Nyt fra bestyrelsen: Fokus på trivsel og arbejdsglæde 

Seniorordning for praktiserende læger, øget fokus på ledelse og en hjælpende hånd til nynedsatte er nogle af de bud, bestyrelsens strategigruppe om trivsel og arbejdsglæde kommer med til OK21-forhandlingerne, der begynder i det nye år. 

PLO’s bestyrelse har siden 2018 haft en strategigruppe med fokus på at understøtte trivsel og arbejdsglæde i almen praksis. 

En vigtig forudsætning for et godt arbejdsliv er, at der er tid nok til at løse opgaverne. Derfor er det afgørende, at vi får læger nok i almen praksis. Og derfor er rekruttering og fastholdelse to centrale fokusområder.

Rekruttering har været på dagsordenen i en årrække, og vi har undervejs i strategiarbejdet oplevet, at der nu er kommet solid politisk opbakning til at få uddannet flere speciallæger i almen medicin. De positive signaler om almen praksis har også påvirket de unge læger. 

Vi kan således her ved årets slutning se tilbage på et 2019, hvor et historisk højt antal læger påbegyndte en hoveduddannelse i almen medicin. 

Rekruttering til faget virker først på den lange bane. Derfor er det vigtigt samtidigt også at se på, hvordan vi kan give de ældre læger lyst til at blive lidt flere år i almen praksis.
Strategigruppen har derfor konkret foreslået, at PLO går til overenskomstforhandlingerne med et ønske om en seniorordning for praktiserende læger - lidt i stil med de seniorordninger, der findes for forskellige grupper af lønmodtagere. 

Udover, at vi skal være læger nok, er det også vigtigt, at vi hver især trives i dagligdagen, og at vi tager hånd om hinanden, når trivsel bliver til mistrivsel.

Som baggrund for forhandlingerne til OK21 har strategigruppen valgt at gennemføre en ny arbejdsmiljøundersøgelse i stil med den, der blev lavet i 2016, og som I alle for nylig er blevet anmodet om at deltage i. 

Administrationsudvalget tilbyder i dag individuel hjælp til kriseramte læger, men derudover er det ret forskelligt, hvad lægerne i de enkelte regioner tilbydes i forhold til trivsel, ledelsessparring og organisationsudvikling. Det er derfor vigtigt, at vi med en ny overenskomst får skabt et mere ensartet tilbud af høj kvalitet.

Vi har haft mange drøftelser om, hvad der skaber arbejdsglæde hos praktiserende læger. Det er til en vis grad individuelt, men på baggrund af eksternt input har strategigruppen valgt at fokusere på to områder, der vurderes at påvirke arbejdsglæden direkte. 

Det ene er øget fokus på ledelse i en kommende overenskomst. 

Med forventninger om, at der i de kommende år kommer mere praksispersonale i almen praksis, stiger forventningerne også til lægernes rolle som ledere. At beherske alle de forskellige lederroller er med til at understøtte arbejdsglæden hos de praktiserende læger, fordi det giver gode relationer, indflydelse på egen hverdag og følelsen af at mestre det at drive en virksomhed.

Det andet fokusområde er de nynedsatte læger. 

Gode rutiner i praksislivet fra start lægger et godt fundament for trivsel og arbejdsglæde. Derfor er det strategigruppens forslag, at vi tager ekstra hånd om de nynedsatte læger og giver dem et struktureret tilbud om støtte i startfasen.

I strategigruppen for trivsel og arbejdsglæde har siddet Christian Freitag, Niels Ulrich Holm og undertegnede. 

Arbejdet i strategigruppen om populationsomsorg har tidligere været beskrevet her i PLO’rientering
Arbejdet i strategigruppen om kapacitet har været beskrevet her.

For yderligere information kontakt: 
Bestyrelsesmedlem Gunver Lillevang
gunver@dadlnet.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Husk at besvare undersøgelsen om det psykiske arbejdsmiljø 

Alle PLO’s medlemmer modtog for nogle uger siden en e-mailinvitation til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø blandt praktiserende læger. Undersøgelsen lukker på søndag, og bestyrelsen opfordrer de sidste til at besvare undersøgelsen i løbet af weekenden.   


Undersøgelsen vil have fokus på din arbejdstilfredshed, omfanget af stress og udbrændthed, og om hvilke forhold i arbejdet der kan have betydning herfor.

Vi skrev i invitationen, at det tog ca. 40 minutter at besvare undersøgelsen. Flere af vores medlemmer har gjort opmærksom på, at så lang tid tager det ikke at besvare undersøgelsen.

For yderligere information kontakt: 
Bestyrelsesmedlem Gunver Lillevang
gunver@dadlnet.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Ændret praksis, når læger køber flere ydernumre

Præcisering af sundhedsloven medfører, at PLO er nødsaget til at ændre praksis for godkendelse af handler, hvor en læge erhverver yderligere ydernumre.
 

