Nyt fra bestyrelsen

  Status på dataområdet

  På det seneste møde i PLO’s bestyrelse præsenterede IT- og dataudvalget en status for arbejdet med data, dataindberetning og kvalitetsrapporter.

  Arbejdet har flere aspekter: Udvalget har arbejdet med omfanget og indholdet af databehandleraftaler, genskabelse af vores kvalitetsrapporter og igangsættelse af den lovpligtige indberetning af data til myndighederne.

  PLO’s It- og dataudvalg arbejder efter en køreplan med følgende spor:

  • Genopretning af den lovpligtige dataindberetning – i første omgang diabetes og KOL
  • Genetablering af udvalgte kvalitetsrapporter
  • Lovpligtig ICPC-registrering og rapportering til regionerne
  • Data til forskning
  • Patienters adgang til egne data

  Arbejdet med disse områder tager afsæt i PLO’s dataprincipper og tager løbende bestik af de forventede konsekvenser af den kommende EU-dataforordning. Den vil bl.a. betyde, at vi som læger skal være endnu mere bevidste om, hvordan vi håndterer data i klinikken, hvem skal vi lave databehandleraftaler med, og hvilke krav vi skal stille til os selv og vores leverandører om øget informationssikkerhed.

  Efter en noget tøvende start blandt vores eksterne samarbejdspartner er der nu kommet en god og konstruktiv dialog, som skaber fremdrift i af få gendannet og normaliseret dataområdet efter DAMD. It- og dataudvalget samarbejder nu løbende med alle relevante parter på området, det vil sige DAK-E, systemhusene, MedCom, regionerne og Sundhedsministeriet.

  Ambitionen har hele tiden været, at vi fremover skal kunne mindst det samme, som DAMD-databasen tilbød, men lovligt og ifølge de regler, der foreligger for udveksling af data. Vi kommer til at starte et niveau eller to under "DAMD-niveau", men inden for kort tid og via et konstruktivt samarbejde med systemhusene skal det være muligt for jer at trække forskellige typer (kvalitets-)rapporter, som både baserer sig på jeres egen data og er bedre integreret i jeres egne it-løsninger.

  Vi arbejder hen imod opstart med kvalitetsrapporter i regi af systemhusene i 2. eller 3. kvartal 2017. Få flere detaljer om den køreplan, It- og dataudvalget (pdf) arbejder efter her. 

  For yderligere oplysninger:
  PLO's næstformand Niels Ulrich Holm
  Tlf.: 2093 8514, nholm@dadlnet.dk

  Til toppen


  Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

  Hele Lægeforeningen holder lukket fra og med den 24. december 2016 til og med 1. januar 2017. PLO’s og PLA’s sekretariat er således også lukket i dette tidsrum.

  Der er dog telefonvagt den 27., 28., 29. og 30. december 2016 fra kl. 10-15. Hvis der i løbet af disse dage opstår uopsættelige spørgsmål, der ikke kan vente til den 2. januar 2017, kan du ved telefonisk henvendelse på 3544 8500 få oplyst mobilnummeret på vagthavende den pågældende dag.

  Til toppen


  Valg til PLO’s repræsentantskab – se resultaterne

  Fra den 29. november til den 13. december har der været afholdt valg til PLO-Regionalt, som samtidig udgør PLO’s repræsentantskab.
  Stemmerne er nu talt op, og valgresultatet kan ses her.

  Efterfølgende er der i alle fem regioner holdt konstituerende møder, hvor der er valgt følgende formænd og næstformænd:

  PLO-Nordjylland
  Formand: Annemette Alstrup
  Næstformand: Charlotte Lønskov Jensen

  PLO-Midtjylland
  Formand: Lise Høyer
  Næstformand: Henrik Idriss Kise

  PLO-Syddanmark
  Formand: Jørgen Skadborg
  Næstformand: Mireille Lacroix

  PLO-Sjælland
  Formand: Ulrik Hesislev
  Næstformand: Peter Wied

  PLO-Hovedstaden
  Formand: Karin Zimmer
  Næstformand: Benny Ehrenreich

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Kommunikationschef Jonas Heltberg
  Tlf.: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Status på overenskomstforhandlingerne

  PLO og RLTN mødtes den 12. december til det første egentlige forhandlingsmøde om fornyelse af overenskomst om almen praksis pr. 1. september 2017.
  På mødet drøftede parterne hovedsageligt tre store emner: Honorarstruktur, kvalitetsudvikling og øget ansvar for kroniske patienter. Drøftelserne resulterede i, at sekretariaterne nu arbejder videre med undersøgelser, kortlægning og økonomiske beregning indenfor disse emner.

