Nyt fra bestyrelsen: Det er nu, du skal stemme til PLO’s repræsentantskab 

Der er netop nu valg til PLO-R i hver region. De fem PLO-R udgør tilsammen PLO’s højeste myndighed repræsentantskabet, og du kan påvirke de kommende to års politiske arbejde med din stemme. Der er kamp om pladserne alle steder, så brug din stemme inden på mandag den 7. december kl. 12.

Vores repræsentantskab består af 47 medlemmer, som vælges for en toårig periode. Deres funktionstid begynder den 1. januar 2021.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for indsatsen de forgangne to år til alle de nuværende repræsentanter. I leverer en vigtig indsats regionalt og i mange sammenhænge også nationalt. Tak for det.

Alle bør nu have modtaget en mail med link til sin personlige stemmeseddel. (Hvis du ikke har modtaget en mail, så tag fat i dit lokale PLO-sekretariat). Du finder de opstillede i din region og finder kontaktoplysninger på de regionale sekretariater her

Der kan stemmes frem til den 7. december kl. 12.00, og valgresultatet bliver offentliggjort senere samme dag på www.plo.dk

Status på OK21

PLO og RLTN har fortsatte konstruktive forhandlinger om en ny overenskomst. Det har været et langt forløb, som naturligt er blevet meget forsinket pga. coronaepidemien. Det er dog mit håb, at der ikke går så lang tid, som der har gjort, før vi kan melde noget mere konkret ud.

De store temaer i forhandlingerne er særligt: 

  • Lægedækning – rekruttering og fastholdelse i almen praksis
  • Modernisering af lægevagten
  • Tilgængelighed til almen praksis
  • Økonomien

Hertil kommer en lang række yderligere emner, som er beskrevet i parternes forhandlingsoplæg her

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand Jørgen Skadborg
Mail: 
jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Restriktioner på influenzavaccine ophæves

Der er ikke længere restriktioner og mængdebegrænsninger i forhold til influenzavacciner. Samtidig opfordrer Sundheds- og Ældreministeriet de praktiserende læger til at influenzavaccinere eventuelle restgrupper af målgruppen for gratis influenzavaccination, ligesom de åbner for, at der nu også kan tilbydes influenzavaccination til egenbetalere.

I oktober måned var der mangel på vacciner. Derfor henstillede Sundhedsstyrelsen til, at vacciner blev forbeholdt målgruppen for gratis influenzavaccination.

Der har imidlertid været begrænset efterspørgsel de seneste måneder, hvorfor der nu er mindre lagre af den 4-valente influenzavaccine, dels i SSI, dels hos private, som ønskes anvendt.

Se information om målgruppen, ydelseskoder m.v. her

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Økonomien i almen praksis

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de første tre kvartaler af 2020 har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for hele det tredje overenskomstår. Denne viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 84 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 25.300 kr. pr. læge.

Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, og at vi med Danske Regioners opgørelse vil lande over rammen for 2020.

PLO og Danske Regioner har dog indgået en aftale omkring, at overskridelser, der vedrører den ekstra aktivitet, der kan knyttes til COVID-19, kan fraregnes en overskridelse. PLO og Danske Regioner er i gang med at anslå størrelsen af denne ekstra aktivitet.  

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Tlf.: 3544 8451,
jek.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Uændrede kontingentsatser for 2021

Repræsentantskabet har vedtaget uændrede kontingentsatser for 2021.

Repræsentantskabet vedtog den 21. november 2020 følgende uændrede kontingentsatser for 2021:

  • Ordinære medlemmer: 16.288 kr. om året
  • Kapacitetskontingent: 10.858 kr. om året
  • Ekstraordinære medlemmer: 325 kr. om året
  • Ikke-erhvervsaktive medlemmer: 140 kr. om året

PLO-Hovedstaden tilkøber som den eneste region yderligere regional sekretariatsbistand i 2021, udover hvad der finansieres af PLO Centralt.