I 2013 blev sundhedsloven ændret, således at praktiserende læger kunne erhverve yderligere ydernumre, dog maksimalt seks ydernumre i alt. PLO var modstander af denne ændring og er det fortsat.

PLO’s bekymring omhandler bl.a. antallet af lægekapaciteter, dvs. antallet af ansatte læger i de ekstra ydernumre.

PLO har gentagne gange over de seneste år været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om denne problematik, bl.a. af hensyn til PLO’s opgave med at godkende praksishandler, og ministeriet har nu over for PLO præciseret reglen. Præciseringen medfører, at PLO er nødsaget til at ændre praksis for godkendelse af handler med yderligere ydernumre.
 
PLO har hidtil lagt vægt på bemærkningerne til bestemmelsen i sundhedsloven: ”At der alene er tilknyttet én lægekapacitet i hver af de op til seks ydernumre, som en læge kan eje”, og PLO har administreret herefter. 
 
Sundheds- og Ældreministeriet har imidlertid nu præciseret, at sundhedsloven kun regulerer antallet af ydernumre og ikke antallet af lægekapaciteter i de op til seks ydernumre, som en læge kan eje.

Fremover vil PLO derfor godkende praksishandler, hvor der erhverves yderligere ydernumre, dog maksimalt i alt seks, uden skelen til antallet af lægekapaciteter i ydernumrene.

PLO vil i de kommende overenskomstforhandlinger med RLTN rejse problematikken om antallet af lægekapaciteter i ekstra ydernumre.

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nye regler for refusion ved sygdom og barsel

Karensperioden for fraværshjælp fjernes, der sker en udvidelse af dækningen ved barsel og adoption, og klinikejere med ansatte læger kan få refusion ved sygdom og barsel. Det er nogle af de nye regler i Administrationsudvalget, som blev vedtaget på PLO’s repræsentantskabsmøde. 


På PLO’s repræsentantskabsmøde den 23. november blev der vedtaget et nyt regelsæt for Administrationsudvalget. 

De nye regler for udbetaling for dækning er beskrevet i ”Regler for udbetaling ved fravær”, som du kan læse her.

De væsentligste ændringer er:

 • Karensperioden for fraværshjælp fjernes
  Karensperioden på tre måneder for nye medlemmer af PLO fjernes. En praktiserende læge, der er medlem af PLO, er dækket fra første medlemsdag (gælder fra registreringen i regionen). 

  Der gælder fortsat en regel om tre måneders ansættelse for ansatte læger, der ikke er medlem af PLO. Ligesom vagtlæger fortsat skal have kørt som vagtlæge i tre måneder, før de er omfattet af dækning fra Administrationsudvalget.
 • Udvidelse af dækningen ved barsel og adoption
  Hidtil har kvindelige praktiserende læger været berettiget til fraværshjælp i op til 120 hverdage inden for et år efter fødslen eller modtagelsen af barnet. Denne periode er nu udvidet til 130 hverdage, så den svarer til, hvad der gælder på det øvrige arbejdsmarked. 

  Ved adoption gælder dækningen også mandlige praktiserende læger. 
 • Krav om tidligere lægeerklæring
  Indtil nu har der først været krav om en lægeerklæring for sygefravær efter 110 hverdage, da der her skulle ansøges om udvidet sygehjælp. Fremover er der krav om en lægeerklæring efter 40 hverdages sygefravær. 
 • Halve sygedage
  Med de nye regler er der lagt et loft over det antal dage, en praktiserende læge kan registrere halve sygedage i. Fremover er det kun muligt at registrere halve sygedage i op til seks på hinanden følgende kalendermåneder. 

Ændringer, der træder i kraft den 1. januar 2020:

 • Ansatte læger omfattes af dækning fra Administrationsudvalget
  Med OK18 blev der indført dækning for ansatte læger i praksis i lægedækningstruede områder. Denne dækning udstrækkes pr. 1. januar 2020 til at gælde alle praksis med ansatte læger, hvis den ansatte læge har ret til fuld løn i den periode, som Administrationsudvalget dækker. 

  Det betyder også, at praksis med ansatte læger ikke længere automatisk vil modtage en forholdsmæssig andel af de midler, som regionerne indbetaler til Administrationsudvalget. 
 • Ændret beregning af fraværshjælp til ansatte læger
  Beregningen af fraværshjælp til ansatte læger beregnes på samme måde som fraværshjælpen til praktiserende læger (ejerlæger). Med de nye regler er der dog lagt et loft på fraværshjælpen, så den højest kan udgøre 90 pct. af den ansattes løn med fradrag af henholdsvis sygedagpenge og barselsdagpenge samt ydelser fra barsel.dk.

