Nyt fra bestyrelsen: Ny aftale kan sikre flere læger i almen praksis

I denne uge lykkedes det PLA og Yngre Læger at blive enige om en overenskomst for ansatte læger i almen praksis. Det, er jeg overbevist om, er godt nyt for rekrutteringen til vores del af sundhedsvæsenet. 

Jeg er ikke i tvivl om, at denne overenskomst vil gøre almen praksis endnu mere attraktiv for unge læger, og jeg tror, det vil føre til, at flere læger vil søge ud i praksis i stedet for at lade sig ansætte på fx hospitalet.

I en tid hvor vi er for få praktiserende læger, kan flere ansatte læger i vores klinikker være med til at bære os igennem, indtil vi er blevet flere praktiserende læger med egen klinik.

Jeg tror også, det kan få nogle ældre praktiserende læger til at fortsætte lidt længere, hvis de kan ansætte en læge i deres klinik. Derfor glæder det mig, at vi med denne aftale kan give de yngre læger nogle gode forhold i almen praksis, samtidig med at aftalen er økonomisk forsvarlig i forhold til vores klinikdrift.

Nu skal aftalen drøftes af PLA's repræsentantskab, som på repræsentantskabsmødet i morgen lørdag tager stilling til den, ligesom den skal godkendes af YL's bestyrelse. 

Hvis aftalen godkendes af begge parters organer, offentliggøres en detaljeret gennemgang af den på PLA's hjemmeside på mandag. 

For yderligere information kontakt
Jørgen Skadborg
Konstitueret formand for PLO
jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Brug af mundbind hos praktiserende læge

PLO modtager en del spørgsmål om, hvad man gør, når patienterne ikke selv har mundbind med ved ankomsten. Ifølge bekendtgørelsen skal patienter, der har glemt mundbind, have et mundbind gratis udleveret, hvis ikke de hører til den gruppe af patienter, der er fritaget for mundbind. Patienter, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir, kan dog bortvises. 

Almen praksis er omfattet af de gældende krav om brug af mundbind eller visir. Patienter, der ikke har medbragt mundbind eller visir, kan ved fremmøde hos lægen vederlagsfrit få udleveret et mundbind. Det fremgår af vejledningen fra sundhedsmyndighederne. Derfor kan vi ikke, som andre forretningsdrivende, sælge mundbind.

Ifølge bekendtgørelsen skal det sikres, at patienter, borgere og besøgende, der undtagelsesvis ikke har medbragt mundbind m.v. ved fremmøde hos lægen, og som ikke med rimelighed i situationen kan fremskaffe mundbind m.v., vederlagsfrit kan få udleveret mundbind til brug for konsultationen. 

Det sikrer, at patienter, der har behov for at blive tilset af en læge, ikke bortvises fordi vedkommende har glemt at få et mundbind med. 

Bekendtgørelsen fremhæver, at det alene er besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir, der kan bortvises. 

Krav om brug af mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Det er dog ikke krav om, at borgeren fremviser dokumentation for at være undtaget kravet. Tvivlen skal komme patienten til gode.

Mundbind kan fjernes i behandlingssituationer

Af bekendtgørelsen fremgår det, at mundbind eller visir kan fjernes i behandlingssituationer, fx hvis der foretages undersøgelse i næse eller mund, eller hvis det vurderes hensigtsmæssigt for gennemførelsen af en konsultation, behandling mv.

Tilsvarende kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, fx hvis patienten skal indtage medicin, under samtale med personer der mundaflæser, eller hvis mundbind eller visir giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

De nærmere regler om kravet er fastsat i bekendtgørelse nr. 1522 af 28. oktober 2020 om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren i forbindelse med håndtering af COVID-19.

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


LGBTsundhed.dk målrettet praktiserende læger

LGBTsundhed.dk er en ny sundhedsfaglig hjemmeside, hvor både LGBT+ borgere, praktiserende læger og ansatte i almen praksis kan finde vejledning i forhold til LGBT+ relaterede sundhedsproblematikker.