  Næste forhandlingsmøde finder sted den 20. januar, hvor bl.a. disse emner på ny skal drøftes.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
  Tlf.: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

  Til toppen

  Aktiviteten i andet overenskomstår ligger under rammen

  Det andet overenskomstår (1/9-2015 til 31/8-2016) er nu passeret, og det økonomiske rammeforbrug er blevet opgjort. Der kan konstateres et mindreforbrug af den aftalte økonomiske ramme for almen praksis i overenskomstperiodens andet år på godt 46 mio. kr.

  Hertil skal det bemærkes, at der fortsat ikke er sket modregninger i aktivitetsomfanget for de afledte effekter nye akutordninger i Region Hovedstaden, Midtjylland og Syddanmark.

  I det tredje overenskomstår, der startede ved indgangen til september i år, vil rammen, jf. aftalen, blive udvidet med 44 mio. kr. som følge af en forventet stigning i antallet af sikrede. Rammen vil dog i samme åndedrag blive reduceret med 5,5 mio. kr. som en del af provenuet for de automatiske højestegrænser. Samlet set udvides rammen derfor med næsten 40 mio. kr., hvilket svarer til godt 13.000 kr. pr. fuldtids praktiserende læge.

  Beregningerne af rammen er afstemt med Danske Regioner, men godkendes formelt først på et partsmøde i januar 2017.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Jeppe Krag
  Tlf.: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Referat fra PLO's repræsentantskabsmøde

  PLO har lørdag den 26. november holdt repræsentantskabsmøde. Der er udarbejdet et bestyrelsesgodkendt kortfattet referat.

  Du kan læse referatet fra repræsentantskabsmødet den 26. november her (kræver login).

  For yderligere oplysninger kontakt: 
  Kommunikationschef Jonas Heltberg
  Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Indhent børneattest i god tid før praksiskøb

  I PLO´rientering den 31. oktober informerede vi om indgåelse af tillægsaftale til overenskomsten om såkaldt vandelsbestemmelse. Før du kan få et ydernummer/erhverve en praksis, skal der foreligge en ren børneattest. Det gælder også, hvis du har en praksis i forvejen og køber en ny.

  En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Læs evt. mere her.

  Sekretariatet har nu gjort sig de første erfaringer med handler, indgået efter bestemmelsen er trådt i kraft, og det giver anledning til at præcisere rækkefølgen i de forskellige trin i en praksishandel:

  Påtænker du at købe en almen praksis, skal du i så god tid som muligt kontakte den region, som lægepraksissen ligger i. Politiet fremsender herefter en samtykkeerklæring til din e-boks med anmodning om godkendelse til at indhente børneattesten. Den skal du godkende med dit NemID, hvorefter politiet indhenter din børneattest til Regionen.

  Giver børneattesten ikke anledning til bemærkninger, giver regionen dig skriftlig besked om, at der intet er til hinder for at få et ydernummer/erhverve en praksis. Herefter kan du gennemføre handlen, og PLO ekspederer den som hidtil.

  Man kan sige det sådan, at når PLO har godkendt handlen og ekspederet sagen, møder denne godkendelse børneattesten, som regionen har i forvejen, hvorefter den endelige ret til at virke under ydernummer etableres. Ikke før begge dele er opfyldt, kan du blive tilmeldt ydelsesregistret, få indbetalt pensionsbidrag og modtage udbetalinger fra administrationsudvalget.

  Du kan læse mere i tillægsaftalen om vandelsbestemmelse, der også indeholder en vejledning om procedure for indhentning og vurdering af børneattester i forbindelse med erhvervelse af en praksis i henhold til Overenskomst om almen praksis.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Michael Berner
  Telefon 3544 8452, mib.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Skævdeling af ejerandelene i praksis - partnerlæger

  Vidste du, at det er muligt at være medejer af en lægepraksis, med en mindre ejerandel end de øvrige interessenter?

  En lægepraksis vil oftest være drevet af læger, der har samme ejerandele, men det er også muligt at være medejer af en praksis med mindre end den forholdsmæssige andel af den samlede praksis.

  I PLO’s vedtægter er en partnerlæge således defineret som en interessent, der ejer mindre end en forholdsmæssig andel af den samlede lægepraksis. Antallet af partnerlæger og/eller ansatte speciallæger i en lægepraksis må dog maksimalt udgøre halvdelen af antallet af lægekapaciteter tilknyttet lægepraksis.

  Hvis en lægepraksis råder over fire lægekapaciteter, kan ejerforholdet fx være 40 % + 40 % + 15 % + 5 % eller 45 % + 45 % + 10 % + én ansat læge.