Tilkøbet i Region Hovedstaden dækkes af de praktiserende læger i hovedstaden.

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Josephine Haumann
Tlf.
35 44 83 84, jha.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Corona – hvordan opgøres testsvar?

I forbindelse med den massive testning af befolkningen har flere læger henvendt sig med spørgsmål om, hvordan testtallene opgøres.

Hvis en person testes flere gange på samme uge, er det kun første positiv test på en person, der tæller med i statistikken over antal bekræftede tilfælde. Derimod tæller alle test med ved opgørelser af antal test, i nogle opgørelser en test per dag per person og i andre dog en test per uge per person.

Det oplyser Statens Serum Instituts rådgivning og formidlingsteam.

Anbefalingerne er ikke, at man ”gentester” efter en positiv prøve, medmindre personen udvikler et nyt sygdomsforløb eller en specifik diagnostisk problematik, fx differentiering mellem anden sygdom oveni eller lignende. Men i de tilfælde, hvor det alligevel sker, vil kun første positive testsvar tælle med i den samlede opgørelse over antal bekræftede tilfælde.

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, 
ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Flere bliver nu bedt om at gå i selvisolation og blive testet, hvis de har været tæt på en, der er smittet

Sundhedsstyrelsen har den 24. november udvidet kriterierne for at blive defineret som nær kontakt, når man har været tæt på en, der er smittet med ny coronavirus. Samtidig anbefaler Sundhedsstyrelsen, at andre kontakter kan få taget en screeningstest i særlige situationer.

Fremover bliver man også defineret som nær kontakt, hvis man har opholdt sig inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der er smittet med ny coronavirus i situationer, hvor der synges, tales højt eller råbes, eller hvis man har opholdt sig i et lukket rum uden udluftning eller med dårlig ventilation.

Se den opdaterede retningslinje: Opsporing og håndtering af nære kontakter

Se pjecen om nære kontakter: Til dig, der er nær kontakt til person med ny coronavirus

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s medlemsservice 
Tlf. 3544 8477, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Hvornår skal du overveje seponering?

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en revideret seponeringsliste, der hjælper dig til at overveje seponering hos voksne patienter. Seponeringslisten består af en udvalgt liste af lægemiddelgrupper og indeholder information om, hvornår og hvordan du kan overveje seponering.

Du kan fx bruge det som et opslagsværktøj, når du skal tage stilling til alle lægemidler ved medicingennemgang.

Seponeringslisten blev udsendt med Ugeskrift for Læger i uge 48. Du kan downloade en printvenlig pdf-udgave og også læse mere her

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Lægeselskaber, og ikke kun læger, kan eje flere klinikker

En række lægeklinikker (kompagniskaber), ejet af flere læger i selskabsform, har ønsket at erhverve og drive yderligere klinikker. PLO har derfor fået afklaret med Sundheds- og Ældreministeriet, hvad retsstillingen er for erhvervelse af yderligere ydernumre.

Det står klart, at en lægeklinik ejet af flere læger i selskabsform kan erhverve og drive yderligere almenpraksisklinikker. Den enkelte praktiserende læge har så det antal ydernumre, som lægen er henholdsvis ejer eller medejer af.

Eksempel: En almen lægeklinik er en kompagniskabspraksis, som ejes og drives i selskabsform af fire almenmedicinere. Selskabet erhverver en yderligere lægeklinik, hvorved hver af de fire læger vil have ejerskab af to ydernumre.

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Almenmedicinere i udbuds- og regionsklinikker organiseres fremover i Yngre Læger

Fremover vil ansatte almenmedicinere i udbuds- og regionsklinikker ikke være medlem af PLO, men i stedet være organiseret i Yngre Læger. Det blev besluttet på PLO’s repræsentantskabsmøde.

Praktiserende læger med egen klinik, der bijobber i en udbuds- eller regionsklinik, kan dog forblive i PLO.

Praktiserende læger, der afhænder deres klinik, kan desuden bevare medlemskab af PLO i tre år. Herefter skal de søge om en begrundet dispensation for at bevare medlemskab af PLO, ellers bliver de overført til medlemskab af Yngre Læger.