Hjemmesiden er lavet af LGBT+ Danmark i samarbejde med Yngre Læger og med midler fra Sundhedsstyrelsen.

lgbtsundhed.dk

Baggrunden er, at LGBT+ personer på flere parametre bonner negativt ud i sundhedsstatistikkerne, når det kommer til mental og fysisk sundhed samt dødelighed.

For yderligere information kontakt
Kommunikationskonsulent Jonas Heltberg 
Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


ensommig.net kan hjælpe børn i familier med psykisk sygdom

Børn, som har en mor, far eller søskende med psykisk sygdom, kan få hjælp i onlineuniverset ensommig.net, der er en del af Bedre Psykiatri.

’En Som Mig’ henvender sig til børn mellem 12 – 17 år, der er tæt på et menneske med psykisk sygdom.

På ensommig.net kan børnene nemt og hurtigt få tryghed om, at det er helt normalt og raskt at have det som dem. Og de kan se en film med en jævnaldrende, læse et godt råd og måske, hvis de har lyst, skrive en chatbesked til en erfaren voksen børnerådgiver.

ensommig.net

For yderligere information kontakt
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Tlf. 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nu er Systematisk Efteruddannelse i ”ledsmerter” klar som SGE-forløb

Systematisk efteruddannelse som gruppebaseret efteruddannelse er et format for jer, der gerne vil tage den systematiske efteruddannelse lokalt i en gruppe. PLO-Efteruddannelse er nu klar med temaet ”ledsmerter”, som består af to moduler af tre timers varighed.

Du kan fx tage systematisk efteruddannelse i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe. Gruppen skal bestå af minimum fem personer. Vi anbefaler, at gruppen består af 8-12 personer, da det bidrager til en god gruppedynamik, og det er svært at facilitere en gruppe på mere end 12. 

Gruppen vil få tilsendt materiale, som indeholder drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række videoklip med eksperter, som udtaler sig om det pågældende emne.

Casene tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag i praksis. For at I som gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal én i gruppen have deltaget i et facilitatorkursus. 

Læs mere om SGE

For yderligere information kontakt
kursuskoordinator Simone Kuhlmann Kanstrup
Tlf. 35448247, skk.plo@dadl.dk 


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Husk at søge refusion for din efteruddannelse

Vi går snart ind i årets sidste måned, og det betyder, at du skal huske at få søgt refusion for den efteruddannelse, du har gennemført i 2019 og 2020.

Af hensyn til årsopgørelse er vi nødt til at lukke ned for refusionssystemet i januar. Det er derfor en god idé at få søgt om refusion inden jul.

Du kan læse mere om reglerne for refusion i Vejledningen for tilskudsberettiget efteruddannelse
 
For yderligere information kontakt
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis
Tlf.: 35 44 84 98, euf.plo@dadl.dk 


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Systematiske Efteruddannelsesdage i foråret 2021

Få taget din systematiske efteruddannelse på SE-Dage, hvor du også får mulighed for kollegialt netværk og sparring.

PLO-Efteruddannelse udbyder kurser i både nye og gamle temaer inden for systematisk efteruddannelse, og du vælger selv, om du vil deltage én, to eller alle fire dage afhængigt af, hvilke temaer du vælger.

Husk, at du får tildelt tre dage til systematisk efteruddannelse pr. år, og at du får forhøjet takst for tabt arbejdsfortjeneste, når du deltager i systematisk efteruddannelse. 

Læs mere om SE-Dage på www.plo-e.dk.
 
For yderligere information kontakt
Kursuskoordinator, PLO-E, Janus Althoehn
Tlf. 3544 8134, jal.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Gruppebaseret selvvalgt efteruddannelse (PBSGL) skifter navn til DGE-moduler

PLO-Efteruddannelse har det sidste år udviklet en række efteruddannelsesmoduler til DGE-grupper, som et supplement til den systematiske gruppebaserede efteruddannelse (SGE). Modulerne har haft det knap så mundrette navn; Practice Based Small Group Learning – forkortet PBSGL – og har været tilbudt som selvvalgt gruppebaseret efteruddannelse.