  Ved indgåelse af en interessentskabskontrakt med en partnerlæge bør kontrakten tilpasses på en række punkter. Der skal således tages stilling til:

  • Hvordan skal arbejdstid og overskud fordeles
  • Hvad skal gælde, hvis en af parterne udtræder af interessentskabet
  • Opdeling af praksis
  • Beslutningsstruktur
  • Hæftelse for interessentskabets forpligtelser

  Overskudsandel bør ikke relateres til ejerandelen, men i stedet til arbejdstidsfordelingen. Dog bør der ske en justering, der afspejler, at den anden interessent (eller de andre interessenter) har foretaget en større investering i lægepraksis.

  PLO’s hjemmeside om partnerlæger kan du læse mere i en "vejledning til interessentskabskontrakt med en partnerlæge" og finde en "vejledning vedrørende beregning af overskudsandel – I/S med partnerlæge".

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chef i PLA Henriette Kiersgaard
  Tlf.: 3544 8450, hki.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Informationsindsats om screening for livmoderhalskræft

  Kræftens Bekæmpelse har fra uge 48 iværksat en kampagne med det formål at få flere kvinder til at takke ja, når de modtager invitation til screening for livmoderhalskræft.

  På baggrund af kampagnen er det sandsynligt, at mange praktiserende læger vil opleve et stigende antal henvendelser fra kvinder, der ønsker at blive screenet for livmoderhalskræft.

  Målgruppen for indsatsen er kvinder i alderen 30-50 år.

  Indsatsen omfatter en film på Facebook, hvor kvinderne opfordres til at bestille tid hos lægen, når de modtager invitationen til screening. Samme budskab formidles via Go-Cards, der i de kommende uger distribueres på cafeer mv.

  Filmen, Kræftens Bekæmpelse har fået produceret, kan ses her.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Kommunikationschef Jonas Heltberg
  Tlf.: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Kontingent 2017

  Repræsentantskabet vedtog d. 26. november 2016 følgende uændrede kontingentsatser for 2017:

  Ordinære medlemmer13.000 kr.
  Ikke-erhvervsaktive medlemmer140 kr
  Ekstraordinære medlemmer325 kr.
  Ekstraordinære medlemmer på vej i specialet0 kr.
   

  PLO-Nordjylland, PLO-Midtjylland, PLO-Syddanmark og PLO-Sjælland har besluttet at tilkøbe sig yderligere regional sekretariatsbistand i 2017, udover hvad der finansieres af PLO centralt. Udgift hertil vil blive opkrævet som en regionalt differentieret andel af det centrale kontingent.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Hanne Andersson,
  Tlf.: 3544 8473, ha.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Ministeriet ændrer fortolkning af lægevalgsreglerne

  PLO har haft rigtig mange henvendelser om valg og skift af læge, når en patient flytter uden for 15/5 km grænsen, men inden for kommunegrænsen.

  Indtil nu har Sundheds- og Ældreministeriets fortolkning af bekendtgørelsen været, at patienten, der flytter uden for 15/5 km grænsen, skal vælge ny læge, uanset om den gamle læge havde lukket for tilgang.

  Vi er netop af Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner blevet oplyst, at Styrelsen for Patientsikkerhed har behandlet en række klager over kommunernes afgørelser om lægevalg i forbindelse med borgeres flytning af bopæl. Efter styrelsens opfattelse er der ikke hjemmel i lovgivningen til, at en kommune kan kræve, at en borger, der flytter inden for kommunen, skal foretage nyt lægevalg. Borgeren har i disse tilfælde ret til at beholde sin hidtidige læge, uanset om lægen har lukket for patienttilgang.

  Det medfører, at

  • borgere, der flytter inden for samme kommune, men uden for km-grænsen, skal kunne bibeholde hidtidig læge, uanset om denne har åbent eller lukket for tilgang, hvis patienten accepterer ikke at kunne modtage sygebesøg.
  • borgere, der flytter uden for kommunen, kan alene bibeholde hidtidig læge, hvis borgeren opfylder betingelserne for nyt lægevalg til lægen, dvs. lægen har åbent for tilgang.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Specialkonsulent Gritt Husum Basse
  Tlf.: 3544 8494, ghb.plo@dadl.dk

  Til toppen


  PLO-Hovedstaden

  Praktiserende læger opfordres til at melde evt. fravær fra praksis på sundhed.dk i forbindelse med juleferien

  Vejledning i registrering af fravær fra praksis på sundhed.dk.

  Du starter med at gå ind på www.sundhed.dk

  1. Klik på log på

  2. Log på med din sundhedsfaglige digitale signatur

  3. Klik på Praksis- og afregningsportalen

  4. Klik nederst på Praksisoplysninger

  5. Klik på fanebladet Fravær

  6. Indtast fraværsperioden og afslut med Gem

  Ny medarbejder

  Alexandra Kieler er ansat som studentermedhjælper på PLO-området i Lægeforeningen Hovedstaden pr. 1. december 2016.

  Til toppen


  Nr. 22/2016 - den 20. december 2016​