  I den forbindelse er det også præciseret, at der ved beregningen forudsættes, at praksis har tegnet en sygedagpengeforsikring og dermed er berettiget til sygedagpenge fra 2. fraværsdag.  

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Lotte Aakjær Jensen
Tlf.: 3544 8494, laj.plo@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Aftale om finansloven 2020 – udvidelse af målgruppen for HPV-vaccination

Den 1. september 2019 blev der indført gratis HPV-vaccination til visse drenge. Som en del af finanslovsaftalen for 2020 indgår nu en udvidelse af tilbuddet. 

 

 1. For det første i form af et catch-up program for drenge født i 2006 og 1. halvdel af 2007, dvs. en gruppe drenge der var fyldt 12 år inden 1. juli 2019. 
 2. For det andet en udvidelse af tilbuddet om HPV-vaccination til unge mænd i alderen 18-25 år, der har sex med mænd.

Udvidelse af tilbuddet om HPV-vaccination forventes at træde i kraft først i 2020, da der først skal udstedes en bekendtgørelse og indgås aftale om honorering (ændring af profylakseaftalen). 

Honorering for HPV-vaccination af de nævnte grupper forventes at udgøre knap 144 kr., svarende til den betaling, som praktiserende læger i dag får for piger og drenge.
Yderligere information, herunder om ydelseskoder, følger først i 2020.

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Udvidelse af aldersgruppen for gratis psykologbehandling og ophævelse af aldersloftet for angstbehandling

Den 1. oktober 2019 blev den eksisterende ordning for vederlagsfri psykologbehandling for henviste unge mellem 18-20 med depression eller angst udvidet til også at gælde for 21-årige. Samtidig er aldersloftet på 38 år for angstbehandling fjernet. 
 

Det gratis tilbud til unge mellem 18-21 år gælder indtil udgangen af 2021, da det er en forsøgsordning finansieret af satspuljemidler. Det er den uges alder på henvisningstidspunktet, som er afgørende for tilbuddet.

Fra 1. oktober 2019 blev aldersloftet på angstbehandling permanent ophævet, så patienter over 38 år også fremover kan modtage tilskudsberettiget psykologbehandling på denne henvisningsårsag.

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Kvalitetsudvikling hos læger uden for klynger

Omkring 60 læger er ikke i en klynge, og der er dermed ikke basis for en ny runde akkreditering. Beslutningen skal endeligt vedtages på et RLTN-møde inden jul, men parterne lægger i stedet op til, at der gennemføres et årligt kvalitetsbesøg inspireret af det ”model 2-besøg”, som +65-årige læger fritaget for akkreditering modtog, hvis de blev længere i praksis. 
 

Modellen udvides med en forpligtelse for klinikkerne om at arbejde med datadrevet kvalitet, som det er beskrevet for klyngerne, suppleret med inddragelse af relevante faglige rammer efter nærmere aftale.
 
Kvalitetsbesøget er af 2-4 timers varighed suppleret med forberedelse og opfølgning i klinikken samt en opfølgning efter ca. 3 måneder af konsulenten. 

Fokus for kvalitetsbesøget kan defineres ud fra nationale - eller regionale mål og aftales nærmere inden besøget, men udgangspunktet er de klyngepakker, som både KiAP og regionerne har udarbejdet. 

Klyngepakkerne beskriver en række faglige problemstillinger i almen praksis og indeholder anvisninger på datatræk, faglige retningslinjer, målepunkter, refleksion over egen praksis samt opfølgning og implementering.

Ved at følge egne kvalitetsdata over tid får klinikkerne i samarbejde med de regionale kvalitetskonsulenter mulighed for at følge virkningerne af klinikkens indsatser på udvalgte områder og med afsæt heri skabe grobund for varig kvalitetsstigning i klinikken. 

98 pct. af lægerne er i klynger
Antallet af klynger er nu oppe på 114, og det ser ud til, at vi er kommet i mål med klyngedannelsen. 3275 praktiserende læger – hvilket svarer til 98 pct. af lægerne, og 5.5 mio. patienter - er nu omfattet af klyngearbejdet. 

Den gennemsnitlige klynge er på 29 læger og omfatter ca. 48.000 patienter. 

For yderligere information kontakt:
Chefkonsulent Kirsten Dalsjö
Tlf. 3544 8304, kgr.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Ministeren har lyttet til PLO og Lægeforeningens kritik af regler om genoplivning

Svækkede ældre skal kunne sige nej tak til genoplivning ved hjertestop via en digital løsning. Det fastslår sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, der nu vil tage initiativ til at ændre lovgivningen, efter kritik af reglerne. 


I PLO’rientering nummer 20 skrev vi om, at Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet to nye vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning.