Modulerne er oprindeligt udviklet af KAP-H i samarbejdet med en række skotske og canadiske kollegaer. I takt med at PLO-E har fået flere erfaringer med den gruppebaserede efteruddannelse, har vi valgt i højere grad at lade disse moduler blive udviklet af PLO-E's egne lægefaglige konsulenter.

Samtidig med, at vi selv tager mere ansvar for udviklingen af modulerne, skifter modulerne navn fra PBSGL til DGE-moduler. 
 
For yderligere information kontakt
Efteruddannelseschef James Høpner
Tlf. 3544 8448, jho.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden 

DD2 - ny aftale indgået i Region Hovedstaden
Der er indgået aftale mellem PLO-Hovedstaden, Region Hovedstaden og DD2 (Dansk Center for strategisk forskning i type 2-diabetes) om almen praksis' tilmelding af nydiagnosticerede type 2-diabetes mellitus-patienter til DD2.

Aftalen kan ses her 

DD2 vil til en start invitere praksis tilknyttet transportordning i ”Byen” (Bispebjerg og Frederiksberg Hospital) og i ”Midt” (Herlev og Gentofte Hospital), hvor man har en aftale med Klinisk Biokemisk afdeling begge steder i forhold til modtagelse af prøver. Invitation sendes både pr. E-boks og pr. almindelig post i uge 47.

Praksis, som tilmelder sig, kan vælge at få besøg i forhold til opstart, eller at der aftales telefonisk gennemgang. Dialog med ”Syd” (Amager og Hvidovre Hospital) og ”Nord” (Nordsjællands Hospital) blev sat på pause pga Covid-19. Man vil genoptage kontakten, nu hvor der er en aftale på plads i forhold til honorering.

Covid-visitationsretningslinjer i Hovedstaden

Retningslinjerne udarbejdes i fællesskab mellem Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden, og opmærksomheden henledes på den seneste version, som udkom den 21. oktober og således har haft længere gyldighed end de fleste foregående.

I fik den i e-Boks, og den findes her på sundhed.dk

Baggrunden er selvfølgelig SST-vejledningerne, og i tråd med DSAM's målsætning fra september: at almen praksis kan ”tage diagnostikken tilbage” – samtidig med, at smitterisikoen i almen praksis holdes nede. 

Det væsentligste nye er, at patienter med milde symptomer, som ikke selv mener at have behov for lægehjælp, selv kan bestille test uden at kontakte læge. Og at vi kan henvise patienter til test og få fremskyndet testsvar i sundhedssporet, hvis det forventes, at de skal kunne ses i almen praksis ved negativt testsvar.

Hvis almen praksis henviser til vurdering på hospital trods nyligt negativ testsvar, må årsagen hertil angives i henvisningen. 

Der er mange retningslinjer at holde øje med, og intet når jo at blive rutine, før det er ændret igen. KAP-H har på startsiden lavet en god oversigt med links til alle relevante sider: www.kap-h.dk

I de tværsektorielle samarbejdsfora, PLO-Hovedstaden deltager i, og i pressen er det igen blevet tydeligt, at det giver problemer, når der er urealistiske forventninger til samarbejdspartnere på tværs af sektorer. Der arbejdes regionalt på at lave en orientering til kommunerne om, hvad de kan forvente af samarbejde med almen praksis under coronapandemien.

Det er for ærgerligt, når en sygeplejerske ringer og beder om sygebesøg til en patient med luftvejssymptomer, og ikke er klar over, og ikke forstår, at det er i tråd med retningslinjer, at lægen forsøger at hjælpe (som det nu engang er lægens ansvar) på anden vis end ved besøg. 

Vi håber, at orienteringen om vores muligheder når helt ud i frontlinjen og bidrager til forventningsafstemning og styrket samarbejde.

Husk i den forbindelse den regionale aftale om ”hjemmebesøg til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser” samt de ”opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse”, som midlertidigt kan ydes pr. video og telefon – og husk den regionale aftale om kommunikation med den kommunale akutfunktion.

Regionale aftaler i Region Hovedstaden kan findes her


PLO'rientering 21/2020 udkom den 20. november 2020

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet