører vi gerne fra jer i PLO-Hovedstadens sekretariat på post.hpl@dadl.dk.

Til toppen


FAQ:

Hvad gør du, når praksis ikke overtages af en anden læge?
 

Ønsker du at afhænde din praksis, men er der ikke umiddelbart en anden læge, der kan overtage, skal du være opmærksom på de særlige varslingsregler i overenskomsten.

Du har således pligt til seks måneder før ophørsdatoen, som er ved udløbet af en måned, at varsle ophøret over for regionen med kopi til PLO. I den forbindelse skal du angive, om du forventer at kunne sælge inden ophøret.

Du skal være opmærksom på, at det regionale praksisplanudvalg efter dit varsel kan begynde at overveje lægedækningsmuligheder, som fx om andre læger i dit lokalområde kan overtage dine patienter. 

Er det ikke muligt at afhænde praksis, skal du give endelig besked om ophør fire måneder før den varslede ophørsdato til regionen og PLO. Når du afgiver den endelige besked om ophør, afgiver du retten til at disponere over ydernummeret, og regionen kan begynde at forberede løsninger om lægedækning for dine patienter efter ophørsdatoen. 

Du kan finde blanketter til brug for varslerne her www.laeger.dk/lukning-af-praksis 


Hvornår har nogen ret til aktindsigt i andres patientjournal?
 

Forældremyndighedsindehavere har ret til aktindsigt i deres barns journal, indtil barnet fylder 18 år, medmindre hensynet til barnet vejer tungere. En værge har tilsvarende ret til aktindsigt i journalen for den person, som de er værge for, hvis værgemålet omfatter personlige forhold. 

Patienter kan altid lade fx advokater, foreninger, forsikringsselskaber eller lignende anmode om aktindsigt i hele eller dele af deres journal på patientens vegne. 

Pårørende til afdøde har i udgangspunktet ikke ret til aktindsigt i afdødes patientjournal. Hensynet er at beskytte afdødes helbredsoplysninger og øvrige private oplysninger.

Pårørende har dog krav på at blive oplyst om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde. Disse oplysninger kan gives mundtligt eller skriftligt. Lægen vælger formen.

Pårørende kan få aktindsigt i afdødes patientjournal, når der foreligger helt særlig omstændigheder, fx alvorlig arvelig sygdom.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO medlemsservice
Telefon: 3544 8477, plo@dadl.dk 

Du kan også finde svar på en lang række spørgsmål i FAQ om overenskomsten og arbejdet i almen praksis

Til toppen


PLO'rientering 23/2018 er udgivet den 7. december 2018