Det følger af det administrationsgrundlag, som Lægeforeningens bestyrelse har vedtaget om, hvilken forhandlingsberettiget forening medlemmerne tilhører.

Forslaget til vedtægtsændringer blev vedtaget på PLO’s repræsentantskabsmøde den 21. november.

For nærmere oplysninger kontakt:
Konsulent Lone Ulrich Rasmussen
Tlf. 35448473,
Lur.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Referat fra PLO’s repræsentantskabsmøde

PLO holdt ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. november i København. Der er udarbejdet et bestyrelsesgodkendt referat fra mødet.

Referatet kan ses her (bag medlemslogin)

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf.: 3544 8464,
joh.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Privat honorar for gruppe 2-patienter i lægevagt

PLO har fået medlemshenvendelser om, hvorvidt gruppe 2-sikrede patienter kan opkræves privat honorar i tillæg til det regionale honorar ved henvendelse i lægevagt. Svaret er: Ja.

Gruppe 2-sikrede patienter kan opkræves privat honorar i såvel dagtid som vagttid. Vær dog opmærksom på, at patienten skal oplyses om niveauet af det private honorar førend undersøgelse/behandling indledes.    

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Husk den rette henvisning til Øfeldt Centrene

Ved henvisning til behandling på Øfeldt Centrene skal I benytte Øfeldt henvisningen (REF12), som ligger klar i alle lægesystemer. Der kan ikke bruges fysioterapihenvisning (REF07).

Øfeldt Centrene er en højt specialiseret optræningsvirksomhed for patienter med handicaps, smerter i ryg og andre steder i bevægeapparatet. Centrene har overenskomst med regionerne og udbyder intensiv, målrettet og specialiseret ambulant behandling under sundhedslovens sygehusparagraf.

At lægerne anvender de korrekte henvisninger, har stor betydning, da Øfeldt Centrene ellers kan have vanskeligt ved at hente henvisningerne på Henvisningsformidlingen (tidligere Henvisningshotellet), og så vil patienten skulle retur til lægen for at få den korrekte henvisning.

Den korrekte henvisning er REF12.

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302,
mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Ingen praktiserende læger i Region Hovedstaden bliver pålagt højestegrænser i 2021

PLO-Hovedstaden har netop aftalt med Region Hovedstaden, at højestegrænser på baggrund af de nye sammenligningsområder udsættes et år, således at praktiserende læger i Region Hovedstaden ikke bliver pålagt højestegrænser i 2021.

Udsættelsen skyldes tekniske konsekvenser forbundet med udskiftningen af regionens praksisadministrationssystem, der har medført forsinkelser i kontrolstatistikkerne. Aftalen supplerer aftalen om omlægning af sammenligningsområder, som blev indgået i 2019, hvor det bl.a. blev aftalt, at der ikke blev givet højestegrænser i 2020, så praksis kunne nå at tilpasse sig de nye sammenligningsområder.

De praktiserende læger i Region Hovedstaden kan blive pålagt højestegrænser igen fra 2022.

Nyt domicil for PLO-Hovedstaden

Der er truffet beslutning i Lægeforeningens direktørkreds om at flytte PLO-Hovedstadens hjemadresse fra Stockholmsgade 55 til Domus Medica. Flytningen kommer til at ske inden for de kommende måneder og forventes at være afsluttet i februar eller marts måned.

Flytningen sker som led i, at pladsen er blevet for trang for de tre organisationer, der deler lokalerne i Stockholmsgade (Månedsskrift for almen praksis, DSAM og Lægeforeningen Hovedstaden), og at det ikke har været muligt at finde løsninger inden for rammerne af Stockholmsgade 55.

Beslutningen har også betydning for PLO-København. PLO-København vil fremadrettet også få mulighed for at låne lokaler til møder i Domus Medica.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO'rientering 22/2020 blev bragt den 4. december 2020