De to nye vejledninger var på flere punkter et fremskridt i forhold til de hidtil gældende vejledninger – bl.a. fordi det er blevet præciseret, at en beslutning om fravalg af genoplivning gælder på tværs af sektorer, ligesom det er beskrevet, hvordan oplysninger om fravalg af genoplivning skal videreformidles fra plejepersonale til personalet på sygehus ved indlæggelse. Og i de nye vejledninger beskrives det, hvordan ansvaret fordeles mellem læger, når patienter flyttes mellem sektorer. 
 
PLO og Lægeforeningen har sammen med flere andre aktører på sundhedsområdet gjort Sundheds- og Ældreministeriet opmærksom på, at der stadig er brug for en ændring af lovgivningen på området af hensyn til de borgere, der ønsker en værdig afslutning på livet, og af hensyn til læger og det øvrige sundhedspersonale, som dagligt løfter opgaven. Fx er det på grund af lovgivningen ikke muligt for en svært alderdomssvækket patient at frabede sig genoplivningsforsøg.

Sundheds- og Ældreministeriet har nu meldt ud, at man har lyttet til kritikken. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke vil ændre lovgivningen, så den giver de svækkede ældre større selvbestemmelse, når det kommer til spørgsmålet om genoplivning og særligt fravalg af genoplivning ved hjertestop. 

Lovændringen vil indebære, at alle over 18 år kan registrere sig i en database, hvis de ikke ønsker genoplivning. Fravalget træder først i kraft, hvis personen senere kommer på plejehjem eller på anden måde er i daglig kontakt med sundheds- eller plejesektoren.

Med afgrænsningen bliver omdrejningspunktet den svækkede ældre borgers ønske. Med en digital registrering af fravalg vil de praktiserende læger og øvrigt sundheds- personale blive informeret om borgerens ønske , som de bliver forpligtet til at efterleve. 

Ministeren vil indkalde sundhedsordførerne til en drøftelse af, hvordan reglerne kan indrettes bedst muligt. Når lovændringen er gennemført, vil vi informere nærmere om den her i PLO’rientering.

Læs mere her
Du kan læse pressemeddelelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet om ministerens udmelding her 

Du kan læse Lægeforeningens høringssvar til vejledningen om fravalg af genoplivning og genoplivningsforsøg, som PLO har bidraget til, her

Du kan læse Vejledningen om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg (Vejledning nr. 9934 af 29. oktober 2019) på Retsinformation her

Du kan finde mere information om de nye vejledninger på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside her, og du kan kontakte styrelsen med spørgsmål på telefon 7228 6600 og mail: stps@stps.dk

For yderligere information kontakt 
Specialkonsulent Louise Bro Larsen
Tlf. 3544 8452, lbl.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Referat fra PLO’s repræsentantskabsmøde

PLO holdt ordinært repræsentantskabsmøde den 23. november i København. Der er udarbejdet et bestyrelsesgodkendt referat fra mødet.
 

Referatet kan ses her (bag medlemslogin)

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår - telefonvagt

Hele Lægeforeningen holder lukket fra og med den 23. december 2019 til og med 1. januar. PLO og PLA’s sekretariater er således også lukkede. Hvis der den 23., 27. eller 30. december 2019 opstår spørgsmål, der ikke kan vente til den 2. januar 2020, er der etableret en vagtordning i PLO og PLA. 


Du kan ringe til: 

 • Jette Stagsted Galatius på telefon 2021 4307 mellem kl. 10 og 12 i forhold til PLO-spørgsmål
 • Henriette Kiersgaard på telefon 4058 0924 mellem kl. 10 og 12 i forhold til PLA-spørgsmål

PLO og PLA’s sekretariat ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår!

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Medlemsundersøgelsen om OK21 

PLO gennemførte i november 2019 en medlemsundersøgelse blandt alle medlemmer omkring deres holdning til forskellige overenskomstemner. Resultaterne af undersøgelsen foreligger nu, og kan ses via nedenstående link.
 

Link til undersøgelse (bag login)

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Tilmeldingen er åben for Forskningsfondens Temadag 2020

Forskningsfonden for Almen Praksis og de fire almenmedicinske forskningsenheder afholder den 30. januar den årlige temadag, hvor der sættes fokus på almenmedicinske mærkesager og udfordringer. Det er gratis at deltage, og temadagen er refusionsberettiget.


Se hele programmet 

Deltagelsen i temadagen er refusionsberettiget svarende til en halv dags tabt arbejdsfortjeneste. 

Tid og sted: 
Temadagen afholdes på Syddansk Universitet - Campusvej 55, 5230 Odense den 30. januar. 

Tilmelding er senest tirsdag d. 16. januar 2020. Tilmelding sker her

For yderligere oplysninger kontakt
Konsulent Lærke S. Smith
Tlf. 3544 8455, lss.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO'rientering 22/2019 blev bragt d. 6. december 2019